Aistinvarainen laatututkimus

 Elintarvikkeiden aistinvarainen laatututkimus

Aistinvarainen tutkimus on elintarvikkeiden ominaisuuksien tai miellyttävyyden arvioimista aistien (näkö-, tunto-, haju-, maku- ja/tai kuuloaistin) avulla. Kiinnostuksen kohteena ovat joko tuotteen ominaisuudet (analyyttinen mittaus) tai koehenkilön suhtautuminen tuotteeseen (mieltymys tai muu subjektiivinen arvio).

Tämä monitieteinen tutkimusala lainaa ja soveltaa menetelmiä käyttäytymistieteiden eri osa-alueilta. Se kuuluu elintarviketieteisiin, joita yhdistää tutkimuksen kohde. Ruokaa tutkitaan elintarviketieteissä eri näkökulmista käsin, soveltaen ja kehittäen useiden tieteenalojen menetelmiä sopiviksi tähän erityiseen kohteeseen.

Menetelmävalmiudet ja tutkimuskohteet  
  • Analyyttinen aistinvarainen laboratoriotutkimus, jossa koulutettu raati arvioi elintarvikkeiden makua, hajua, ulkonäköä ja rakennetta tuottaen elintarvikenäytteitä koskevia tunnuslukuja kuten mikä tahansa laboratorion mittalaite.
  • Elintarvikkeiden mieltymys- ja hyväksyttävyystutkimus, jossa arviointiin osallistuvat henkilöt ovat tavallisia kuluttajia. Kiinnostus kohdistuu tällöin eri kuluttajaryhmien mieltymyksiin tai muihin vasteisiin, ja mittaukseen liittyy usein kuluttajaryhmien taustan ja ajattelutapojen tarkastelua.

Ryhmän tutkimus suuntautuu ruuan aistittavan laadun osatekijöihin ja ruokamieltymyksiin. Tutkimme myös mieltymysten suhdetta analyyttisin menetelmin määritettyihin aistittaviin ominaisuuksiin. Menossa on myös haju- ja makuaistimusten sekä ruokamieltymysten ja -käyttäytymisen perinnöllisyyttä selvittävä tutkimus. Pitkäaikainen kiinnostuksen kohde on  ruoka-asenteiden  ja mieltymysten suhde ruokavalintohin.

 Aistiryhmän toiminta ja opinnäytetyöt

  • Aistiryhmän vakituiseen henkilökuntaan kuuluu professori ja laboratoriomestari, lisäksi ryhmässä työskentelee tutkijoita ja jatko-opiskelijoita
  • Hankkeissa on mukana pro gradu -tutkielmaansa valmistelevia elintarviketieteiden opiskelijoita. Jo valmistuneita opinnäytetöitä
  • Opiskelijoiden tutkielmat liittyvät yleensä suoraan tai välillisesti tutkimushankkeisiimme
  • Aistiryhmässä on viime vuosina valmistunut useita väitöskirjoja, ks. julkaisuluettelo.
    Viimeksi kuluneiden kymmenen vuoden aikana tutkimustemme tärkeimpiä rahoittajia ovat olleet EU, Tekes, Maa- ja metsätalousministeriö ja Suomen Akatemia.

Leave a Reply