Yliopiston etusivulle | Suomeksi | På svenska | In English

ETUSIVU

Vuorovaikutus kasvatuksen kentillä
Kasvatustieteen päivät Helsingissä 22.-23.11.2012

 

Kasvatustieteen päivät on ohittamaton mahdollisuus vuorovaikutukseen kasvatuksen, koulutuksen ja sivistyksen kysymyksistä kiinnostuneille. Päivien aikana luodaan kokonaiskuvaa siitä, millaiset teemat kasvatuksen vuorovaikutustutkimuksessa ovat ajankohtaisia Suomessa ja muualla maailmassa. Tällä kertaa Kasvatustieteen päivät avautuu paremmin myös kansainväliselle yleisölle, sillä luvassa on ohjelmaa koko päivien ajaksi paitsi kotimaisilla kielillä myös englanniksi.

Vuorovaikutus on olennainen osa kaikkea kasvatusta ja koulutusta, opetusta ja oppimista. Päiville toivotaan esityksiä ja teemaryhmiä, joissa lähestytään laaja-alaisesti kasvatuksen, opetuksen ja oppimisen vuorovaikutuksellisia kysymyksiä. Vuorovaikutusta tutkitaan erilaisissa oppimisympäristöissä sanallisesti, kehollisesti ja teknologian välittämänä ilmentyvänä toimintana. Kasvatuksen, opetuksen ja oppimisen vuorovaikutustilanteiden rakenteet, prosessit, roolit, identiteetit ja positiot ovat monimuotoisia. Eri tilanteisiin sisältyy erilaisia haasteita ja mahdollisuuksia, kuten erilaisuuden kohtaamista ja kulttuurienvälistä kommunikaatiota. Kasvatuksen kentät nähdään siis laajasti, oppimisen kaikkiallisuuden näkökulmasta.

Kasvatustieteen päivien järjestelytoimikunnan puheenjohtajana toimii professori Kirsi Tirri (kirsi.tirri [at] helsinki.fi).

 

Konferenssin akateemista ohjelmaa koskevat kysymykset voitte lähettää osoitteeseen kasvatustieteen-paivat2012 [at] helsinki.fi

 

Interaktion inom pedagogikens fält

Pedagogikdagarna, Helsingfors 22-23.11 2012

Pedagogikdagarna 2012 är ett tillfälle som alla som är intresserade av interaktion,pedagogik, utbildning och bildning bör besöka. Under dagarna får man en helhetsbild av de just nu aktuella frågorna inom pedagogisk interaktionsforskning, både nationellt och internationellt. I år är dagarna dessutom också riktade till en internationell publik,med program också på engelska.

Interaktion är en central del av all fostran och utbildning, och av all undervisning och lärande. Till dagarna inbjuds presentationer och temagrupper, där man ur ett brett perspektiv närmar sig frågor om pedagogik och interaktion. Interaktion studeras som språkliga, förkroppsligade och teknologiskt medierade handlingar. Pedagogikens strukturer, processer, roller, identiteter och positioner är mångdimensionella. I olika situationer finns olika möjligheter och utmaningar, som möten med olikhet och mångkulturell kommunikation. Pedagogikens fält är alltså brett, och omfattar lärande och undervisning i många olika situationer.

I praktiken är Pedagogikdagarnas huvudsakliga arbetsspråk finska, men inlägg och presentationer på svenska och engelska är också välkomna. Webbsidor och annat informationsmaterial finns av resursskäl endast delvis tillgängligt på svenska. Vi arrangörer hoppas att den information som finns på finska och engelska räcker till för anmälan, och att många presentationer och diskussioner kan höras också på svenska under Pedagogikdagarna 2012.

Som ordförande för Pedagogikdagarnas organisationskommitté fungerar professor Kirsi Tirri (kirsi.tirri [at] helsinki.fi).

Frågor i anslutning till dagarnas akademiska program kan riktas till adressen kasvatustieteen-paivat2012 [at] helsinki.fi

 

Kasvatustieteen päivät 2012 sosiaalisessa mediassa

 

 

Sivuston ylläpito: antti.moilanen [at] helsinki.fi