Mikä AnaEE?

Tutkimusinfrastruktuurien kehittäminen on ollut jo pitkään yksi Euroopan tutkimusalueen ja EU:n tiedepolitiikan kärkihankkeista. Työtä johtaa strategiafoorumi ESFRI, ja päätavoitteena ovat yhteiseurooppalaiset palvelut, jotka luovat korkeatasoisen ja vetovoimaisen toimintaympäristön tieteentekijöille. ESFRI on päivittänyt tutkimusinfrastruktuurien tiekarttansa viimeksi vuonna 2010, jolloin AnaEE nousi tiekartalle.

ESFRI on sysännyt liikkeelle myös kansalliset tutkimusinfrastruktuurien tiekarttaprosessit, joiden kautta Euroopan maat ovat määrittäneet keskeisimmät, pitkäjänteistä rakentamista ja tukea vaativat kansalliset tutkimusinfrastruktuurinsa. Useimmiten ne kytkeytyvät kiinteästi vähintään Euroopan laajuisiin rakenteisiin. AnaEE on mukana Suomen Akatemian vuonna 2014 päivitetyllä tiekartalla (Suomen tutkimusinfrasturktuurien strategia ja tiekartta 2014-2020) osana Ilmakehä- ja ympäristötutkimuksen tutkimusinfrastruktuuria (INAR) ja sen infrastruktuurien kehittämiseen on myönnetty Suomen Akatemian FIRI-rahoitusta vuonna 2014.

AnaEE on hajautettu eurooppalainen tutkimusinfrastruktuuri, joka käsittää sekä in natura tutkimusasemia sekä moderneja in vitro ekosysteemimanipulaatiojärjestelyjä. Ekosysteemi­manipulaatioiden avulla voidaan simuloida eri ympäristötekijöiden yhteisvaikutuksia kontrolloi­duissa oloissa. In natura tutkimusasemaverkosto tulee kattamaan niin luonnontilaisia kuin ihmisen muokkaamia, terrestrisiä ja akvaattisia ekosysteemejä Euroopan kaikilta ilmasto- ja kasvillisuusvyöhykkeiltä. AnaEE tarjoaa ja kehittää koordinoidusti harmonisoituja tutkimus­laitteistoja ja analytiikka- ja mallinnuspalveluja kokeellisen ekosysteemitutkimuksen tarpeisiin.

AnaEEta tarvitaan koordinoimaan kokeellisia tutkimuksia laajojen tutkimuskysymysten ympärille. Maatalous-, metsä- ja vesiekosysteemien säilyminen tuottavina on maapallon tulevaisuuden kannalta keskeinen kysymys. Ekosysteemien tuottamien palveluiden turvaamiseksi ja kestävän biotalouden kehittämiseksi tarvitaan tutkittua tietoa mm. siitä, miten ilmastonmuutos, biodiversiteetin katoaminen ja maankäytön muutokset vaikuttavat näihin ekosysteemeihin. AnaEE tutkimusinfrastruktuurin avulla voidaan analysoida, mallintaa ja ennustaa miten eri ekosysteemit Euroopassa reagoivat näihin muutoksiin, ja miten ekosystee­mien toimintaa voidaan ylläpitää kestävällä tavalla. AnaEE on ainoa eurooppalainen ESFRI hanke joka kehittää rakenteita kestävän maatalouden tutkimukselle. Eurooppalaisen maatalouden kehittämiseksi tarvitaan tietoa ja ennusteita mm. ruoan ja bioraaka-aineiden tuottamisen edellytyksistä seuraavien vuosikymmenten aikana. Euroopan laajuinen tutkimus­infrastruktuuri mahdollistaa suuren ilmastogradientin hyödyntämisen vertailututkimuksissa – sama koe voidaan suorittaa eri puolilla Eurooppaa. AnaEE kehittää ja ylläpitää tutkimus­tiedon välittämiskanavia eri sidosryhmien tarpeisiin ja edistää yhteyksien syntymistä tutkijoiden, yrittäjien, päättäjien ja kansalaisten välille.

Katso hankkeen esittelyvideo:

 

 

anaee logo2