Yliopiston etusivulle | Suomeksi | På svenska | In English

Tukea ja ideoita vuorovaikutukseen

Vuorovaikutuksesta oppilaiden huoltajien sekä erilaisten sidosryhmien kanssa on muodostunut yhä keskeisempi osa peruskoulujen henkilöstön työtä. Tarvitaan tiedottamista, yhteydenpitoa ja neuvottelua erilaisista käytännönseikoista sekä oppimiseen, tehtävien tekemiseen ja koulurauhaan liittyvistä ongelmista. Seuratessaan lasten ja nuorten elämää lähes päivittäin opettajat ovat ensisijaisessa asemassa havaitsemaan mahdollisia ongelmia, ottamaan ne puheeksi ja viemään tarvittaessa asioita eteenpäin rehtorin, oppilashuoltoryhmän ja viimekädessä lastensuojelun käsiteltäväksi.

Tämä varsinaisen opettamisen lisäksi tapahtuva työ vie aikaa ja voi olla henkisesti raskasta, mutta sitä ei voida välttää. Kodin ja koulun yhteistyöhön sekä oppilashuoltotoimintaan velvoittavat erilaiset säädökset, kuten Perusopetuslaki ja Peruskoulun opetussuunnitelman perusteet.

Vuorovaikutuksen ja siihen liittyvien ongelmien lisääntyminen vaikuttavat negatiivisesti opettajien ja muun kouluhenkilöstön työssäjaksamiseen. Epävarmuus siitä, milloin pitäisi puuttua, miten toimia ja keneen ottaa yhteyttä aiheuttavat riittämättömyydentunteita. Ratkaisemattomat konfliktit haittaavat keskittymistä varsinaiseen opetustyöhön. Omassa työyhteisössä keskustelutukea ja aikaa asioiden tietoiseen käsittelyyn ei aina ole riittävästi. Konflikteista ratkaisuihin – vuorovaikutusverkostot koulutyössä sekä Ratkaisujen lähteillä: työkaluja opetustoimen henkilöstölle -koulutukset vastaavat tähän tarpeeseen.

Koulutuksen tavoitteet

Koulutuksen tavoitteena on

– antaa tietoa ja välineitä kodin ja koulun yhteistyöhön mm. huolen puheeksioton ennakointimenetelmää ja ratkaisukeskeistä lähestymistapaa hyödyntäen,

– madaltaa kynnystä tehdä yhteistyötä eri viranomaisten (lastensuojelu, poliisi) kanssa,

– kehittää valmiuksia toimia monikulttuurisessa työyhteisössä,

– antaa tietoa lasten ja nuorten kohtaamista ongelmista,

– edistää työssäjaksamista vertaiskeskustelujen avulla ja

– rohkaista osallistujia herättämään keskustelua ja kehittämään toimintamalleja näihin aihesisältöihin liittyen työyhteisöissään.

Kaikki nämä tavoitteet tukevat päätavoitetta eli oppilaiden hyvinvoinnin edistämistä.

Koulutuksen kohderyhmä ja toteutus

Konflikteista ratkaisuihin – vuorovaikutusverkostot koulutyössä (10 op) 2012-2013 ja Ratkaisujen lähteillä: toimivia työkaluja opetustoimen henkilöstölle (10 op) 2013-2014 on opetushallituksen rahoittama ja Helsingin yliopiston Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenian toteuttama, opettajille ja opetuksentukihenkilökunnalle suunnattu koulutus.

Koulutukseen ovat tervetulleita paitsi opettajat ja erityisopettajat, myös esimerkiksi koulupsykologit, -terveydenhoitajat, -kuraattorit ja koulunkäyntiavustajat. Koulutus on osallistujille maksutonta, mutta mahdollisista matka- ja sijaiskuluista vastaa kukin osallistuja itse tai hänen työnantajansa.

Koulutus sisältää kahdeksan lähipäivää sekä etätehtäviä. Se on jaettu kolmeen/neljään moduuliin, mutta suoritetaan yhtenä kokonaisuutena. Lisätietoja kohdassa Koulutuksen rakenne ja kouluttajat.