Yliopiston etusivulle | Suomeksi | På svenska | In English

Kokemuksia korkeakouluharjoittelusta

Tiina Koskimäki kertoo uusimmassa Kajahdus-lehdessä (4/2010) korkeakouluharjoittelijoiden kokemuksista Päijät-Hämeessä. Artikkeli “Hyviä kokemuksia korkeakouluharjoittelusta” esittelee Päijät-Hämettä mahdollisena harjoittelupaikkana sekä kertoo myös yhteistyömahdollisuudesta pro gradu -töihin liittyen.

Lue koko artikkeli oheisesta linkistä (artikkeli sivulla 10) 

http://issuu.com/kajahdus/docs/kajahdus4

Tiina Koskimäki toimi sosiaalitieteiden laitoksen sosiaalipolitiikan oppiaineen yhteyshenkilönä Kummilaitosyheisy- ja kummiprofessuurit -hankkeessa vuonna 2010.

Ajankohtaisia tutkimusesittelyjä ja alustuksia Lahden tiedepäivässä 30.11.2010

Lahden tiedepäivässä 30.11. kuultiin ajankohtaisia opinnäytetöiden esittelyjä ja muita teemaan liittyviä alustuksia. 

Sosiaalitieteiden laitoksella kummilaitoshankkeen yhteyshenkilönä toimiva  Tiina Koskimäki esitteli pro gradu -työnsä, joka käsittelee leskeytymisen mukanaan tuomia moninaisia muutoksia iäkkäiden naisten arkeen ja elämänpiiriin. Koskimäen tutkimus perustuu Ikihyvä Päijät Häme -tutkimus- ja kehittämishankkeessa vuosina 2002 ja 2005 kerättyihin kyselyaineistoihin.

Filosofian, historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos oli mukana järjestämässä kansainvälistä rinnakkaisseminaaria Environmental Aesthetics lecture and panel session. Seminaarissa keskusteltiin tohtori Maria José Alcarazin Morally Wrong Beauty as a Source of Value -alustuksen pohjalta.

Kummilaitoshankkeen kansainvälisiä vieraita syksyllä 2010

Hanke on isännöinnyt kaksi kansainvälistä vierailua syksyllä 2010.

Kansainvälisen kansanterveystieteen professori Brian Oldenburg Monashin yliopistosta Australiasta tutustui Lahden alueen toimintaan syyskuun lopulla. Oldenburgilla on vankka asiantuntijuus tutkittua tietoa (evidence-based) ja käytännön tutkimusta (practice-based) yhdistävien interventioiden toteuttamisessa yhteisöissä ja siitä kuinka innovaatiot leviävät osaksi normaalia toimintaa. Vierailunsa aikana professori Oldenburg tapasi lukuisia Lahden alueen toimijoita yhteistyöavauksien sunnittelun merkeissä sekä toimi mm. pääpuhujana Päijät-Hämeen hyvinvointiklusterin vuosiseminaarissa 30.9.

Hankkeen toinen kansainvälinen vierailija oli tohtori Maria José Alcaraz Murcian yliopistosta Espanjasta. Hän vieraili Lahdessa marras-joulukuun vaihteessa ja osallistui mm. Lahden tiedepäivään 30.11., jossa hän piti alustuksen teemasta Morally Wrong Beauty as a Source on Value.

Kummit mukana kulttuurialan aamukahveilla 24.11.2010

Palmenian Yhteisöjen luova kehittäminen ja monikulttuurisuus -kehittämisohjelma järjesti yhteistyössä Filosofian, historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitoksen edustajien kanssa Kulttuurialan aamukahvit -tilaisuuden Lahdessa keskiviikkona 24.11.2010.  Aamukahveilla oli mukana 45 ajankohtaisesta yliopistollisesta kulttuurialan yhteistyöstä kiinnostunutta osallistujaa.

Tilaisuudessa kuultiin mm. professori Arto Haapalan terveiset kummilaitoshankkeen tuomasta mahdollisuudesta nostaa taiteiden tutkimusta ja koulutusta entistä enemmän esille Päijät-Hämeessä. Dosentti Minna Eväsoja esitteli hankkeen kuluessa suunniteltuja täydennyskoulutuskursseja POP Made in Japan – Japanilaisen populaarikulttuurin monet kasvot sekä MOKUHANGA -japanilaisen pupiirrostekniikan erikoiskurssi. Ilmoittautumisaika tammikuussa 2011 järjestettävälle Mokuhanga -kurssille ovat parhaillaan käynnissä.  Suunnittelija Janne Vanhanen esitteli uusia, ajankohtaisia yhteistyösuunnitelmia.

Yliopiston ja alueen toimijoiden yhteistyönmahdollisuuksista ja -tarpeista käytiin vilkasta keskustelua ja uusia yhteistyön ideoita virisi. Kulttuurialan aamukahvi -käytäntö tulee jatkumaan ja seuraavat aamukahvit järjestetään kevättalvella 2011.

“Nuorten tutkijoiden akatemia” -workshop järjestettiin Lahdessa 9.6.2010

Workshopissa kokoonnuttiin ideoimaan kummilaitos- ja kummiprofessuuritoimintaan liittyvää monitieteistä yhteistyötä. Tavoitteena oli hahmotella Palmenian ja yhteistyölaitosten toimesta tieteellistä hankehautomoa, joka toimisi alustana vastavalmistuneiden tutkijan uran käynnistämiselle. “Akatemia” tarjoaisi nuorille tutkijoille ja heidän ainelaitoksilleen uusia verkostoitumismahdollisuuksia alueellisten toimijoiden kanssa, resursseja tutkimussuunnitelmien valmistelulle ja enemmän yliopistollista osaamista Päijät-Hämeeseen. Workshop-iltapäivän kuluessa ideoitiin erilaisia mahdollisia “akatemian” toteuttamismalleja, joiden pohjalta asian työstämistä jatketaan syksyn kuluessa.

Nuorten tutkijoiden Akatemia -workshoppiin osallistui edustajia kaikilta kummilaitosyhteistyö ja kummiprofessuurit -hankkeen yhteistyölaitoksilta. Osallistujia oli yhteensä 24.

Harjoittelu- ja graduyhteistyön mahdollisuudet Päijät-Hämeessä tutuksi yliopisto-opiskelijoille

Tiina Tapanila esittelee Kajahdus-lehden (nro 2/2010) “Työelämä ja tutkimus tutuksi harjoittelussa” artikkelissaan sosiaalityön ja sosiaalipolitiikan opintoihin liittyviä yhteistyömahdollisuuksia Päijät-Hämeessä. Artikkeli esittelee monipuolisesti korkeakouluharjoittelun suorittamista Lahdessa. Tiina Tapanila kuvailee artikkelissaan mm. gradutoimeksiantojen käytäntöjä ja antaa erinomaisia esimerkkejä, kuinka Päijät-Hämeessä kerättyjä tutkimusaineistoja voidaan käyttää materiaalina opinnäytetöissä. 

Kajahdus on Helsingin yliopiston sosiaalipolitiikan opiskelijalehti. Projektitutkija Tiina Tapanila toimii sosiaalitieteiden laitoksen sosiaalipolitiikan oppiaineen yhteyshenkilönä kummilaitosyhteistyö ja kummiprofessuurit -hankkeessa. 

Lue koko artikkeli oheisesta linkistä:

http://issuu.com/kajahdus/docs/kajahdus210

Minna Eväsojan artikkeli Tieteessä tapahtuu -lehdessä

Minna Eväsoja kirjoittaa taiteiden merkityksestä terveyden, hyvinvoinnin ja työssä jaksamisen edistäjänä. Artikkelissaan hän toteaa, että mielen hyvinvointi ja positiivinen ajattelu ovat voimavaroja, jotka voivat sekä ehkäistä sairauksilta että helpottaa sairauksien oireiden sietämistä. Minna Eväsoja esittelee sosiaalisen hyvinvoinnin käsitteen, jolla hän tarkoittaa mielen hyvinvointia voimavarana, joka auttaa ihmistä jaksamaan ja innostumaan arjesta sekä elämän puutteellisistakin mahdollisuuksista.

Artikkelissa on viittauksia aihetta koskeviin kirjoituksiin ja tutkimuksiin sekä esimerkkinä kirjoittajan omia kokemuksia, kuinka japanialaisessa kulttuurissa suhtautaudutaan aiheeseen. Minna Eväojan artikkeli “Taiteet terveyden, hyvivoinnin ja työssä jaksamisen edistäjänä” on julkaistu lehdessä Tieteessä tapahtuu 3/2010 . Artikkeli löytyy kokonaisuudessaan tästä linkistä  http://ojs.tsv.fi/index.php/tt/article/view/2742

Minna Eväsoja on japanilaisen estetiikan dosentti Helsingin yliopistossa ja toiminut Kummilaitosyhteistyö ja kummiprofessuurit -hankkeen yhteistyön suunnittelijana filosofian, historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitoksella.

Kummiyhteistyölaitokset vuonna 2010

Helsingin yliopiston vuoden vaihteessa tapahtuneen organisaatiouudistuksen myötä hankkeen yhteistyölaitokset ovat myös organisoituneet uudella tavalla ja saaneet uudet nimet. Hankkeen kummiyhteistyölaitoksia ja oppiaineita 1.1.2010 alkaen ovat:

  • Filosofian, historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
  • Opettajankoulutuslaitos
  • Sosiaalitieteiden laitos: sosiaalipolitiikan ja viestinnän oppiaineet

Lahden tiedepäivässä 24.11.2009 viestinnän tutkimuksen esittelyä

Lahden tiedepäivässä esiteltiin muutamia Helsingin yliopiston viestinnän laitoksen ajankohtaisia tutkimuksia.

Yliopistotutkija Janne Matikainen esitteli Sosiaalisen ja perinteisen median rajalla -tutkimustaan. Tutkimuksen tavoitteena on selvittää käyttäjien ja yleisön näkökulmaa sosiaalisen median (esim. YouTube, Wikipedia jne.) ja perinteisen median (esim. MTV3, YLE, HS) verkkopalveluihin.

Perinteisen ja sosiaalisen median verkkosivujen käytön motiiveissa nousi esille perinteisen median luotettavuus, nopeus ja tuttuus. Sosiaalisen median tärkein käyttömotiivi oli sosiaalisuus. Johtopäätöksissä todetaan perinteisen median verkkopalveluiden vahva asema. Sosiaalinen media pohjaa ihmisten väliseen vuorovaikutukseen. Perinteinen ja sosiaalinen media voidaan nähdä kumppaneina, joilla on erilaisia tarkoituksia ihmisen elämässä.  Tutkimus auttaa jäsentämään ja suhteuttamaan sosiaalisen median ilmiötä ja asemaa.

Janne Matikaisen tutkimusraportti julkistetaan 9.12.2009 HY:n Viestinnän laitoksella.

Lisäksi tiedepäivässä kuultiin kaksi opinnäytetyötä. Pasi Pekkola esitteli 2008 valmistunutta pro gradu -tutkimusta ja samasta aiheesta aloittamaansa väitöskirjatutkimusta, jonka aiheena on viestinnän ja henkilöstöjohtamisen yhteistyö organisaatioissa. Olli Parviainen esitteli pro gradu -tutkimustaan, jossa kokeiltiin sosiaalisen verkoston analyysin soveltuvuutta organisaation viestintä- ja innovaatiokanavien kartoitukseen. Tutkimus tehtiin Lahdessa sijaitsevassa elintarvikealan yrityksessä.

Tiedepäivän esitykset löytyvät kokonaisuudessaan Lahden yliopistokeskuksen verkkosivustolta.

Kummiyhteistyölaitokset ja alueen toimijat verkostoitumassa

Keskiviikkona 23.9. järjestettiin verkottumisworkshop, johon oli kutsuttu kummiyhteistyölaitosten edustajia ja Päijät-Hämeen alueen toimijoita verkostoitumaan sekä vaihtamaan ajatuksia ja ideoimaan monitieteisen yhteistyön rakentamista.

Workshopissa kuultiin Lahden kaupungin näkökulmaa korkeakoulujen merkitykseen alueella. Kaupungin kannalta kummilaitos ja kummiprofessuuritoiminnan tavoitteena on kiinteä strateginen yhteistyömalli, jossa luodaan tiiviit yhteydet Lahden kannalta tärkeisiin osaamiskeskittymiin. Kummiyhteistyölaitosten puheenvuoroissa luotiin katsaus jo tehtyyn pitkäjänteiseen yhteistyöhön sekä visioitiin tulevaa ja uusia yhteistyön avauksia.

Esitysten kommentointi viritti vilkasta keskustelua teeman ympärillä. Asiaa pohdittiin mm. innovaatio-käsitteen näkökulmasta todeten, että kummilaitosten ja -professorien rooli on tuottaa tietoa innovaatioita varten ja olennaista on rakentaa toimintatavat tälle systeemille. Kommenteissa nousi esille myös muistutus huomioida malleja kehittäessä asiakkuus, käytännönläheisyys ja ympäröivän yhteiskunnan tarpeet sekä joustavuuden säilyttäminen.

Workshopin konkreettisina ehdotuksina ja jatkotoimina esitettiin kummilaitostoiminnan kehittämistä enemmän monitieteisiin rajat ylittäviin teemakokonaisuuksiin. Sovittiin professoriryhmän kokoamisesta, jonka tarkoituksena on miettiä toiminnan kehittämistä eteenpäin. Workshopin teemaan palataan Teknillisen korkeakoulun tilaisuudessa, jossa esitellään heidän kummiprofessorimalliaan.