TSH201 Talous- ja sosiaalihistorian lähestymistavat

a. Institutionaalinen koulukunta
North, Douglass C.: Institutions, institutional change and economic performance

tai

Anderson J.L.: Explaining Long-term Economic Change

  • Miten valtion rooli taloudellisen kasvun selitystekijänä esiintyy Andersonin esittämissä kasvuteorioissa?

b. Vertaileva tutkimussuunta

Alapuro, Risto ja Arminen, Ilkka (toim.): Vertailevan tutkimuksen ulottuvuuksia

  • Miten vertailevaa tutkimusta voi hyödyntää historian metodologiassa?
  • Miten vertailevaa tutkimusotetta voi käyttää apuna historiantutkimuksen metodologiassa?
tai

Cohen, Deborah & O’Connor,Maura (eds): Comparison and History: Europe in cross national perspective

  • Millaisia vertailun tyyppejä on olemassa?

c. Makrohistoriallinen tutkimusote

Wallerstein, I: World-systems Analysis: An introduction

tai

Jalava et al. (toim.): Muutoksen merkit: kvantitatiivisia perspektiivejä Suomen taloushistoriaan (sivut 1-66, 230-284)

d. Annalistit

Burke, Peter: French Historical Revolution: The Annales School, 1929-1989 [152s]

  • Mikä oli Fernand Braudelin rooli ja merkitys Annales-koulukunnan (tai suuntauksen) kehityksessä ja vaikutuksessa?
  • Ferndand Braudelin rooli ja merkitys annalistiselle suuntaukselle tai koulukunnalle.
  • Miten omaperäinen Braudel vaikutti Annales-koulukuntaan?
tai

Hunt & Revel: Histories: French Constructions of the past (sivut 1-63; 115-147; 241-308; 479-503)

e. Mikrohistoria

Ginzburg, Carlo: Johtolankoja

tai

Peltonen, Matti: Mikrohistoriasta

  • Certeaun mikrohistoriallinen tulkinta.

f. Muistitietohistoria/oral history

Perks, Robert & Thomson, Alistair (eds): The Oral history reader (sivut ix–171)

tai

Fingerroos, Haanpää, Heimo ja Peltonen (toim): Muistitietotutkimus: metodologisia kysymyksiä

  • Muistitiedon käyttäminen historiantutkimuksen apuna.

Leave a Reply