Tentin lisääminen ja muokkaus

Kirjaudu selaimella Examinariumiin (suositeltu selain Mozilla Firefox). Jos Examinarium ei osaa määrittää sinulle oikeaa roolia, ota yhteyttä tukiosoitteeseen opetusteknologia@helsinki.fi.

TENTIN LUOMINEN

Ks. alinna ohjevideo tentin laatimisesta.

Valitse työpöydältä kohta ”Luo uusi tentti”.

 • Valitse tenttityyppi:
  • Yleinen tentti (avoin kaikille Oodissa ilmoittautuneille opiskelijoille).
  • Henkilökohtainen tentti (tentin perustiedoissa määritetään ne opiskelijat, jotka tentin voivat tehdä).
 • Seuraavaksi määritetään se Oodin opintojakso, johon tentti yhdistetään.
  • Aloita kirjoittamalla opintojakson koodin tai nimen alku (järjestelmä ehdottaa opintojaksoja, kun olet kirjoittanut kaksi merkkiä).
  • Valitse oikea opintojakso ja valitse ”Jatka”.

Täydennä tentin perustiedot

 • Nimeä tenttisi mahdollisimman kuvaavasti.
  • Oodin koodia ei tarvitse toistaa nimessä. Tenttiä varatessa opiskelija näkee tentin koodin ja nimen.
  • Jos samassa tentissä on kysymykset usealla kielellä, kirjoita myös otsikko monikielisesti.
 • Tenttiperiodin alkamis- ja päättymispäivät, eli ajanjakso jolle tenttiaikoja voi varata.
  • Kun tenttiin on ilmoittautumisia, tenttiperiodia ei voi enää lyhentää.
  • Huomioi, ettei tenttiperiodi ole pidempi kuin opetustapahtuman kesto  WebOodissa.
 • Opintojakson nimi, arviointiasteikko ja opintopisteet tulevat automaattisesti Oodista.
  • Tenttijän tentistä saamaa opintopisteitä voi arviointivaiheessa muuttaa
 • Tentaattorien ja arvioijien lisääminen
  • Tentillä voi olla useita tentaattoreita tai arvioija (arvioija ei voi tallentaa lopullista arviointia eikä muokata tenttiä).
  • Jos lisäät tenttiisi toisen tentaattorin / arvioijan, tulee hänen olla ensin kirjautunut järjestelmään.
 • Osallistujat: Jos valitsit tenttityypiksi ”Henkilökohtainen tentti”, lisää tenttiin myös jokainen opiskelija, joka saa varata tähän tenttiin aikoja.
  • Tenttijärjestelmä edellyttää kaikkien opiskelijoiden osalta, että opiskelija on ensin ilmoittautunut kurssille Oodissa.
  • Opiskelijan tulee olla kerran kirjautunut järjestelmään, jotta hänet voi määrittää osallistujaksi tenttiin.
 • Tentin kestossa on kolme vaihtoehtoa: 55 minuuttia, 1t 55 minuuttia tai 2 t 55 minuuttia.
  • Tenttiajassa ei ole myöhästymisvaraa, ”puuttuva 5 minuuttia” on varattu tenttikoneelta poistumiseen, jotta seuraava tenttijä voi aloittaa tenttinsä seuraavalla tasatunnilla.
 • Tentin kieli -kohdassa määritetään opiskelijalle näytettävät tentin suorituskielet.
  • Ei vaikuta käyttöliittymän kieleen, sen voi jokainen käyttäjä itse valita.
  • Voit valita useamman kielen.
  • Arviointivaiheessa tentaattori valitsee kyseisen tenttisuorituksen kielen.
 • Tentin vastaamisessa tarvittavissa ohjelmistoissa on tällä hetkellä vaihtoehdot:
  • ”Paperitentti”, joka on käytettävissä vain matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan tenteissä Kumpulan tiloissa.
  • ”Finlex”, joka rajaa tenttitilaksi Aleksandrian K133 tilan, josta on pääsy sivustolle www.finlex.fi
  • ”No Finlex”, joka rajaa tenttitilaksi Aleksandrian 4. kerroksen tilan (ei pääsyä sivustolle www.finlex.fi.)
 • Suoritustyyppi
  • Kokonaissuoritukseksi merkittyjen tenttien arvioidut tentit menevät suoraan rekisteröitäväksi Oodiin. Jos automaattista rekisteröintiin vientiä ei haluta, tai opintojakson arvosana ei koostu pelkästää kyseisestä tentistä, valitaan suoritustyypiksi osasuoritus.
 • Suorituskertojen määrä ennen arviointia on oletuksena 1. Arviointi vapauttaa tentin uudelleen tentittäväksi, ja tentaattori voi vapauttaa suorituskerran opiskelijalle, mikäli hän ei ole saapunut tenttiin varaamanaan aikana tai on keskeyttänyt tentin. Katso tarkemmat ohjeet.
 • Tentissä voi olla koko tenttiä koskeva liite (pdf-tiedosto tai kuva), myös yksittäisissä kysymyksissä voi olla liite.
 • Ohjeistukseen tentin aikana voi kirjoittaa yleisiä ohjeita, kuten kuinka moneen kysymykseen tentissä tulee vastata.
 • Ohjeistukseen tenttivarauksen aikana kannattaa mm. kirjoittaa, kenelle tentti on tarkoitettu (esim. tietyn luentokurssin opiskelijoille, sivuaineopiskelijoille).

KYSYMYSTEN LISÄÄMINEN

Kysymyksiä voi luoda suoraan tenttiin tai hakea aiemmin tehdyt kysymykset kysymysluonnoksista.
Kysymyspankki on kokoelma opettajan kysymyksistä. Kysymyspankkiin voi luoda suoraan kysymyksiä, jotka ovat käytettävissä kaikissa tenteissäsi.
 • Tenttiä luotaessa kysymyspankin kysymykset näkyvät oikealla valikossa.
 • Jos käytät samaa kysymystä useammassa tentissä, muutokset (pisteet poislukien) vaikuttavat kaikkiin tentteihin.
Kysymykset luokitellaan aihealueisiin
 • Aihealueeseen voi lisätä useita kysymyksiä, joista arvotaan opettajan määrittämä määrä kullekin tenttijälle. Aihealueen kysymysten pistemäärän tulee arvottaessa olla samansuuruinen.
 • Vaihtoehtoisesti aihealueisiin voi lisätä yhden tai useamman kysymyksen ilman arvontaa, jolloin samat kysymykset tulevat kaikille tenttijöille.
 • Tentissä kysymykset sivutetaan aihelueittain ja aihealueen otsikko näkyy opiskelijalle.
Essee-kysymyksen luominen
 • Kirjoita kysymys tekstikenttään. Voit muotoilla kysymystä editorilla (älä lisää kysymykseen www-linkkejä, sillä tenttikoneilta ei pääse muualle kuin tenttijärjestelmään).
 • Voit määrittää esseevastaukselle suosituspituuden. Pituus on vain suositus: järjestelmä ei rajoita opiskeljan tenttivastausten pituutta, mutta opiskelija pystyy vastausta kirjoittaessa vertaamaan omaa vastaustaan suositukseen.
 • Valitse arvosteluasteikko: pisteet tai hyväksytty-hylätty. Jos valitsit pisteet, määritä myös maksimipistemäärä.
 • Voit liittää kysymykseesi liitetiedoston. Liite tulee olla pdf-tiedosto tai kuvatiedosto, jotta sen saa tenttikoneilla auki.
 • Esseekysymykseen voi kirjoittaa arvointiin liittyviä ohjeita itselle tai toisille arvioijille.
Monivalintakysymyksen luominen
 • Monivalintakysymyksissä on kaksi vaihtoehtoa:
  • Yksi oikein: opiskelija voi valita vain yhden vastausvaihtoehdoista.
  • Monta oikein: opiskelija voi valita yhden tai useamman vastausvaihtoehdon ja pisteet määräytyy valittujen vaihtoehtojen yhteispistemäärän mukaan.
 • Kirjoita ja muotoile tenttikysymys editorilla.
 • Lisää vastausvaihtoehdot ja pisteet
  • Yksi oikein -kysymyksessä valitse oikea vastaus ja määritä kysymyksen maksimipisteet.
  • Monta oikein -kysymyksessä määritä vaihtoehdoille pisteet (positiiviset tai miinus-pisteet)
 • Voit liittää kysymykseesi liitetiedoston. Liite tulee olla pdf-tiedosto tai kuvatiedosto, jotta sen saa tenttikoneilla auki.
Kysymysten lisääminen kysymyspankista
 • Voit lisätä tenttiin aiemmin tekemiäsi kysymyksiä raahaamalla sivun oikean reunan kysymyspankista. 
  • Raahaa kysymys ”Luo uusi kysymys tai raahaa…”-laatikon yläpuolelle.
 • Voit etsiä luomiasi kysymyksiä haku-toiminnolla kirjoittamalla kysymyksessä olevan sanan tai pätkän kysymyksestä, tai hakemalla opintojakson, tentin tai asiasanan mukaan.
 • Lisättyäsi kysymyksen tenttiin, voit tarvittaessa muokata sitä ratas-kuvakkeesta. Jos kysymys on käytössä useassa tentissä, muutokset kysymystekstiin, vastausvaihtoehtoihin (poislukien pisteet) ja liitetiedostoon päivittyvät kaikkiin tentteihin.

TENTIN MUOKKAAMINEN JA JULKAISEMINEN

 • Muokataksesi tenttiä valitse vasemmasta reunasta kohta ”Tentit”.
  • Klikkaa tentin nimeä ja saat näkyville tenttisivun, johon voit tehdä muutoksia (esim. tentin voimassaoloon tai lisätä toisen tentaattorin).
  • Tentissä olevien kysymysten muokkaaminen onnistuu samalla sivulla kysymyksen perässä olevasta ratas-kuvakkeesta klikkaamalla ja valitsemalla Muokkaa.
  • Tenttikysymysten muokkaaminen ei vaikuta jo opiskelijoiden tekemiin tentteihin, mutta varattuihin tentteihin korjaukset tulevat.
 • Kun tentti on valmis, klikkaa sivun lopusta
  • ”Tallenna ja julkaise” kun haluat avata tentin opiskelijoille.
  • ”Tallenna”, jos tentit ei oile valmis julkaistavaksi tai muokkaat jo julkaistua tenttiä.