Naisten tutkijanurasta keskusteltiin opetusministeriössä

Opetusministeriö kutsui syyskuun lopulla Helsingin tutkijanaiset ry.:n edustajan ja muita sidosryhmiä keskustelemaan naisten tutkijanurasta. Kimmokkeena olivat Neliportainen tutkijanura -raportista annetut lausunnot. Tutkijanaisista paikalla oli puheenjohtaja Elina Vuola.
Tarkoitus oli pohtia konkreettisia keinoja sukupuolten tasa-arvon edistämiseksi tutkijanuralla. Keskustelua käytiin hyvässä hengessä, mutta paljonkaan konkreettisia toimia ei näytä olevan luvassa. Opetusministeriö laati tapaamisesta muistion, jonka pohjalta on hyvä jatkaa keskustelua.

25.9.2008 opetusministeriö

Läsnä:
Krista Varantola, Tampereen yliopisto/ SYRENE
Liisa Savunen, SYRENE
Hannele Varsa, Tasa-arvoasiainneuvottelukunta
Elina Vuola, Helsingin tutkijanaiset

Anita Lehikoinen, Erja Heikkinen ja Eeva Kaunismaa opetusministeriöstä

Tapaamisen lähtökohtana oli opetusministeriön työryhmäraportti Neliportainen tutkijanura
ja siitä annetut lausunnot. Tarkoituksena oli kartoittaa konkreettisia keinoja tasa-arvon
kehittämiseen tutkijanuralla ja erityisesti naisten aseman parantamiseen tutkijanuralla.

Ongelmia

 • naisten hitaampi urakehitys
 • avoin ja piilosyrjintä
 • sosiaaliturvan puutteet (perhevapaista aiheutuvat kustannukset)
 • määräaikaisuudet erityisesti naisten ongelmana
 • päättävien elinten kokoonpano ja sukupuolisensitiivisyys valintaprosesseissa
 • yksittäisten henkilöiden itsenäinen päätöksentekovalta laaja
 • tilastoinnin puutteellisuus
 • tutkimustiedon puute

Lisäksi erot tieteen-/koulutusalojen välillä ovat suuret.

Ratkaisuja

Yliopistolain uudistus on mahdollisuus myös naisten tutkijanuraan liittyvien ongelmien
ratkaisemisessa. Uudistuksessa on esimerkiksi mahdollista vahvistaa yliopiston
henkilöstöpolitiikkaa mm. työsuhteisiin siirtymisen myötä (sopiminen lähemmäs
ruohonjuuritasoa) ja parantaa rahoitusosaamista/-joustavuutta (määräaikaisella
rahoituksella kuitenkin toistaiseksi voimassa olevat työsuhteet).

 • Tulossopimuksiin korkeakoulujen yhteisiin tavoitteisiin tasa-arvo
 • Yliopistojen rahoituksen strategisessa osassa otetaan huomioon neliportaisen
  tutkijanuran toteutus ja sen osana tasa-arvoiset mahdollisuudet tutkijanuralla
 • Uusien yliopistojen johtosäännöissä tasa-arvonäkökulmat on mahdollista ottaa entistä
  paremmin huomioon
 • Opetusministeriön informaatio-ohjaus: yliopistoja rohkaistaan järjestämään
  henkilöstökoulutusta tasa-arvonäkökulmasta (mm. ohjaustaidot) ja mm. naisille suunnattua
  mentorointia, kokoamaan valmistelevat ja päättävät hallintoelimet tasa-arvosäännösten
  mukaisesti ja tiedottamaan tasa-arvotoiminnasta
 • OPM seuraa aktiivisemmin yliopistojen tasa-arvotoimikuntien toimintaa ja osallistuu
  osaltaan toiminnan kehittämiseen
 • OPM parantaa tiedonkeruutaan sukupuolten välinen tasa-arvo huomioiden ja kannustaa myös
  yliopistoja kehittämään tiedonkeruutaan ja tilastointiaan tasa-arvonäkökulman mukaisesti
 • OPM on aktiivinen päätöksentekoa tukevan, tasa-arvoa koskevan tiedon tilaajana