Anthropology courses 2019-2020

PDF: Anthropology course catalogue 2019-2020

Kandidaatin tutkintoon kuuluvat kurssit
I periodi

YK-111 Johdatus yhteiskunnallisen muutoksen tutkimukseen I
Eloranta, Jari / Kaartinen, Timo / Kettunen, Pauli / Saaritsa, Sakari / Wayessa, Gutu
maanantaisin 14-16 Metsätalo sali 1
keskiviikkoisin 12-14 Metsätalo sali 1
4.9.2019-4.11.2019
suomi

Huom! Poikkeuksellinen aika: perjantai 6.9. 12-14 Porthania II.
Opintojaksossa tutustutaan antropologian, kehitysmaatutkimuksen, poliittisen historian ja talous- ja sosiaalihistorian lähestymistapoihin ja niitä yhdistäviin kysymyksenasetteluihin. Kurssilla pohditaan, miten niiden tuottamaa tutkimustietoa voidaan käyttää ja yhdistää ajankohtaisten paikallisten, kansallisten, kansainvälisten ja globaalien ongelmien käsittelyssä.
Kurssivaatimukset: aktiivinen osallistuminen luennoille, viikkotehtävät ja loppukoe.

YK-113
Yhteiskunnallisen muutoksen praktikum
Katso kurssisivu
3.9.2019-17.10.2019
suomi

Huom! Kurssi on avoin vain Yhteiskunnallisen muutoksen kandidaattiohjelman opiskelijoille.

YKA-223 Antropologian kandidaattiseminaari
Gross, Toomas
tiistaisin 10-12 Porthania sali 667
10.9.2019-13.12.2019
suomi

Kandidaattiseminaarissa harjoitellaan tieteellistä argumentaatiota niin kirjallisesti kuin suullisestikin. Seminaari on ensimmäinen itsenäiseen työskentelyyn perustuva projektinomainen opintojakso. Seminaarin kuluessa jokainen opiskelija laatii 15-20 sivuisen esitelmän itse valitsemastaan aiheesta ja osallistuu toisten opiskelijoiden seminaaritöiden kommentoimiseen. Tätä ennen kirjoitetaan suunnitelmapaperi, jossa arvioidaan esitelmän aihevalintaa, rajausta ja käytettävää kirjallisuutta. Lisäksi opiskelija laatii etukäteen alustavan sisällysluettelon sekä kommentoidun bibliografian. Oman suullisen seminaariesityksensä jälkeen opiskelija jatkaa esitelmänsä työstämistä opettajan ohjauksessa kandidaatin tutkielmaksi (YKA-224, 6 op). Tämä vaatii seminaarissa saatujen kommenttien ja ehdotusten sisällyttämisen lopulliseen tutkielmaan.

YK-601 Työelämäprojekti: Antropologit työelämässä
Ådahl, Susanne
tiistaisin 14-16 & torstaisin 10-12
Porthania sali P723 & Porthania sali P617
10.9.2019-10.10.2019
suomi

Huom! Kurssille mahtuu max. 15 opiskelijaa.
Ensimmäisessä periodissa järjestettävällä Antropologit työelämässä -pilottikurssilla tutustutaan soveltavan antropologian kenttään niin työelämäekskursioiden, käänteisten ekskursioiden kuin ammattilaisten varjostuksen (engl. job shadowing) kautta. Kurssilla luodaan työelämäyhteyksiä sekä opetellaan oman osaamisen sanottamista ja myymistä työnantajille. Asiantuntijaidentiteettiä vahvistetaan kurssilukemiston, kirjallisten tehtävien ja käytännön tehtävien avulla. Kurssi järjestetään 10.9.-10.10.2019. Kurssi on suunnattu erityisesti antropologian oppisuunnasta kiinnostuneille kandivaiheen opiskelijoille, mutta myös maisteriopiskelijat ja muut YHMU-opintosuunnan edustajat ovat lämpimästi tervetulleita. Kurssivaatimukset: läsnäolo, kurssilukemisto, kurssipäiväkirja, varjostus.

YKA-222 / YMA-3205 Ethnography Seminar I/II: Violence, Conflict and Protest in Latin America
Gross, Toomas
Tuesdays 12-14 & Wednesdays 12-14
Päärakennus sali 15 & Topelia sali B107
3.9.2019-9.10.2019
English

This course focuses on the topics of violence, conflict, and protest in Latin America. We will discuss different forms of violence in Latin American societies and seek to understand their social, cultural, and political causes and implications. Each week we will focus on one or two cases, either contemporary or from recent history. This enables us to cover a wide range of ethnographic material as well as theoretical issues. We will discuss the putative relationship between violence and culture (in the example of the Yanomamö in Venezuela), violence by the state (the Maya in Guatemala) and violence against the state (the Shining Path in Peru), as well as protests against globalization and neoliberalism (cocaleros in Bolivia, the Zapatistas in Chiapas, the Kayapo in Brazil). We will also study the links between poverty and everyday violence in urban Latin America (street-children in Brazil, gangs in Central America), and discuss the relationship between violence, trauma, and memory (the Mothers of the Plaza de Mayo in Argentina).
Course requirements: required readings; active participation in seminar discussions; five “reflection papers”; final research paper.

II periodi

YK-112 Johdatus yhteiskunnallisen muutoksen tutkimukseen II
Katso kurssisivu
28.10.2019- 9.1.2020
suomi

Kurssi on jatkoa Yhteiskunnallisen muutoksen johdantokurssiin YK-111. Yhteiskunnallisen muutoksen kandiohjelman opiskelijat suorittavat kurssin tekemällä ohjatun kirjoitustehtävän pienryhmissä, jotka kokoontuvat seitsemän kertaa kurssin aikana. Työt esitellään kurssin yhteisissä kokoontumisissa joulukuun alussa. Muiden ohjelmien opiskelijat suorittavat kurssin kirjatenttinä ja kommentoimalla ryhmätöitä.

III periodi

YK-212 Yhteiskunta ja sosiaaliset suhteet
Tenhunen, Sirpa
maanantaisin 12-14 Metsätalo sali 2
Ryhmät: torstaisin  14-16
Kielikeskus s115 & Topelia F211
13.1.2020-2.3.2020
suomi

Mikä on yhteisö ja millaiset suhteet sitovat ihmisiä toisiinsa? Kurssilla käsitellään yhteisöjen ja sosiaalisten suhteitten käsitteellistämistä kuten sukulaisuutta ja nykyantropologisia näkökulmia etnisyyteen ja nationalismiin. Sukulaisuuden tutkimus muodostaa keskeisen osan antropologian oppihistoriaa. Sukulaisuus on kuitenkin myös keskeinen avain nykykulttuurien ja –yhteisöjen ja niiden muutosten ymmärtämiseen. Mitä uudet perhemuodot ja lisääntymisteknologiat kertovat sukulaisuudesta? Miten sosiaalisia suhteita muokataan uusviestinten avulla? Entä mitä on sukulaisuus kuviteltuna yhteisönä ja osana julkista kulttuuria ja miten sukulaisuus liittyy valtarakenteisiin ja politiikkaan? Kurssin käytyään opiskelija ymmärtää sosiaalisten suhteiden moninaisuutta ja uusia muotoja osana yhteiskunnallisia muutoksia. Lisäksi kurssi rohkaisee opiskelijaa tarkastelemaan kriittisesti yhteisön käsitteitä sekä kyseenalaistamaan käsityksiä sosiaalisista suhteista joko sopimuksiin tai biologiaan perustuvina.
Kurssi suoritetaan osallistumalla säännöllisesti luennoille ja harjoitusryhmiin (kaksi tapaamiskertaa viikossa ja 80 prosentin osallistumisvelvollisuus), kirjoittamalla kurssin lukemistoista 4 reflektiopaperia (1-2 sivua) ja osallistumalla kurssin lopuksi järjestettävään tenttiin. Harjoitusryhmissä keskustellaan kurssin lukemistona olevista tieteellisistä artikkeleista pienryhmissä.

YKA-223 Antropologian kandidaattiseminaari
Kajanus, Anni
Maanantaisin 10-12
Porthania P667
13.1.2020-20.4.2020
suomi

Kandidaattiseminaarin tarkoituksena on harjoitella tutkimusongelman muotoilua ja rajaamista, tieteellisen kirjallisuuden käyttöä lähdemateriaalina, sekä tutkimuksen suullista ja kirjallista raportointia. Seminaarin alussa tutustumme tieteellisen kirjoittamisen konventioihin, seminaarikäytäntöihin ja kirjastoaineistojen käyttöön. Seminaarin kuluessa jokainen osallistuja esittelee muille itse kirjoittamansa esitelmän ja kommentoi toisten opiskelijoiden esitelmiä. Kandidaattiseminaarissa esitetty esitelmä on pohja kandidaatin tutkielmalle (YKA-224), joka jätetään seminaarin opettajan tarkastettavaksi sen jälkeen, kun siihen on tehty seminaarissa saadun palautteen ja ohjaajan neuvojen mukaiset korjaukset

YK-263 Doing Ethnography
Gross, Toomas
Tuesdays 10-12 Päärakennus sali 10
ryhmät:
Wednesdays 12-14 Porthania sali 723
Wednesdays 14-16 Porthania sali P617 & Porthania sali 723
14.1.2020-26.2.2020
English

This course introduces students to the major steps of “doing ethnography,” approaching anthropological research as a process. “Ethnography” is here understood both as a method and as the (conventional) end-product of anthropological scrutiny, i.e. a text. We will discuss the (oft-overlooked) relevance of the researcher’s background for the entire scholarly enterprise, scrutinise various topics related to entering, being in, and leaving the field, as well as discuss the styles, genres, and challenges of ethnographic writing. Particular attention will also be paid to the themes of research ethics (especially the political and historical reality of its “essence”) as well as the embodied nature of doing fieldwork. Course requirements: class attendance and active participation in seminars; required readings; completion of a group “research project” (based on weekly assignments of both theoretical and practical nature); learning-diary

YKA-222 / YMA-3205 Ethnography seminar I/II: China and Chinas
Rautio, Suvi
Tuesdays 14-16 & Thursdays 14-16
Päärakennus sali& 16  & Kielikeskus sh.105
14.1.2020-20.2.2020
English

The aim of this ethnography seminar is to familiarise students with anthropological studies on China. Highlighting the contribution that the study of China can bring to anthropology, course readings will touch upon a range of themes such as gender, ethnicity and place making. Paying particular attention to the diversity of these social constructions, the main aim of the course is to complicate the monolithic notion of a ‘China’ to recognise the nation as a culturally, ethnically, religiously and politically diverse region. In doing so, each seminar will critically discuss the changing relationship of Chinese constructions of alterity and sameness to reveal the incongruences and layers of social difference that characterises China today.
Course requirements: class attendance, participation in discussions, a short presentation on an assigned text, and a final research paper that engages with course readings.

YKA-221 Central Themes in Social and Cultural Anthropology
Kajanus, Anni
Thursdays 12-14
Soc&Kom Hall 210
16.1.2020-30.4.2020
English

The main aim of this course is to provide students with the conceptual tools needed to think anthropologically about social and cultural life. A second aim of the course is to provide students with an understanding of the historical, political, and economic conditions in which anthropology developed and is currently practiced. A third aim is to explore the different ways in which anthropologists have studied some of the most important aspects of social and cultural life.

IV periodi

YK-218 Uskomukset, asenteet ja kosmologiat
Kaartinen, Timo
tiistaisin 14-16
Soc & Kom Festsal
ryhmät:
torstaisin 10-14
10.3.202-30.4.2020
suomi

Kurssilla tutustumme yhteiskuntatieteiden semioottiseen eli merkityskeskeiseen näkökulmaan ja pohdimme uskonnon, ideologian, puheen ja tiedon merkitystä tämän päivän maailmassa. Miten ihmiset ymmärtävät toisiaan ja antavat merkitystä omalle kokemukselleen? Pitääkö paikkansa, että elämme ”totuuden jälkeisessä ajassa”, ja mitä ihmiset oikeastaan tekevät kiistellessään siitä, mikä on totta? Ovatko maallisuus ja rationaalinen ajattelu syrjäyttämässä uskonnon, ja miksi yhteiskunnallisia konflikteja ja normeja kuitenkin selitetään ja perustellaan uskonnolla? Kuinka tiede ja teknologia määräävät yhteiskunnan kehityksen kulkua, ja miten ne vaikuttavat ihmisten kykyyn ymmärtää omaa elämäänsä? Kurssin lähdemateriaalina on vertaileva etnografinen tutkimus mm. uskonnosta, rituaaleista, peleistä, sosiaalisen median käytöstä, poliittisesta retoriikasta, julkisuudesta, arvoista ja moraalikäsityksistä, tiedon ja vallan yhteyksistä sekä ihmisten, eläinten ja kasvien vuorovaikutuksesta. Kurssivaatimukset: kaksi lyhyttä esseetä, aktiivinen osallistuminen luentoihin ja ryhmäkeskusteluihin sekä loppukoe.

Maisterin tutkintoon kuuluvat kurssit
I periodi

YKA-222 / YMA-3205
Ethnography Seminar I/II:
Violence, Conflict and Protest in Latin America
Gross, Toomas
Tuesdays 12-14 & Wednesdays 12-14
Päärakennus sali 15 & Topelia sali B107
3.9.2019-9.10.2019
English

This course focuses on the topics of violence, conflict, and protest in Latin America. We will discuss different forms of violence in Latin American societies and seek to understand their social, cultural, and political causes and implications. Each week we will focus on one or two cases, either contemporary or from recent history. This enables us to cover a wide range of ethnographic material as well as theoretical issues. We will discuss the putative relationship between violence and culture (in the example of the Yanomamö in Venezuela), violence by the state (the Maya in Guatemala) and violence against the state (the Shining Path in Peru), as well as protests against globalization and neoliberalism (cocaleros in Bolivia, the Zapatistas in Chiapas, the Kayapo in Brazil). We will also study the links between poverty and everyday violence in urban Latin America (street-children in Brazil, gangs in Central America), and discuss the relationship between violence, trauma, and memory (the Mothers of the Plaza de Mayo in Argentina).
Course requirements: required readings; active participation in seminar discussions; five “reflection papers”; final research paper.

YMA-3202 Theme II: Politics and Society
Tenhunen, Sirpa / Roy, Dayabati
Mondays 10-12 & Thursdays 14-16
Topelia hall D113 & Unionkatu 37 hall sh 2
9.9.2019-17.10.2019
English

How do anthropologists analyze power, politics and contemporary political spheres? What is cultural about politics and what is political about culture? This course provides an overview of the history of ideas in political anthropology, but the primary focus of the course is on contemporary anthropology. We examine political practices in diverse geographic settings: how do social groups enact, resist, and transform power relations in various times and places? After the first part of the course, which provides an understanding of the history of ideas in political anthropology, we move to explore the scholarly debates on contemporary fields of politics including the anthropology of democracy, state, citizenship, and publics. In the third part of the course, we look at the myriad of contemporary social movements including such themes as gender and politics, environmental movements as well as new media and politics. The class format will include lectures, films, group discussions and student presentations. Course Requirements: 75 % class attendance, participation in discussions, writing of 4 (1-2-page) reflection papers on weekly readings, a book presentation, and a ten-page essay.

YMA-3209/ YMA-3210 / COS-3209 / COS-3210 Sosiaali- ja kulttuuriantropologian tutkielmaseminaari I/II
Kaartinen, Timo
Mondays 12-14
Unionkatu 35 sh 113
9.9.2019-9.12.2019
suomi / englanti / ruotsi

I-seminaarissa opiskelija kirjoittaa pro gradun eli maisterintutkielman tutkimussuunnitelman ja esittelee sen seminaarissa. II-seminaarissa käsitellään tekeillä olevan pro gradu -tutkielman osa, normaalisti yksi sen aineistoluvuista. Oman työn esittelyn lisäksi kummankin seminaarin suorittamiseen sisältyy jonkin toisen esitelmän opponointi sekä aktiivinen osallistuminen muista esitelmiä koskevaan keskusteluun ja kommentointiin.
In the first seminar (two teaching periods) the student is expected to write and present a research proposal for his/her MA thesis. In the second seminar (two teaching periods), the student will present a research text, typically a chapter of a thesis under preparation, for comments. In addition both seminars involve acting as an opponent to a presentation by a fellow student and active participation in commenting other presentations. NB! The papers may be written in Finnish, Swedish, or English, and the working language of the seminar will be based on registered participants.

YM-301 Yhteiskuntateorian suuret kysymykset
Obeng-Odoom, Franklin / Gomez del Moral, Alejandro / Haara, Heikki / Tenhunen, Sirpa
tiistaisin 8-10 & torstaisin 10-12
Unioninkatu 37, Luentosali
Ryhmät:
torstaisin 16-19
Metsätalo sali 7 & sali 11
10.9.2019-10.10.2019
suomi / ruotsi / englanti

Kurssilla käytetään englantia ja kotimaisia kieliä. Jos kirjoitat loppuesseen englanniksi, saat merkinnän englanninkielisestä suorituksesta. Kurssilla käsitellään yhteiskunnallisen muutoksen keskeisten kysymysten teoreettisia määrittelyjä ja ratkaisuja neljän eri tieteenalan näkökulmasta. Käsiteltävänä ovat myös yhteiskuntateorioiden erilaiset sovellukset antropologiassa, kehitysmaatutkimuksessa, poliittisessa historiassa ja talous- ja sosiaalihistoriassa sekä poikkitieteellisissä lähestymistavoissa. Kurssivaatimukset: osallistuminen luennoille, ryhmäkeskusteluihin, ennakkolukeminen luento-osuuksiin, reflektiotehtävät ja loppuessee (12-15 sivua). Poissaolojen korvaaminen lisätehtävillä.

II periodi

YMA-3201 Theme I: Exchange and Value
Graan, Andrew
Wednesdays 12-14 & Fridays 10-12
Topelia B107
30.10.2019-13.12.2019
English

The concepts of the gift and the commodity have given rise to several important debates in anthropological theory. Whereas market exchange involves an immediate payment for the received goods, the exchange of gifts takes place over a shorter or longer period of time and creates a social relationship based on debt. Material items circulate in both forms of exchange, but the time and space in which they circulate gives them different meanings and values. The importance of gifts and commodities differs from one society to another: some people put a priority on possessing the objects they desire, and elsewhere they strive to create relationships by giving things away. The course uses comparative ethnographic analysis of such practices as a critical and provocative tool to relocate several basic suppositions about human economic behavior. The study unit familiarizes the student with anthropological research traditions focused on economic, moral, religious, and aesthetic values that have developed around specific fields of study, helping them to formulate their own research topics and consequently participate in academic debates.

YMA-3203 Theme III: Cosmology and Knowledge
Kaartinen, Timo
Tuesdays 14-16 & Thursdays 10-12
Porthania P617 & Unioninkatu 37 sh 2
29.10.2019-5.12.2019
English

Cosmology is a framework in which people seek to deal with new experiences and changing circumstances of life. As anthropologists have become engaged with the study of historical complexity and change, their former concern with distinct cultures has shifted to a concern with cosmology and knowledge. The course explores major anthropological discussions that reflect this shift, with a focus on such ethnographic issues as religion and secularization, knowledge and power, intercultural contacts and transformations, people’s diverse relationships to various non-human participants of their social world, and the problem of recognizing cultural others as part of the contemporary world. It aims at providing the student with the tools for recognizing and analyzing diverse ways in which people construct, imagine, and order their world.
Course requirements: class attendance, participation in discussions, a short presentation based on an assigned text, and a final research paper that engages course readings.

YMA-3204 Theme IV: Persons and Social Relations
Kajanus,Anni
Tuedays 10-12 & Thursdays 12-14
Päärakennus hall 15
29.10.2019-12.12.2019
English

Who – and what – is a person? What constitutes personhood: is it something that all people are born with, something that we acquire via our relationships to others, or something that we merely perform? Is, or can, personhood be extended, entangled, doubled, remade or unmade – or even separated from one’s body? What about bureaucratic, legal or virtual personhood? At what exact moment is a person constituted, and what happens to personhood when a person dies? Are animals ‘persons’ – and if not, why exactly? What is ultimately the link between persons, personhood and our shared humanity – whatever that is constituted of? This course examines these questions, among others, via classical anthropological theories. It connects its discussion to ethnographic data, thus doing what anthropology does best: taking a concept that in light of much contemporary thought appears as uncontested and self-evident. The language and ideology around human rights offers merely one example.

III periodi

YMA-3209 / YMA-3210 Pro gradu- seminaari I/ II (Kevät) MA thesis seminar I / II (Spring)
Tenhunen, Sirpa
maanantaisin 10-12
Unioninkatu 35 shh114
13.1.2020-27.4.2020
suomi / englanti

Yhden lukukauden osallistuminen sosiaaliantropologian tutkijaseminaariin gradutyön valmisteluvaiheessa. Ensimmäisessä tutkielmaseminaarissa esitetään pro gradu -työtä koskeva tutkimussuunnitelma. Toisessa tutkielmaseminaarissa käsitellään tekeillä olevan pro gradu -tutkielman osa, normaalisti yksi sen aineistoluvuista.
One semester participation in the MA seminar while preparing the MA thesis. The first seminar involves presenting a research proposal for the thesis. The second seminar is meant for getting feedback about some part of the thesis, normally a draft chapter. COS students are welcome to participate, both to present their own papers as well as to discuss any presentation written in English.

YKA-222 / YMA-3205 Ethnography seminar I/II: China and Chinas
Rautio,Suvi
Tuesdays 14-16 & Thursdays 14-16
Päärakennus sali 16 & Kielikeskus sh.105
14.1.2020- 20.2.2020
English

The aim of this ethnography seminar is to familiarise students with anthropological studies on China. Highlighting the contribution that the study of China can bring to anthropology, course readings will touch upon a range of themes such as gender, ethnicity and place making. Paying particular attention to the diversity of these social constructions, the main aim of the course is to complicate the monolithic notion of a ‘China’ to recognise the nation as a culturally, ethnically, religiously and politically diverse region. In doing so, each seminar will critically discuss the changing relationship of Chinese constructions of alterity and sameness to reveal the incongruences and layers of social difference that characterises China today.
Course requirements: class attendance, participation in discussions, a short presentation on an assigned text, and a final research paper that engages with course readings.

YMA-3206Advanced Anthropological Theory: Linguistic Anthropology
Graan, Andrew
Mondays 14-16 & Thursday 10-12
Topelia B107 & Päärakennus sali 21
13.1.2020-27.2.2020
English

This course surveys foundational principles and recent research in the subdiscipline of linguistic anthropology. At its core, the course argues that in order to appreciate the role of language in people’s lives we must examine its varied relationships to (and implications for) social action. The course therefore sets out to examine how forms of language are embedded in and constitutive of specific cultural practices and cultural institutions, from gossiping, complaining and consoling to interactional norms in schools and the workplace to the particular realizations of states, nations, and colonial projects. Our chief goals will be to (1) familiarize ourselves with social scientific understandings of language and its social effects, and to (2) convert these understandings into a conceptual toolkit to enable us to analyze specific instances of the social dynamics of language-in-use at differing levels of institutionalization. Ultimately, then, students should leave the course appreciating how analytic attention to the properties of language-in-use can provide a profound means to critically approach broader social and cultural processes.

IV periodi

YMA-3207 The Methodology of Ethnographic Comparisons: Intertextuality and Ethnographic Analysis
Graan, Andrew
Wednesdays 12-14 & Fridays 10-12
Porthania P724 & Kielikeskus sh. 319
11.3.2020-29.4.2020
English

This seminar on advanced methodologies in anthropology explores how the concept of intertextuality can guide research design and analysis across multi-sited ethnographic projects. At a general level, intertextuality refers to patterned interrelationships that manifest between and across texts and interactions and that so affect meaning and social impact. However, the term has proven malleable to diverse applications and theorizations. Examining works from literary studies, media studies, and linguistic anthropology, we will examine some of the key directions in which scholarship on intertextuality has moved over the past few decades and the implications of this work for the study of social and cultural processes. In doing so, we will exam how focus on intertextual relationships can ground ethnographic fieldwork that endeavors to trace interconnections across discrete contexts and media of social life.

Valinnaiset kurssit
I periodi

YMV-A501 Anthropological Approaches to Crisis and Austerity
Douzina-Bakalaki, Phaedra
Wednesdays 12-14
Päärakennus sali 21
11.9.2019-4.12.2019
English

This course will engage anthropological approaches to austerity and crisis, with a primary focus on the so-called ‘European debt crisis’. Our general aim will be to explore how crisis and austerity function as objects of knowledge and moral reasoning, as lived experiences, and finally, as catalysts of social cooperation and political action. The course will cover a wide range of topics, including critical anthropological perspectives on neoliberal economic models; the disruption of social reproduction patterns and provisioning routes; the emergence of widespread indignation and discontent; and the proliferation of informal networks of solidarity and care. Course readings will demonstrate the impact of austerity on a variety of domains, including gender, kinship, and the household; healthcare provisioning; dress and food consumption; social memory and temporal consciousness; and finally social mobilisation and collective action.

YMV-A512 Antropologisen tutkimuksen metodologisia valintoja: käsiteanalyysi
Siikala, Harri
tiistaisin 16-18 & torstaisin 16-18
Soc & Kom sali 234 & Unioninkatu 37 sh. 1
10.9.2019-17.10.2019
suomi

Tämän kurssin tarkoitus on perehdyttää opiskelijat antropologiseen ajatteluun tarkastelemalla tieteenalalle keskeisiä teoreettisia käsitteitä sekä tapoja, joilla näitä käsitteitä on käytetty etnografisessa analyysissa. Kurssi tuo esille miten uudet teoreettiset näkökulmat syntyvät etnografisesta vertailusta tarkastelemalla sekä klassisia teoreettisia suuntauksia että näihin liittyvää antropologista tutkimusta. Tutustumme kurssilla teksteihin, jotka käsittelevät mm. politiikkaa, rahaa ja vaihtoa, rituaalia sekä huumoria.
Kurssin suoritukseen kuuluvat: läsnäolo, osallistuminen ryhmäkeskusteluihin, lyhyt kirjallinen tehtävä kurssin aikana ja pidempi loppuessee.

Sosiaali- ja kulttuuriantropologian gradupiiri
Uusihakala,Katja
tiistaisin 16-18
Unioninkatu 35 sali 334
3.9.2019
suomi

Sosiaali- ja kulttuuriantropologian gradupiirin tarkoituksena on ryhmässä työskennellen edistää pro gradu -tutkielman valmistumista. Tarkoituksena on ylläpitää motivaatiota, tarjota vertaistukea, ja selättää mahdollista graduahdistusta yhdessä. Gradupiirissä laaditaan työlle konkreettiset tavoitteet, sitoudutaan säännölliseen kirjoittamiseen ja vuorovaikutukselliseen osallistumiseen vertaisohjaukseen. Gradupiiri on tarkoitettu graduaan tekeville opiskelijoille, jotka ovat jo suorittaneet molemmat graduseminaarit ja kaipaavat yhdessä työskentelyä itsenäisen kirjoitustyön oheen. Gradupiirillä voi myös tarvittaessa korvata 2. graduseminaarin. Tällöin asiasta tulee sopia erikseen opettajien kanssa. Gradupiirin ohjaajana toimii Katja Uusihakala (katja.uusihakala@helsinki.fi). Kurssille voi ilmoittautua sähköpostilla suoraan ohjaajalle tai tulemalla paikalle ensimmäiseen kokoontumiseen.

SOST-9121a Anthropology visiting seminar
Fridays 14-16
Unioninkatu 35 hall 114
English

Guest lectures on contemporary anthropological research themes and issues. See the program here. This seminar is open also for MA and BA students.

II periodi

YMV-A514 Visual Anthropology/Visual Methods in Social Sciences
Jauhola, Marjaana / Butcher, Andrea / Ahmed, Kazu / Sariola, Salla / Onodera, Henri
Mondays 14-16 & Soc&Kom 234
28.10.2019-17.12.2019
English

NB! Limited space, after students are accepted to the course, they will receive pre-course questions of their background and interests! This course offers students basic skills in visual methods through film screenings and analysis, practitioner-led lectures, weekly readings, and hands-on audio-visual projects and workshopping. After participating in the course, students will be able to prepare research projects and plans that include audio-visual methods, reflect upon praxis through the lense of postcoloniality and research ethics. The course pedagogy is designed for maximum of 20 students and the course plans to offer live screening of Viscult (Ethnographic Documentary Film Festival in Joensuu, in 2019 themed as ”Cultural connections” as collaboration with Nordic Anthropological Film Association) during 22-25 October 2019. Course requirements: lecture and clinic/tutorial session attendance, reflective learning diary, visual method project plan, and presenting the project outcomes at the 2-day end of the course workshop.

III periodi

CANCELLED: YMV-A502 Religion and Societal Change: Anthropological Perspectives Hartikainen, Elina
Thursdays 14-16 & Fridays 14-16
Metsätalo sali 11
16.1.2020- 21.2.2020
English

How do religious communities engage with societal transformations? And, how do societal transformations impact religious communities? This course explores how anthropologists of religion have analyzed the relationship between religious and societal change in a variety of contemporary contexts from Latin America to the Middle East, to Europe, Africa and South Asia. Through close readings of ethnographic analyses of religious movements and communities across the globe, we examine the various ways in which such groups’ efforts to cope with, respond to and make sense of societal transformations, ranging from the political to the technological, build on and reproduce but also reinterpret religious practices, ideologies, ethics and subjectivities. After participating in the course, students will be conversant in key concepts and theories underpinning anthropological approaches to religion and politics, religion and media, and religion and ethics, and they will have acquired an understanding of the place and role of religion in societal transformations. Course requirements: class attendance, participation in class discussions discussion leadership on an assigned text, and a final research paper that engages course readings.

YMV-A516 Yhteiskunnan rakenteet ja rakenteiden karkulaiset
Siikala, Jukka
tiistaisin 14-16 & torstaisin 12-14
Kielikeskus sh.204 & Unioninkatu 37 sh.1
14.01.2020-20.02.2020
suomi

Kurssilla tarkastellaan vertailevasta näkökulmasta antropologian keskeisiä sosiaalisia ja poliittisia rakenteita koskevia teoreettisia keskusteluja. Jo vuonna 1940 sosiaaliantropologian klassikko Radcliffe-Brown totesi, että valtiota ei ole olemassa muualla, kuin filosofien fiktioissa. Puoli vuosisataa myöhemmin dekonstruktion kohteeksi joutui myös käsite yhteiskunta. Marilyn Strathern totesi 2012, että käsitteellä ei ole mitään analyyttista arvoa. Kurssin etnografisten esimerkkien avulla tarkastellaan yksilön, yhteisön ja valtion muuttuvia suhteita ja ottaen huomioon antropologisen keskeiskäsitteen kulttuurin roolin näissä muutoksissa. Kurssin suoritus edellyttää läsnäolon lisäksi analyysiesseiden kirjoittamista annetuista aineistoista.

IV periodi

YMV-A515 Anthropology of Sport
Gross, Toomas
Tuesdays 10-12 & Wednesdays 12-14
Metsätalo sali A215 & Päärakennus sali 15
10.3.2020-29.4.2020
English

This course studies the significance and centrality of sports in understanding and interpreting social life. Sports will be critically examined through major anthropological categories of body, self, race, class, ethnicity, identity, gender, ritual, performance, nationalism, globalization, power, and so forth. The spectrum of topics covered is purposefully broad – the aim of the course is to introduce students to a wide range of anthropological perspectives, sport literatures, and theories that now compose the rapidly expanding field of sport studies. Course requirements: regular and active participation in the classes, a group presentation, submission of five weekly reflection papers, and the final research paper.