Digitaalinen humanismi

 

Miten digitaalisessa muodossa oleva data saadaan valjastettua humanistis-yhteiskuntatieteellisen tutkimuksen käyttöön?

Digital humanities on maailmalla vakiintunut käsite, joka tarkoittaa modernien tietojenkäsittelymenetelmien käyttöä humanistis-yhteiskunnallisessa tutkimuksessa koskien laajoja, moniulotteisia tai esimerkiksi kieltä ja kuvaa yhdistäviä aineistoja.

Digihumanismi yhdistää uudenlaisia menetelmiä ja aineistoja perinteisten kysymysten tutkimiseen. Tutkittavien ihmistieteiden kysymysten on pohjauduttava perustutkimukseen ja tutkimustraditioon. Kun uusien menetelmien avaamat mahdollisuudet ja rajoitteet ymmärretään syvällisesti, on mahdollista saavuttaa merkittäviä tieteellisiä läpimurtoja.

Digitaalisten aineistojen käyttö uudistaa ihmistieteiden tutkimusta, sillä se mahdollistaa systemaattisen kokonaiskuvan muodostamisen: se auttaa hahmottamaan yksittäisiä havaintoja laajemmissa konteksteissa. On myös mahdollista vertailla uusin menetelmien tuotettua tietoa vakiintuneemman laadullisen tutkimuksen tarjoamaan kuvaan.

Aiheeseen liittyy myös digitaalisuuden tutkimus ilmiönä. Humanistien panos voi tuottaa tuoreita näkökulmia, kun tutkitaan tällaisten ilmiöiden kehittymistä ja yhteyksiä ihmisten käyttäytymiseen, vuorovaikutukseen ja maailmankuvaan.

DIGIHUM-sivuainekokonaisuus (25 op)

Modulaarisen opintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelijalla on hyvä peruskäsitys digitaalisen humanistisen tutkimuksen teoreettisista lähtökohdista ja tutkimusmenetelmistä, sekä digitaalisen humanismin asemasta osana laajempaa humanistisen tutkimuksen kontekstia. Opiskelija kykenee osallistumaan tutkimusalan pienimuotoiseen monitieteiseen projektiin omia vahvuusalueitaan painottaen. Opiskelija ymmärtää digitaalisen aineiston- ja tiedonhallinnan perusteet ja on perehtynyt vähintään yhden, tutkimusalan kannalta merkittävän tietojenkäsittelymenetelmän perusteisiin sekä teoriassa että käytännössä. Opiskelija ymmärtää alan mahdollisuudet ja rajoitteet sekä keskeiset eettiset kysymykset, pystyy osallistumaan digitaalista humanismia koskevaan keskusteluun ja pohtimaan sen soveltuvuutta yhteiskunnan tarpeisiin.

Opintokokonaisuuteen kuuluu kolme osaa (yht. 25 op):

  • Teoria ja käytäntö (5-15 op)
  • Menetelmät (5-15 op)
  • Ryhmätyöprojekti (5 op)

Tarkempaa tietoa kokonaisuudesta ja kursseista lukuvuonna 2016-2017 saat täältä!

Vastaa