Yliopiston etusivulle | Suomeksi | På svenska | In English

Tavoitteet

Suomessa työmarkkinat ovat eriytyneet sukupuolen mukaan sekä horisontaalisesti että vertikaalisesti. Horisontaali eriytyminen tarkoittaa naisten ja miesten jakautumista työmarkkinoilla eri sektoreille ja ammattialoille. Vertikaali eriytyminen liittyy puolestaan naisten ja miesten väliseen hierarkiaan työelämässä: johtotehtävissä työskentelee enemmän miehiä ja naiset eivät etene vaativimpiin tehtäviin samoissa määrin kuin miehet. Naisten osuus päättävässä asemassa työskentelevistä on sekä yksityisellä että julkisella sektorilla yhä pieni jopa naisvaltaisilla aloilla.

Sukupuolten erot näkyvät koulun arjessa esimerkiksi opettajien stereotyyppisessä suhtautumisessa tyttö- ja poikaoppilaisiin, oppimateriaaleissa ja koulun henkilökunnan roolijaossa. Tutkijat korostavat, että tilanne ei juuri ole muuttunut viime vuosina. Tyttöjen on helpompi hakeutua miesvaltaisille aloille kuin poikien naisvaltaisiin ammatteihin. Tyttöjä ei kuitenkaan juuri kannusteta johtotehtäviin. Usein sukupuolineutraalilta vaikuttava ohjaustilanne saattaa sisältää monia sukupuoleen liittyviä, tiedostamattomia vihjeitä. Opettajilta sekä opinto-ohjaajilta vaaditaan rohkeutta tunnistaa ja kyseenalaistaa omia sukupuoleen liittyviä asenteitaan.

Avain tasa-arvoon -hankkeen tavoitteena on   parantaa lukioiden ja ammatillisten oppilaitosten opetushenkilöstön valmiuksia toteuttaa sukupuolitietoista opetusta ja ohjausta ja tehdä näkyväksi tarve tukea nuoria sukupuolelleen epätyypillisissä ammatinvalinnoissa.

Koulutuspäivien aiheita ovat mm.:

  • Sukupuolitietoinen opetus ja ohjaus: mitä se on, mitä etua siitä on työelämässä?
  • Vanhempien rooli nuoren tulevaisuuden pohdinnoissa
  • Tekeekö sukupuoli kaltaisekseen?
  • Sukupuoli ja tasa-arvo lukioiden ja ammatillisten oppilaitosten arjessa
  • Tasa-arvosuunnittelu oppilaitoksen toiminnan kehittämisessä
  • Tasa-arvon edistäminen ja segregaation purkaminen kouluissa ja oppilaitoksissa.
  • Tasa-arvolaki ja tasa-arvon edistäminen oppilaitoksissa