TVT-strategia

Kemian opettajankoulutusyksikön TVT-strategia

TVT-strategia otettiin käyttöön syksyllä 2014. Vuoden käytön jälkeen strategiaa ollaan nyt päivittämässä.

Tässä esiteltävästä strategian V2-versiosta otetaan vastaan palautetta.

TVT-strategian päätavoite

Varmistaa, että opiskelija saa opiskelujensa aikana osaamista ja uskallusta valmistuttuaan soveltaa TVT:aa sujuvasti ja ennakkoluulottomasti omassa opetuksessa vahvistaakseen yhteisöllisyyttä, digikansalaisuutta ja oppimista . TVT-strategia kytkeytyy yksikön koulutuksen painopistealueiden viitoittamaan arvopohjaan.

TVT-strategian toimivuutta on tutkittu keväällä 2014 (Tuomisto, Aksela, & Jääskeläinen, 2015).

Pedagoginen TVT-osaaminen

TVT-välineiden käyttö on sidottu uusimpaan tutkimustietoon oppimisesta ja opettamisesta.  Koulutuksessamme sopivan TVT-välineen valinta perustellaan aina pedagogisten tavoitteiden, kuten sisällön soveltuvuuden, eriyttämisen tai oppimisnäkemyksen (oppijakeskeinen kohtaava opetus) tasolla. Näin varmistamme, että käyttämämme teknologia on pedagogisesti mielekästä ja TVT:sta ei tule itsetarkoitusta.

Yhteisöllisyys

TVT:n käyttö koulutuksessamme vahvistaa yhteisöllisyyttä. Yhteisöllisyyden perustana on vastavuoroisuutta ja avoimuutta tukevat menetelmät ja työkalut. Näin koulutuksemme on helposti saavutettavaa ja muodostaa verkoston yliopiston, alumnien, opiskelijoiden, opettajien, yritysten ja järjestöjen kanssa. Yhteisöllisyys on positiivinen voimavara, josta kumpuavaa joukkoälyä ja vertaistukea hyödynnetään ottaessamme käyttöön uusia teknologioita.

Digikansalaisuus

Opiskelijoistamme tulee kansalaisia, joilla on valmiuksia vaikuttaa digitalisoituvassa yhteiskunnassa. Digikansalaisuuden tukemiseksi kursseillamme käsitellään tiedon luotettavuutta, tiedon käyttöön liittyviä oikeuksia ja vastuita sekä tiedeviestintää. Vaikuttamisen mahdollisuuksia tuetaan varmistumalla siitä että koulutuksemme TVT-ratkaisut ovat käyttäjäystävällisiä ja ovat hyödynnettävissä myös laajemmin yhteiskunnassa.

Menetelmät ja työkalut

PEDAGOGINEN TVT-OSAAMINEN

Strategia toteutuminen edellyttää, että kursseillamme opiskelijat saavat teknologista perusosaamista (eng. technological knowledge, TK), teknologista sisältötietoa (eng. technological content knowledge, TCK) eli tietoa jonkin asiasisällön etsimisestä tai esittämisestä tieto- ja viestintätekniikan keinoin sekä teknologis-pedagogista tietoa (eng. technological pedagogical knowledge, TPK) eli tietoa siitä, miten tieto- ja viestintätekniikan avulla voidaan tukea ja mahdollistaa oppimista yleensä. Voidakseen käyttää tieto- ja viestintätekniikkaa kemian opetuksessaan sujuvasti ja oppimista edistäen, opettajan tulisi omata kaikki edellä mainitut osa-alueet toisiinsa yhdistävää teknologis-pedagogista sisältötietoa (eng. technological pedagogical content knowledge, TPCK).

Menetelmä (TPK) Työkalu (TK)
Eriyttäminen tarkoittaa erilaisten opiskelijoiden ja ryhmien huomioimista. Tämä tarkoittaa mm. eriytettyjä materiaaleja ja omaan tahtiin etenemistä, mikä voidaan tukea TVT:n avulla tuottamalla oppimispolkuja ja monipuolista materiaalia (tekstin lisäksi videoita, kuunnelmia, pelejä). Itsestään tarkistuvat verkkokokeet: esim. Polku
Tekstinmuuttaminen puheeksi: YakiToMe, NaturalReader, Spoken Text
Soveltuvan PC-esityksen tekeminen: ZoomIt
Videot: Unituben Studio, screen-o-maticVideopankit: Opetus-tv, teachertube
Yhteisölliset työskentelytavat Graafiset jaetut järjestelijät: Padlet.com
Mittausautomaatio Pasco, Vernier
Simulaatio- ja mallinnussovellukset. pHet-simulations, avogadro, edumol
Interaktiiviset, oppimista vahvistavat ja autenttisia oppimisprosesseja tarjoavat sovellukset: Google Earth, Quizlet, Teachers First
TVT monipuolisen arvioinnin tukena:

Palautesovellukset: Socrative, Testmoz, Mentimeter, Kahoot!

Monivalintaohjelmat: e-lomake, Google Forms

Tulevaisuuden teknologia:

3d-tulostus

Robotit

YHTEISÖLLISYYS

Avoimuuden ja vastavuoroisuuden tukemiseksi käytämme alla olevia menetelmiä, jotka mahdollistavat helpon pääsyn kursseillemme sekä mahdollistavat kattavan tiedon siirtymisen niin opiskelijoillemme kuin valmistuneillekin. Tiedon siirtymisessä LUMA-toiminnan rooli nähdään tärkeänä.

Menetelmä Työkalut
Oppimisympäristöt verkossa: Opiskelijoitamme opetetaan, miten verkkoympäristöt toimivat ja miten osallistutaan verkossa tapahtuvaa opetukseen ja keskusteluun ja annetaan palautetta.

Kurssienhallintaohjelmat:    Edmodo, Moodle, Eliademy

Nettisivusovellukset:   Weebly, Wix, Google Sites

Blogit ja Wikit:   Edublogs, Wiki Spaces, Wiki, PBWorks

Virtuaaliset ympäristöt: Minecraft, Second life

Pilvipalvelut: dokumenttien, esitysten valokuvien, videoiden ja kirjanmerkkien tallentamiseen, jakamiseen ja oppimistehtävien yhdessä tekeminen etänä. DropBox, Google Drive, Office 365
Verkostoituminen: Kursseillamme hyödynnetään ja kokeillaan sosiaalisen median käyttöä ja kannustetaan verkostojen luontiin sosiaalisessa mediassa. ISTE, Twitter,Google+, LinkedIn, facebook, yammer

DIGIKANSALAISUUS

Digikansalaisuuden tukeminen edellyttää, että näytämme opiskelijoillemme miten merkittävä rooli on kemian tiedolla yhteiskunnallisessa keskustelussa ja miten TVT-välineet voivat edistää tuohon keskusteluun osallistumista.

Menetelmä Työkalu
BYOB: Oman laitteen käyttäminen oppimisen tukena tekee osallistumisen helpoksi.
Big data: Tiedon määrä on räjähtänyt. Kursseillamme opitaan hallitsemaan ja hyödyntämää tietokantoja.

Tutustumalla verkossa oleviin molekyylitietopankkeihin esim. Protein data bank ja oppimalla Datankäsittelytekniikoita ja –resursseja kuvaajia ja taulukoita käyttäen

Microsoft Office Excel

Tiedeviestintä ja tieteen popularisointi:
Tiedeviestinnässä abstraktia kemian tietoa tehdään helpommin lähestyttäväksi esimerkiksi mallintamalla ja visualisoimalla sekä tarinoina

Ei-kielelliset esitykset, graafiset järjestelijät, multimeidan käyttö tai web-esitykset

Power Point, Prezi, Google Presentations, Blendspace, Rubistar, You Tube,
Digitaaliset tarinankerrontasovellukset ja periaatteet: Little Birdtales, MoViE, Storybird, Read Write Think Comic Creator, Make Beliefs Comix, Audacity, Soundcloud, Go Animate
Infografiikat: Piktochart, Easel.ly

Käsitekartat: Popplet.com, Gliffy, Bubble.us,

Tiedon luotettavuus:

Kursseillamme harjoitellaan arvioimaan kriittisesti tietoa ja lähteiden luotettavuutta.

Hakuohjelmat: Google Scholar, Safe Search KidsArviointityökalut: Joyce Valenza Criteria(for primary and secondary level)
Lähdeviittaustyökalut: APA Citation Machine, Zotero (yhteisöllinen ja avoin lähdetietokanta)

Oikeudet ja velvollisuudet:

Kursseillamme nostamme esiin, miten käyttämämme palveluntarjoajat käsittelevät käyttäjien jakamia tietoja ja tiedostoja.

Kursseillamme tutustumme opettajan tekijänoikeuksiin.

Julkaisuja TVT-strategiasta