Yliopiston etusivulle | Suomeksi | På svenska | In English

Teaching

Vammaistutkimuksen sivuainekokonaisuus (25 op)/Minor in Disability Studies (25 credits)

Johdatus vammaistutkimukseen (5 op)

Kurssi tarjoaa yleiskuvan vammaisuuden historiasta, vammaisten ihmisten yhteiskunnallisesta asemasta sekä vammaistutkimuksesta akateemisena oppialana. Kurssilla tarkastellaan vammaisuutta yhteiskunnallisena, poliittisena, kulttuurisena ja taloudellisena ilmiönä. Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee pääkohdat vammaisuuden historiasta, vammaisuuden määrittelytavoista, sekä keskeisistä vammaisuutta selittävistä teoreettisista malleista. Opiskelija kykenee myös analysoimaan vammaisuuden yhteneväisyyksiä ja eroja muihin vähemmistöryhmiin nähden. Lisäksi opiskelija osaa nimetä länsimaisissa yhteiskunnissa olevia, nimenomaisesti vammaisia koskevia osallistumisen esteitä esimerkiksi asumisen, opiskelun, työn ja vapaa-ajan alueilla.

Luennoitsija: Simo Vehmas

Disability in a global perspective (5 op)

This is an introductory course to disability in a global context. Upon completion this course, students will be familiar with disability in various cultures, especially in the global South (particularly in Africa and Central Asia). Students will also be able to identify and analyse disability in terms of human rights with a special reference to UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities. In addition, students will learn about the development cooperation of disability organizations and other governmental and non-governmental organizations.

Lecturer:  Hisayo Katsui

Vammaisuus ja suomalainen yhteiskunta (5 op)

Kurssilla tarkastellaan valtiollisten ja kunnallisten vammaispalveluiden prosesseja ja kykyä vastata palvelutarpeeseen. Laajemmin kurssilla käsitellään hyvinvointipalveluiden käytäntöjä ja ideologiaa. Opintojakson suoritettuaan opiskelija on perehtynyt vammaisten henkilöiden asumisen mahdollisuuksiin ja ymmärtää niiden merkityksen suhteessa yhteiskunnalliseen osallisuuteen ja itsemääräämisoikeuteen. Opiskelija kykenee myös tunnistamaan vammaisten kansalaisuuden määrittymiseen vaikuttavia tekijöitä kuten koulutukseen ja työelämään osallistumisen mahdollisuuksia ja esteitä. Lisäksi opiskelija ymmärtää järjestötoiminnan ja muun vammaisten kansalaisyhteiskunnallisen toiminnan merkityksen sekä kykenee vertaamaan suomalaista vammaispolitiikkaa pohjoismaiseen ja laajemmin eurooppalaiseen vammaispolitiikkaan.

Luenntoisija: Antti Teittinen

Vammaistutkimuksen teoreettiset ja eettiset kysymykset (5 op)

Kurssilla käsitellään vammaistutkimuksen keskeisiä teoreettisia ja filosofisia kysymyksiä. Aluksi perehdytään keskeisimpiin teoreettisiin suuntauksiin kuten historialliseen materialismiin, post-strukturalismiin ja kriittiseen realismiin, jonka jälkeen syvennytään vammaistutkimuksen viimeaikaisiin teoreettisiin keskusteluihin sekä niiden käytännön seuraamuksiin. Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee keskeiset vammaistutkimuksen teoreettiset kannat sekä niiden merkityksen vammaisuuden määrittelyn ja vammaispolitiikan kannalta. Lisäksi opiskelija kykenee analysoimaan vammaisuuteen liittyviä normatiivisia, eli poliittisia ja eettisiä kysymyksiä.

Luenntoisija. Simo Vehmas

Disability in Literature (5 op)

Within the humanities, considerable scholarly attention has been given in recent years to the ways in which people with disabilities are represented in literature, film, the visual arts and other artistic forms.  The aim of this course is to provide a general introduction to Disability Studies as they apply to the study of literature, particularly fictional narratives, but with some emphasis also on autobiography and poetry.  The course will combine the close reading of particular literary works with the study of theoretical and analytical essays that address questions raised by the literature. As an advanced option course, “Disability Studies and Literature” is intended for MA/MS and advanced BA/BS students.

Lecturer: Howard Sklar