Säännöt

 

KRONOS RY:n SÄÄNNÖT

1 § Yhdistyksen nimi on Kronos r.y. ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki.

2 § Yhdistyksen kielinä ovat suomi ja ruotsi. Pöytäkirjakielenä on kuitenkin vain suomi.

3 § Yhdistyksen tarkoituksena on pitää yhteyttä Helsingin yliopiston historian opiskelijoiden kesken, vahvistaa yhteyksiä laajempiin opiskelija- ja tieteenharjoittajapiireihin, toimia jäsentensä etujärjestönä Helsingin yliopistossa ja alan järjestöissä, sekä harjoittaa tiede-, opinto- ja kulttuuripolitiikkaa.

4 § Tarkoitusperiensä toteuttamiseksi yhdistys järjestää kokouksia, keskustelu-, esitelmä- ja informaatiotilaisuuksia, ekskursioita ja opintoneuvontaa.

5 § Kronos r.y. julkaisee Kronikka-nimistä lehteä, joka on Kronos r.y:n hallituksesta riippumaton historian opiskelijain äänenkannattaja.

6 § Yhdistyksen jäseneksi voivat liittyä kaikki Helsingin yliopistossa yleistä tai Suomen ja Pohjoismaiden historiaa pääaineenaan opiskelevat perustutkinto-opiskelijat, ne The Master’s Degree Programme in European Studies -maisteriohjelmassa opiskelevat, joilla on pääaineenaan “general history” sekä edellä mainittuja oppiaineita Helsingin yliopistossa opiskelevat vaihto-opiskelijat. Kronoksen jäsenyys säilyy pääaineen vaihdon yhteydessä sekä eri maisteriohjelmaan siirryttäessä edellyttäen, että jäsen on edelleen kirjoilla Helsingin yliopistossa. Uudet jäsenet hyväksyy hakemusten pohjalta yhdistyksen hallitus.

7 §

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan.
Yhdistyksen hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.
Ennen erottamispäätöksen tekemistä asianomaiselle jäsenelle on varattava tilaisuus selityksen antamiseen asiassa paitsi milloin erottamisen syynä on jäsenmaksun maksamatta jättäminen. Erottamispäätös on viipymättä toimitettava kirjallisena erotetulle, paitsi milloin erottamisen syynä on jäsenmaksun maksamatta jättäminen.
Kun jäsenyyden päättymisen syynä on valmistuminen maisteriksi tai maisteriin rinnastettavasta tutkinnosta, jäsenen eron katsotaan astuvan voimaan sen yliopiston lukuvuoden päättyessä, jonka aikana jäsen on tutkintonsa suorittanut. Jäsen voidaan erottaa tai hänen on erottava mikäli jäsenen tutkinto-oikeus Helsingin yliopistolla, syystä tai toisesta, päättyy.

8 § Toimintansa tukemiseksi yhdistyksellä on oikeus kantaa jäsenmaksuja ja ottaa vastaan lahjoituksia.

9 § Yhdistyksen hallitus voi hyväksyä yhdistyksen kannattajajäseneksi oikeuskelpoisen yhteisön tai henkilön, joka sitoutuu maksamaan yhdistykselle vuosikokouksen vahvistaman kertamaksun tai vuotuisen jäsenmaksun. Kannattajajäsenellä ei ole äänioikeutta.

10 § Yhdistyksen toimeenpanovaltaa käyttää yhdistyksen hallitus. Yhdistyksen varsinaisia kokouksia on kaksi: vuosikokous ja vaalikokous. Vuosikokous pidetään kevätlukukaudella helmikuun 20. päivään mennessä, vaalikokous syyslukukaudella joulukuun 15. päivään mennessä.

11 § Yhdistyksen kokouksen kutsuu koolle yhdistyksen hallitus ilmoittamalla siitä vähintään 7 päivää aikaisemmin yhdistyksen ilmoitustaululla sekä yhdistyksen sähköpostilistalla.

12 § Yhdistyksen kokous on päätösvaltainen kun se on sääntöjen mukaisesti kutsuttu koolle.

13 §
Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat.

 1. Avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus
 2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja
 3. Valitaan kokoukselle sihteeri
 4. Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa
 5. Valitaan kaksi ääntenlaskijaa
 6. Esitetään toimintakertomus sekä tilit ja toiminnantarkastajien/tilintarkastajien lausunto
 7. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta sekä tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle
 8. Käsitellään hallituksen laatima toimintasuunnitelma
 9. Vahvistetaan tulo- ja menoarvio ja jäsenmaksun suuruus
 10. Muut mahdollisesti esille tulevat asiat
 11. Kokouksen päättäminen

14 § Vaalikokouksessa käsitellään seuraavat asiat

 1. Avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus
 2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja
 3. Valitaan kokoukselle sihteeri
 4. Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa
 5. Valitaan kaksi ääntenlaskijaa
 6. Valitaan hallituksen jäsenet: puheenjohtaja, sihteeri, taloudenhoitaja sekä muita jäseniä, enintään 15 jäsentä
 7. Valitaan Kronikan päätoimittaja sekä toimituskunnan jäsenet
 8. Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa/tilintarkastajaa sekä heille varamiehet
 9. Muut mahdollisesti esille tulevat asiat
 10. Kokouksen päättäminen

15 § Yhdistyksen jokaisella varsinaisella jäsenellä on äänestyksessä yksi ääni.
Valtakirjaa käyttäen ei saa äänestää. Kahden jäsenen vaatiessa suoritetaan äänestys umpilipuin. Käsiteltävissä asioissa ratkaisee yksinkertainen enemmistö elleivät säännöt toisin määrää. Äänten mennessä tasan ratkaisee arpa.

16 § Yhdistyksen toimeenpanevana elimenä toimii ja yhdistystä edustaa hallitus, jonka toimikautena on yksi kalenterivuosi. Hallituksen tehtävänä on: Johtaa yhdistyksen toimintaa vuosikokouksen hyväksymän toimintasuunnitelman mukaan sääntöjen 3 §:ssä mainittujen tarkoitusperien toteuttamiseksi. Huolehtia yhdistyksen varojen hoidosta. Valmistella yhdistyksen kokouksessa esille tulevat asiat ja kutsua kokoukset koolle.

17 § Hallitus on päätösvaltainen kun läsnä on puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan lisäksi vähintään viisi hallituksen jäsentä.

18 § Yhdistyksen tilikausi kestää kalenterivuoden. Yhdistyslain edellyttämät kirjanpitoasiakirjat on toimitettava toiminnantarkastajille/tilintarkastajille vähintään kuukautta ennen vuosikokousta. Toiminnantarkastuskertomus on toimitettava hallitukselle viimeistään kahta viikkoa (14 päivää) ennen vuosikokousta.

19 § Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja kumpikin yksin tai hallituksen jäsenet kaksi yhdessä.

20 § Hallitus kokoontuu jonkun hallituksen jäsenen sitä vaatiessa.

21 § Yhdistyksen ylimääräinen kokous kutsutaan koolle, kun hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai vähintään 1 / 100 yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä määrätyn asian käsittelyä varten kirjallisesti hallitukselta pyytää.

22 § Sääntöjen muuttamisesta voidaan päättää yhdistyksen kokouksessa vain mikäli siitä on kokouskutsussa mainittu. Päätös on tehtävä vähintään 2 / 3 kannatuksella annetuista äänistä.

23 § Yhdistyksen purkamisesta päätetään vähintään kuukauden välein pidettävissä kahdessa kokouksessa samalla äänten enemmistöllä kuin mitä sääntöjen muuttamisesta on edellä säädetty.

24 § Yhdistyksen purkautuessa ratkaistaan sen viimeisessä kokouksessa miten yhdistyksen varat on käytettävä historian opiskelun ja tutkimuksen edistämiseksi.

25 § Yhdistyksen sääntöjen muuttuessa saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.

 

Helsingissä 08.02.2012

(Tarkistettu ja korjattu 25.2.2013)