Virkailijat 2018

Hallituksen sähköpostiosoitteet muotoa etunimi.sukunimi(at)helsinki.fi, jos ei eri mainintaa. Virkailijoiden sähköpostiosoitteet löytyvät mainarista. Muut yhteystiedot löydät täältä.

The boards emails are in the form of firstname.surname(at)helsinki.fi, if there is no other mention. You can find other emails by using Mainari, a University of Helsinki contact information directory.

Virkailijat 2018

Varapuheenjohtaja
Tuuli Tervala
Jäsensihteeri
Linnea Keltanen
Tiedottaja
Tuuli Tervala
Tuuli Lehmusjärvi
Ulkoministeri
Ronja Öhrnberg
Tuutorivastaava
Linnea Keltanen
Jan Falck
Fuksivastaava
Alena Markelova
Anniina Kinnunen
Vastaava fuksivastaava
Tuuli Lehmusjärvi
Opintovastaava
Antti Pirttikoski
Isäntä
Santeri Paajanen
Emäntä
Aku Polus
Renki
Lauri Kurki
Tuuli Lehmusjärvi
Peetu Ihalainen
Ari Leppälä
Piika
Emma Mannfors
Linnea Keltanen
Santeri Paajanen
Mikael de Meulder
Tukkuvastaava
Ransu Mäkiniemi
Santeri Velin
Viinikerhovastaava
Eerika Roivas
Leevi Tuikka
Leopekka Saraste
Webmaster
Petteri Helander
Graafikko
Heli Takko
Lautapelivastaava
Aku Polus
Vastakkainasetteluvastaava
Tuuli Lehmusjärvi
Terassikerho
Tero Hirvonen
International affairs
Emma Mannfors
Eetu Rimo
Liikuntavastaava
Antti Pirttikoski
Kulttuurivastaava
Juho Nylund
Teo Korhonen
Pöytäjääkiekkovastaava
Joonas Hirvonen
LAN-peikko
Ville Jantunen
Päätoimittaja
Ville Jantunen
Toimittaja
Teo Korhonen
Jonna Romppainen
Tapahtumavastaava
Tuuli Tervala
Tuuli Lehmusjärvi
Anniina Kinnunen
Alena Markelova
MAL/TEK-vastaava
TBA
Valokuvaaja
Sasu Karttunen
SFMO-vastaava
Linnea Keltanen
Santeri Velin
Loimu-vastaava
Linnea Keltanen
Elektroniikkavastaava
Ville Jantunen
Sairaanhoitaja
Jonna Romppainen
Saunakissa
Henri Österberg
Somevastaava
Anniina Kinnunen
Tuuli Lehmusjärvi
Ympäristövastaava
Ronja Öhrnberg
Tasa-arvovastaava
Ronja Öhrnberg
Pehmisvastaava
Miika Rasola
Peetu Ihalainen
Leppätalokomiteavastaava
Linnea Keltanen
Lauri Kurki
Lenkkikerhovastaava
Sakari Väkevä
Vastaava haalarivastaava
Alena Markelova
Myötätuuli
Tuuli Tervala
Vastatuuli
Tuuli Lehmusjärvi
Hieroja
Jere Hyvönen
Mika Väänänen
Tuuli Tervala
Festivastaava
Linnea Keltanen
Häirintäyhdyshenkilö
Veera Leppänen
Ronja Öhrnberg
Ville Jantunen