Koulut

Espoo Koulumestarin koulu – Innokas koulumestari

Koulumestarin koulun hankkeen tavoitteena on luoda tieto- ja viestintätekniikkaa hyödyntävä innokas kouluyhteisö, joka on valmis ihmettelemään, tutkimaan ja tarkastelemaan ympäröivää yhteiskuntaa. Tavoitteena on ottaa opettajat, oppilaat ja vanhemmat mukaan innovointiin, koulun kehittämistyöhön ja toiminnan arviointiin. Opettajien ja oppilaiden oppimis- ja opiskeluympäristö laajennetaan luokkahuoneen ulkopuolelle muun muassa Opit-ympäristöä ja kannettavia tietokoneita käyttäen. Koulun rakenteet on muutettu opettajien tiimityöskentelyä ja yhteistä ideointia tukeviksi (mm. yhteisopettajuus, rehtorin tunnit, pedagogiset kahvilat, tiimitapaamiset).

Yhteystiedotkoulumestari

Koulumestarin koulu
PL 77306
02070 Espoon kaupunki
(käyntiosoite Muuralanpiha 3, 02770 Espoo)

Rehtori Vesa Äyräs
Vesa.ayras (at) espoo.fi, puh. 050 3311472

Apulaisrehtori Tiina Korhonen
Tiina.korhonen (at) espoo.fi, puh. 046-8772098

Helsinki – Kuninkaantien molemmin puolin -hanke

Hankkeessa kehitetään alueellisesti yhtenäistä peruskoulua. Mukana on neljä perusopetuksen koulua: Jakomäen peruskoulu, Nurkkatien ala-aste, Puistolan peruskoulu sekä Puistolan ala-aste. Hankkeessa tuetaan opettajien ja oppilaiden koulujen välistä yhteistyötä (mm. opettajien oppiainetiimit, oppilaskuntien hallitusten yhteistyö, koulujen yhteiset tempaukset) sekä monipuolistetaan opetusta tieto- ja viestintätekniikan avulla. Syksyllä 2009 käyttöön otetaan koulujen yhteinen tvt-varusteltu projektitila. Leikillistä liikkumista ja oppimista yhdistetään uuden ajan tekniikan leikkivälineisiin (SmartUs) ja verkotettuihin leikkiympäristöihin. Koulujen sisäisessä viestinnässä käytetään Fronter – ympäristöä ja ulkoisessa Koulufoorumia.

Yhteystiedot

Puistolan peruskoulu
Puistolan ala-astekuninkaantie
Nurkkatien ala-aste
Jakomäen peruskoulu (Helsinki)

Koordinaattori Juha Salminen
Juha.salminen (at) edu.hel.fi, puh. (09) 310 82840

Nurkkatien ala-aste
Nurkkatie 2
00760 Helsinki

 

Kauniaisten suomenkielinen perusopetus – Unelmakoulu-hanke

Unelmakoulussa tuetaan kokonaisvaltaisesti oppijoiden oppimista, kasvua (mm. metakognitiiviset taidot ja yhteisölliset valmiudet) ja itsetuntemuksen kehittymistä. Tutkivaa oppimista soveltaen opetuksessa hyödynnetään minikannettavia ja avoimiin ohjelmistoihin perustuvia oppimisympäristöjä. Tavoitteena on myös kokeilla koulun rutiinitoimintoja (sisäinen viestintä, poissaoloseuranta) sekä koulun ja kodin yhteistyötä helpottavien monikanavapalveluiden käyttöä. Unelmakoulu tavoitteineen, ihanteineen ja toteuttamismalleineen on syntynyt Kauniaisten perusopetuksen opettajien, kunnan koulutoimen johdon ja suomenkielisen lautakunnan yhteistyössä.

kauniainen

Yhteystiedot

Kasavuoren koulu
Kasavuorentie 1
02700 Kauniainen

Rehtori Riitta Rekiranta
Riitta.rekiranta (at) edu.kauniainen.fi, puh 050 5977413

Mäntymäen koulu
Mäntymäentie 2
02700 Kauniainen

Opettaja Anu Kahri
anu.kahri (at) edu.kauniainen.fi

Lappeenrannan Joutsenon yläkoulu — INTO: tieto- ja viestintätekniikka teknologiakasvatuksessa

INTO – hankkeessa rakennetaan teknologiakasvatuksen kokonaismallia Lappeenrannan alueelle. Tavoitteena on kasvattaa oppilaista tietoyhteiskuntataitoisia ja innovatiivisia ongelmanratkaisijoita. Hankkeessa pyritään koulun oppimisympäristön laajentamiseen tutkivaa oppimista soveltamalla ja ottamalla yhteisöt, yliopisto ja yritykset mukaan koulun arkeen. Hankkee

ssa selvitetään myös tieto- ja viestintätekniikan soveltumista eri oppiaineisiin integroituvana aihekokonaisuutena. Koulussa käytetään eduSAIMAA opetusverkkoa ja oppimisympäristöä.

Yhteystiedot

into

Joutsenon yläkoulu
Penttiläntie 4
54100 Joutseno

apulaisrehtori Heikki Laivamaa
heikki.laivamaa (at) lappeenranta.fi, puh. 0400 505642, 05 6160600

Larsmo Holm skola — Kommunikation som ringar på vatten

Holm skolan hankkeen tavoitteena on kehittää uudenlaista opetus- ja oppimiskulttuuria tieto- ja viestintätekniikkaa hyödyntäen ja koulun sisäisiä ja paikallisia yhteistyömuotoja kehittäen. Koulu tukee oppilaiden tietoyhteiskuntataitojen sekä tiedon hallinnan ja tuottamisen taitojen kehittymistä. Tieto- ja viestintätekniikkaa hyödynnetään koulun arjen dokumentoinnissa. Opetuksessa hyödynnetään Söderströmin tuottamia oppimateriaaleja ja Fronter-oppimisympäristöä. Koulussa on perinteitä ilmaisukasvatuksen opettamisessa (vuosittain vaihtuvat ilmaisukasvatuksen teemat). Kaikki koulun oppilaat aloittavat esikoulussa oman kasvun ja kehittymisen seuraamiseen tarkoitetun portfolion kokoamisen. Koulu on ollut mukana monissa median tuottamiseen liittyvissä projekteissa.

holm

Yhteystiedot

Holm skola
Kackurvägen 11
68570 Larsmo

rektor Johan Nygård
Johan.nygard (at) edu.larsmo.fi
06-7857269

Oulun Oulujoen koulu — Tulevaisuuden koulun osaajat Oulujoelta

Hankkeessa pyritään oppimis- ja opiskeluympäristön laajentamiseen (muun muassa kirjastot ja museot, Microsoftin Live@edu käytössä), oppimisen yhteistoiminnallisuuteen Web 2.0 sovelluksia hyödyntäen sekä Opit–ympäristön entistä monipuolisempaan käyttöön koulun arjessa (muun muassa oppilaiden vertaispalautteen antaminen ja aktiivinen yhteydenpito oppilaiden, opettajien ja vanhempien välillä). Oulujoen koulussa on kokemusta matkapuhelimien ja kannettavien tietokoneiden hyödyntämisestä opetuksessa ja oppimisessa. Koulussa on myös kokeiltu opettajien samanaikaisopetusta hyvin tuloksin. Samanaikaisopetus on opettajien yhteistyön ohella mahdollistanut oppijoiden tukemisen yksilöllisissä oppimispoluissa.

oulujoki

Yhteystiedot

Oulujoen koulu
Sangintie 129
90650 Oulu

rehtori Heikki Räsänen
Heikki.rasanen (at) ouka.fi
044 703 9449

Punkalaitumen yhteiskoulu — Oppiaineittain yhteistyöhön sosiaalisessa mediassa

Punkalaitumen hankkeessa halutaan luoda dynaaminen, ilmiölähtöiseen opetussuunnitelmaan perustuva, yhteisöllisen tuottamisen ja kehittämisen malli tieto- ja viestintätekniikan tarjoamien ilmaisten ja avoimeen lähdekoodiin perustuvien välineiden, ohjelmien ja palveluiden hyödyntämiseksi opetuksessa. Tavoitteena on koulun tieto- ja viestintäteknisen opetuksen uudistaminen ja tätä myöten tieto- ja viestintätekniikan hyödyntäminen eri oppiaineita yhdistävänä ja opetuksen oppijalähtöisyyttä tukevana muutostekijänä. Hankkeessa kehitetään sosiaalisen median eri muotojen hyödyntämistä opetuksessa, oppilaiden itseilmaisussa (mm. blogit ja wikit) ja opettajien verkostoitumisessa (mm. oppiainekohtaiset vertaisverkot).punkalaidun

Punkalaitumen koulun blogi
Punkalaitumen 8.luokkalaisten Kasiainen -blogi

Yhteystiedot

Punkalaitumen yhteiskoulu
Urjalantie 26
31900 Punkalaidun

Tuomas Vähä-Jaakkola, tuomas.vaha-jaakkola(at)punkalaidun.fi

 

 

Riihimäen Pohjolanrinteen koulu — TAHTO: Teknologia Arjen Hyödyksi ja Tueksi Oppimisessa

Pohjolanrinteen koulu toimii perusparannetuissa tiloissa, jossa opettajilla ja oppilailla on käytössä ajanmukainen tieto- ja viestintätekniikkaa hyödyntävä oppimisympäristö (mm. interaktiiviset taulut, mediateekki, dataprojektorit). Koulun opettajat työskentelevät oppiainekohtaisissa tiimeissä ja teknistä ja pedagogista lähitukea opettajille on saatavilla kunnan koulutoimen opetusteknologiselta suunnittelijalta. Hankkeen tavoitteena on kehittää tieto- ja viestintäteknisten välineiden pedagogista käyttöä eri oppiaineissa. Hankkeessa haetaan ratkaisuja opettajien innostamiseksi uusien välineiden monipuoliseen hyödyntämiseen opetuksessa. Lisäksi kehitetään koulun toimintakulttuuria ongelmalähtöistä, yhteistoiminnallista ja yhteisöllistä oppimista tukevaksi. Pohjolanrinteen koulussa hyödynnetään Fronter-ympäristöä monipuolisesti niin opetuksessa kuin oppilashuollossa (mm. poissaolojen seuranta).

Yhteystiedot

Pohjolanrinteen koulupohjolanrinne
Pohjolankatu 8
11120 Riihimäki

Suunnittelija Heini Majaranta
heini.majaranta(at) riihimaki.fi

Rehtori Taina Koistinen
Taina.koistinen (at) riihimaki.fi, puh. 019-758 4580

 

Rovaniemen Saaren koulu — Virtuaalikouluhanke – vieraan kielen etäopetus

Saaren koulussa on ollut 90-luvun alusta lähtien mukana kielten opetusta kehittävissä hankkeissa. Saksan kielen etäopetusta on kokeiltu ja hankkeen myötä Saaren koulu haluaa laajentaa etäopetusta muihin oppiaineisiin ja kehittää muiden koulujen käyttöön siirrettävissä olevaa etäopetusmallia. Mallissa nostetaan esiin etäopetuksen pedagogiset järjestelyt, tietotekniset ratkaisut ja opetushenkilöstön kouluttaminen. Tavoitteena on myös perustaa opettajille tukea ja opetusvinkkejä tarjoava etäopetuksen vertaisverkosto. Lisäksi Saaren koulun hankkeessa kehitetään yhdessä oppimisen malleja eri toimijoiden (kunnan koulut) välille. Etäopetusjärjestelyillä huomioidaan myös kestävän kehityksen näkökulma sekä tasavertaisen ja monipuolisen opetustarjonnan varmistaminen syrjäseudun ja pienten koulujen oppilaille.

Yhteystiedotsaari

Saaren koulu
Uutelankuja 1
96900 Saarenkylä

Rehtori Olavi Tammimies
Olavi.tammimies(at)rovaniemi.fi, puh. 0400431939

Opettaja Marja-Riitta Kotilainen
Marja-riitta.kotilainen(at)rovaniemi.fi, puh. 0400774041

Ruoveden Kirkonkylän koulu — Tuhkasta Timantti. TVTn opetuskäytön tosi-tv Ruoveden Kirkonkylän koulun tapaan

Ruoveden Kirkonkylän koululla on hyvä tieto- ja viestintätekninen varustelu. Hankkeen tavoitteena on ottaa haltuun koulun uudet tieto- ja viestintätekniset välineet ja varmistaa niiden tehokas opetuskäyttö. Hankkeen lähtökohtana on matalan kynnyksen toiminta, joka toteutuu yksinkertaisissa toteutuksissa sekä laitteiden toimintavarmuutena ja ylläpidon helppoutena. Näillä pyritään tukemaan yhteisöllisyyden rakentumista ja opettajien innostumista, sitoutumista ja motivoitumista hankkeeseen. Hankkeen tavoitteena on dokumentoida tieto- ja viestintätekniikan opetuskäyttöä aloittelevan koulun kulku aktiiviseksi kouluksi sekä tätä myöten rohkaista uusia kouluja aktivoitumaan tieto- ja viestintätekniikan käyttöön.

Ruoveden koulujen  verkkosivut

Yhteystiedotruovesi

Ruoveden kirkonkylän koulu
Urheilutie 8
34600 Ruovesi

Koulunjohtaja Jukka Rättyä
jukka.rattya(at)ruovesi.fi, puh. 03 4861 415, 044 7871 415

 

Tampereen kaupunki — Epun mediareppu — Tieto- ja viestintätekniikka esi- ja alkuopetuksen pedagogiikassa

Tampereen hankkeessa on mukana kaksi koulu-päiväkoti-paria, jotka ovat Kanjonin koulun Hallilan toimipiste ja Kanjonin päiväkoti sekä Nekalan koulun Muotialan toimipiste ja Muotialan päiväkoti. Hanke on jatkoa Tampereella vuonna 2006-2007 toteutettuun tvt-strategiatyön uudistusprosessiin. Hankkeessa haetaan uudenlaisia pedagogisia yhteistyö- ja toimintamalleja esi- ja perusopetuksen nivelvaiheeseen. Lisäksi halutaan suunnitella tarkoituksenmukainen, kustannustehokas ja pedagogisesti mielekäs laiteympäristö kouluille, joiden tiloissa järjestetään esiopetusta.

Yhteystiedot

 

Kanjonin koulu
Kanjonin koulu, Hallilan toimipiste
Kanjonin päiväkoti
Nekalan koulu
Nekalan päiväkoti
Nekalan koulu, Muotialan toimipiste
Muotialan päiväkoti

Projektisuunnittelija Suvi Tossavainen
suvi.tossavainen@tampere.fi, puh. 040 8007906

Verkko-opetuksen koordinaattori Minna Haasio
Minna.haasio (at) tampere.fi, puh. 040 – 706 9809

 

Turun Puropellon koulu — Toimivat tekniset ja pedagogiset ratkaisut tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön kehittämisessä opettajille ja oppilaille

Puropellon koulun hankkeessa pyritään rakentamaan opetustilanteita ja -kokonaisuuksia, joissa tieto- ja viestintätekniikka on luonteva osa oppimistapahtumaa. Hankkeessa testataan minikannettavia opetuskäytössä, kokeillaan tutkivan oppimisen oppimisaihiota sekä tuetaan tieto- ja viestintätekniikan taidoiltaan epävarmoja opettajia tvt-välineiden monipuolisessa hyödyntämisessä opetuksessa. Hankkeessa on myös tarkoitus tieto- ja viestintätekniikkaa hyödyntämällä edistää, kehittää ja tukea koulun painopistealueiden, viestintä- ja ilmaisukasvatuksen, kehittymistä. Koulun sisäisessä viestinnässä käytetään Moodlea.

Yhteystiedot

Puropellon koulupuropelto
Sepänkatu 11
20700 Turku

Rehtori Anne Alho
Anne.alho (at) turku.fi, puh. 02 2629280Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *