Ohjeita esseen kirjoittamiseen

Esseen suunnittelu (ajattelu)

Esseen rakenne (toteutus)

Johdanto

Esittely

Keskusteluosuus

Yhteenveto

Lähdeviitteet

Essee ei ole pelkkä kirjallisuusreferaatti (lyhennelmä, jossa on koottu tietyn kirjan, luvun tai artikkelin pääkohdat uudeksi tekstiksi), essee on jonkin tutkimusongelman tai kysymyksen ympärille rakentunut teksti.

  • Miten antropologiassa on lähestytty muiden kulttuurien luokitteluja? (Joy Hendryn Seeing the world)
  • Miten Leach käsittelee hiussymboliikkaa pyhä – maallinen vastakohtaparin valossa?

ESSEEN SUUNNITTELU (AJATTELU)

Mikä on työn aihepiiri? Mikä on etukäteen määritelty kirjallisuus ja mahdollinen tehtävänanto? Jos tarkkaa tehtävää ei ole annettu, mietitään aihetta esim. kurssilla luettua kirjallisuuden pohjalta (ja opettajan kanssa voi keskustella).

Kun aihepiiri ja tehtävä ovat selkiytyneet, mietitään oma näkökulma ja kysymyksenasettelu: miten haluan käsitellä esseeni aiheena olevaa artikkelia/kirjaa/tekstiä tai tiettyä ilmiötä koskevaa kirjallisuutta? Minkälaisiin kysymyksiin aikaisemmassa tutkimuksessa on paneuduttu. Mitä muuta voisi kysyä – mitä minä haluan kysyä aineistolta? Vaikka kysymys olisi annettu valmiiksi, on mietittävä miten aihetta lähestyy. Yleensä on tarpeen jotenkin rajata aihetta eli tehdä valintoja. Minkä suhteen tarkastelen asiaa? (Antropologien lähestymistavat, pyhä-maallinen vastakohtapari). Tämä auttaa myös työn jäsentämisessä.

Laajemmassa esseessä tai tutkielmassa tutustutaan aihetta käsittelevään kirjallisuuteen, jonka perusteella oma kysymyksenasettelu ja näkökulma mietitään. Jos esseen aiheena on jokin kulttuurinen ilmiö, esim. karibialainen sukulaisuus, on kartoitettava a k.o. aiheen tutkimusperinnettä. Mitä teoreettisia suuntauksia/koulukuntia/lähestymistapoja aiheeseen on ollut? Näitä voidaan rinnastaa ja vertailla; kertoisiko jokin uusi lähestymistapa/näkökulma karibialaiseen sukulaisuuteen sellaista, mitä ei ole aikaisemmin kirjoitettu? Voisiko olemassa olevaan tutkimukseen paneutua esim. globalisaation näkökulmasta? Tällaisessa, hieman pitemmässä työssä kirjallisuutta muodostuisi seuraavanlaisista kokonaisuuksista

  • Karibian alueen etnografia
  • yleinen sukulaisuutta koskeva teoreettinen kirjallisuus
  • relevantti vertaileva etnografia
  • globalisaatiota koskeva teoreettinen kirjallisuus

ESSEEN RAKENNE (TOTEUTUS)

Johdanto

Kysymyksenasettelu ja oma näkökulma selvitetään lukijalle – mitä kirjoittaja aikoo esseessään tehdä.

Esittely

Pitemmässä työssä kirjoittajan oma tutkimusongelma (kysymys) sijoitetaan osaksi aiheeseen liittyvää tutkimusperinnettä (kuka ja mitä aiheesta on aiemmin kirjoitettu). “Karibialaista sukulaisuutta on antropologiassa tutkittu niin funktionalistisesta kuin toimijuutta korostavasta näkökulmasta”; “Antropologian ja psykologian suhdetta puntaroivat Freudin aikalaiset, kuten Malinowski ja Boas” jne. Työn aihe esitellään sen tieteellisen keskustelun yhteydessä, johon se liittyy; koko tutkimusperinnettä ei tietenkään voi lyhyessä esseessä esitellä, jolloin voidaan paneutua vain oman aineiston esittelyyn.

Keskusteluosuus

Esseen ydin. Siinä kirjoittaja käy käsiksi tutkimusongelmaansa ja valittuun kysymyksenasetteluun. Jos käytössä on useampia kuin yksi lähdeteos, ne laitetaan “keskustelemaan” keskenään – rinnastetaan, verrataan, paikannetaan yhteneväisyyksiä ja eroja.

Kirjoittaja ei itse suoraan keskustele lähteiden kanssa, jos hänellä ei ole omaa etnografista aineistoa, jonka pohjalta lähteisiin voi ottaa kantaa. Omia arvottavia mielipiteitä ei tieteellisessä tekstissä käytetä.

Yhteenveto

Lyhyt kertaus esseen keskeisestä teemasta tai väitteestä – kokoava loppukappale, jossa voidaan palata johdannossa esitettyihin kysymyksiin ja esittää, kuinka niihin on esseessä vastattu.

Karrikoiden: ”1. Kerrotaan mitä aiotaan sanoa. 2. Sanotaan se. 3. Kerrotaan mitä sanottiin.”

Lähdeviitteet

© 2020 A MarketPress.com Theme