Pro gradu -tutkielmat

Oppilaiden kokemuksia käsitepiirroksista kemian opetuksessa ja niiden vaikutus oppilaiden opiskelumotivaatioon

Pekka Isometsä, 2017

Yksi kemian opetuksen suurimmista haasteista on se, etteivät oppilaat koe opetusta mielenkiintoiseksi. Tämä on suuri ongelma, sillä yhteiskunta kaipaa yhä enenevässä määrin kemian asiantuntijoita ratkaisemaan niin lähestyviä ympäristöuhkia kuin kehittämään taloudellisesti hyödyttäviä kemiallisia sovelluksia. Opetuksen kehittäminen mielenkiintoisemmaksi ja motivoivammaksi vaatii kuitenkin hyväksi todettuja opetuksen työtapoja ja menetelmiä. Tämä tutkimus keskittyy tarkastelemaan yhtä tällaista työtapaa, käsitepiirrosta. Tutkimus on ensimmäinen suomalainen käsitepiirroksia käsitellyt tutkimus.

KOKO TUTKIMUS (PDF)

Kuva 8 Käsitepiirros kemiallisesta reaktiosta (Kuva: Pekka Isometsä).

Tutustu kemian opetuksen pro graduihin

 1. Aho, Hannu. 2005. Kemian opetusta valokuvauskemian avulla.
 2. Ahonen, Terhi. 2005. Historiaan pohjautuva lähestymistapa kemian opetuksessa.
 3. Ahvenniemi, Riikka. 2009. Molekyyligastronomia opetuksessa: Kemian ymmärtämisen ja ajattelun tukeminen kokeellisuuden avulla.
 4. Anttila, Johannes. 2010. Opiskelijoiden käsityksiä kemiallisesta tasapainosta.
 5. Arajärvi, Keijo. 2009. Lukiolaisten käsityksiä kemiasta ja sen kiinnostavuudesta.
 6. Asikainen, Toni. 2016. Kehittämistutkimus: Muovien kierrätyksen opettaminen ongelmalähtöisen oppimisen avulla lukio-opetuksessa.
 7. Bergström-Nyberg, Susanne. 2010. STS-undervisning i årskurs 7 med begreppet förbränneng i blickpunkten.
 8. Csikós, Judit. 2007. Työtapojen kehittäminen opettajankoulutuksessa Kokeellisuus kemian opetuksessa -kurssilla.
 9. Forsström, Päivi. 2008. Tutkimuksellinen kokeellisuus lukio-opetuksessa: esimerkkinä laktaasientsyymi.
 10. Ghulam, Shenelle. 2016. Design-based research: The use of computer-based molecular modelling to enhance student understanding of chemical bonding.
 11. Gustafsson, Linda. 2007. Kemialliset sidokset lukion kemian opetuksessa.
 12. Haaparanta, Janne. 2007. Sähkökemian tutkimuksellinen opiskelu perusopetuksen 7.-9. luokilla.
 13. Haapoja, Kaisa. 2007. Puu- ja paperikemian verkko-oppimateriaali lukio-opetukseen.
 14. Haatainen, Outi. 2014. Kehittämistutkimus: Verkkomateriaali suklaasta eheyttävään kemian opetukseen.
 15. Halonen, Julia. 2017. Non-formaali tiedekasvatus: tiedeleirien relevanssi lasten ja perheiden näkökulmasta.
 16. Handolin, Heidi. 2008. Opiskelijoiden käsityksiä kokeellisuudesta kemiassa ja lukio-opetuksessa.
 17. Happonen, Marja. 2010. Graafiset kuvaajat lukion kemian opetuksessa.
 18. Harju, Marja. 2006. Vihreää kemiaa peruskoululaisille suomalaisissa ja saksalaisissa oppikirjoissa.
 19. Heikinaho, Samuli. 2001. Ympäristökemian tutkimustori.
 20. Heiskanen, Nelly. 2016. Kehittämistutkimus: Tutkimisen taitojen edistäminen tutkimuksellisella spektrofotometrian oppimiskokonaisuudella lukion kemian opetuksessa.
 21. Herranen, Jaana. 2012. Kemian opetuksen nykytila perusopetuksen 5. ja 6. luokalla luokanopettajien näkökulmasta.
 22. Hilska, Tiia. 2003. Sähkökemian opiskelu kokeellisuuden avulla lukiossa.
 23. Huhdanpää, Maarit. 2003. Energia-aihe kemian oppikirjoissa.
 24. Huusko, Jarkko. 2014. Nanoteknologian kokeelliset työt kemian opetuksessa.
 25. Hyytiäinen, Kristiina. 2008. Orgaaniset hapetus- ja pelkistysreaktiot lukion kemian ensimmäisen kurssin opetuksessa.
 26. Häkli, Tanja. 2006. Undervisning av atmosfärens kemi i grundskolan och gymnasiet.
 27. Hämäläinen, Katariina. 2006. Bio-orgaanisen kemian opiskelu Suomessa.
 28. Ikonen, Tanja, 2012. Tutkimuksellinen lähestymistapa kemianteknologian opetukseen perusopetuksessa. [tiivistelmä]
 29. Jansson, Jan. 2010. Materiaalikemian mallit kemian opetuksessa.
 30. Jeskanen, Emmi. 2015. Eheyttävä kemian opetus nuorten kiinnostuksen tukena: esimerkkinä kiertotalous.
 31. Juntunen, Marianne. 2011. Kehittämistutkimus: Elinkaariajattelu ja tutkimuksellinen opiskelu kemian opetuksessa.
 32. Juppi, Tuomo. 2006. Ongelmaperustainen lähestymistapa ja A. I. Virtanen kemian opetuksessa.
 33. Juuti, Mari. 2002. Oppimisvaikeudet ja niiden kuntoutus peruskoulun kemian opetuksessa.
 34. Jäppinen, Voitto. 2009. Biodiesel ja sen valmistus lukion kemian opetuksessa.
 35. Järvenpää, Leo. 2008. Ilmakehän kemiaa ympäristökasvatuksen näkökulmasta.
 36. Jääskeläinen, Minna. 2014. Kemian opetus: “Kemian sähköisen ylioppilaskokeen mahdollisuuksia ja haasteita”.
 37. Jääskeläinen, Piia. 2008. Kiinnostuksen tukeminen perusopetuksessa: molekyylimallinnus työtapana
 38. Kabata, Laura. 2014. Kehittämistutkimus: Verkkomateriaali jätevedenpuhdistukseen ongelmalähtöiseen opetukseen.
 39. Kaksonen, Kai-Verneri. 2013. Lukiolaisten osaaminen ja tietolähteet radioaktiivisuudesta sekä heidän suhtautumisensa niihin.
 40. Kannisto, Heli. 2014. MAOL-taulukot lukion kemian opetuksessa.
 41. Karjalainen, Veikko. 2008. Kemian opetus tänään: Kemian opettajien näkemyksiä kemian opetuksesta ja kemian opetuksen kehittämisestä.
 42. Kavonius, Rajka. 2014. Miten tukea heikosti kemiassa suoriutuvaa oppilasta?
 43. Kiviluoto, Tiina. 2007. Uusiutuvien luonnonvarojen kemian tutkimuspohjainen maisteriohjelma.
 44. Kolehmainen, Kati. 2012. Kehittämistutkimus: Videopohjainen nanoteknologian opetusmateriaali kemian opetukseen.
 45. Kousa, Päivi. 2014. Kosmetiikan kemia kontekstuaalisen oppimisen apuvälineenä.
 46. Kuronen, Johanna. 2010. Ongelmaperusteinen kemian opetus: Vitamiinien kemia ja terveyskasvatus.
 47. Laakso, Janina. 2008. Metallien kemiaa perusopetuksen 7.-9. luokilla.
 48. Laamanen, Jane. 2015. Kehittämistutkimus: Puskuriliuoskäsitteen oppimisen tukeminen kokeellisuuden avulla.
 49. Laine, Leena. 2005. Kaasujen opetus perusopetuksen 7.-9. -luokkien kemiassa.
 50. Laitala, Aino. 2007. Mittausautomaatio ympäristökemian oppimisen tukena perusopetuksessa.
 51. Lauho, Annukka. 2004. Teknologia ja yhteiskunta -teemat kemian opetuksessa – kemian opettajien kokemana.
 52. Leinonen, Tuija. 2005. Veden kemian ja biologian opettaminen peruskoulun 5. ja 6. luokalla.
 53. Leppänen, Johannes. 2008. Peruskoulun kuudesluokkalaisten käsityksiä kemiasta ja sen kiinnostavuudesta.
 54. Leskinen, Henriikka. 2007. Lämpöenergian ymmärtämisen tukeminen mittausautomaation avulla lukion kemian opetuksessa.
 55. Liikanen, Tea. 2006. Maaperän kemiaa perusopetuksen luokille 7-9 kestävän kehityksen periaatteita noudattaen.
 56. Liimatta, Jaakko. 2012. Kehittämistutkimus: Virtuaalinen tietokoneavusteinen molekyylimallinnus kiinnostusta tukevana kemian oppimisympäristönä.
 57. Lillberg, Johanna. 2005. Luokanopettajat ja ympäristön kokeellinen tutkiminen mikroskaalassa 5. ja 6. luokan kemian opetuksessa.
 58. Linnavuori, Ilona. 2016. Kehittämistutkimus: Luonnontieteellistä lukutaitoa yläkoulun kemian opetukseen.
 59. Liukkonen, Mari. 2014. Kehittämistutkimus: Hiilen nanomateriaalit lukion kemian opetuksessa.
 60. Lohenoja, Jaakko. 2012. Alkoholien opetus peruskoulussa.
 61. Lumivaara, Iina. 2001. Kemian opettajien näkemyksiä ympäristökemian opetuksen tilasta ja kehittämismahdollisuuksista Suomen lukioissa.
 62. Luoma, Jarkko. 2003. Maaöljy- ja maakaasuteema oppimateriaaleissa.
 63. Marjamäki, Hannu. 2008. Kokeellisia vesitutkimuksia mielekkääseen lukion kemian opiskeluun.
 64. Meriläinen, Sonja. 2017. Kehittämistutkimus: mustikan ja puolukan kemiaa kokeellisten kotitehtävien kontekstina
 65. Mikkonen, Jorma. 2006. Luonnon orgaaniset halogeeniyhdisteet.
 66. Muurinen, Miia & Skarp, Noora. 2004. Oivaltamisen iloa laskennallisesta kemiasta.
 67. Myllyviita, Ari. 2005. Lääkeaineiden analytiikka ja lukion kemian opetus – Kromatografian ja spektroskopian www-aineisto opettajille.
 68. Nevanko, Patricia. 2009. Arbetsmetoder som intresserar gymnasieelever: acetylsalicylsyra som exempel.
 69. Nieminen, Marika. 2004. Kemiakuva, asenteet ja opiskelumotivaatio ensimmäisen vuoden kemian opiskelijoilla.
 70. Niininen, Salla. 2005. Kokeellinen lähestymistapa rasvojen kemian perusopetuksessa.
 71. Nurminen, Elina. 2005. Tutkiva lähestymistapa lasten kemian oppimisen tukena Ksenonit-virtuaalikerhossa.
 72. Ojala, Liisa. 2008. Terästeema kemian perusopetuksessa.
 73. Ojapalo, Matleena. 2010. Tutkimuksellinen lähestymistapa polttokennojen kemian opetukseen.
 74. Pajari, Anni. 2007. Kemiallinen reaktio opetuksessa – stoikiometria ja kemiallinen tasapaino ylioppilaskokeessa.
 75. Palomäki, Anna-Kaarina. 2014. Lääkeaineisiin ja rohdoksiin liittyvien tutkimuksellisten kokeellisten töiden kehittäminen lukion kemianopetukseen.
 76. Pernaa, Johannes. 2008. Hyönteisten kemiaa lukion kemian opetuksessa.
 77. Piipponen, Salla. 2007. Hiilihydraattien kemiaa terveyskasvatuksen näkökulmasta perusopetuksessa.
 78. Pohjola, Antti. 2010. Lukiolaisten vaihtoehtoiset käsitykset fotosynteesistä.
 79. Posti, Johannes. 2011. Millennium Youth Camp: Lahjakkaiden nuorten käsityksiä uusiutuvasta energiasta ja sen opiskelusta.
 80. Pyysalo, Minna. 2005. Kokeellisuus kemian ylioppilastehtävissä vuosina 1985-2004.
 81. Rajakylä, Mikko. 2011. Historiallinen ja filosofinen lähestymistapa kemian luonteen opettamiseksi: esimerkkinä atomimallit.
 82. Rantaniemi, Minna-Liisa. 2010. Historiallinen lähestymistapa sähkökemian opetuksessa: Tutkiva oppiminen työtapana. (Liite 1 [PPT], Liite 2 [DOC])
 83. Rantaniitty, Toni. 2014. Kehittämistutkimus: Mausteiden kemiaa verkkomateriaalina peruskouluun.
 84. Rautiainen, Elina. 2004. Stoikiometria lukion kemian oppikirjoissa ja ylioppilaskokeessa.
 85. Ruotsala, Saana. 2007. Kemian opetus Ruotsissa ja Suomessa peruskoulun luokilla 7-9.
 86. Saarni, Jaana. 2014. Kemian opetus: “Kemian opiskelijoiden REACH-osaamisen omaehtoisen hankkimisen tukeminen”.
 87. Salmela, Laura. 2008. Biotekniikkaa kemian opetuksessa: Kokeellista entsyymikemiaa oppimissyklin avulla.
 88. Saloma, Anna. 2005. Vetysidoksen opetus ja oppiminen.
 89. Savolainen, Mino. 2017. Kehittämistutkimus: Eheyttävää opetusta tukeva verkkomateriaali sipulin kemian kontekstissa
 90. Sippel, Klaus. 2008. Kemiallinen homeenpoisto rakennusmateriaaleista: verkkomateriaalin kehittämistutkimus.
 91. Sirkiä, Taina. 2015. Sähköparin oppimista tukeva tietokonesimulaatio kemian lukio-opetukseen.
 92. Sjöblom, Anna. 2015. Att höja högstadieelevernars intresse för kemia med hjälp av en demonstrstionsvideo.
 93. Ståhle, Ida. 2010. Reaktiokinetiikan opetus koulussa.
 94. Syrjäläinen, Noora. 2008. Lehdet kemian opetuksessa perusopetuksesta korkeakouluihin: Esimerkkinä Kemia-Kemi-lehti.
 95. Särkkä, Hannu. 2009. Ionisidoksen mallintaminen tietokoneavusteisesti kemian opetuksessa.
 96. Tikkanen, Greta. 2003. Puskuriliuosaihe kemian ja biologian opetuksessa.
 97. Tolppanen, Sakari. 2011. Millenium Youth Camp: Nuorten kiinnostus uusiutuviin luonnonvaroihin ja niiden opiskeluun.
 98. Tolvanen, Simo. 2011. Veden kemian ja sen tutkimuksellisen opiskelun kiinnostavuus peruskoulussa.
 99. Tommola, Hannu. 2005. Verkko-opiskelun käyttö lähiopetuksen tukena lähihoitajien lääkelaskennan opiskelussa.
 100. Tuomisto, Maiju. 2005. Alkuaineiden jaksollinen järjestelmä oppimisen tukena kemian perusopetuksessa.
 101. Turkka, Jaakko. 2014. Luokkahuonekeskustelut kemian opettamisessa: tapaustutkimus opettajien käsityksistä.
 102. Tähtivaara, Anna. 2008. Lasin kemiaa verkossa.
 103. Töyrylä, Linnea. 2012. Argumentaation tukeminen yläasteen happamuuden kemian opetuksessa molekyyligastronomiaa soveltaen.
 104. Uusikartano, Hanna. 2006. Biomolekyylien visualisointi kemian opetuksessa.
 105. Vainio, Joonas. 2006. Tietokoneavusteinen molekyylimallinnus energian opettamisen apuvälineenä.
 106. Vakkilainen, Kirsi-Maria. 2001. Luonnontieteiden opetus ja opetussuunnitelmat Englannin ala-asteilla
 107. Varama, Satu. 2003. Kokeellisuus happo-emäskemian oppimisen tukena.
 108. Vesterinen, Veli-Matti. 2006. Kemian filosofia Pohjoismaiden valtakunnallisissa opetussuunnitelmissa.
 109. Vihma, Lauri. 2006. Tietokonesimulaatioita kaasujen ymmärtämisen tukemiseen kemian lukio-opetuksessa.
 110. Vilén, Heli. 2015. Kehittämistutkimus: Orgaanisten yhdisteiden hapetuspelkistysreaktioiden kokeelliset työt lukion kemian oppimisen tukena.
 111. Vilhunen, Anna-Sofia. 2012. Kehittämistutkimus: Tutkimuksellinen proteiinien opiskelu molekyyligastronomian kontekstissa.
 112. Virtanen, Leo. 2007. Vaaralliset kemikaalit vartijoiden koulutuksessa sekä työssä.
 113. Virtanen, Miia. 2005. Entsyymit kemian opetuksessa.
 114. Vänskä, Maria. 2007. Luova ajattelu ja tutkiva oppiminen InnoApajassa – Esimerkkinä polymeerikemia.
 115. Västinsalo, Jenni. 2009. Ilman kaasujen molekyylimallinnus 7.-9.-luokkalaisten kiinnostuksen tukena.
 116. Westerberg, Sanna. 2011. Lahjakkaiden oppilaiden käsitykset ilmastonmuutoksesta.
 117. Zeng, Xingting. 2013. Happamuuden kemian oppiminen kokeellisuuden avulla perusopetuksessa.