Tenttiakvaarion käyttösäännöt

HELSINGIN YLIOPISTO Liite vararehtorin päätökseen 2016

Ohje tenttimisestä tenttiakvaariossa, eli Examinariumissa:

Tentin yleisiä periaatteita

Helsingin yliopistossa voidaan järjestää tenttejä käyttäen keskitetysti ylläpidettyä ja valvottua sähköistä tenttipalvelua, tenttiakvaariota, jota valvotaan tallentavan tenttivalvonnan avulla. Tenttitilan valvontakameroista voidaan lähettää ajantasainen kuva toimintaa valvovalle henkilökunnalle. Opetus – ja opintopalvelut mahdollistaa teknisen tenttivalvonnan. Valvontakameroiden toiminnasta ja videoiden tallennuksesta vastaavat tietotekniikkakeskus ja tilakeskus. Vastuu valvonnasta on opetuksen järjestävällä tiedekunnalla, laitoksella tai erillislaitoksella.

Tenttiakvaariotenttimisessä noudatetaan Helsingin yliopiston tutkinto- ja oikeusturvajohtosääntöä, minkä lisäksi sähköisen tenttipalvelun avulla toteutettavien tenttien erityiset järjestämisen, valvonnan sekä arvioinnin periaatteet ja käytännöt kuvataan tarkemmin tässä erillisohjeessa. Tentissä ovat voimassa tietojärjestelmien käyttösäännöt, joissa on kuvattu myös seuraamukset järjestelmien ja käyttäjätunnusten väärinkäytöstä.

Tentittävä kokonaisuus ja tentin kesto
Tenttiakvaariotentti opintojakson suoritusmuotona ei ole identtinen paperitentin kanssa , vaan se on oma suoritusmuotonsa. Siksi tenttiakvaariotentin kesto voi olla eri kuin samalla opintojaksolla tarjottavan paperitentin kesto. Tenttiakvaariotentin keston määrittelee tentin vastaanottava opettaja tenttijärjestelmän tarjoamien vaihtoehtojen perusteella. Tenttiakvaariotentin kesto voi olla korkeintaan 3 tuntia. Tentin vastaanottava opettaja voi jakaa suoritettavan opintojakson suorituksen useaan tenttiakvaariotenttiin sen mukaan kuin tiedekunta tai laitos on antanut hänelle siihen oikeuden.

Tenttiajan varaaminen

Opiskelija voi varata tenttiajan tentin vastaanottajan asettamalta ajanjaksolta. Varaus on tehtävä etukäteen. Opiskelijan tulee varmistua, että hänen varaamansa tenttiaika noudattaa rakennuksen aukioloaikoja. Kiinteistöjen aukioloajoista löytyy tieto yliopiston verkkosivuilta ja rakennuksen vahtimestareilta.

Jos tentti on mahdollista suorittaa siten, että se päättyy kiinteistön aukioloajan jälkeen, tulee opiskelijan poistua kiinteistöstä viipymättä tentin suorittamisen jälkeen. Opiskelijalla voi olla yhteen tenttiin samanaikaisesti voimassa vain yksi varaus. Mikäli opiskelija ei voi osallistua varaamaansa tenttiin, tulee hänen perua varauksensa viipymättä, jotta tenttiaika vapautuu muiden opiskelijoiden käyttöön.

Opiskelijan tulee varmistaa, että hänellä on oikeus suorittaa varaamansa tentti. Mikäli opiskelijalla ei ole oikeutta suorittaa tenttiä, opettaja ei ole velvollinen arvioimaan sitä.
Tentteihin liittyy uusimismahdollisuus tutkinto – ja oikeusturvajohtosäännön mukaisesti.
Opiskelijoiden tenttivarausten ja niiden peruutusten määrää voidaan rajoittaa, mikäli palvelun toiminnan turvaaminen sitä edellyttää.

Tentin suorittaminen ja valvonta

Opiskelija kirjautuu tenttiin Helsingin yliopiston käyttäjätunnuksella. Järjestelmä näyttää tietokoneen näytöllä jäljellä olevan tenttiajan ja tallentaa vastaukset automaattisesti säännöllisin väliajoin tenttiajan kuluessa.

Tenttiaika alkaa tenttivarauksen alusta. Tentin voi aloittaa myös myöhemmin varatun ajan kuluessa. Tentti päättyy opiskelijan jätettyä vastauksensa tarkastettaviksi järjestelmässä tai viimeistään, kun tenttiin varattu aika päättyy, jolloin järjestelmä palauttaa automaattisesti opiskelijan senhetkiset vastaukset tarkastettaviksi.

Tenttien järjestämistä koskevat yleiset kuulusteluja koskevat määräykset. Tenttien järjestämistä ja valvonnan toteuttamista tenttiakvaariossa edellyttää lisäksi seuraavien erityisten sääntöjen noudattamista. Tenttiakvaarioon ei saa tuoda mitään eikä sieltä saa viedä mitään. Mukaan otettavien tavaroiden kielto koskee kaikkia sähköisiä viestintävälineitä ja eväitä. Opiskelija saa tuoda mukanaan vain opiskelijakortin henkilöllisyyden tarkastamista varten ja tavarasäilön avaimen. Mikäli opiskelija tarvitsee esimerkiksi terveydentilansa vuoksi tentin aikana eväitä tms. henkilökohtaisia tavaroita, tai hän tarvitsee tentin aikana pääsyn WC:hen, tenttiakvaariotentti tulee tehdä esteettömässä tenttitilassa.

Tilasta ei saa poistua kesken tentin. Tilasta poistuminen päättää tentin. Tutkinto- ja oikeusturvajohtosäännön periaatteiden mukaisesti opintojen vilpillinen suorittaminen ja tenttitilaisuuden häiritseminen on kiellettyä. Myös vilppitapausten selvittämisestä ja mahdollisista seuraamuksistaon määräykset johtosäännössä.

Tenttitilan valvontaan käytetään tallentavaa tenttivalvontaa. Tenttivalvontakameroiden ajantasainen kuva näkyy valvontaa tekevälle henkilökunnalle ja tallenteet tallentuvat erilliselle tähän tarkoitukseen varatulle tallentimelle. Tallenteiden ja ajantasaisen kuvan katseluun on oikeudet vain henkilöillä, joiden työtehtäviin se kuuluu. Tenttijän henkilöllisyys voidaan tarkastaa ennen tenttiä, tentin aikana tai tentistä poistuttaessa. Tätä varten opiskelijalla tulee olla mukana opiskelijakortti.

Mikäli tentin kuluessa todetaan opiskelijan rikkovan tässä luvussa mainittuja ohjeita, on rikkomuksen toteavalla henkilökunnalla velvollisuus keskeyttää tenttisuoritus. Mikäli jälkikäteen todetaan opiskelijan rikkoneen tässä luvussa mainittuja ohjeita, tenttisuoritus voidaan tällä perusteella hylätä. Vilppiepäilyssä tarkistetaan tentinaikaiset tallenteet ja noudatetaan yliopiston vilppi- ja plagiointitapausten käsittelyohjetta. Tentin vastaanottava tiedekunta, laitos tai erillislaitos vastaa tenttisuorituksen mahdollisesta hylkäyksestä. Mikäli tentin suorittaminen keskeytyy tai estyy teknisen vian, tenttitilassa tapahtuvan häiritsemisen, palohälytyksen tai muun vastaavan syyn vuoksi, opiskelijan tulee tilasta poistuttuaan tehdä asiasta ilmoitus tenttitilassa olevien ohjeiden mukaisesti. Ilmoitus välitetään tentin vastaanottajalle, joka päättää tentin uusimismahdollisuudesta.

Jos opiskelija vammaisuuden, todetun oppimisen esteen tai muun hyväksyttävän syyn vuoksi ei pysty osallistumaan sähköiseen tenttiin normaalisti tai tarvitsee tenttiin ilmoittautumisessa tai tenttitehtävien lukemisessa tai kirjoittamisessa erityistä tukea, tenttiminen pyritään mahdollisuuksien mukaan järjestämään hänen kannaltaan mahdollisimman suotuisalla tavalla. Esteettömissä tenttitiloissa on käytettävissä tenttiakvaariokone, jolla suoritettavaan tenttiin ilmoittaudutaan noudattaen ohjeistusta tenttien erityisjärjestelyistä.

Tentin arviointi ja tulosten julkistaminen

Tenttiakvaariossa suoritettujen tenttien vastausten arvioinnissa ja tulosten julkistamisessa noudatetaan yliopiston tutkinto- ja oikeusturvajohtosääntöä. Opiskelija saa järjestelmästä sähköpostitse tiedon, kun suoritus on arvioitu.  Ennakkotiedon arvioinnin tuloksesta (epävirallinen) sekä tentaattorin mahdollisen palautteen opiskelija näkee kirjautumalla järjestelmään.