Tulosten raportointi kouluille ja kunnille

Oppimaan oppimisen arviointi tuottaa koulutuksen järjestäjälle tietoa oppilaiden osaamisesta ja asenteista koulutyötä kohtaan. Koulutuksen arviointikeskuksen tavoitteena on välittää tieto koulutuksen järjestäjälle sekä mukana olleille kouluille ja opettajille muodossa, jossa se parhaiten palvelee koulun toiminnan edelleen kehittämistä.

Vuodesta 1996 lähtien tehdyt oppimaan oppimisen arvioinnit ovat tuottaneet mittavan määrän tietoa suomalaisesta peruskoulusta, lukiosta ja ammatillisista oppilaitoksista. Kaiken kaikkiaan tutkimuksiin on osallistunut lähes 100 000 oppilasta eri kouluasteilla. Oppimisvalmiuksia on arvioitu valtakunnallisesti vuodesta 1996 alkaen.

Arviointeja ovat tilanneet mm. Espoo, Helsinki, Hämeenlinnan seutu, Kauniainen, Tampere, Turku ja Vantaa.

Arvioinnin tulosten raportoinnista sovitaan erikseen tilaajan kanssa. Raportoinnin laajuus riippuu siitä, kuinka monella luokka-asteella arviointi on tehty. Tuloksista laaditaan kirjallinen raportti, jossa numeroin ja kaavioin esitetään, mitä oppilaiden tiedoista, taidoista ja asenteista on saatu esiin. Lisäksi opetusviranomaisille, koulujen rehtoreille ja opettajille järjestetään kirjallisen raportin valmistuttua tilaisuus, jossa esitellään, mitä on mitattu ja miksi, sekä varsinaiset tulokset. Jotta tieto kulkisi myös niille opettajille, jotka eivät ole henkilökohtaisesti olleet mukana arvioinnissa, koulut usein käsittelevät aihetta VESO-päivillään.

Koulukohtaiset raportit

Kuntien tilaamissa monen koulun kattavissa arvioinneissa on viime vuosina päädytty malliin, jossa kukin koulu saa omat tulostulkintansa erillisenä lehtisenä. Koulukohtaisissa raporteissa arvioinnin tavoitteet ja toteutus esitellään lyhyesti ottaen huomioon koulun asema muiden tutkittujen koulujen joukossa. Tuloksia tarkastellaan lisäksi suhteessa oppilaiden sukupuoleen ja kotitaustaan, koska nämä tekijät voivat vaikuttaa koulujen saamien tulosten eroihin. Muiden koulujen tulokset esitetään pääpiirteissään vertailupohjana koulun omille tuloksille.

Oppilaiden testissä osoittama osaaminen (päättelytaito, luetun ymmärtäminen ja matemaattinen ajattelu) sekä heidän koulutyön kannalta keskeisten asenteidensa ja uskomustensa ”taso” esitetään luokittain, ja vertaillaan rinnakkaisluokkien tuloksia. Tavoitteena on kiteyttää tulokset muotoon, joka tuo opettajille ja rehtorille hyödyllistä lisätietoa omasta koulusta, sen luokista ja oppilaista.

Kuntakohtaiset raportit

Kuntatason raportti on koulukohtaisia raportteja olennaisesti laajempi. Siinä valotetaan tarkemmin oppimaan oppimisen teoreettista taustaa, ja sen analyyseissa ja tulkinnoissa kootaan yhteen kunnan eri koulujen tulokset. Tavoitteena ei ole sinänsä verrata kunnan kouluja keskenään vaan analysoida oppilaiden osaamisessa ja asenteissa mahdollisesti esiintyvien koulukohtaisten erojen syitä.

Monissa tutkimuksissa on esimerkiksi noussut esiin oppilaiden kotitaustan ja koulumenestyksen välinen yhteys, joten on selvää, että koulut, joiden oppilaaksiottoalueet eroavat toisistaan tässä suhteessa, painivat osin erilaisten haasteiden parissa. On myös kouluja, jotka ovat onnistuneet pienentämään oppilaiden välisiä osaamiseroja siten, että erilaisista kodeista tulevat oppilaat ovat yltäneet hyviin suorituksiin. Laajassa raportissa onkin pyrkimyksenä antaa aineksia keskustelulle siitä, miten koulut voivat kehittää toimintaansa oppilaiden mahdollisten oppimisesteiden poistamiseksi – liittyvät ne sitten puutteisiin oppilaiden perustaidoissa tai vaikkapa jossain luokassa vallitsevaan kouluvastaiseen ilmapiiriin.

<< Takaisin