Kurssikerta 5

MapInfo-harjoitukset

Viidennellä kurssikerralla tutustuimme uusiin tapoihin käyttää MapInfoa. Tähän asti olimme hyvin pitkälti tuottaneet valmiin datan avulla karttaesityksiä, mutta nyt pyrimme kartografisin keinoin tuottamaan uutta numeerista tietoa ja pisteaineistoa. Aloitimme kuitenkin kurssikerran opettelemalla, kuinka rasteriaineistoa tuodaan Mapinfoon ja kuinka se asemoidaan koordinaatteihin ja oikeanlaiseen projektioon. Käytimme harjoituksessa maanmittauslaitoksen maastokarttaa Pornaisista, johon digitoimme pisteobjekteiksi alueen asuinrakennukset ja viivaobjekteiksi alueen keskeiset tieväylät. Tämän jälkeen opettelimme kuinka luoda puskurivyöhykkeitä, joiden avulla oli mahdollista laskea alueellista dataa vyöhykkeisiin liittyen, kuten kuinka monta rakennusta sijaitsee tietyn etäisyyden päässä terveyskeskuksesta tai tiestä.

Seuraavaksi siirryimme itsenäistehtäviin, joissa hyödynsimme aiemmin harjoittelemiamme ominaisuuksia ja laskimme vastauksia erilaisiin ilmiöihin liittyviin kysymyksiin (taulukko 1). Tehtävät vaativat erilaisten puskurivyöhykkeiden luomista ja niiden sisälle kuuluvan paikkatiedon laskemista, uusien tietosarakkeiden luomista hyödyntäen laskukaavoja sekä tuoden eri tietokannoista dataa. Keskeistä tehtävissä oli myös osata tehdä kysymysten vaatimilla edellytyksillä erilaisia kyseilyitä, joiden dataa hyödynnettiin uusien sarakkeiden luomisessa.

827072C4

Taulukko 1. Vastaukset kurssikerran itsenäisharjoituksiin.

Aiemmat kokemukseni MapInfon käytöstä ovat rajoittuneet lähinnä tietokantojen tarkasteluun, joten uuden datan tuottaminen oli minulle uutta asiaa. Harjoitusten edetessä uusien tietokantojen tuominen, tietojen yhdistäminen ja erilaiset laskufunktiot alkoivat tulla tutummaksi ja itsevarmuus tietojen hankkimiseen kasvoi. Eritoten haasteellista oli ensin erilaisten monimutkaisempien kyselyjen tuottaminen sellaisella tavalla, että tarvittava tieto saataisiin siirrettyä haluttuun tietokantaan. Muut toiminnot, kuten oikeanlaisten solutyyppien valinnat ja oikeanlaiset tietokolumneiden päivitykset vaativat lähinnä kokeilua ja erehdysten kautta oppimista. Vektorigrafiikan piirtäminen on minulle entuudestaan tuttua, joten se ei juurikaan tuottanut ongelmia, vaikkakin MapInfon piirtotyökalut ovatkin monimutkaisempaan kartanpiirtämiseen, tapauksesta riippuen, melko kömpelön oloiset. Petri Danielsson toteaa kuitenkin kurssiblogissaan osuvasti, että MapInfoa on vielä tässä vaiheessa opintoja vaikea verrata muihin paikkatieto-ohjelmistoihin, kuten ArcGis-ohjelmistoon, koska kyseessä on ensimmäinen opinnoissa hyödynnettävä ohjelmisto.

Käytimme useassa tehtävässä hyväksemme puskurivyöhykkeitä. Niitä on mahdollista hyödyntää muun muassa selvitettäessä eri ilmiöiden toiminnallisia tai vaikutusalueita, kuten saavutettavuutta tai ympäristöhaittoja. Esimerkiksi Finavian Internetsivuilta on mahdollista ladata Suomen eri lentokenttien lentoesterajoituspinnat paikkatietoaineistona (Korkeusrajoitukset paikkatietoaineistona). Nämä rajoituspinnat ovat tietynlaisia puskurivyöhykkeitä, jotka kertovat minkä korkuisia esteitä alueiden sisälle voidaan pystyttää.

Koska MapInfo on kaupallinen sovellus, sen kehitykseen ja toimintoihin vaikuttavat keskeisesti sen käyttäjäkunnan tarpeet eli toisin sanoen se kehittyy markkinalähtöisesti. Vaikkakin se on kaupalliselle sovellukselle luontainen tapa kehittyä ja tarjota palvelunsa, rajoittaa se toisaalta ohjelman käyttöä erityisesti marginaalisimmissa tavoissa hyödyntää sitä, varsinkin tieteen kentällä. Ja koska kyseinen ohjelma kehittyy markkinalähtöisesti on sen luontaista kehitystä toisaalta ohjattavissa taloudellisten resurssien ohjaamisella tietynlaiselle tutkimukselle.

Lähteet:

Danielsson, P. (2015). PAIKKA!. KK5: Pohdintaa MapInfosta ja kurssin harjoitteista. <https://blogs.helsinki.fi/pdaniels/2015/02/21/kk5/>. Luettu 22.2.2015.

Korkeusrajoitukset paikkatietoaineistona. Finavia. <https://www.finavia.fi/fi/lentoesteet/korkeusrajoitukset-paikkatietoaineistona/>. Luettu 22.2.2015.