Aikaisempaa palautetta

.

Palautetta 2009 kurssilta

KURSSIPALAUTE (29 vastausta)

Osallistuminen

 • Kurssille osallistuttiin melko säännöllisesti. Asteikolla 1-5, jossa viisi säännöllinen, keskiarvo oli 3,7.

Aihepiirin kiinnostavuus:

 • Lähes kaikki pitivät kurssia joko erittäin kiinnostavana (5) tai kiinnostavana (4).
 • 1-5 asteikolla (erittäin kiinnostava ja täysin yhdentekevä) kurssi sai keskiarvokseen 4,5.

Mitä hyvää kurssilla

Ennen kaikkea kehuttiin mielenkiintoista aihepiiriä sekä opettajan innostusta ja asiantuntemusta. Kehuja sai ajattelijoiden kautta eteneminen, valitut ajattelijat sekä niiden asiantunteva käsittely. Myös opetusmenetelmien kehittäminen, nettikeskustelut ja Moodle -oppimisympäristö sai kehuja sekä kurssin varhainen aamu ajankohta. Kurssin rakennetta, kattavuutta, mielenkiintoisuutta ja lähestymistapaa kehuttiin sekä matalaa kysymisen kynnystä.

Poimintoja:

 • ”Innostunut ja hyvin valmisteltu opetus. Yksi parhaista kursseista joita olen valtio-opin laitoksella käynyt.”
 • ”Aihe todella kiinnostava. Luennoitsija huippu ja todella asiantunteva. Vastaava kurssi myös aiemmasta poliittisesta ajattelusta olisi mielenkiintoinen.”
 • ”Esimerkit olivat hyviä, todella informatiiivinen eli paljon asiaa. Kurssista jäi todella paljon käteen, yksi parhaista ja hyödyllisimmistä kursseista koko opiskeluaikana.”
 • ”Mahtava ja innostunut opettaja on saanut oikeasti pohtimaan filosofiaa myös kurssin ulkopuolella.”
 • ”Hieno kokonaisuus, joka sattui myös palvelemaan opinnäytetyötä. Erittäin hyvä luennoitsija / luennointi, vaikka määrässä liikaakin yritystä.”
 • ”Kurssi oli hyvin suunniteltu ja valmisteltu (mikä ei valitettavasti ole itsestään selvää) valitut ajattelijat muodostivat järkevän kokonaisuuden. Luennot olivat oikeasti mielenkiintoisia ja selkeitä, hyvä luennoitsija.”
 • ”Opettajalla oli äärimmäisen kiinnostunut ote opetettavaan asiaan. Moodle –keskustelut vaikka niissä olikin ongelmia.”
 • ”Hyvää kurssilla oli vaihtoehtoisten ajattelutapojen selkeä esittäminen esimerkein (filosofien kattava käsittely). Parasta oli etenkin artikkeleista käyty keskustelu, joka ”pakotti” omaan ajatteluun ja pohdintaan.”
 • ”Vaikka paljon oli sellaista jota itse en ymmärtänyt niin kertaakaan ei harmittanut tulla paikalle.”
 • ”Sai vihdoinkin jotain tolkkua ajattelijoihin, joiden nimet ovat olleet esillä miltei joka kurssilla mutta joiden ajattelusta ei ole tajunnut mitään.”
 • ”Herätti kiinnostusta vaikka ennen kurssia ei olisi uskonut, kasvoi kurssin myötä.”

Mitä huonoa kurssilla:

Risuja sai ennen kaikkea liiallinen materiaali, luennoitsijan puhenopeus ja puheen tempo sekä ajankäyttö. Erityisesti risuja sai moodle keskustelujen toimimattomuus joissakin ryhmissä. Asioiden käsittelyvauhdin toivottiin olevan hiljaisempi ja tässä suhteessa selkeämpi. Myös asioiden kertausta kaivattiin. Asiaa nähtiin olevan liian paljon sekä luennoitsijan puheessa että kalvoilla ja viittauksia liikaa tuntemattomiin ajattelijoihin tai teorioihin. Myös luentojen varhainen alkamisaika herätti närää.

Poimintoja:

 • ”Puhetta tulee aika kiivaassa tahdissa, kahdeksalta aamulla menee valitettavasti vielä paljon ohi korvien.”
 • ”Moodle ryhmät, sellaiset eivät toimi kuten tälläkin kurssilla todettiin”
 • ”Luentorakenne ja puhetyyli, puhe liian nopeaa ja sekavaa”
 • ”Esitys ajoittain hieman epäselvä. Oli ajoittain todella haastavaa seurata luentoja.”
 • ”Paljon asiaa, mutta aikaa ei aina ollut riittävästi. Ainakin minulle uusi ”ajattelutapa” kestää hetken ennen kuin ”ymmärtää” idea.”
 • ”Jotkut luetuista teksteistä aika dadaa esim. Weber.

Mitä pitäisi käsitellä enemmän / vähemmän:

Tässä suhteessa vastaukset menivät taas hieman ristiin, joku toivoi kronologisempaa lähetysmistapaa, toinen taas vähemmän kronologista teemojen kautta. Joku toivoi enemmän ja toinen vähemmän ajattelijoiden henkilöhistoriaa. Joku toivoi alkuun enemmän yleisempää johdatusta poliittiseen filosofiaan toisen mielestä taas tämän pois jättäminen oli hyvä. Jonkun mielestä jäsenteley oli sekava, toisen taas hyvin selkeä. Opettajalta toivottiin puheen rauhallisempaa tempoa.

Poimintoja:

 • ”Mikään ei mielestäni ollut turhaa, ehkä sitten enemmän luentoja niin ehtisi keskustella enemmän.”
 • ”Ajattelijoiden jako toisella tavalla”
 • ”Asiat ihan balanssissa. Tosin Agamben meni yli hilseen, mutta en tiedä ymmärtäisikö siitä, vaikka siitä luennoitaisiin koko syksy.”

Tasa-arvon toteutumisesta

Kenelläkään ei ollut valittamista sukupuolisen tai muunkaan tasa-arvon toteutumisesta. Tosin huolimatta opettajan pyrkimyksestä Weberiläiseen opetukseen kuuluvaan arvovapauteen ja kurssilla käsiteltyjen ajattelijoiden poliittisesta kirjosta, yksi opiskelija koki opettajan myös viljelleen sivussa valtiotieteelliselle tyypillistä joihinkin puoluepoliittisiin näkemyksiin arvottavasti suhtautuvia kommentteja. Yleisesti luennoitsijan nähtiin kuitenkin toteuttaneen tasa-arvoista opetusta ja myös suhtautuneen kaikkien ja myös mies ja naisopiskelijoiden kysymyksiin samalla tavalla. Keskusteluryhmissä tosin valitettiin miesjäsenten suppeammasta keskustelusta.

Poimintoja

 • ”+ agambenilaisesti”
 • ”Kaikki sai sanoa ja kysyä luennolla haluttaessa ja luennoitsija vastasi kaikille parhaansa mukaan.”
 • ”Mielestäni minkäänlaista syrjimistä ei tapahtunut, kaikkia vähemmistöjä kritisoitiin tasapuolisesti, leikkimielisesti.”

Muuta: kurssin käytännöt

Kurssin käytännön järjestelyjä kehuttiin. Kurssin verkkosivut nähtiin hyviksi ja informatiivisiksi ja Moodle -oppimisympäristöä ja sen kautta materiaalin jakamista kehuttiin. Moodle nähtiin helpoksi käyttää ja hyväksi itseopiskelun välineeksi. Tosin samalla kuin sekä Moodle, että nettikeskustelut nähtiin hyväksi ideaksi, niiden käytännön toimimattomuus joissakin ryhmissä koettiin kaikkein huonoimmaksi osaksi kurssia. Keskustelujen ei nähty toimivan tai jäävän vain muutaman harteille. Osa näki myös luettavat oheismateriaalit kovin vaikeiksi. Myös ajoittaiset tekniset puutteet Moodlessa harmittivat. Osa koki, että keskusteluryhmät olisivat toimineet paremmin fyysisessä ympäristössä ja kasvokkain kuin verkkoympäristössä.

Poimintoja:

 • ”Moodlen kautta erinomaisesti. Luentorungot, tekstit ja keskustelut toimivat erinomaisesti.”
 • ”Käytännön järjestelyt toimivat harvinaisen hyvin.”
 • ”Moodlen käyttö oli helppoa, eikä keskustelun vähäisyys ollut siitä kiinni.”
 • ”Käsitteellinen keskustelu tuntui monelle mahdottomalta.”

OPETTAJAN MIETELMÄT:

Kurssipalautteen ja opiskelijoiden suullisesti antamien kiitosten osalta kurssia voi pitää onnistuneena. Joidenkin opiskelijoiden mielestä kurssi oli jopa erittäin onnistunut ja parhaita joilla nämä koskaan ovat olleet. Toiset taas kokivat kurssin kyllä mielenkiintoiseksi, mutta välillä liian vaikeaksi. Tässä suhteessa opettajan on aina mietittävä onko kurssia kehitettävä parhaiden tai huonoimpien opiskelijoiden ehdoilla silloin kun kyse on yliopisto-opetuksesta.

Vaikka kurssia oli jälleen karsittu edellisestä vuosista oli edelleen suurin ongelma liiallinen kiire ja materiaalin runsaus. Opettajan tulisi myös edelleen kiinnittää huomiota puhenopeutensa pienentämiseen.

Tänä vuonna kurssi suoritettiin myös Moodle -oppimisympäristössä. Tämä oli aineiston jakamisen ja kurssin koordinoimisen kannalta positiivinen yllätys sekä opiskelijoille että opettajalle. Tosin samalla siihen liittyi myös kurssin suurin ongelma, sillä ryhmäkeskustelut eivät aina ja kaikissa ryhmissä toimineet halutulla tavalla. Osa opiskelijoista ei osallistunut kunnolla keskusteluun ja keskustelut jäivät usein irrallisiksi kommenteiksi. Opettaja joutui myös yhdistämään uudestaan ryhmiä joissakin ryhmissä tapahtuneen keskustelun puutteen tähden. Keskusteluryhmien ”itseopiskelu” vaatisi näemmä sekin enemmän opettajan suorittamaa paimennusta.

Myös kurssin lopputentti, joka suoritettiin sadan kysymyksen monivalintavastauksilla käsitteellisten ajatusten eroja painottaen, osoittautui jälleen vaativammaksi kuin essee tentit ja opettaja joutui laskemaan arvostelukriteereitä ja vaatimustasoa.

Palautetta 2008 kurssilta

Palaute jäi opiskelijoiden oman nettipalautteen varaan ja näi tänä vuonna suhteellisen suppeaksi

Palautetta 2007 kurssilta

Kurssin kiinnostavuus

Suurin osa piti kurssia erittäin kiinnostavana (5) tai kiinnostavana (4) vain kahden mielestä se ei ollut niinkään kiinostava (3). Yleisarvosana 4,3/5.

Mitä hyvää kurssilla

Kehuja kurssia sai toistuvimmin kiinnostavasta aiheesta, opettajan laajasta tietomäärästä ja innostuneisuudesta.

Poimintoja

 • “Kurssi oli erinomainen. Luennoitsija puhui aiheesta innostavasti, asiantuntevasti ja ymmärrettävästi. Luennot oli jäsennelty selkeästi ja valmisteltu hyvin etukäteen. Luennoitsijaa oli ilo kuunnella ja kurssille mukava osallistua. Luennoitsija pääsi parhaaseen vauhtiinsa aina 10-15 min ennen luennon päättymistä, aikaisemminkin olisi saanut “syttyä”.
 • “Valitut filosofit mielenkiintoisia ja käsiteltiin monipuolisesti. Luennoitsija asiantunteva ja aiheesta innostunut. koevastausten saanti jo ennen tenttiä hyvä veto, johti mielenkiintoisiin keskusteluihin tuopin ääressä.”
 • “Kattava  johdatus tärkeisiin ja kiinnostaviin ajattelijoihin. Poliittisen käsittämisen näkökulma hyvä ajatus. Kurssin pitäjän tietomäärä vakuutti. Plussaa vilpittömästä innosta ja kiinnostuksesta ajattelijoihin.”
 • “Mielenkiintoinen, ajankohtainen, selkeästi esitetty.”
 • “Luennoitsija innostunut ja perehtynyt aiheeseen sai melko syvällisen käsityksen ajattelijoista ja näkökulmista. Tarpeellinen kurssi, josta varmasti hyötyä graduun gradun aiheesta riippumatta.”

Mitä huonoa

Asioiden liiallinen määrä ja rajallinen aika sekä kiire oli toistuva kritiikin kohde. Myös henkilöpainotteisuus ja ajattelijoiden valinta ei tyydyttänyt aivan kaikkia.

poimintoja

 • “Hyvä näin. Hyvä, että aiheesta luentosarja.”
 • “Opettajalla liian paljon asiaa esitettävänää, mikä johti kiireeseen esitetyissä asioissa.”
 • “Asioiden suuren määrän ja siitä johtuvan luennoimisnopeuden vuoksi oli välillä luentojen jälkeen aika hengästynyt olo”
 • “Harmi, että tuli kiire saada luennot loppuun! Enemmän luentoja, jotta ehtisi käsitellä kaikki ajattelijat rauhassa.”

Mitä enemmän

 • Ennen kaikkea toivottiin enemmän aikaa, jotkut myös eri ajattelijoita.

Poimintoja

 • “Kaikkea enemmän, hieman laajempi kurssi olisi mielenkiintojnen”

Toteutuiko tasa-arvo

 • Tasa-arvon nähtiin toteutuneen täysin. Tosin joku toivoi enemmän femistististä filosofiaa ja toinen taas huomautti miesten olleen kurssilla vähemmistö.

Järjestelyt

Järjestelyiden osalta kaiken nähtiin toimineen hyvin. Kalvoja kehuttiin kovasti (paitsi niihin jääneitä krijoitusvirheitä) sekä aineiston saatavuutta netistä. Eniten kritiikkiä aiheutti aikainen kello 8-10 alkamisaika, tosin sitä myös kehuttiin.

poimintoja

 • “Opettajan puhenopeus suhteutettuna asioiden hankaluuteen ja luentojen aikaiseen ajankohtaan (8.00) ei hyvä yhdistelmä.”
 • “Kello 8.00 on vain yksinkertaisesti väärin!!

Palautetta 2006 kurssilta

Palaute kerättiin viimeisellä luentokerralla. Palautteen antajista suurin osa ilmoitti osallistuneensa kurssille erittäin säännöllisesti.

Mielenkiintoisuus

Suurin osa palautteesta piti kurssin aihetta erittäin tai hyvin mielenkiintoisena. Yhdessä palautteessa, jossa kurssille oli tultu sen pakollisuuden vuoksi (tosin vaihtoehtoja olisi ollut) aihe nähtiin yhdentekeväksi. Mielenkiintoisuus 4,1/5.

Hyvää ja Huonoa

Palaute oli pitkälle samanlaista kun edellisillä aiheesta pidetyillä kursseilla, kehuja saivat mielenkiintoinen aihe sekä luennoitsijan tietomäärä ja lähestymistapa. Kritiikkiä sai kurssin lyhyys, kiire ja aikapula suhteessa materiaalin määrään. Osaltaan palaute meni tällä kertaa ristiin. Toiset kehuivat juuri ajattelijoiden taustojen ja näiden vaikutusten valottamista, toisten mielestä tämä olisi voitu jättää pois ja myös henkilökeskeisyyttä vähentää. Toisten mielestä kurssi oli mielenkiintoinen pintaraapaisu joidenkin ajattelijoiden keskeisiin ajatuksiin, joidenkin mielestä juuri syvällisempi keskittyminen keskeisiin ajattelijoihin. Toisten mielestä esitys oli hyvin jäsennelty, toisten mielestä hieman sekava ja vaikeaselkoinen. Yleisemmin kurssin aihetta pidettiin tärkeänä ja erittäin mielenkiintoisena, mutta olisi haluttu lisää aikaa ja keskittymistä enemmän kurssin loppupään ajattelijoihin.

Kritiikistä esille nousi ennen kaikkea kurssin kiire ja varsinkin Foucalt’ta olisi toivottu käsiteltävän enemmän. Myös Giorgio Agambenin ajattelun pois jättäminen harmitti useita. Kurssista toivottiin ennen kaikkea laajempaa ja Foucault’sta ja Agambenista omaa kurssia.

Näissä aikapuitteissa ei kuitenkaan toivottu mitään enemmän. Toisten mielestä kurssin sisältöä olisi voitu karsia, toisten mielestä mitään ei kuitenkaan olisi voinut ottaa oikeastaan pois. Opettajan puhenopeutta toivottiin hidastettavan.

Opetusmuoto

Opetusmuotoa pidettiin yleisesti hyvänä ja sitä kehuttiin kuten myös aineistojen ja kalvojen saamista netistä. Essee mahdollisuutta kaivattiin jälleen kuten joskus aikaisemmin kurssilla olikin tapana. Yleisesti kritiikkiä sai samaan opintojaksoon kuuluvan kirjatentin kirjojen huono saatavuus, mikä ei sinänsä kuitenkaan kuulu varsinaisesti tähän kurssiin.

Palautetta 2005 kurssilta

Mitä hyvää kurssilla

Erityisesti kehuttiin mielenkiintoista aihetta, selkeitä power point esityksiä ja luennoitsijan asiantuntemusta sekä innostavaa opetusta. Myös kurssimateriaaleja sekä myönteistä suhtautumista opiskelijoiden kysymyksiin ja ehdotuksiin kehuttiin.

Poimintoja:

 • “Avasi ajattelua – sai miettimään. Antoi hyviä työkaluja teorioiden kyseenalaistamiseen.”
 • “Luennoitsija oli erittäin asiantunteva ja hallitsi aihepiirin erinomaisesti. Kurssilla erittäin paljon mielenkiintoisia ajattelijoita ja herätettiin mielenkiintoa perehtyä aiheeseen enemmän itsenäisesti.”

Mitä huonoa kurssilla

Huonona pidettiin kurssin lyhyyttä ja liiallista asiamäärää liian lyhyessä ajassa. Liian kiivas ja kiireinen tahti mainittiin useasti. Kurssi nähtiin myös liian laajaksi ja oheistekstit hyviksi mutta kovin vaikeiksi.

Poimintoja:

 • “Ehkä vähän liikaa asiaa, liian lyhyessä ajassa. Luennon aikana voisi pitää pienen hengähdystauon, sillä tekstiä tulee melkoista tahtia.”
 • “Kurssilta olisi voinut jättää puolet pois. Kokonaisuus oli todella laaja ja oli vaikea saada selkeää kokonaisuutta. (Yhdeksi opintoviikoksi kurssin sisältö liian laaja.)”
 • Mitä pitäisi käsitellä enemmän: Toivottiin että kurssilla käsiteltäisiin yleensä vähemmän aiheita ja sitä karsittaisiin vieläkin.
 • Poimintoja: “Ei mitään näin vähissä tunneissa. Ehkä muutama tyyppi vähemmän .
 • Mitä pitäisi vähemmän: Ajattelijoiden taustoja ja historiallista kontekstia.
 • Poimintoja: “Alustukset (esim. missä Arendt syntyi jne.) sinänsä mielenkiintoisia, mutta ajan puitteissa olisi voinut käsitellä vähemmän.”

Opetusmuodosta

Opetusmuotoa ja kalvoja kehuttiin kovasti. Tosin jälkimmäiset toivottiin saatavaksi myös netistä. Keskustelua kaivattiin enemmän ja jonkinlaisia luokkatehtäviä. Kurssin sijasta eniten valitettiin jakson kirjallisuustentissä olevien kirjojen saatavuutta kirjastoista.

Poimintoja:

 • “Kalvot todella hyvä kuvineen! Hyvä idea olisi laittaa ne esim nettiin etukäteen, jotta voisi käydä kopioimassa etukäteen.”

Opettajan mietelmät:

Kurssipalautteen ja opiskelijoiden suullisesti antamien kiitosten osalta kurssia voi pitää onnistuneena. Kurssi siirrettiin nyt hieman edellisvuotista alemmalle opiskelutasolle mikä näkyi myös kurssin pitämisessä vaikeampana. Vaikka kurssi oli karsittu edellisestä vuosista oli edelleen suurin ongelma liiallinen kiire ja materiaalin runsaus.
Viime vuoden suositusten pohjalta kurssille oli suunniteltu oheislukemisto, jota myös käytiin läpi kurssilla. Lukemistoa pidettiin hyvänä ja onnistuneena tosin hieman vaikeana. Oheislukemiston avaamista kurssilla kiiteltiin. Kuitenkin ongelma oli etteivät opiskelijat olleet lukeneet kunnolla oheismateriaalia eivätkä siksi voineet keskustella siitä niin kuin oli tarkoitus. Tässä suhteessa pyynnöt lisätehtävistä ja keskustelusta tuntuivat omituiselta sillä tehtäviä ei oltu nytkään tehty ja keskusteluun ei ryhdytty vaikka opettaja yritti siihen useasti painostaa. Keskustelu ja kysymykset jäivätkin paljolti yhden aktiivisemman jatko-opiskelijan harteille.
Kurssin parantaminen jatkossa edellyttää sen edelleen karsimista. Kenties juuri kurssin johdantona toimivat katsaukset poliittisen filosofian syntyy ja sen moderniin kriisiin on jätettävä pois ajanpuutteen ja liiallisen materiaalin määrän tähden. Samoin opiskelijoita on paimennettava ahkerammin lukemaan oheismateriaali, jotta keskustelusta voisi tulla hedelmällisempää.

Palautetta vuoden 2004 kurssilta

Kiinnostavuus

 • erittäin kiinnostava 73 %
 • kiinnostavana 22 %
 • melko kiinnostava 5%.

Kurssi sai kehuja mielenkiintoisesta aiheesta, luennoitsijan perehtyneisyydestä, innostavasta asenteesta, yleissivistävyydestä sekä ajattelun ja oivallusten oppimisesta. Kurssia moitittiin liiallisesta kiireestä ja yrityksestä käsitellä liian paljon asiaa liian nopeasti. (MK: vuonna 2005 ajattelijoita karsittu).

Poimintoja:

 • luennoitsija erittäin perehtynyt aiheeseen, luennot mielenkiintoisia ja innostavia, aihe mielenkiintoinen ja hyödyllinen opintoja ajatellen, opetuksen taso huomattavasti korkeampi kuin valtio-opin luennoilla yleensä
 • lisää tällaista opetusta, joka opettaa ajattelemaan
 • liikaa tavaraa liian nopeasti
 • liian tiivis ja paljon asiaa, taustatietoa liikaa

Palautteissa esitettyjä parannusehdotuksia: Kurssin tiivistäminen ja ajattelijoiden tekstien ottaminen oheismateriaaliksi. (MK: kummatkin toteutettu 2005 kurssilla.)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *