Opetuksen uutiskirje/3. periodi/17–18

Hyvät teologian ja uskonnontutkimuksen opiskelijat   

Tämä on ensimmäinen kaikille teologian opiskelijoille suunnattu opetuksen uutiskirje. Kirje lähetetään jatkossa hyvissä ajoin ennen jokaista opetusperiodia. Seuraava opetuskirje tipahtaa siis sähköpostiinne ynnä muihin medioihin helmikuussa. Kirjeen avulla haluamme parantaa tiedonkulkua koulutusohjelmien ja opiskelijoiden välillä.    

Olemme keränneet opiskelijoilta palautetta opintojen sujumisesta syksyn aikana. Palautteesta käy ilmi, että tutkintouudistus ja uusien koulutusohjelmien käynnistäminen ovat synnyttäneet paljon kysymyksiä ja hämmennystä. Olemme lukeneet palautteen huolellisesti, ja pyrimme kaikin käytettävissä olevin voimin ja keinoin parantamaan tilannetta.    

Tässä tärkeimpiä opiskelijoiden huolenaiheita sekä toimenpiteitä, joilla pyrimme vastaamaan ongelmiin: 

  • Kurssille mahtuminen on kilpajuoksuaTämä on ollut monen kokemus tänä syksynä. Teemakurssit ovat olleet odotettua suosituimpia. Toinen periodi oli erityisen haasteellinen, sillä opetusta oli siinä vähemmän kuin muissa periodeissa. Opetusaikojen automaattinen sijoittelu uudella käyttöön otetulla Optime-järjestelmällä ei todellakaan ole toiminut optimaalisesti! Mitä ollaan tekemässä: Vastuuopettajien kanssa on hyvissä ajoin neuvoteltu osallistujien maksimimääristä kevään opetuksessa. Kun ilmoittautuminen 3. periodin aukeaa 15.12., kurssien maksimiosallistujamäärät ovat lopulliset ja tiedät siten heti ilmoittautuessasi, mahdutko kurssille vai et.  Yksi suurta kiinnostusta herättänyt syksyn kurssi (TUK-2163: Kristinusko globaalissa vuorovaikutuksessa) pyritään toteuttamaan uudestaan neljännessä periodissa. Ensi vuoden kurssien sijoittelussa kiinnitetään erityistä huomiota päällekkäisyyksien välttämiseen vuosikurssikohtaisesti.  

  • Itsenäisiä suoritustapoja kaivataan. Kirjatenttien ja muiden vaihtoehtoisten suoritustapojen vähentyminen on aiheuttanut huolta. Mitä on tehty ja ollaan tekemässä: Opintojaksoja voi yhä suorittaa itsenäisesti. Uudessa tutkinnossa jokaisen opiskelijan on suoritettava ainakin yksi temaattisten aineopintojen syventävä osuus, ja syventäviä osuuksia voi tehdä useammastakin kurssista. Vanhan tutkinnon mukaan opiskelevalle on tarjolla kirjatenttien, lukupäiväkirjojen tai esseiden avulla suoritettavia opintojaksoja. Perus- ja aineopintojen vaihtoehtoisiksi suoritustavoiksi kehitetään koko ajan uusia verkkokursseja.  

  • Päällekkäiset sähköiset järjestelmät ja tiedonsaannin hankaluus. Uusien järjestelmien käyttöönotto ja osittainen keskeneräisyys ovat rasittaneet niin opiskelijoita kuin opettajiakin.  Tilannetta sekoittaa se, että tietoja ja toimintoja siirretään vaiheittain järjestelmästä toiseen. Flamman rinnalle informaatiokanavaksi on tullut Opiskelijan ohjeet (guide.student.helsinki.fi), jota kaikkien vanhojen ja uusien opiskelijoiden on välttämätöntä ryhtyä käyttämään. Uusimpia ohjeita ei enää julkaista Flammassa. Kurssien tiedot ja ilmoittautuminen ovat edelleen Weboodissa. Sen rinnalla tiedotuskanavana opettaja voi halutessaan käyttää kurssisivua tai Moodlea, mikä tarkoittaa, että eri kursseilla tiedot voivat löytyä eri paikoista. Mitä on tehty ja ollaan tekemässä tiedonkulun parantamisessa: Tällä kirjeellä tiedotetaan jatkossa tärkeimmistä opintoasioista ja muutoksista. Ohjelmat tiedottavat aktiivisesti opiskelijoiden suuntaan mm. FB-sivun, maisteriblogin ja opetuksen uutiskirjeiden avulla. Yliopistotasolla järjestelmiä ollaan koko ajan rakentamassa paremmaksi. Kaikkien opintojen ohjeiden kokoaminen Opintoni-portaalin (student.helsinki.fi) alle tulee olemaan selkeä parannus. 

  • Opintoneuvonnan riittämättömyys. Neuvonta ruuhkautui pahoin lukukauden alussa, mistä monelle on jäänyt käsitys, että aikoja ei ole saatavilla. Tähän aikaan vuodesta kuitenkin opintoneuvontaan pääsee yleensä lähes heti, joten tervetuloa saamaan neuvontaa. Sähköpostikysymysten vastausaika on edelleen noin viikko.  Mitä ollaan tekemässä: Teologian ohjelmat pyrkivät helpottamaan tilannetta mm. järjestämällä opintojen suunnittelun työpajoja yhteistyössä TYT:n kanssa. Ensimmäinen tällainen työpaja järjestettiin 4.12., ja se sai paljon positiivista palautetta. Seuraava työpaja ollaan järjestämässä helmikuussa (lisätietoa tulossa myöhemmin)! 

  • Tiedot tenttituloksista ja opintopisteiden rekisteröityminen viipyvät. Opettajia ohjeistetaan julkaisemaan kurssien tuloslistat kurssisivustolla tai Moodlessa. 1.8.2018 lähtien tulokset ilmoitetaan kurssisivustolla. Yksittäisten tenttien arvostelusta opettaja voi lähettää sähköpostia opiskelijalle. Näin opiskelija saa tiedon suorituksista, vaikka rekisteröinneissä olisi viivettä.   

Palautteessa ilmeni myös huoli, joka liittyy pakolliseen läsnäoloon kursseilla.  Teologian ja uskonnontutkimuksen koulutusohjelmissa opetukseen osallistuminen on määritelty pakolliseksi klassisten kielten opinnoissa ja työelämäopinnoissa. Pelisäännöt näiden kurssien kohdalla on tarkkaan kirjattu kurssitietoihin. Suurin osa opetuksesta ei ole pakolliseksi määriteltyä opetussuunnitelmassa, eikä niissä siis ole läsnäolovelvoitetta. Monien kurssin kuvauksissa on kuitenkin tavoitteita, jotka on mahdollista saavuttaa vain osallistumalla aktiivisesti kontaktiopetukseen. Tämä tarkoittaa sitä, että poissaolot voivat johtaa kurssisuorituksen hylkäämiseen siinä tapauksessa, että niiden takia opiskelija ei täytä kurssin osaamistavoitteita. Opettaja voi määrätä poissaoloja korvaavia tehtäviä näiden tavoitteiden täyttämiseksi. Opiskelijan ei kuitenkaan tarvitse ahdistua siitä, että satunnaiset poissaolot (lyhyet sairaudet tai muut pakottavat syyt) estäisivät kurssin suorittamisen.    

Palautteeseen sisältyi myös kiitosta ja ilonaiheita. Perinteisten tenttien vähentymistä pidettiin hyvänä asiana, kasvanutta valinnanvapautta kiiteltiin ja uusia kursseja pidettiin mielenkiintoisina.  Myös opettajat ovat iloinneet luennoilla käydyistä keskusteluista ja aktiivisesta osallistumisesta. 

Hakuaika pedagogisiin opintoihin on 15.2.2018 – 15.3.2018. Teologisen tiedekunnan opiskelijoille tullaan järjestämään aiheesta info helmikuussa. Tarkempi ajankohta ilmoitetaan seuraavassa uutiskirjeessä. Lisätietoa hakemisesta löydät täältä:  https://www.helsinki.fi/fi/opiskelu/hae-opiskelijaksi/opettajankoulutuksen-erilliset-opinnot#section-18705

Ilmoittautuminen teologian ja uskonnontutkimuksen koulutusohjelmien kursseille 3. periodiin alkaa 15.12. Klo 12/15. Jotta mahdollisimman moni kiinnostunut pääsee osallistumaan haluamalleen kurssille, ilmoittaudu vain sellaisille kursseille, joitten suorittamiseen pystyt sitoutumaan. 

Teologian ja uskonnontutkimuksen kandi- ja maisteriohjelmat toivottavat kaikille opiskelijoille rauhaisaa joulun aikaa. 

  

Teologian ohjelmien puolesta 

Risto ja Pekka

Opintojen suunnittelun työpaja Teologisen tdk:n opiskelijoille

Tule suunnittelemaan oma tutkintosi!

Maanantaina 4.12. klo 14-17 on saatavilla henkilökohtaista neuvontaa ja vertaistukea opintojen suunnitteluun. Nyt voit kysyä kaikki epäselväksi jääneet kysymykset tutkinnon rakenteesta ja kursseista, joita sinun tarvitsee suorittaa. Voit suunnitella kevään kurssisi sekä miettiä tulevia opiskeluvuosia. Luvassa on siis henkilökohtaista ohjausta eikä yleisluontoinen info.

Suunnittelutyöpaja pidetään luokassa F24 sl 532 (tiedekunnan B5-kerros) klo 14-17. Voit tulla ja lähteä silloin, kun aikatauluihisi sopii. Neuvontaa on koko ajan antamassa teologisen opintoneuvojia sekä TYT:n opintoasioista vastaavia henkilöitä. Jotta aika tulisi käytettyä mahdollisimman tehokkaasti, työpajassa jakaannutaan pienempiin ryhmiin toisten samassa tilanteessa olevien opiskelijoiden kanssa. Näin vieruskavereiden kysymykset auttavat toivottavasti myös sinua suunnittelussasi. 3. periodin kurssien ilmoittautuminen aukeaa pe 15.12., joten sitä silmällä pitäen suunnitelman ehtii tehdä kaikessa rauhassa.

HUOM! Ota suunnittelua varten oma tietokone/mobiililaite mukaan!

Tervetuloa kaikki opintojen vaiheesta riippumatta!
Järjestäjinä

Teologinen tiedekunta ja TYT

Toisen jakson opetusta

Vuoden toinen jakso lähestyy ja kursseille ilmoittautuminen on käynnissä. Alla lista toisen jakson opetuksesta. Kunkin kurssin yhteydessä on linkki kurssisivulle, josta löytyy tarkempaa tietoa.

Temaattiset kurssit

Toisessa jaksossa alkavat seuraavat temaattiset kurssit: (1) Kirkkojen yhteistoiminta ja ekumeeninen liike  sekä (2) Muinaisen Lähi-idän kulttuuriperintö.

Oppiaineiden kurssit

Allaolevat kurssit liittyvät osastojen tai yksittäisten oppiaineiden opetukseen. Niistäkin kannattaa etsiä itselleen sopivia kursseja myös oman oppiaineen ulkopuolelta, sikäli kuin opintosuunnitelmassa on tilaa.

Eksegetiikka

Jeesus-tutkimus, evankeliumit ja Apostolien teot-Synoptisten evankeliumien traditiohistoria ja teologia

Uuden testamentin ajanhistoria ja sosiaalinen konteksti: Johdatus papyrustutkimukseen

Pentateukki ja historialliset kirjat: Daavidin dynastia. Juudan kuningaskunnan nousu ja tuho

Kirkkohistoria

Kristinuskon yhteisönmuodostus ja suhde yhteiskuntaan pohjoismaissa eri aikoina- Kirkot ja yhteiskunta pohjoismaissa 1000-2000

Kristinuskon yhteisönmuodostus ja suhde yhteiskuntaan eri aikoina- Kristilliset yhteisöt ja niiden suhde yhteiskuntaan 1600-1700 -luvuilla

Kirkkojen, kristillisten yhteisöjen ja uskonnollisten kansanliikkeiden sisäinen kehitys- Suomen luterilainen kirkko ja muut protestanttiset yhteisöt

Systemaattinen teologia

Etiikan historia

Dogmi- ja teologianhistoria, Kristillinen spiritualiteetti

Käytännöllinen teologia

Uskonnollisuus ja arvot yhteiskunnallisissa muutoksissa

Uskontotiede

Uskontotieteen klassikot

Uskonto julkisuudessa

Tiedonhankinnan MOOC graduntekijöille

Kirjasto on julkaissut graduntekijöille suunnatun itseopiskelukurssin (MOOC). Kurssi on englanninkielinen ja siellä käsitellään mm. seuraavia asioita:

  • Where and how should I seek research information?
  • How can I critically compare and evaluate what I find?
  • What´s this thing called open science? How does it help me succeed?

Kurssi löytyy yliopiston MOOC-alustalta osoitteesta: https://mooc.helsinki.fi/course/view.php?id=51

Gradun tekniset ohjeet

Allaolevat uuden tutkintorakenteen mukaisen gradun tekniset ohjeet hyväksyttiin kesällä tiedekuntaneuvostossa. Ne löytyvät myös WebOodista koodilla TUM-800 (Pro gradu -tutkielma). Gradun laajuus on uudessa maisterintutkinnossa 30 op entisen 40 op sijaan.

Pro gradu –tutkielman ohjeellinen pituus on 45-70 sivua. Pro gradu -tutkielman voi tehdä yhteisprojektina toisen opiskelijan kanssa, mikäli opiskelijoilla on ohjaajan puolto asialle. Tällöin tutkielman sivumäärä on 70-90 sivua.

Opinnäytetöissä käytetään seuraavia marginaaleja: ylä-, ala-, vasen- ja oikea reuna 2,5 cm. Tekstin merkkilajina käytetään fonttia Times New Roman, Times tai Liberation Serif, pistekokoa 12 ja rivinväliä 1,5. Alaviitteiden fontin on oltava sama kuin leipätekstin, pistekokona 10 ja rivinvälinä 1.

Uusi kappale aloitetaan alkusisennyksellä. Kappaleiden väliin ei tule rivinväliä. Oikean reunan tasausta käytettäessä teksti on tavutettava. Leipätekstissä pidemmät suorat lainaukset sisennetään ja kirjoitetaan pistekoolla 10, rivinväli on 1. Sisennettäessä ei käytetä lainausmerkkejä eikä kursivointia osoittamaan lainausta.

Otsikot tehdään leipätekstin asetuksia tai otsikkotyylejä käyttäen.

Uusi tutkintorakenne -sivu

Tämän sivuston yläpalkista löytyy linkki sivulle Tutkintorakenne, jossa on yleiskatsaus maisteriopintojen rakenteeseen eri opintosuunnissa. Huomaa myös sivulta löytyvä suora linkki maisteriohjelman tutkintorakenteeseen WebOodissa, josta pääsee käsiksi yksittäisiin opintojaksoihin.

Maisteriohjelman opetus alkaa!

Ilmoittautuminen lukuvuoden 2017-18 ensimmäisille kursseille on jo hyvässä vauhdissa. Olen koonnut alle tietoja ensimmäisen jakson valinnaisesta opetuksesta. Kunkin kurssin yhteydessä on linkki kurssisivulle, josta löytyy tarkempaa tietoa. Kurssisivut ovatkin nyt tärkein kanava opetusta koskevan tiedon jakamisessa.

Temaattiset kurssit

Uuden maisterintutkinnon suurin uutuus lienevät temaattiset, osastojen yhteiset kurssit. Ensimmäisessä jaksossa näitä on kolme. (1) Kärsimys, pahuus ja kuolema, (2) Uskonto, tieteet ja evoluutio sekä (3) Religion, Migration and the City. Viimeksimainittu on tämän vuoden ns. jokerikurssi, eli vain tänä vuonna pidettävä teemakurssi.

Oppiaineiden kurssit

Maisteriohjelman opiskelijoiden kannattaa huomata, että uuteen tutkintoon saa entistä helpommin mahtumaan myös toisten ainelaitosten kursseja. Sen vuoksi kannattaa katsella tarjontaa myös omaa tieteenalaa laajemmin. Alla tällaisia kursseja, jotka alkavat ensimmäisessä jaksossa.

Eksegetiikka
Johdatus Filon Aleksandrialaisen maailmaan
Biblical Hermeneutics
Gnostilaisuus, juutalaiskristillisyys ja apokryfiset evankeliumit, lukupiiri

Kirkkohistoria
Prayer and Worship in the Early Church
Kristinuskon ja kulttuurin vuorovaikutus Euroopassa

Systemaattinen teologia
Antiikin ja varhaiskeskiajan teologisia ihmiskäsityksiä
Suvaitsevaisuus ja hyväksyvä tunnustaminen
Yhteistoiminnan etiikka
Kosmologia kristinuskon historiassa

Käytännöllinen teologia
Käytännöllisen teologian perspektiivejä
Uskonto ja kriisit