My CV

Åberg, Leif Eric Gustav, Professor emeritus

1 Contact and Personal Information

Home Address: Rantakiventie 10 F, FIN-00960 Helsinki FINLAND

Office Address: University of Helsinki, Department of Social Sciences
P.O. Box 54, FIN-00014 University of Helsinki FINLAND

Phone: +358-44-5445 112

leif.aberg@helsinki.fi
https://blogs.helsinki.fi/aberg/

 

Date of Birth: May 19, 1948 Helsinki, Finland

Marital Status: Married, three children and two grandchildren

Studies

Dr. Pol. Sc., University of Helsinki (1986)

Lic.Sc. (Economics and Business Administration), Helsinki School of Economics (1980)

Master of Arts in Communication Theory and Research, Annenberg School of Communications, University of Southern California, Los Angeles, USA (1977)

M.A. (Economics and Business Administration), Helsinki School of Economics (1973)

B.A. (Economics and Business Administration), Helsinki School of Economics (1970)

Languages: Finnish, Swedish, English: good; German: poor

 

2 Affiliations

2004-2014: Vice Dean, University of Helsinki, Faculty of Social Sciences

1995-2014: Professor, University of Helsinki, Department of Communication

1994-95: Senior Researcher, Academy of Finland

1982-93: Acting Professor, Adjunct Professor, Associate Professor, and Lecturer,
University of Helsinki, Department of Communication

1979-95: Teacher of Communication at MJK-Instituutti, and at Institute for Marketing (Markkinointi-Instituutti)

1978-81: Research Assistant, Helsinki School of Economics, Department of Basic Research

1977: Director, Public Relations Society of Finland

1977: Senior Researcher at Office for Economic Information, and at Institute for Communication

1975-77: Research Assistant, Annenberg School of Communications, University of Southern California, Los Angeles, USA

1975- : Consulting in communications

1974-75: Assistant, Helsinki School of Economics, Department of Business Administration

1973- : about 800 lectures, speeches and workshops in seminars and internal corporate communications workshops

1972-75, 1977-85: Teacher at University of Helsinki, Faculty of Forest Sciences, and at Helsinki School of Economics

1972-75: Senior Researcher, Helsinki Research Institute for Business Economics

 

3 Publications

A. Monographies

Johtamisviestintää! Esimiehen ja asiantuntijan viestintäkirja. Jyväskylä 2006 (Managerial Communications; in Finnish)

Viestinnän johtaminen. Inforviestintä Oy, Keuruu 2000 (Communication Management; in Finnish)

Viestinnän strategiat. WSOY, Juva 1997 (Communication Strategies: in Finnish)

Esimiehen viestintäopas. Tietopaketti Oy, Jyväskylä 1993 (Managerial communications; in Finnish).

Viestintä – tuloksen tekijä. Samerka Oy, Jämsä 1989 (Corporate Communications – a Managerial Resource; in Finnish)

Osmo A Wiio kuusi vuosikymmentä viestinnän valtateillä (Ullamaija Kivikuru, Ritva Levo-Henriksson, Helena Mäkinen, Terhi Rantanen, Sinikka Sassi, Pertti Tiihonen, Leif Åberg, editorial board). Yliopistopaino, Helsinki 1988 (Mainroads of Communications; in Honour of Professor Osmo A Wiio; mainly in Finnish)

Information Seeking Structures in Work Organizations. Structural Parameters, Measurement Techniques and Empirical Results for Eighteen Finnish Work Organizations. University of Helsinki, Helsinki 1986. Doctoral thesis

Tulosviestintä. Harkonmäki Oy Publications, Espoo 1986 (Total Communications; in Finnish)

Organisaatioviestinnän kanavat, tietojen riittävyys ja työtyytyväisyys. Helsinki School of Economics and Business Administration

Publications B-40, Helsinki 1979. Licenciate thesis. (Channels of Organizational Communications, Information Adequacy, and Job satisfaction; in Finnish)

Viestinnän virtauksia (Erja Erholm ja Leif Åberg, ed). Otava, Keuruu 1978 (The Flows of Communications; in Finnish)

Joukkoviestimet ja yritys (Björn Fjaestad, Kjell Nowak, Osmo A Wiio, Leif Åberg). Weilin+Göös, Tapiola 1975 (Mass Media and the Corporation; in Finnish)

B. Articles Published in Scientific Journals, Readers, and Publications Series

Organizations in a non-linear, unpredictable world / Ståhle, Pirjo ; Åberg, Leif. Business and Management Studies Vol 1, No. 1, March 2015

Towards responsible dialogue: Searching for the missing piece of strategic employee communication / Juholin, Elisa; Åberg, Leif ; Aula, Pekka. In Catellani Andrea, Tench Ralph & Zerfaß Ansgar (Eds.):  Communication Ethics in a Connected World. 2015. P.I.E. Peter Lang, Brussels (in press)

Kun maailma kaatuu. In: Koskinen, Antero (ed), Akateemisen yrittäjäkoulun 15-vuotisjuhlajulkaisu, p. 53-59. Mikkeli 2014

Johdanto: sata vuotta suhdetoimintaa. Teoksessa v Hertzen P, Melgin E ja Åberg L (t) Vuosisata suhdetoimintaa – yhteisöviestinnän historia Suomessa. Otava 2012

Viestintä ammattina. Teoksessa v Hertzen P, Melgin E ja Åberg L (t) Vuosisata suhdetoimintaa – yhteisöviestinnän historia Suomessa. Otava 2012

Leimahtavat julkisuudet – organisaatioiden uusi haaste. / Åberg, Leif ; Aula, Pekka. In: Julkisuus ja demokratia – näkökulmia tutkimukseen ja politiikkaan. ed. / Kari Karppinen ; Janne Matikainen. Vastapaino, 2012.

Yliopistojohtamisen uusi fokus (viimeinen koosteluku). / Åberg, Leif ; Ståhle, Pirjo ; Ainamo, Antti. In: Innostava yliopisto. Gaudeamus, 2012.

Voiko yliopiston uudistumiskykyä johtaa?. / Åberg, Leif ; Ståhle, Pirjo. In: Innostava yliopisto. Gaudeamus 2012.

Conditions for self-organizing and creativity in blended learning environments. / Åberg, Leif ; Poutanen, Petro ; Parviainen, Olli. In: On the Horizon, Vol. Vol. 19, No. 4, 03.10.2011, p. 286-296.

Viestinnästä julkisuuspolitiikkaan : julkisen vallan viestintätoimintojen muutos Suomessa. / Iivonen, Jyrki; Åberg, Leif. In: Hallinnon tutkimus, Vol. 28, No. 2, 2009, p. 3-25.

Strateginen näkökulma julkishallinnon viestintään ja sen arviointiin (Assessment of Communication in Public Sector: A Strategic Approach. In Finnish. In Vesalainen, J. and Viitala, R. (eds), Viestejä ja merkityksiä – Expertus Dico. Juhlajulkaisu professori Henrik Gahmbergille. Vaasan yliopiston julkaisuja 275. Vaasa 2006)

Viestintä kolmannen sektorin kansalaisyhteisöissä. (Communication in the third sector. In Finnish. In Aula, P and Hakala, S., ed.: Kolmet kasvot: näkökulmia organisaatioviestintään. Helsinki 2000)

The Actors and the Campaigns. (with Jahn, D., and Slaatta, T., in: Jenssen, A.T., Pesonen, P. and Gilljam, M., To Join or Not to Join. Three Nordic Referendums on Membership in the European Union. Scandinavian University Press, Oslo 1998)

Onko joukkoviestinnällä tulevaisuutta? (in: Salin, V. ed: Hiiriä ja ihmisiä. Kolmetoista kirjoitusta satunnaisesta maailmasta. Viherjuuri-yhtymä, Helsinki 1998. (Is there a future for mass media?; in Finnish)

PR is in Crisis. Editorial, Journal of Communication Management, 1997, Vol 2:1, 6-7

Monenlaisia maiseman rakentajia. EU-toimijoiden kampanjastrategiat. (in: Kivikuru, U-M. ed: Kansa euromyllyssä. Journalismi, kampanjat ja kansalaisten mediamaisemat Suomen EU-jäsenyysprosessissa. Helsinki University Press, Helsinki 1996. EU Stakeholders’ campaigning strategies in Finland; in Finnish)

Informationsverksamhet som resultatsfaktor. (in: Björkroth, G. ed: Offentlig information som konkurrsens- och kvalitetsinstrument. Kommentus Förlag, Stockholm 1995. (Public Relations as a Management Resource; in Swedish)

Yhteisöviestintä. (in: Tiihonen, P. ed: Ihmiset, mediat ja merkitykset, Helsinki University Press, Helsinki 1994. Organizational communications; in Finnish)

Theoretical Model and Praxis of Total Communications. International Public Relations Review 1990:2, pp 13-16

Viestinnän fasettiteoria. Helsingin yliopisto, tiedotusopin laitos. Julkaisuja, sarja 1 A/6/89 (Facet Theory of Communications; in Finnish; also available in English)

Mitä viestintä on? In: Leppänen, P. et al. (ed), Yhteisö viestii. Gaudeamus Oy, 1988 (What Is Communication?; in Finnish)

Tiedon etsinnän rakenteet työorganisaatiossa. In: Åberg, L. et al. (ed), Viestinnän valtateillä. Helsinki 1988 (Information Seeking Structures in Work Organizations; in Finnish)

Den offentliga förvaltningen och datasamhället möts. Den offentliga förvaltningens reaktioner på kärnkraftsolyckan i Tshernobyl. Pressens årbog 1987, pp 141-145. Odense 1987 (Where the Public Sector and the Information Society Meet; in Swedish)

Johtamistaito ja tilannejohtaminen. In: Jokela, H. et al., Johtaminen terveydenhuollossa, Turku 1983 (Situational Management and Managerial Skills; in Finnish)

A Multi-Contingency Model for Managerial Control: Structure and Dynamics (with Seppo Alaluusua). Helsinki School of Economics and Business Administration Publications F-62, Helsinki 1983

Nykyaikaisen viestintäteknologian psykologisia vaikutuksia. In: v.Fieandt et al., Teknisen taitamisen ongelma, Juva 1982 (Psychological Effects of Modern Communications Technologies; in Finnish)

Factors Affecting the Perception of Managerial Concepts (with Kristian Möller). Finnish Journal of Business Economics 1981:2

Liikkeenjohdollisten käsitteiden hahmottaminen: pitkittäistutkimus Oy Karl Fazer Ab:ssa (with Kristian Möller). Helsinki School of Economics and Business Administration Publications F-32, Helsinki 1981 (Perception of Managerial Concepts: a Longitudinal Study; in Finnish)

Työ: johtaminen ja organisaatio, Työteho ja motivaatio, Työ ja työviihtyvyys. In: TOP tietosanakirja, WSOY, Porvoo 1980 (Management, Productivity, Motivation to Work, and Job Satisfaction. Encyclopedia entries, in Finnish)

Organisaatioviestinnän kehityspiirteitä. In: Sisättö, S. (ed), viestintä uuteen aikaan. Weilin+Göös, Espoo 1980 (New Developments in Organizational Communications; in Finnish)

Organisaation viestinnän holistisen teorian kehittämisestä (with U.E. Moisala). Finnish Journal of Business Economics 1980:4 (On the Development of a Holistic Theory of Organizational Communications; in Finnish)

Taloustiedottaminen yrityksessä (with Seppo Alaluusua). Taloustieto ry, Helsinki 1980 (Financial Corporate Communications; in Finnish)

Viestinnän tutkimusmenetelmistä. In: Erja Erholm ja Leif Åberg, (ed): Viestinnän virtauksia. Otava, Keuruu 1978 (On Communications Research Methods; in Finnish)

Organisaatioviestintä. Turun yliopistojen yhteiskunnallis-taloudellinen tutkimusyhdistys ry, Turku 1978 (Organizational Communications; in Finnish)

C. Teaching Materials

In the web since 1997: see https://blogs.helsinki.fi/aberg/

Johtamistoimen perusteet (Jaakko Heinonen and Leif Åberg). Helsingin yliopisto, neuvontaopin keskus, opetusmoniste 1/1996 (The Basics of Management; in Finnish)

Tietohallinto. Markkinointi-Instituutti, Helsinki 1988 (Information Management; in Finnish)

Luotaus ja organisaation sopeuttaminen. Markkinointi-Instituutti, Helsinki 1988 (Scanning and Organizational Adaptation; in Finnish)

Organisaatioiden tiedontarpeet. Markkinointi-Instituutti, Helsinki 1988 (Information Needs of Organizations; in Finnish)

Tieto organisaation voimavarana. Markkinointi-Instituutti, Helsinki 1988 (Information as an Organizational Resource; in Finnish)

Osaava organisaatio: Organisaation viestintäjärjestelmät. Ammatillinen etäisoppilaitos-MJK, Helsinki 1985 (Systems of Organizational Communications; in Finnish)

Osaava organisaatio: Organisointi, työnjako ja koordinointi. Ammatillinen etäisoppilaitos-MJK, Helsinki 1985 (Organization, Division of Work, and Coordination; in Finnish)

Viestintä työorganisaatiossa. Helsinki School of Economics and Business Administration Teaching Materials N:o 282. Helsinki 1984 (Communications in Work Organizations; in Finnish)

Johtamistoimen perusteet. University of Helsinki, Centre for Further Education and In-Service Training Publications 13/82, Helsinki 1982 (The Basics of Management; in Finnish)

Ryhmät organisaatiossa. Helsinki School of Economics and Business Administration Teaching Materials N:o 130, Helsinki 1979 (Groups in Organizations; in Finnish)

Organisaatioviestintä: teorianmuodostus ja käytännön sovellukset organisaation ohjaukseen. Helsinki School of Economics and Business Administration Teaching Materials N:o 122, Helsinki 1979 (Organizational Communications; in Finnish)

Yritys toimivana kokonaisuutena. University of Helsinki, Faculty of Agriculture and Forestry Publications, Helsinki 1978 (A Corporation as a System; in Finnish)

D. Research Reports and Conference Papers

Strategic employee communication (with Juholin, Elisa and Aula, Pekka). EUPRERA 2014 Conference, Brussels, Belgium. September 2014

The first 100 years of Public Relations in Finland. A historical and contextual analysis. EUPRERA 2012 Conference, Istanbul, Turkey. September 2012

Publicity aflame (with Pekka Aula).  FINCOM Conference 2012, Jyväskylä, Finland. August 2012

Strategic employee communication. Calling for a new paradigm (with Elisa Juholin). FINCOM Conference 2012, Jyväskylä, Finland. August 2012

From communication to public policy: The Dynamics of Public Spheres in Finland. (with Jyrki Iivonen). EUPRERA Conference, Jyväskylä Finland, October 2010

VISA – valtionhallinnon viestinnän seuranta- ja arviointijärjestelmä : Valtionhallinnon viestintä 2007 -hanke. / Nieminen, Hannu ; Hakala, Salli ; Huhtala, Hannele ; Slätis, Thomas ; Tarkiainen, Johanna ; Åberg, Leif. Viestinnän tutkimuskeskus CRC, Helsingin yliopisto, viestinnän laitos, 2005. 66 p.

VISA – valtionhallinnon viestinnän seuranta- ja arviointijärjestelmä : Valtionhallinnon viestintä 2007 -hanke. / Nieminen, Hannu ; Hakala, Salli ; Huhtala, Hannele ; Slätis, Thomas ; Tarkiainen, Johanna ; Åberg, Leif. Viestinnän tutkimuskeskus CRC, Helsingin yliopisto, viestinnän laitos, 2005. 186 p.

VISA – valtionhallinnon viestinnän seuranta- ja arviointijärjestelmä : Valtionhallinnon viestintä 2007 -hanke. / Nieminen, Hannu ; Hakala, Salli ; Åberg, Leif ; Huhtala, Hannele ; Slätis, Thomas ; Tarkiainen, Johanna ; Valtionhallinnon viestintä 2007 -hanke -ohjausryhmä. Helsinki : Valtioneuvoston kanslia, 2005. 78 p. (Valtioneuvoston kanslian julkaisusarja; 3/2005).

VISA – valtionhallinnon viestinnän seuranta- ja arviointijärjestelmä : Valtionhallinnon viestintä 2007 -hanke. / Nieminen, Hannu ; Hakala, Salli ; Åberg, Leif ; Huhtala, Hannele ; Slätis, Thomas ; Tarkiainen, Johanna ; Valtionhallinnon viestintä 2007 -hanke -ohjausryhmä. Helsinki : Valtioneuvoston kanslia, 2005. 200 p. (Valtioneuvoston kanslian julkaisusarja; 4/2005).

Aberg’s Kite: Communications Strategy Planning. IPRA/CERP Public Relations World Congress: Precongress, Helsinki, Finland, June 1997

Congress Summary: Scientic Aspects. XIV IPRA Public Relations World Congress, Helsinki, June 1997.

Helsingin yliopiston tavoitekuvan rakentaminen. (Tavoitekuvatyöryhmä). Helsingin yliopiston toimikuntien mietintöjä ja selvityksiä 69. Helsinki 1997 (The Profile of Helsinki University; in Finnish)

EU Issue, the Citizen, and Publicity: EU Referendum Voting Behavior, and the Effects of Usage of Information Sources: Some Results of the Finnish Panel Setting. Nordic Conference for Mass Communication Research, Helsingor, Danmark, August 1995

Will the Next EU-Stakeholder Stand Up, Please? Coalitions and grassroot persuasion: current settings of Finnish EU-stakeholders’ campaign strategies. 2nd seminar of Nordic EU Researchers. Tampere, 20.8.1994

EU-kampanjat. Toimijoiden tutkimuksen teoreettinen lähtökohta ja eräitä hajahuomioita. EU-tutkijaseminaari, Helsinki 21.6.1994 (EU-campaings: Theoretical Model With Some Remarks; in Finnish)

Towards a Model of Dynamic Communications Campaigning. Tiedotustutkimuksen päivät, Helsinki 14.1.1994

Sisäisen tiedotuksen kehittäminen Helsingin yliopistossa. (Sisäisen tiedotuksen työryhmä). Helsingin yliopiston toimikuntien mietintöjä ja selvityksiä 53. Helsinki 1993 (Development of Internal Communications at Helsinki University; in Finnish)

25 ehdotusta sisäisen tiedonkulun järjestämiseksi Helsingin yliopistossa (Sisäisen tiedotuksen työryhmä). Helsingin yliopisto, toimikuntien mietintöjä ja selvityksiä 51. Helsinki 1992 (25 Propositions for the Establishment of Internal Communications at Helsinki University; in Finnish)

Tiedonkulku Helsingin yliopistossa (Sisäisen tiedotuksen työryhmä). Helsingin yliopisto, toimikuntien mietintöjä ja selvityksiä 48. Helsinki 1991 (Communication Audit of Helsinki University; in Finnish)

Information Seeking Structures in Work Organizations. Nordisk forskarkurs June 16, 1990

Theoretical Model and Praxis of Total Communications. Nordisk forskarkurs, June 16, 1990

Total Communications. VIII Nordiska konferensen för masskommunikationsforskning. Finland, August 1987

Total Communications: Theoretical Conceptualization and Practical Considerations. International Communication Association, Hawaii 1985

Asiakaskunnan persoonallisuus, taustakulttuurit ja yrityskuva: uuden yrityskuvamittariston testaus. (with Heiskanen, I., Mether, J., and Steinbock, D.). Marraskuu 1985 (A Pilot Test of a New Method for Surveying the Corporate Image; in Finnish)

A Multi-Contingency Model for Managerial Control: Structure and Dynamics (Seppo Alaluusua and Leif Åberg). European Accounting Association Conference, Glasgow 1983

Viestinnän tarpeet ja uusi viestintäteknologia. Viestintätutkimuksen Seura ry:n tutkimusseminaari, Helsinki 1983 (Communications Needs and New Communications Technologies; in Finnish)

A Holistic Method of Analyzing Organizational Communications (U.E. Moisala and Leif Åberg). The Helsinki Workshop of Organizational Communications, Helsinki 1981

A Method of Analyzing Organizational Communications: MÅ Development System for Organizational Communications (U.E. Moisala and Leif Åberg). Forskning och verkligheten-konferens, Nordic Management Board, Stockholm 1981

Factors Affecting the Perception of Managerial Concepts (Leif Åberg and Kristian Möller). International Communication Association, Acapulco 1980

Functionality Analysis of Organizational Communications: Structural and Behavioral Aspects. EGOS Seminar on Structure and Process, Sannäs, Finland 17.-19.9.1980

Functionality Analysis of Organizational Communications. In: Carlsson, C. (ed), Management Science in Finland 1980 Proceedings, Turku 1980

The Perception of Critical Concepts in Organizational Communications (with Kristian Möller). In: Ståhl, I. (ed), Forskning, Utbildning, Praxis. Nordisk Företagsekonomi 1979, Stockholm 1979

Information Demands and Channel Usage in Organizational Communications. Workshop on Organizational Communication With Special Regard to the Role of the New Communication Media. EIASM, Bruxelles, March 22-23, 1979

Research on Organizations Communication. Theoretical Considerations and Applications. Nordisk Konferens i Managementforskning 1979, Helsinki 1979

Open and Closed Mass Media Systems (Osmo A. Wiio and Leif Åberg). International Communication Association, Chicago, April 1975

Taloudellisten tietojen välitys joukkoviestimissä. Helsinki Research Institute for Business Economics, Helsinki 1975 (Economic Issues in Finnish Mass Media: a Content Analysis; in Finnish)

Yritysorganisaation viestintäjärjestelmän rakenne- ja toiminta-analyysi. Helsinki School of Economics and Public Administration. Helsinki 1972. Master thesis. (A Structural-Functional Analysis of a Corporate Communications System; in Finnish)

Reservin upseerikoulutuksen sisällön, omaksumisen ja omaksumista tehostavien tekijöiden kartoitus. Helsinki 1972 (A Survey of Reserve Officiers’ Training; in Finnish)

E. Miscellaneous

Some 60 articles and some 65 interviews in Finnish newspapers and professional periodicals, on organizational and mass communications, and on management issues, 1970-2007.

Profiling the Ahlstrom Group: Model, Program, and Suggestions. Noormarkku, June 1991

Paloheimo Oy:n yritysilmeen semioottinen erittely. Toukokuu 1990 (Semiotic Analysis of Visual Identity of Paloheimo Oy; in Finnish)

Tampellan logon semioottinen erittely. Maaliskuu 1990 (Semiotic Analysis of Alternative Company Logos; in Finnish)

Tiedottajien sijoittumis- ja palkkatasoselvitys. Suomen Tiedottajien Liitto ry, Helsinki 1989 (A Survey of Finnish Information Officiers’ Job Placements and Salaries; in Finnish)

Markkinointiviestintä ja tiedotus kaupungin viestinnässä. Oulun kaupungin viestintäpoliittinen ohjelma. Marraskuu 1989 (Communications Policy Program for Oulu City; in Finnish)

Työministeriö: logovaihtoehtojen semioottinen erittely. Toukokuu 1989 (Semiotic Analysis of Alternative Ministry Logos; in Finnish)

Tampellan uusien logovaihtoehtojen semioottinen erittely. Toukokuu 1989. (Semiotic Analysis of Alternative Corporate Logos; in Finnish)

Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö. Profilointiohjelma. Maaliskuu 1989. (A Profile Program for Students’ Health Service Foundation; in Finnish)

Suomen Sokeri-konsernin profilointiohjelma. Lokakuu 1988. (A Corporate Profile Program for Suomen Sokeri; in Finnish)

Tulevaisuuden haasteet tiedotukselle ja profiloinnille. Maakuntakuva ja viestinnän mahdollisuudet-seminaari 1988. Chydenius-Instituutti, tutkimuksia 34/1988. (Future Challenges for a Region’s Profiling; in Finnish)

Säästöpankki-logo ja tunnus: vaihtoehtojen semioottinen analyysi. Tammikuu 1988 (Semiotic Analysis of Alternative Corporate Logos; in Finnish)

Kohtauspaikka. Neljän Kohtauspaikan asiakasrakenne, keskustelutyypit ja funktiot. Helsingin Puhelinyhdistys, Helsinki 1987 (Electronic Rendezvous: A Content Analysis of Discussions in Random Groups Telephone Services; in Finnish)

LVI-lehti vuonna 1986 ja 1987. Sisällön erittely. Lokakuu 1987 (Content Analysis of LVI Magazine; in Finnish)

Viestintäilmastotutkimus Espoon Sähkö Oy:ssä. Tammikuu 1986. (OCD Communications Audit at Espoon Sähkö Oy; in Finnish)

Tiedottajien sijoittumis- ja palkkatasoselvitys. Suomen Tiedottajien Liitto ry, Valtionhallinnon Tiedottajat ry ja Kunnalliset Tiedottajat ry, Helsinki 1985 (A Survey of Finnish Information Officiers’ Job Placements and Salaries; in Finnish)

Viestintä- ja organisaatioilmastotutkimus Veitsiluoto Oy:ssä. Helsinki 1984 (Communications and Organizational Climates at Veitsiluoto Oy; in Finnish)

Organisaatiotutkimus Oy Sisu-Auto Oy:n toimintakeskuksissa (Leif Åberg and research team). Helsinki 1984 (Organizational Analysis of the Sales Offices of Oy Sisu-Auto Ab; in Finnish)

Tiedottajien sijoittumis- ja palkkatasoselvitys. Suomen Tiedottajien Liitto ry, Valtionhallinnon Tiedottajat ry ja Kunnalliset Tiedottajat ry, Helsinki 1983 (A Survey of Finnish Information Officiers’ Job Placements and Salaries; in Finnish)

Viestintä- ja organisaatioilmastotutkimus Suomen Meri Oy:ssä. Helsinki 1983 (Communications and Organizational Climates at Suomen Meri Oy; in Finnish)

Organisaatiotutkimus Oy Sisu-Auto Oy:n pääkonttorissa (Leif Åberg and research team). Helsinki 1983 (Organizational Analysis of the Head Office of Oy Sisu-Auto Ab; in Finnish)

Organisaatiotutkimus Oy Sisu-Auto Oy:n Helsingin akselistotehtaalla (Leif Åberg and research team). Helsinki 1983 (Organizational Analysis of the Helsinki Plant of Oy Sisu-Auto Ab; in Finnish)

Organisaatiotutkimus Oy Sisu-Auto Oy:n Mäntyharjun tehtaalla (Leif Åberg and research team). Helsinki 1983 (Organizational Analysis of the Mäntyharju Plant of Oy Sisu-Auto Ab; in Finnish)

Organisaatiotutkimus Oy Sisu-Auto Oy:n Hämeenlinnan tehtaalla (Leif Åberg and research team). Helsinki 1983 (Organizational Analysis of the Hämeenlinna Plant of Oy Sisu-Auto Ab; in Finnish)

Organisaatiotutkimus Oy Sisu-Auto Oy:n Karjaan tehtailla. Organisaatioilmasto, sisäinen yrityskuva, työmotivaatio, tietojen kulun tehokkuus ja organisaation rakentuminen Karjaan tehtailla (Leif Åberg and research team). Helsinki 1982 (Oy Sisu-Auto Ab: Organizational Climate,

Internal Corporate Image, Motivation to Work, Efficiency of Information Flow, and the Structuring of Organization in the Karjaa Plant; in Finnish)

Tietoyhteiskunta. Videokäsikirjoitus. Taloudellinen Tiedotustoimisto, Helsinki 1982 (Information Society, videomanuscript; in Finnish)

Talouselämä-lehden sisällön erittely. Tutkimus vuosien 1975, 1978 ja 1981 kirjoittelusta. Toukokuu 1982 (Content Analysis of Talouselämä Magazine; in Finnish)

Tiedonkulku Graafisen teollisuuden työnantajaliiton ja sen jäsenyritysten välillä. Tammikuu 1981 (Communication Between an Employer’s Association and its Member Companies; in Finnish)

Tiedonkulku Voimalaitosten työnantajaliiton ja sen jäsenyritysten välillä. Huhtikuu 1980 (Communication Between an Employer’s Association and its Member Companies; in Finnish)

Tiedonkulku Puhelinlaitosten työnantajaliiton ja sen jäsenyritysten välillä. Huhtikuu 1980 (Communication Between an Employer’s Association and its Member Companies; in Finnish)

Tiedonkulku Suomen työnantajain yleisen ryhmän ja sen jäsenyritysten välillä. Joulukuu 1980 (Communication Between an Employer’s Association and its Member Companies; in Finnish)

Muistin kehittämisestä. In: Nieminen, R. et al., Lukio-opinnot ja uravalinta, Otava, Keuruu 1979 (How to Improve Your Memory; in Finnish)

Tutkimus Isku Oy:n sisäisestä viestinnästä ja työtyytyväisyydestä. Helsinki 1978 (OCD Communications Audit at Isku Oy; in Finnish)

Tutkimus Oy Strömberg Ab:n Vaasan tehtaiden sisäisestä viestinnästä. Helsinki 1977 (OCD Communications Audit at Oy Strömberg Ab; in Finnish)

Kevään 1977 teknisten lakot sanomalehdissä. Taloudellinen Tiedotustoimisto, Helsinki 1977 (A Content Analysis of News Coverage of the White-Collar Technical Personnel Strike in 1977; in Finnish)

Ilmaislehtien sisällön erittely. Helsinki Research Institute for Business Economics, Helsinki 1976 (A Content Analysis of Free Distribution Papers; in Finnish)

Uudistusalttiiseen ilmapiiriin, suunnitteluun ja viestintään vaikuttavat tekijät Tampella Oy:ssä. Toukokuu 1975 (Factors Affecting Tampella’s Innovative Corporate Climate, Planning, and Communications; in Finnish)

Helsinki, February, 2015

 


Leave a Reply

Your email address will not be published.