Mitä on plagiointi?

Plagioinnilla tarkoitetaan luvatonta lainaamista eli jonkun toisen laatima työ (teksti, kaavio, ohjelmakoodi, kuva jne.) esitetään omanaan tai ns. itseplagiointia.

Plagioinnin ilmenemismuotoja:

    • toisen tekstin käyttäminen omanaan ilman, että lähdettä lainkaan ilmoitetaan
    • toisen tekstin käyttäminen omanaan niin, että tekstiä on muunneltu vähäisessä määrin (ns. orjallinen jäljittely, esim. muutamia sanoja vaihdettu, sanajärjestystä hieman muutettu) ilman, että lähdettä lainkaan ilmoitetaan
    • sanatarkat lainaukset, joissa lähde on ilmoitettu mutta joista ei ilmene, että kyseessä on lainaus eikä pelkkä viittaus (ns. copy paste –menetelmä)
    • hieman muunnellun tekstin käyttäminen siten, että lähde on ilmoitettu (copy paste–menetelmä ja orjallinen jäljittely yhdistettynä)
    • ns. itseplagiointi eli oman aiemman työn käyttäminen uutena työnä uutta opintosuoritusta varten ilmoittamatta, että työtä on käytetty toiseen opintosuoritukseen aiemmin

Lähde: Walker, J. (2010) Measuring plagiarism: researching what students do, not what they say they do, Studies in Higher Education, 35:1, 41-59.

HUOM! Plagiointia ja tiedon jakamista koskevat käsitykset ja käytännöt ovat kulttuurisidonnaisia. Ei voi siis olettaa, että kaikilla Suomeen muualta tulevilla opiskelijoilla on samanlainen käsitys lähteidenkäytöstä ja viittauksesta kuin meillä. Onkin tarpeen keskustella siitä, mitä Helsingin yliopistossa ymmärretään plagioinnilla ja minkälaiseen tieteelliseen kirjoittamiseen opinnoissa pyritään. Kielelliset ongelmat voivat tuottaa plagiointia tai siihen verrattavissa olevaa ilmaisutapaa, jos opiskelijan kielitaito tai luottamus omaan kielelliseen ilmaisuunsa ei riitä tukemaan itsenäistä prosessointia ja tekstintuottamista.