Työväenopiston luennot vetivät kuulijoita

Näyttelyn yhteydessä toteutetuilla luennoilla Helsingin suomenkielisessä työväenopistossa 23.1. ja 30.1. esiteltiin meneillään olevaa tutkimusta hankkeen aineistoista.

Ensin oli tarkastelussa monikielisyys kielielämäkerroissa, jota valotti Kaarina Mononen. Monet tutkittavat kertoivat valitsevansa kieliä tilanteiden mukaan. Esimerkiksi kielten välttely kertoo asenteista ja tunteista.  Julkisessa saunassa englanti voi leimata turistiksi.

Pirkko Nuolijärvi puhui helsinkiläisestä kielielämäkerrasta. Aineistona oli joukko eri ikäisiä ja hyvin erilaisista taustoista tulevia helsinkiläisiä. Joku oli asunut koko ikänsä Helsingissä vanhempiensa tavoin, toinen taas oli muuttanut Helsinkiin ulkomailta muutama vuosi sitten.

Keskiviikkona 30.1. aloitti Katri Priiki. Hän puhui siitä, mikä kielessä ärsyttää. Haastatteluista nousi esiin mm. kielen vierauden ja ymmärtämisvaikeuksien ärsyttävyys sekä haastateltavien ilmaisema tarve selkeyteen ja kielen puhtauteen. Tärkeintä monille näytti olevan se, että viesti menee perille.

Hanna Lappalainen kuvasi haastateltavien käsityksiä kielellisestä kohteliaisuudesta, joka liittyy esimerkiksi asiakaspalveluun, teitittelyyn ja sinutteluun. Päivi Hytönen jakoi puheenvuoroja keskusteluosuudessa.

Hanke esittäytyi Kotikielen Seuran illassa

Sata suomalaista kielellistä elämäkertaa -hanketta pääsi esittäytymään Kotikielen Seuran marraskuisessa teemaillassa 29.11.2019. Paikalla oli  kiinnostunutta yleisöä varsin mukavasti.

Pirkko Nuolijärvi, Hanna Lappalainen ja Outi Pajukallio kertoivat hankkeesta ja siihen liittyneestä kurssista. Etualalla Heikki Paunonen. Kuva: Mari Siiroinen

Heikki Paunonen kuvasi aluksi hankkeen syntyhistoriaa otsikolla Mistä kaikki sai alkunsa.  Idea on saanut pontta muun muassa Suomen viime vuosikymmenien monikielistymisestä, ja Suomen satavuotisjuhlien lähestyessä oli aika ryhtyä konkreettisiin toimiin.

Hanna Lappalaisen, Pirkko Nuolijärven ja Outi Pajukallion osuus valotti projektin tavoitteita, aineistoa ja nykyvaihetta. Aineiston keruu perustui vahvasti joukkoistamiseen, ja eri puolilla pidetyt kurssit olivat olennainen osa hanketta. Seuraava tärkeä askel on näyttelykierros, jolloin yhteistyöpaikkakunnat pääsevät myös isännöimään näyttelyä.

Kaarina Mononen ja Hanna Lappalainen kertoivat hankkeen aineistonkeruun taustoista opiskelijoiden kokemuksien valossa. Tarkastelussa oli otos oppimispäiväkirjoihin ja haastattelujen taustatietolomakkeisiin tallennetuista pohdinnoista, joissa opiskelijat usein varsin kriittisesti pohtivat onnistumistaan.

Pirkko Nuolijärvi esitteli ensi havaintoja suomen kielen variaatiosta 2010-luvun lopulla. Tarkastelussa oli eri puolilta Suomea kotoisin olevia ja hyvin eri ikäisiä puhujia, joiden puheessa myös vahvasti paikalliset piirteet olivat kuultavissa.

Anniina Asikainen päätti esitelmäosuuden kertomalla pro gradunsa tuloksista. Hän valotti informanttien kieliasenteita työelämässä, ja tässä esityksessä ääneen pääsi kaksi haastateltua vanhemmasta ikäryhmästä: myyntiedustaja sekä korkeakouluopettaja.

Hankkeen ensimmäisiä tuloksia Kielitieteen päivillä

Toukokuun alussa Helsingissä järjestettiin Kielitieteen päivät. Sata suomalaista kielellistä elämäkertaa -hanke osallistui päiville järjestämällä työpajan. Työpajaesitelmissä kerrottiin, mitä hankkeessa on tähän mennessä tehty.

Työpaja sijoittui kolmipäiväisen konferenssin toisen päivän aamuun. Se oli tilanpuutteen vuoksi sijoitettu varsinaisen konferenssipaikan sijaan Tieteiden talolle, kuten muutkin työpajat. Tämä verotti yleisömäärää hieman, mutta työpajasta jäi kuitenkin kokonaisuutena onnistunut tunnelma.

Työpaja kesti reilut kaksi tuntia ja siinä pidettiin viisi esitelmää. Aloituksena oli hankkeen yleisesittely, jossa kerrottiin hankkeen tausta sekä aineistonkeruun periaatteet ja tämänhetkinen tilanne. Seuraavana ääneen pääsivät hankkeessa mukana olevat opiskelijat. Outi Pajukallio ja Annina Wahlberg toimivat tällä hetkellä hankkeen tutkimusavustajina, ja he kertoivat haastattelujen ja litteroinnin etenemisestä konkreettisemmin. Anniina Asikainen taas tekee hankkeessa kerätystä aineistosta pro gradu -tutkielmaa, ja hän esitteli alustavia havaintojaan. Kaikki kolme olivat myös mukana syksyllä Helsingissä järjestetyllä kurssilla.

Kolmantena esitelmänä oli Hanna Lappalaisen esitys ”Puhutteluasenteet ja -käsitykset puntarissa”. Siinä tarkastelussa olivat 1930-, 1950-, 1970- ja 1990-luvulla syntyneiden kokemukset ja näkemykset erityisesti sinuttelusta ja teitittelystä. Alustavat havainnot osoittavat, että useimmille sinuttelu on mieluisampi vaihtoehto omalla kohdalla. Toisaalta monia hämmentää se, että mediassa myös korkea-arvoisia poliitikkoja voidaan sinutella tai puhutella etunimellä.

Tämän jälkeen Katri Priiki kertoi siitä, mikä haastatteluaineiston perusteella suomalaisia kielessä ärsyttää. Aiemmissa tutkimuksissa ärsyttävistä piirteistä ääneen ovat päässeet sellaiset ihmiset, joilla ärsyttävistä piirteistä on vahva mielipide ja halu tuoda se esiin. Aineistona on siis ollut kyselytutkimuksia, verkkokeskusteluja ja radion kieliohjelmia. Hankkeen haastatteluissa ärsyttävyyksiä pohtivat myös sellaiset ihmiset, joilla ei ole suurta intohimoa esimerkiksi kielioppivirheiden korjaamiseen. Haastatelluista on myös tiedossa monenlaisia taustamuuttujia, toisin kuin vaikkapa keskustelupalstan kirjoittajista. Vaikka haastateltujen käsityksissä nousevat esiin monet aiemmista tutkimuksista tutut oikeakielisyysideologiat, moni kuitenkin suhtautuu kielen vaihteluun ja muutokseen varsin positiivisesti. Ideologiat ja todelliset tunteet voivat myös olla ristiriitaisia: Esimerkiksi englanninkielisiä ilmauksia vilisevä radio-ohjelman kieli tai nuorison kieli voidaan kokea hauskaksi ja omaksi. Samalla kuitenkin tiedostetaan, ettei se ole ”puhtaan” kielen ihanteen mukaista.

Työpajan päätti Pirkko Nuolijärven esitys ”Suomen kielen vaihtelua: 1950-luvulla syntyneiden äänne- ja muotovariaatio”. Tarkastelun kohteena oli kahdeksan eri puolilla Suomea asuvan henkilön kielimuoto. Yksilöiden väliseen vaihteluun perehdyttiin kahdeksan kielenpiirteen valossa. Tästä alustavasta analyysista kävi ilmi, että lapsuuden ja nuoruuden murretausta tuntuu edelleen noin 60-vuotiaiden nykyisessä kielimuodossa. Ulkomailla asuminen ei hävitä murrevariantteja. Koulutuksella ja työtehtävillä on vaikutusta, mutta se ei näy kaikissa piirteissä. Eri puolella Suomea asuvilla on paljon yhteisiä äänne- ja muotovariantteja. Samalla murrealueella pysyminen vaikuttaa murteen säilymiseen, mutta tätä voi tukea myös koulutuksen vähäisempi määrä ja työtehtävien luonne.

Oman hanketyöpajan järjestämisen ohella Kielitieteen päivät oli mukava tilaisuus tavata ja päivittää kuulumisia monien kollegojen kanssa, jotka ovat olleet hankkeen aineistonkeruussa apuna eri yliopistoissa.

Tunnelmia Tieteiden yöstä

Tutkimushankkeemme oli mukana Tieteiden yössä torstaina 18.1.2018 klo 17-19. Järjestimme Suomen kielen monet muodot -työpajan Tieteiden talolla yhdessä Kotikielen Seuran kanssa.

Kokeilimme työpajassa täydentävän aineiston keruuta minihaastatteluilla. Työpajassa vierailevat ihmiset saivat halutessaan istahtaa alas Pirkko Nuolijärven haastateltavaksi jakamaan oman kielellisen elämäkertansa. Minihaastatteluihin oli hankkeen laajasta varsinaisesta haastattelurungosta valittu muutama keskeinen kysymys, ja ne kestivät viidestä viiteentoista minuuttia. Kahdessa tunnissa ehdittiin toteuttaa kahdeksan minihaastattelua, joihin osallistui yhteensä 11 eri-ikäistä henkilöä. Haastattelut videoitiin, ja niitä voidaan käyttää tutkimusaineistona varsinaisten hankehaastattelujen tukena tai sellaisenaan vaikkapa lyhyessä opinnäytetyössä.

Lisäksi työpajassa yleisöllä oli mahdollisuus mitata murretietämystään tunnistustestillä, jonka organisoi Mari Siiroinen.