Joutsen – Svanen

Kotimaisen kirjallisuudentutkimuksen vuosikirja / Årsbok för forskning i finländsk litteratur / Yearbook of Finnish Literary ResearchJoutsen / Svanen är en flerspråkig, referentgranskad årsbok för litteraturforskning och kulturstudier, med fokus på finländsk litteratur. Publikationen utges digitalt och följer principerna för fri tillgänglighet (open access). Vid sidan om årsboken utges enligt behov också Enskilda studier, mera omfattande publikationer. Också de enskilda studierna är referentgranskade och behandlar olika teman i anknytning till den finländska litteraturen.

Julkaisija: Klassikkokirjasto; Helsingin yliopiston suomen kielen, suomalais-ugrilaisten ja pohjoismaisten kielten ja kirjallisuuksien laitos. PL 3, 00014 Helsingin yliopisto Utgivare: Klassikerbiblioteket; finska, finskugriska och nordiska institutionen vid Helsingfors universitet. PB 3, 00014 Helsingfors universitet Publisher: Finnish Classics Library; Department of Finnish, Finno-Ugrian and Scandinavian Studies. P.O. Box 3, 00014 University of Helsinki

Toimituskunta / Redaktionsråd / Board of Editors: Jyrki Nummi (pj./ordf./Chair), Saija Isomaa, Kristina Malmio, Juhani Sipilä, Eeva-Liisa Bastman.

Kontakt: joutsen-svanen@helsinki.fi

ISSN 2342–2459
URN:NBN:fi-fe2014082933456

ANVISNINGAR TILL SKRIBENTER

OHJEET KIRJOITTAJILLE

REFEREEOHJEET

SKRIVSTRUKTIONER-RECENSIONER