Yliopiston etusivulle | Suomeksi | På svenska | In English

Projektin kuvaus

Korkeakoulusektorin rakenteellisen kehittämisen kotouttaminen – vertaileva tapaustutkimus

Yliopistolaitos on viime aikoina ollut voimakkaiden muutoksen alaisena. Kehittämisen keskiössä on eduskunnan 16.6.2009 hyväksymä yliopistolakiuudistus, jossa yliopistot muuttuivat valtion tilivirastoista itsenäisiksi oikeushenkilöiksi. Samalla työntekijöiden asema muuttui siten, että virkasuhteet vaihtuivat työsuhteiksi vuoden 2010 alussa. Näiden muutosten vaikutuksia on vielä vaikea ennustaa. Yliopistolaitoksen muutoksen kärjessä ovat säätiöityvät yliopistot. Tutkimushankkeessa analysoidaan johdon ja henkilöstön tapoja muokata paikallisesti rakenteellisen kehittämisen toimenpiteitä ja vertaillaan, kuinka rakenteellinen kehittäminen valjastetaan omaan organisaatioon kahdessa toisistaan vahvasti eroavassa säätiöityvässä yliopistossa: Tampereen Teknillisessä Yliopistossa (rakenneuudistus ja säätiöityminen), Aalto-yliopistossa (fuusio ja säätiöityminen).

Teoreettisesti tieteen ja korkeakoulututkimuksen perinteistä nouseva tutkimushankkeemme nojaa kulttuurin tutkimukseen, joka on vakiintunut osaksi johtamisen ja organisaatioiden sekä niiden muutosten tutkimusta aina 1980-luvulta lähtien. Sen oleellisin sisältö on, että organisaation merkitysjärjestelmä vaikuttaa johtamiseen ja organisaatioiden toimintaan. Kotouttamisnäkökulma antaa mahdollisuuden tarkastella sekä johtoa että henkilöstöä aktiivisina toimijoina muutosprosessissa. Organisaatiomuutoksissa henkilöstön merkitystä muutosprosessin onnistumiselle ei aina ole otettu riittävästi huomioon. Henkilöstö onkin rakenneuudistusten onnistumisen kannalta tärkeä muuttuja, minkä lähestymistapamme nostaa esiin. Kotouttamisen kautta nousee esiin myös muutosprosessin ajallisuus. Prosessin analyysi edellyttää sen seurantaa, koska kulttuuriset muutokset ovat hitaita. Keskeinen olettamuksemme on, että kotouttamisen onnistuneisuus vaikuttaa pitkäkestoisesti työhyvinvointiin ja tuloksellisuuteen organisaatioissa.

Tutkimushankkeen tavoitteita ovat:

1)      Tutkia johdon ja henkilöstön tapoja valjastaa rakenteellinen kehittäminen omaan organisaatioon

2)      Eritellä ja seurata rakenteellisen kehittämisen vaikutuksia henkilöstön työhyvinvointiin

3)      Tutkia muutosjohtamisen käytäntöjä rakenteellisen kehittämisen soveltamisvaiheessa

4)      Tutkia toimintakulttuurin muutosta sekä sen vaikutuksia työn mielekkyyteen

5)      Vertailla rakenteellisen kehittämisen toteutuneita muotoja