Yliopiston etusivulle | Suomeksi | På svenska | In English

Esittely

Kotitaloustiede ja arjen tutkimus

Kotitaloustieteen ja arjen tutkimus luo edellytyksiä kotitaloudellisen osaamisen ja asiantuntijuuden vahvistamiselle osana yliopiston ja ympäröivän yhteiskunnan muutosta. Samalla tutkimus pyrkii vastaamaan niihin sisällöllisiin haasteisiin, joita on tunnistettu ja kirjattu erilaisiin tutkimusohjelmiin (mm. HY; SA; EU-tasot) yksilöiden, yhteisöjen ja yhteiskunnan hyvinvoinnin sekä luonnontalouden kestävyyden turvaamiseksi.  Kotitalouden (home economics) keskeinen teoriasuuntaus  ’Human Ecology’ toimii tässä vahvana tukena.  Kotitalous on ennen kaikkea yhteiskunnallinen toimija, jossa jokaisella kansalaisella on hänelle ominainen arjen sisältö ja dynamiikka. Samalla erilaisuus ja muutos sekä kotitalouteen liittyvien taitojen ja muiden resurssien moninaisuus nousevat keskeisiksi haasteiksi ja tutkimuksen ydinkohteiksi.

Tässä kuvattavan tutkimuksen lähtökohtina ovat toisaalta kotitalouden aineenopettajankoulutuksen ja sitä tukevan yliopistollisen oppiaineen – kotitaloustiede -rakentaminen ja toisaalta tunnistettu yhteiskunnallinen tarve monipuolistaa ja syventää kotitalouden käytännön toiminnan ja arjen tutkimuksen teoreettista ja metodologista perustaa, jotta tutkimus vastaa entistä paremmin kotitalouksien ja perheiden sekä kuluttajien ja kansalaisten kohtaamiin arkielämän haasteisiin.  Tutkimus on selkeästi tulevaisuuteen suuntaavaa samalla kun se etsii ratkaisuja myös historiallinen tietoperustan kautta.

Tutkimuksen tarkempi esittely jäsentyy kahden kokonaisuuden kautta. Toisena on pitkäjänteinen ja monivaiheinen professori Kaija Turkin vastaama hanke: kotitalous oppiaineena ja tieteenalana. Toisena on Suomen Akatemian rahoittama (2010-13) lapsiperheiden arjen muuttuvia rytmejä ja käytäntöjä tutkiva hanke. Alla linkit molempiin tutkimuskokonaisuuksiin.

Kotitaloustieteen koulutuksen näkökulmasta olennaista on todeta, että tässä esiteltävä tutkimus sivuaa monilta osin koulutuksen kahden muun professorin tutkimusta. Professori Päivi Palojoki johtaa pedagogiseen (kasvatustiede) tutkimukseen painottuvaa tutkimusryhmää, ’Ruoka, kulttuuri ja oppiminen’. Ruokakulttuurin lahjoitusprofessuuriin keväällä 2012 nimitetty Johanna Mäkelä vastaa puolestaan ruokakulttuurin monitieteisestä tutkimusryhmästä. Näiden molempien kuvaukset löytyvät erillisinä linkkeinä OKL:n tutkimussivuilta.