Oppimistavoite

Kurssin tavoitteena on innostaa, opettaa ja ohjata opiskelijoita ajattelemaan valtaa ja poliittisia ilmiöitä käsitteellisesti eri tavoilla kuuden poliittista kokemusta ja valtaa käsitteellistäneen ajattelijan avulla. Kurssin jälkeen opiskelijalla on ymmärrys moderneiksi poliittisen ajattelun ”klassikoiksi” muodostuneiden ajattelijoiden tapaan käsitteellistää politiikkaa ja valtaa sekä näistä käytyyn keskusteluun. Samalla opiskelijalla on syvällisempi ja parempi kuva usein muualla valtio-opissa vilahtelevien klassikkonimien varsinaisista omista kysymyksenasetteluista ja ajattelun tavasta. Opiskelija on myös Moodle sivustojen ja keskusteluryhmien kautta tutustunut itse ”klassikkojen” teksteihin ja käynyt näistä keskusteluja toisten opiskelijoiden kanssa.

Varsinaisena opiskelijan tavoitteena on kuitenkin kurssin kysymyksenasettelujen kautta oppia itse käsitteellistämään politiikka ja poliittisia ilmiöitä erilaisista näkökulmista sekä ymmärtää näiden näkökulmien eroja ja suhteita. Kurssin jälkeen opiskelija osaa tehdä eron poliittisten mielipiteiden ja politiikan käsitteellistämisen välille ja hänen omat käsitykset poliittisen luonteesta ja ajattelusta ovat toivottavasti sekä muuttuneet että rikastuneet käsitteellisesti. Samalla hänelle on syntynyt oma valmius ajatella maailman ilmiöitä uusilla tavoilla politiikan ja vallan erilaisista näkökulmista.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *