Mikä on blogiportfolio

 

 

Mitä on portfoliotyöskentely

Portfoliotyöskentely perustuu siihen, että opiskelija arkistoi kokoelmaksi töitään ynnä muuta oppimisen kannalta merkityksellistä aineistoa ja pohtii tekemänsä työn merkitystä. Portfoliotyöskentelyssä ajatuksena on, että oppiminen tehostuu, kun ihminen oppii hyödyntämään uuden oppimisessa entistä paremmin ja tietoisemmin aikaisempia tietojaan ja jäsentämään tiedot tarkoituksenmukaisesti. (Tolonen, 1998, 257–258). Portfoliosta on hyötyä opintojen aikana, mutta myös valmistumisen jälkeen, sillä sitä voi näyttää esimerkiksi työnhaun yhteydessä työnantajille.

Portfolion avulla voidaan tukea ja kehittää yhteistoiminnallisuutta. Oppimisympäristö, jossa oppija työskentelee sekä yksin että yhdessä toisten oppijoiden kanssa, asettaa tavoitteeksi yhdessä oppimisen ja jatkuvan laadun parantamisen. Portfolio rakentaa opiskelijoiden keskinäistä samoin kuin opiskelijoiden ja ohjaajan välistä vuorovaikutusta. (Niikko, 2000).

Oppimisen syventäminen itsearvioinnin avulla on ominaista portfoliotyöskentelyssä. Portfolio auttaa oppijaa tarkastelemaan ja arvioimaan omia oppimisprosessejaan ja toimintojaan. Portfolio osoittaa, mitä yksilö osaa ja missä ovat hänen vahvuutensa, mutta myös mitä alueita hänen pitää kehittää. (Niikko, 2000).

Portfoliotyöskentely auttaa hahmottamaan uutta opittua tietoa ja jäsentämään sitä, lisäksi työskentelyä voi käyttää opintojen suunnittelun apuna.

Portfoliotyöskentelyn perusaineksina ovat siis ajatukset opiskelijoiden itseohjautuvuudesta (tavoitteenasettelu ja arviointi) ja ns. itsereflektiosta (omien käsitysten, tunteiden ja kokemusten pohdinta ja arviointi) (Tolonen, 1998, 258). Portfoliossa tapahtuva reflektointi antaa oppijalle mahdollisuuden tutkia omaa toimintaansa. Reflektio on koettujen ja tapahtuneiden asioiden persoonallista tarkastelua. Reflektointi tarjoaa mahdollisuuden mm. kontrolloida ja ymmärtää omaa oppimista, ottaa siitä vastuu; määrittää oppimista tukevia strategioita; nähdä muutoksia omassa oppimisessa (Niikko, 2000).

Portfoliotyöskentely on tässä päivässä tapahtuvaa, mennyttä reflektoivaa ja tulevaan suuntautuvaa.

Mikä on blogiportfolio?

Blogiportfoliotyöskentely tapahtuu jokaisen opiskelijan omassa blogissa, joka ympäristönä korvaa perinteisen ns. näyteportfolion tai portfoliosalkun. Blogiportfoliotyöskentely tapahtuu vuorovaikutuksessa muiden opiskelijoiden kanssa, mikä helpottaa oman oppimisen ja opintojen reflektointia. Keskinäistä vuorovaikutusta helpottamaan on jokaiselle vuosikurssille perustettu yhteinen blogialue, jossa voi seurata keskustelua ja uusia viestejä.

Portfolioon kerätään itsenäisesti opintojen ja oppimisen arviointia helpottavia dokumentteja ja tietoja, kuten

 • oppimispäiväkirjoja
 • kirjatenttejä ja kursseja koskevia arvioita ja pohdintoja
 • opintosuunnitelmia (esim. lukukausittaisia)
 • tutkimussuunnitelmaseminaarissa esitetty tutkimussuunnitelma
 • seminaaritöitä ja muita esitelmiä
 • muita kokoavia dokumentteja (esim. opintosuoritusotteita)
 • henkilökohtaiset opintosuunnitelmat eli HOPS:t
 • tutkintotodistus
 • jne.

Blogien rakenne, visuaalinen ulkoasu sekä tiedon julkinen tai yksityinen näkyminen ja ovat jokaisen opiskelijan itsensä suunniteltavissa kuvastaen tekijäänsä. Blogit ovat myös oiva väline työnhakuun ja oman osaamisen esittelyyn. Blogiportfoliotyöskentelyyn kuuluu edelleen portfoliokertomusten kirjoittaminen ja HOPSien jättäminen oppiaineen ohjeiden mukaan.

Mikä on portfoliokertomus?

Portfoliokertomuksen tavoitteena on kokoavasti jäsennellä ja arvioida omaa oppimisprosessia, suoritettuja opintoja sekä tutkinnon antamia valmiuksia. Portfoliokertomus syntyy vähitellen kirjoittamalla pohdintoja blogiin.

Portfoliokertomuksen tulee olla kirjallinen työ jonka pituus on 2-5 sivua. Portfoliokertomus voi olla painotuksiltaan ja tyyliltään ”kirjoittajansa näköinen” esittely itsestään sosiaalipsykologian opiskelijana ja tulevana sosiaalipsykologina. Hyvä portfoliokertomus on informatiivinen: se tuo monipuolisesti mutta silti kokoavasti, selkeästi ja uskottavasti esiin kertojansa opinnot ja oppimisen. Lisäksi se on sujuvasti ja ajatellusti kirjoitettu.

Portfoliokertomuksen laatimisen perustana on koko opintojen ajan jatkuva portfoliotyöskentely, jonka yhtenä osana on oman blogiportfolion ylläpitäminen. Blogia täydennetään opintojen ajan.

 

Milloin portfoliokertomus palautetaan ja koska blogiportfolio esitellään?

Opintojakson SP211 (Kandidaatin opintojen POFO) kohdalla portfoliokertomus palautetaan omalle opettajatuutorille. Portfoliokertomuksen voi kirjoittaa blogissa ja lähettää opettajatuutorille linkin, josta hän pääsee sen lukemaan. Jos kertomus jätetään opettajalle paperiversiona, kertomukseen on laitettava blogiosoite, josta opettaja voi nähdä opiskelijan portfoliotyöskentelyprosessin. Lisäksi opettajatuutorin kanssa voidaan oppilaan toivomuksesta käydä kertomuksen pohjalta keskustelu. Tämä keskustelu luo pohjaa myös maisteriopinnoissa tehtäville valinnoille.

Maisteriopintojen alkuvaiheessa opiskelija tekee maisteriopinnot kattavan opintosuunnitelman erillisellä lomakkeella (ks. opintojakson SP302 POFO I -lomake). Suunnitelma esitellään tutkimussuunnitelmaseminaarissa (SP301) ja seminaarin pitäjä antaa siitä suoritusmerkinnän.

Maisteriopintojen loppuvaiheessa SP313:n (HOPS/Pofo II) kohdalla kirjoitetaan lopullinen, koko opintojen ajan työstetty portfoliokertomus, pituudeltaan noin 2-5 sivua. Lisäksi opintojen lopussa blogiportfoliotyöskentelystä kerrotaan erityisessä esittelytilaisuudessa, portfolioiltapäivässä, johon varataan aika laitoksen osastosihteeriltä viimeistään viikkoa ennen tilaisuutta (ks. tilaisuuksien ajat opintojakson SP313 (HOPS/Pofo II) kohdalta). Tilaisuudessa jokainen opiskelija kertoo lyhyesti portfoliotyöskentelystään, jonka jälkeen keskustellaan kokoavasti sosiaalipsykologian opiskelusta ja urasuunnitelmista. Tilaisuudessa voi halutessaan myös esitellä omaa blogiportfoliotaan.

Portfoliokertomuksen aineksina voivat olla esimerkiksi seuraavanlaiset asiat:

 • aineyhdistelmä (esimerkiksi mikä motivoi valitsemaan sosiaalipsykologian pääaineeksi, mitä sivuaineita valitsi ja miksi valitsi kyseiset sivuaineet, mm. miettikö valintoja tehdessään tulevaisuuden työuraa, entä kokiko että valitut sivuaineet tukivat pääainetta, ja oliko tyytyväinen pää- ja sivuainevalintoihinsa)
 • suuntautuminen opinnoissa (minkälaisiin sisältöalueisiin, lähestymistapoihin, teorioihin, menetelmiin jne. on paneutunut)
 • opintojen eteneminen ja tärkeät vaiheet
 • valmiuksien arviointia (mitä on oppinut tai miten on oppinut oppimaan, mitä osaa, miten on kehittynyt opintojen aikana)
 • opintojen nivoutuminen osaksi omaa elämää (mitkä valmiudet ovat kehittyneet opintojen aikana)
 • opiskelijavaihdon mukanaan tuoma näkökulmien muutos
 • muu toiminta ja aktiivisuus (järjestötoiminta, ekskursiot, harrastukset, työkokemus ym.)
 • tärkeät tuotokset (esitelmät, gradu, lehtikirjoitukset ym.)
 • työelämävalmiudet (minkälaisiin työtehtäviin on mielestään saanut tutkinnon pohjalta valmiudet, minkälaisista työtehtävistä on kiinnostunut ja millaisia lisävalmiuksia olettaa tarvitsevansa tulevalla työurallaan)

.

Mistä saa tukea portfolion työstämiseen?

Lukukausittain järjestetään portfoliotapaamisia (ks. tapaamisten ajat opinto-oppaasta SP211:n kohdalta). Portfoliotapaamisissa opastetaan portfoliotyöskentelyyn ja keskustellaan mukanaolijoita askarruttavista portfoliotyöskentelyyn liittyvistä kysymyksistä. Tapaamisissa opiskelijoille tarjotaan mahdollisuus harjoitella lukukautta kokoavien blogiportfolioiden ja portfoliokertomusten laatimista ja esittämistä sekä tarjotaan teknistä tukea.

Lähteet: Tolonen, K. (1998). Portfolio itsenäistyvän opiskelijan tukena. Teoksessa A. R. Lahikainen & A.-M. Pirttilä-Backman (toim.), Sosiaalinen vuorovaikutus (s. 257-272). Keuruu: Otavan Kirjapaino.

Niikko, A. (2000) Portfolio oppimisen ja kasvun välineenä. Haettu 23.6.2010 osoitteesta http://sokl.joensuu.fi/verkkojulkaisut/kipinat/AnneliN.htm.