För lärare

God vetenskaplig praxis grundar sig på Forskningsetiska delegationens anvisningar (www.tenk.fi).

 • Forskningspraxis som accepteras av forskarsamhället.
 • Etiskt hållbara metoder som uppfyller kriterierna för vetenskaplig forskning samt öppenhet i publiceringen av resultaten.
 • Beaktande av och respekt för andra forskares arbete och resultat.
 • Planering, genomförande och rapportering av forskning som uppfyller kriterierna för vetenskaplig kunskap.
 • Forskningsgruppens medlemmars rättigheter och skyldigheter har definierats och dokumenterats.
 • Finansieringskällor och andra bindningar redovisas.
 • God förvaltningssed och god personal- och ekonomiförvaltning.

God studiepraxis
Utöver god vetenskaplig praxis måste också god studiepraxis iakttas i alla universitetsstudier. Den grundläggande principen är att studieprestationer genomförs på ett hederligt sätt och att den studerande ger en korrekt bild av sina kunskaper.

God studiepraxis

 • Skriftliga uppgifter, laborationer m.m. som den studerande presenterar som sina egna, är verkligen gjorda av den studerande.
 • Den studerande använder endast tillåtna hjälpmedel i tentamen.
 • Den studerande ger en korrekt bild av sin närvaro under studieavsnittet.
 • Den studerande ger relevanta och tillräckliga uppgifter om sin insats och följer lärarens anvisningar och allmänna föreskrifter.

Läraren och god studiepraxis

 • Läraren ger de studerande tillräckliga anvisningar om studieavsnittets kunskapsmål och innehåll, metoder och bedömning.
 • Läraren går igenom universitetets allmänna föreskrifter och principerna för god vetenskaplig praxis och visar vid behov de studerande var de kan få mer information eller handledning.
 • Eget exempel: Läraren iakttar själv bestämmelserna om upphovsrätt i sitt undervisningsmaterial och iakttar också annars god praxis.
 • Läraren ser till att de praktiska arrangemangen är sådana att hederlighet lönar sig (t.ex. sluttentamen efter en förläsningsserie övervakas så att det inte är möjligt att fuska).
 • De studerande motiveras positivt till att iaktta god studiepraxis –  hederligt genomförda prestationer och äkta kunskaper är till nytta på lång sikt.