YH101 Yhteiskuntahistorian johdantokurssi

Sosiaalihistoria:

  • Miten ns. uudet historiat 1970- ja 1980-luvulla uudistivat lukemisen sosiaalihistoriaa?
  • Erot “uuden” ja “vanhan” mikrohistorian välillä?
  • Millainen on makro-ote historiantutkimuksessa? Kerro muutamia esimerkkejä!
  • Määrittele lyhyesti immanuel wallersteinin maailmanjärjestelmäteoria ja sen eri osat.
  • Miten sosiaalihistorian tutkimus on kehittynyt viimeisen sadan vuoden aikana?
  • Määrittele lyhyesti Immanuel Wallersteinin maailmanjärjestelmäteorian peruskäsitteet.

   Taloushistoria:

    • Orjuus ja mittaava historiantutkimus.
    • Robert Fogel ja mittaava historiantutkimus (kliometria)
    • Mitä on kliometria, millaisessa tutkimusympäristössä se kehittyi ja miksi? Miten sitä on kritisoitu?
    • Miten douglass c. north on määritellyt taloudelliset instituutiot?
    • Miten taloudellista kasvua on tutkittu toisen maailmansodan jälkeen?
    • Mitä kleiometria (cliometrics) on ja miten sitä on arvosteltu?

     Poliittinen historia

      • Miten historiantutkimus on selittänyt kansakuntien muodostumista? Esittele ja vertaile joitakin yleisiä selitysmalleja.
      • Millä eri tavoin kansallisvaltio on ollut keskeinen historiantutkimukselle?
      • Mitä historiantutkimuksessa tarkoittavat lähde ja lähdekritiikki?
      • Miten historiakulttuuri ja historiapolitiikka voidaan määritellä ja miten luonnehtisit niiden keskinäisiä eroja?
      • Millaisista ilmiöistä politisoinnin ja epäpolitisoinnin tutkijat ovat kiinnostuneet?
      • Selvitä yleispiirtein muutoksia ja vaihteluita siinä, miten politiikka on ymmärretty historiantutkimuksen kohdealueena.

      Leave a Reply