Tulvaaaaaaa

Myös informaatiotulvaa. Kolmannen kurssikerran teemana oli MapInfossa karttaan liittyvien tietokantojen luominen, lisääminen ja päivittäminen. Apuna tässä käytettiin Exceliä sekä MapInfon omia Data- ja Query-valikkojen takaa löytyviä työkaluja. Harjoitusalustana toimi Afrikan kartta ja siihen liittyvä data, jota yhdisteltiin, lisäiltiin ja päiviteltiin opettajan johdolla. Kokonaisuudessaan aiheeseen oli flunssahuuruisena hieman vaikea päästä kiinni, ja se tuntui vaikeaselkoiselta sekä monimutkaiselta, mutta tunnin edetessä tietokantojen luominen alkoi pikkuhiljaa sujumaan.

Alla Arttu Paarlahden laatima kartta Afrikan konflikteista, sekä timanttikaivosten ja öljykenttien sijainnista. Nopealla silmäyksellä näillä näyttäisi olevan selkeä yhteys konfliktien sijoittuessa luonnonvarojen esiintymisalueiden yhteyteen, mutta on kuitenkin huomattava, että pohjana olleessa tietokannassa ei erikseen erotella konfliktien syttymisvuosia taikka timanttikaivosten sekä öljylähteiden löytämisvuotta taikka tuottavuutta. Näin niitä ei voida suoraan pitää syyllisinä konfliktien syttymiseen, eikä tämänkaltaista vertailua voi kartan pohjalta tehdä. Sinänsä aihe on kiinnostava, ja siihen olisi mielenkiintoista paneutua enemmänkin.

Afrika-300x267

 

Kuva 1. Arttu Paarlahden laatima kartta Afrikan konfliktien vaikutusalueista, sekä timanttikaivoksien ja öljylähteiden sijainneista (Paarlahti A. 2014).

Kurssikerran lopuksi laadittiin koropleettikartta tulvaindeksistä ja sen päälle pylväskartogrammi valuma-alueen järvisyydestä, jonka voisi näin nopealla päättelyllä kuvitella korreloivan ainakin jollakin asteella tulvimisinnokkuuden kanssa. Mielstäni tämä oli suorastaan ratkiriemukasta, sillä vihdoinkin päästiin esittämään luonnonmaantieteen ilmiöitä kartalla kulttuurimantsan sijaan, jota olen odottanut kuin hullu sitä kuuluisaa puuroaan. Pitemmittä puheitta tämä huikea mestariteos näytti seuraavanlaiselta:

Tulvaindeksi_järvisyys

Kuva 2. Tulvaindeksi ja järvisyys.

Kartasta on huomattavissa, miten tulvaindeksiltään tummanpuhuvimmat alueet sijaitsevat pääosin Turun, Vaasan sekä Pohjois-Pohjanmaan seuduilla. Näillä alueilla onkin huomattavissa keskimääräistä selkeästi vähäisempi järvien määrä, jonne mm. kevättulvien aikaan virtaavat tavallista suuremmat vesimäärät varastoituisivat. Jasmin Bayar tekee kuitenkin blogissaan ansiokkaan huomion “Korkea tulvaindeksi ei välttämättä tarkoita tulvia alueella, vaan myös joen virtaaman suurta kasvua sateiden aikana ja lumien sulaessa. Tulviminen riippuu joen uomasta ja jos virtaava vesimäärä ylittää uoman.” Mm. tästä syystä emme saa ihan joka kevät lueskella Helsingin Sanomista tai vastaavasta ajankohtaisesta kirjallisesta julkaisusta miten tulvavedet ovat jälleen saartaneet Turun Linnan.

Selkeyssyistä päätin rajata pohjakartasta pois rantaviivan, valtioiden rajat sekä vesistöt. Näin jäljelle jäivät oikeastaan vain valuma-alueet sekä niihin liittyvä data. Kuten huomata saattaa päätin tällä kertaa sisällyttää lopputulokseen pohjoisnuolen sekä mittakaavan, sillä podin suoranaista häpeän tunnetta maantieteen opiskelijana kun ne viime viikon tekeleestäni puuttuivat. Väritys onnistui mielestäni kartassa hyvin, ja värit sopivat hyvin tulvimisalttiuden kuvaamiseen, sillä mikäs muu sinisestä väristä tulisikaan ensimmäisenä mieleen kuin vesi. Muutenkin olen kartan tekniseen toteutukseen yleisesti ottaen tyytyväinen, vaikkakin legenda olisi voinut olla isompi ja selvempi ja myös järvisyyttä kuvaavat pylväät ajoittain hieman puuroutuvat alueilla, joilla on useita eri valuma-alueita, kuten Kymijokilaaksossa kartan kaakkoiskulmassa.

Lähteet:

Verkkolähteet:

1. Bayar J., PAK-blogi/Jasmin, 3. Kurssikerta 28.01 : Tietokantojen data, https://blogs.helsinki.fi/jasbayar/ (luettu 3.2.2014)

Kartat:

1. Paarlahti A., Kartta Afrikan konflikteista, öljylähteistä sekä timanttikaivoksista, Paikkatiedon hankinta, analyysi ja kartografia-tiedotusblogi, Afrikkaa, https://blogs.helsinki.fi/pak-2014/2014/01/28/afrikkaa/ (luettu 3.2.2014)

2. Valuma-alueet: Syken Oiva-tietokanta http://wwwp2.ymparisto.fi/scripts/paikkatieto.asp

Tietokannat:

1. Joet ja järvet: Maanmittauslaitos 2011 http://www.maanmittauslaitos.fi/ilmaisetaineistot

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *