Kurssin tenttipäivämäärät ja tentin muoto

Kurssitentti on tiistaina 19.5. klo 10-12 luentosalissa B2. Tähän tenttiin ei tarvitse erikseen ilmoittautua.

Uusintamahdollisuuksia: kesätentit ti 2.6. klo 10-14 LsB2 ja ti 4.8. klo 10-14 LsB2. Näihin ilmoittaudutaan Weboodissa.

Tenttiä varten olemme laatineet jokaisesta luennosta yhden kysymyksen. Niistä arvomme tenttiin 4 joista  kolmeen vastataan.

Luento 11 (7.5.): Mitä sinä voit tehdä Itämeren hyväksi?

Kurssilla olemme nähneet, että matka tiedosta yhteiskunnallisiin toimintaohjelmiin ja niiden käytäntöönpanoon on monipolvinen ja sitä sävyttävät erilaiset intressit. Toimintaohjelmien muotoilu on ajoittain suorastaan toimijoiden taistelukenttä.

Entä sitten jokaisen henkilökohtainen toiminta – kuinka me voimme auttaa Itämerta? Millaisiin konreettisiin toimiin voimme ryhtyä arjessa, entä kansalaisyhteiskunnassa? Miten akateemista tietoa ja ammattitaitoa voidaan käyttää Itämeren hyväksi?

Monet toimivat jo. Erilaiset yhteisöt – vapaaehtoisjärjestöt – tarjoavat mahdollisuuden organisoitua toimintaan tai ainakin ammentaa ja hyödyntää niiden jo hankkimaa kokemusta. Millainen tila ja tilaus on organisoituneelle toiminnalle: varojen ohjaamiselle päästöjen puhdistamiseen tai yhteiskunnalliseen painostustoimintaan? Tätä teemaa sivuttiin jo teesien käsittelyn yhteydessä, mutta se ansaitsee lisäpohdintaa.

Liittyminen organisoituun toimintaan ei ole välttämätöntä Itämeren suojelun edistämiseksi. Jokainen voi muuttaa omaa arkielämäänsä Itämerta vähemmän kuormittavaksi. Toimenpiteiden lista on pitkä. Mitkä sinä niistä valitset, mitä pidät tärkeimpänä, ja mitä olet valmis noudattamaan myös käytännössä?

Luento 10 (5.5): Haasteena Itämeri

Englantilainen filosofi David Hume korosti aikanaan, että olemisesta ei seuraa pitäminen. Itämereen sovellettuna: Itämeren tilan ja ongelmien kuvaus ei vielä kerro, mitä meidän tulisi tehdä. Mutta aineksia se toiminnalle antaa, kunhan nämä ainekset osataan liittää toimenpiteisiin ja Itämerta koskeviin tavoitteisiin (jotka meidän on muotoiltava itse).

Itämeri-kurssi on nyt edennyt vaiheeseen, jossa on toiminnallisen synteesin aika. Millaisen Itämeren me haluamme? Mihin seikkoihin toiminnan päähuomio tulisi kiinnittää? Voiko tieteellinen tutkimus auttaa politiikkaa? Entä mitä me itse olemme valmiit tekemään?

Näihin kysymyksiin pureudumme teesien käsittelyn myötä. Kuvaavatko teesit oleellisia asioita Itämerestä? Löytyykö niistä vastauksia kysymykseen: Mitä on tehtävä?

Nyt on aika jokaisen lukea teesit ja ottaa kantaa, joko kirjallisesti (esim. kommentoimalla blogiin) tai suullisesti luennolla!

Uusia päivityksiä ja alustavaa ensi viikon ohjelmasta

Soile Kulmalan lohipolitiikka-luentomateriaali on nyt lisätty blogiin. Myös Soilen luennolla mainitsema Vihreä kirja, eli Yhteisen kalastuspolitiikan (YKP, CFP= Common Fisheries Policy) uudistus (päivätty 22.4.09), löytyy oheislukemistosta.

Ensi viikon ohjelmassa on tiistaina 5.5. Itämeri-aiheiset teesit. Tiedoksi niille, jotka eivät tänään luennolle päässeet simaa juomaan, että pdf-dokumentti  Itämeri Argumenta -hankkeeseen liittyvistä teeseistä löytyy täältä. Tähän paperiin tutustuminen ennen luentoa ja sen kommentointi on tarkoituksena.

Hauskaa vappua!

Luento 9 (30.4.): Millainen säätelyohjelma Itämeren lohelle?

Kirjoittanut Soile Kulmala:

Itämeren lohipopulaatioiden määrä on laskenut alle puoleen alkuperäisestä.  Voimalaitospadot, vesien likaantuminen, elinympäristöjen pilaantuminen ja kalastus ovat syitä kantojen vähentymiseen. Itämeren Kansainvälinen kalastuskomissio perusti lohikantojen elvytysohjelman vuosille 1997-2010. Keskeisiä tavoitteita olivat lohipopulaatioiden säilyttäminen ja luonnonpoikastuotannon nostaminen sekä kalastuksen ylläpitäminen mahdollisimman suurena.

Parhaillaan EU:ssa valmistellaan Itämeren lohikannoille uutta säätelyohjelmaa. Luennolla esitellään ohjelman valmisteluun liittyvää prosessia sekä tutkimustuloksia, joita on tuotettu ohjelman valmistelun tueksi. Oheislukemistona on prosessiin liittyvä kuulemisasiakirja, jota käsiteltiin Brysselissä 28.4.2009.

Kokouksessa kävi ilmi, että uusi säätelyohjelma halutaan toteuttaa EU:n yhteisen kalastuspolitiikan hengessä. Yhteistä kalastuspolitiikkaa ollaan uudistamassa ja oheislukemistona on tuore (22.4.2009) uudistusta käsittelevä paperi.

Silakka-asiaan aika ei luennolla riitä, mutta halukkaat voivat katsoa uusimmat kanta-arviot Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen sivuilta. Säätely- ja kalastajanäkökulmaa aiheeseen tarjoaa seuraavat yksikkökohtaisia kalastuskiintiöitä ja Selkämeren silakkaa käsittelevät gradut: bioekonominen analyysi ja troolikalastajan näkökulma ja säätely.

Luennon 28.4. materiaali lisätty

Tämänpäiväisen luennon materiaali on nyt lisätty luentomateriaali-sivulle printattavaksi luentoa varten.

Luento 8 (28.4.): Kalakantojen suojelun hyödyt ja arvo

Lähettänyt Katja Parkkila:

Mitä hyötyjä kalakantoihin ja niiden suojeluun liittyy? Kuinka hyvin niitä voidaan arvioida taloudellisesti?

Kalakantojen suojelu tuottaa erilaisia hyötyjä, kuten kalakantojen tilan ja virkistyskalastuksen laadun paraneminen, jotka vaikuttavat ihmisten hyvinvointiin. Kuitenkin suuri osa kalakantoihin liittyvistä hyödyistä on markkinahinnattomia, ja niiden taloudelliseen arviointiin tarvitaan tiettyjä arvottamismenetelmiä.

Luennolla käydään lävitse, miksi ja mihin arvottamistutkimuksia sovelletaan. Arvottamismenetelmistä keskitytään erityisesti ilmaistujen preferenssien menetelmiin (stated preferences methods, SP), sillä niiden avulla voidaan arvioida myös ei-käyttöarvoja. Esimerkkitapauksena on Baltic Salmon Action Planin kehittämiseen liittyvä Tornionjoki-tutkimus (tästä vain Annex 5), joka on oheislukemistona.

Luento 23.4. peruttu – tuoretta lohitietoa 30.4.

Luento 23.4.: Itämeren lohi ja silakka on peruttu sairastumisen vuoksi ja siirtyy pidettäväksi 30.4. Luennolla saadaan kuulla Soile Kulmalalta tuoretta lohipolitiikkaan liittyvää tietoa Brysselistä. Sitä ennen kannattaa tutustua Itämeren lohen hoitosuunnitelman kehittämiseen (materiaali on myös lisätty oheislukemistoon). Asia on parhaillaan vaikutustenarviointimenettelyssä, ja siihen voivat sidosryhmät ottaa kantaa vastaamalla asiakirjassa esitettyihin kysymyksiin.

Luento 7 (21.4.): Johdanto kalastusteemaan

Lähettänyt Marko Lindroos

Miten Itämeren kalakantoja tulisi hyödyntää taloudellisesti järkevällä tavalla? Mitä siitä seuraa kalakannoille, ja ovatko kantojen suojelu ja taloudellinen hyödyntäminen keskenään ristiriidassa?

Luennolla johdatellaan kalastusteemaan, jota sitten jatketaan parin seuraavan luennon verran. Esimerkkinä Itämeren turskan kansainvälinen hyödyntäminen. Lisäksi käydään läpi muutamia erityisiä tulevaisuuden haasteita Itämeren kalastuksen tutkimuksessa.

Oheislukemisto

Luentoihin liittyvä oheislukemisto on nyt lisätty (katso sivulista oikealla).  Kannattaa lukea, myös tenttiä silmällä pitäen. Lista päivittyy vielä kurssin kuluessa.