YH104 Valta, politiikka ja kansalainen

Loppukuulustelu 16.12.2011:

Vastaa yhteen:

 • Miten nationalismi muuttui 1800-luvun aikana?
 • Vertaa Ranskan ja Venäjän vallankumouksia.
 • Miten valtion tehtävät muuttuivat 1800-luvun kuluessa?
 • Luonnehdi pohjoismaisen hyvinvointivaltion kehitystä 1900-luvulla.
 • Millainen oli Ranskan vallankumouksen perintö?
 • Miten naisten äänioikeus kehittyi Euroopassa?

Vastaa kahteen:

 • Miten liberalistisen suuntauksen edustajat suhtautuivat valtioon 1800-luvulla?
 • Vertaa voittajien politiikkaa ensimmäisen ja toisen maailmansodan jälkeen.
 • Luonnehdi fasististen liikkeiden ideologiaa ja toimintaa.
 • Millaiset olivat sosiaalidemokraattien ja kommunistien keskinäissuhteet 1919-1970?
 • Millaisia tulkintoja Suomessa esitettiin kansan eheyttämisestä vuoden 1918 jälkeen?
 • Miten nuorten sukupolvi vastusti sotilaallisuutta 1960-luvulla?

Barbara Caine & Glenda Sluga : Gendering European History 1780–1920

 • Miten tieteellinen tutkimus vahvisti 1800-luvulla vallitsevia sukupuolinormeja?
 • Rousseaun kasvatusideologia ja sen vaikutus eurooppalaisiin yhteiskuntiin?
 • Kerro miten nationalismi ja kansallisuus vaikuttivat naisen asemaan 1800-luvulla?
 • Miten militarismi, maskuliinisuus ja isänmaallisuus vaikuttivat nais ihanteeseen 1900-luvun alussa?
 • a) Rousseaun vaikutus sukupuolikäsityksiin 1700-luvulla ja b) perheen ja kodin merkityksen muuttuminen porvariluokassa 1800-luvulla
 • Miten rodun, sukupuolen ja kansakunnan käsitteet liittyivät toisiinsa 1800-luvun jälkipuoliskolla?
 • Miten nationalismi määrittelee sukupuolten tehtävät kansakunnassa?
 • Miten 1800-luvun keskeiset poliittiset aatteet käsittivät sukupuolten välisen työnjaon?

Seppo Hentilä, Christian Krötzl ja Panu Pulma : Pohjoismaiden historia

 • Mitä yhteisiä piirteitä löydät Pohjoismaiden puoluekartalta 1900-luvulla?
 • Sukupuolten tasa-arvo Pohjoismaissa?
 • Miten ns.Pohjoismainen malli syntyi?
 • Ruotsin “hallintoihmeen” ja valtiopäivien vaikutus valtioon 1600-luvulla?
 • Millaisessa prosessissa Ruotsi ja Tanska muuttuivat valloituksiin pyrkivistä suurvalloista sodat diplomatialla korvaaviksi pikkuvaltioiksi?
 • Talonpojat ja maatalous Pohjoismaissa keskiajan lopulta teollistumisen alkuun.
 • Millä perusteella 1900-lukua voidaan kutsua “pohjoismaisuuden vuosisadaksi?
 • Mitkä tekijät vaikuttivat perustuslaillisen järjestelmän kehitykseen eri Pohjoismaissa?

Mickelsson, Rauli: Suomen puolueet: historia, muutos ja nykypäivä

 • Mitkä tekijät vaikuttivat ns. valkoisen Suomen puoluekehitykseen vv. 1923-39?
 • Miten ja mistä syistä suomalainen puoluekenttä on muuttunut “leiri-Suomen” hajoamisen jälkeen?
 • Mitä ongelmia ns. vanhat puolueet ovat kohdanneet viime vuosina ja miten ne ovat pyrkineet haasteisiin vastaamaan?
 • Vanhojen puolueiden kriisi ja “notkea moderni”?
 • Mitä Mickelsson tarkoittaa leririjulkisuudella ja mitkä tekijät johtivat sen merkityksen vähenemiseen?

Leave a Reply