Kemian opettajaopinnot erillisopintoina

Kemististä kemian opettajaksi

Sinulla on jo kemian alan korkeakoulututkinto (FM, FL, FT, DI, TT) ja kemian opettaminen perusopetuksessa tai lukiossa kiinnostaa uutena ammattina. Voit pätevöityä kemian opettajaksi opiskelemalla erillisopintoina ensin kurssit: 55111 Tutkimuksellinen kemian opetus I, 5 op (syyslukukausi) ja 55036 Kemian opetuksen keskeiset alueet I, 6 op (kevätlukukausi). Voit opiskella halutessasi myös muita Kemian laitoksen tai Kemian opettajankoulutusyksikön kursseja. Nämä kurssit suoritettuasi voit pyytää vastaavuustodistusta, joka vaaditaan pedagogisten opintojen aloittamiseen.

Saatuasi vastaavuustodistuksen, voit anoa erillisten pedagogisten opintojen suoritusoikeutta. Pedagogiset opinnot kestävät yhden lukuvuoden.

Jos olet epävarma, vastaavatko tutkintosi kemian opinnot kemian opettajan tutkintoon vaadittuja kemian opintoja, lähetä kemiaan liittyvät tutkintotodistuksesi ja opintosuoritukset tarkistettavaksi Matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan opiskelijapalveluihin: (kumpula-student@helsinki.fi).

Kemiasta sittenkin toinen opetettava aine

Toimit jo pätevänä opettajana ja olet lukenut aikoinaan kemiaa muutamia kursseja. Haluat päivittää kemian osaamisesi sellaiselle tasolle, että saat kelpoisuuden kemian opettamiseen. Kemian opettajan kelpoisuus edellyttää sekä perusopintojen (25 op) että aineopintojen suorittamista (35 op).

Lähetä opintosuoritusote suorittamistasi kemian kursseista sekä lyhyet kuvaukset kurssien sisällöistä opintoneuvojalle. Näin pystytään katsomaan, voidaanko nämä kurssit hyväksilukea tulevista opinnoistasi. Tarkistuksen jälkeen saat tiedon, mitkä kurssit sinun tulee opiskella.

Tiedon saatuasi voit anoa erillistä opinto-oikeutta joko yksittäisille kursseille, perusopintoihin tai aineopintoihin.