Arbetsgruppen

På bilden från vänster: Hanna Lappalainen, Caroline Sandström, Pauliina Latvala-Harvilahti, Pirkko Nuolijärvi, Pia Olsson, Katri Priiki, Heikki Paunonen, Kaarina Mononen, Päivi Markkola och Sakari Röyskö. Fotografi: Sakari Röyskö

 

Ansvariga ledare

Docent Hanna Lappalainen

Hanna Lappalainen är sociolingvist. Hon disputerade 2004 på en avhandling om språklig variation och dess funktioner i interaktionen mellan unga vuxna i Helsingforsregionen. Lappalainen är universitetslektor i finska vid Helsingfors universitet och leder projektet tillsammans med Pirkko Nuolijärvi. I sina studier har hon analyserat språklig variation ur olika perspektiv, bland annat variation i bruket av personliga pronomen i finska, kodväxling och tilltal.

Professor emerita Pirkko Nuolijärvi

Pirkko Nuolijärvi, direktör för Institutet för de inhemska språken 1998‒2016, disputerade 1986 på en avhandling om inflyttares språk i Helsingfors. Hon har forskat i variation och förändring i finskt talspråk, interaktionen i tv-samtal och talspråkliga inslag i skönlitteratur. Därtill har hon skrivit om språkpolitik och språkens status i samhället. Nuolijärvi är projektets andra ledare och hon är intresserad av variationen i finska som talas av såväl finskspråkiga som av individer med ett annat modersmål. Läs mera

 

Andra medlemmar

Professor emeritus Antti Karisto  Läs mera

Docent Pauliina Latvala-Harvilahti

Pauliina Latvala-Harvilahti är docent och hon disputerade 2005 på en avhandling om familjehistoria vid Helsingfors universitet, där hon arbetar. Hon är också universitetslektor och docent i kulturarvsforskning vid Åbo universitet. I sin forskning har hon specialiserat sig på gemenskaper, platsers betydelse, historieframställning och minnesmaterial. Hon arrangerar utställningen för projektet tillsammans med Pia Olsson.

FM Päivi Markkola

Päivi Markkola är doktorand vid Helsingfors universitet. Hon skriver på en doktorsavhandling om hur evakuerade karelare från Kivennapa har integrerats språkligt i sina nya hemtrakter i Finland. Inom projektet är hon intresserad av flyttares språkliga integration på nya boningsorter, åldringars livshistoria och hur ens livshistoria påverkar hur man som äldre berättar om sina minnen. Markkola kommer också att ur ett sociodialektologiskt perspektiv undersöka variationen hos vissa språkdrag i Finland år 2017.

FD, post doc-forskare Kaarina Mononen

Kaarina Mononen disputerade 2013 vid Helsingfors universitet på ingermanländarnas språkbruk i St. Petersburg. Efter disputationen har hon arbetat vid Tammerfors och Helsingfors universitet. Under läsåret 2017–2018 forskade hon i åldringars interaktion inom ett post doc-projekt finansierat av Arbetarskyddsfonden. För tillfället arbetar hon som post doc-forskare i projektet Hundra finländska språkliga livshistorier. Till hennes forskningsintressen hör bland annat de äldsta informanternas biografier, interaktionen i intervjusituationen och mångspråkighet.

Docent, universitetslektor Pia Olsson

Pia Olsson är etnolog vid Helsingfors universitet. Hon har i sin forskning använt sig av både etnologiska enkätundersökningar och etnografiska metoder. Olsson är speciellt inriktad på hur människor skapar berättelser om sitt eget liv. Läs mera.

Professor emeritus Heikki Paunonen

Heikki Paunonen disputerade 1974 vid Helsingfors universitet på en avhandling om morfologin i finska dialekter. Han har undersökt och samlat in finska dialekter och meänkieli från 1960-talet och Helsingfors talspråk och slang från början av 1970-talet. Till hans forskningsintressen hör också finskans normeringshistoria och estniska. Paunonen har varit handledare för ett stort antal doktorsavhandlingar och ledare för flera forskningsprojekt. Utöver vetenskapliga undersökningar har han publicerat böcker och artiklar för bredare publik.

FD, post doc-forskare Katri Priiki

Katri Priiki disputerade 2017 vid Åbo universitet på interaktionen i det nutida talspråket i Satakunta. Priiki koordinerade från juni 2017 till maj 2018 materialinsamlingen och kursen Kielellinen elämäkerta talteen (En språklig biografi i förvar) inom projektet. Hon är bland annat intresserad av finskspråkiga flyttares attityder till sina egna dialekter och till sitt modersmål.

Fotograf Sakari Röyskö Se hemsida.

FD, huvudredaktör Caroline Sandström

Caroline Sandström är huvudredaktör för den finlandssvenska dialektordboken Ordbok över Finlands svenska folkmål på Institutet för de inhemska språken. Hon disputerade 2010 vid Helsingfors universitet på avhandlingen Genus i östra Nyland: Från dialektutjämning till dialektmarkör. Till hennes forskningsintressen hör svenska dialekter i Finland, sociodialektologi och lexikografi. Hon har förutom avhandlingen publicerat flera artiklar inom dessa ämnen och medverkat i nordiskt samarbete kring dialektologi och lexikografi. Inom projektet medverkar Sandström som expert på svenskan i Finland.

Som forskningsbiträden i projektet arbetar Outi PajukallioSusanna Siljander och Annina Wahlberg.