Kärkihanke 2016-18

Vaikuttavuustutkimuksessa (2012-2017) testatun Let’s Move It  -ohjelmakokonaisuuden parhaiden osien levittämismallia pilotoidaan ja toteutetaan kansallisesti Suomen Akatemialta saadun kärkihankerahoituksen turvin (päätös 304114) v. 2016-18.

Kärkihankkeessa on tarkoitus hyödyntää, jalostaa ja levittää käyttäytymistieteisiin pohjautuvia keinoja liikunnan lisäämiseksi ja istumisen vähentämiseksi (Let’s Move It -ohjelmakokonaisuus).

Em. testatun ohjelmakokonaisuuden lisäksi tärkeä osa kärkihanketta on motivoivan vuorovaikutustyylin kouluttaminen sekä jo työelämässä oleville että vasta työelämäänsä aloitteleville liikunnanopettajille. Motivoivan ja ihmisten psykologisia tarpeita tukevan vuorovaikutuksen on useissa tutkimuksissa havaittu olevan yhteydessä liikuntamotivaation sisäistymiseen.

KÄRKIHANKKEEN TAVOITTEET JA AIKATAULUT

Liikunnan- ja terveystiedon opettajien täydennyskoulutus (ammattioppilaitokset ja lukiot)

 • Tavoite on luoda toisen asteen liikunnan- ja terveystiedon opettajien täydennyskoulutuskokonaisuus, jota levitetään yhteistyössä Liikkuvan koulun kanssa. Täydennyskoulutus sisältää ohjelmakokonaisuuden sisältöjen läpikäynnin sekä tiiviin vuorovaikutuskoulutuksen.
 • Aikataulu: Let’s Move It -ohjelman materiaaleihin pohjautuva koulutuspaketti pilotoidaan ja testataan ammattioppilaitoksissa keväällä 2017. Syksystä 2017 koulutuksia aletaan tarjota laajemmin toisen asteen oppilaitoksiin pilotista saatujen kokemusten perusteella. Koulutuksia tarjotaan sekä lähi- että verkkokoulutuksina.
 • Mikäli toisen asteen oppilaitoksenne on kiinnostunut hakemaan mukaan maksuttomaan Let’s Move It -täydennyskoulutukseen (syksy 2017-kevät 2018) liikunnan- ja terveystiedon opettajille tai kiinnostuneelle opiskelijaterveydenhuollon henkilöstölle, lisätietoa hakemisesta ja koulutuksista löydät täältä.  Koulutukseen osallistumisen jälkeen oppilaitoksenne saa veloituksetta käyttöön kaikki hankkeessa tuotetut materiaalit (esim. julisteet, työkirjat, ohjaajan käsikirjat) sähköisessä muodossa.
 • Täydennyskoulutuksista saatua palautetta liikunnanopettajilta:

”Hieno ja käyttövalmis materiaali, kouluttajan perehtyneisyys, innostus ja suuri kiinnostus koulutettavien mielipiteistä. Kaikki asiat tukivat toisiaan.”

”Innostava ote, jossa otettiin kaikki mielipiteet tasaisesti huomioon ja asioita pohdittiin eri näkökulmista.”

 • Let’s Move It -materiaaleista saatua palautetta liikunnanopettajilta:

“Tulen ehdottomasti käyttämään opiskelijakurssia myös tulevaisuudessa. Hyvä apuväline ja hyvää valmista materiaalia!”

”Materiaali ja ohjelmakokonaisuus täyttivät odotukset ja jopa lievästi ylittivät ne…Materiaali on hyvää ja laadukasta”

Liikunnanopettajaksi opiskelevien peruskoulutus (Jyväskylän yliopisto)

 • Tavoite on suunnitella ja pilotoida Jyväskylän yliopiston liikuntatieteelliseen suunnattu liikuntapedagogiikan syventävä kurssi (“Motivoiva vuorovaikutus liikunnan ja terveystiedon opetuksessa”). Sekä henkilöstö että opiskelijat pitävät motivoivan vuorovaikutuksen keskittyvää kurssia tärkeänä lisänä opiskelijoiden tulevan työn vaatimusten kannalta. Kurssin tavoitteena on, että opiskelijat tuntevat itsemääräämisen teorian (SDT) perusteet, joiden avulla he pystyvät erittelemään käytännön ohjauksen tilanteita ja valitsemaan tarkoituksenmukaisia toimintatapoja haastavissa vuorovaikutustilanteissa. Lisäksi tavoitteena on, että perustutkinto-opiskelijat kykenevät kurssin jälkeen tunnistamaan ja käyttämään tarkoituksenmukaisia vuorovaikutuskeinoja, joiden avulla he pystyvät tukemaan vähän liikkuvan liikuntamotivaatiota.
 • Aikataulu: Kurssi pilotoidaan keväällä 2017 ja sitä aletaan tarjota syventävänä kurssina syksystä 2017 alkaen.

Tutkimuksellinen arviointi

 • Kärkihankkeen toimenpiteiden saavuttavuutta, vaikuttavuutta ja implementointia arvioidaan vuonna 2018.

Muut liikunta-alan toimijat ja/tai -toimijat

 • Mistä kaivaa motivaatiota vähän liikkuvien pariin ikäihmisillä? Onko terveysriskeillä pelottelu toimiva motivointikeino? Onko pakko, jos ei halua? Miten kannustaa vähän liikkuvaa läheistään aktiivisemman elämäntavan pariin?
 • Tavoitteena on – kärkihankkeen resurssien sallimissa rajoissa – levittää tietoisuutta käyttäytymisen muutoksen perusteista ja motivoivan vuorovaikutuksen hyödyistä liikunnan edistämisen yhteydessä laajemmalle yleisölle. Liikkumattomuus on yleinen haaste kaikissa väestöryhmissä. Kärkihankkeen edistämät ja tutkimuksen mukaan toimivat vuorovaikutusperiaatteet ovat hyödyllisiä ja soveltuvia useille kohderyhmille.
 • Resurssien salliessa tulemme mielellämme verkostoitumaan ja kertomaan teemoistamme myös koulumaailman ulkopuolisille tahoille vuoden 2017 ja 2018 aikana. Mikäli teema ja aiheet kiinnostavat, ota rohkeasti yhteyttä!

Kärkihankkeen partnerit:

 • Liikkuva koulu
 • Saku ry
 • Jyväskylän yliopisto
 • Valo
 • LIITO ry.
 • SAJO ry.

Let's Move It –tutkimushanke