Kurssikerta 4

Ruutuja ja rasterikarttoja MapInfoon ja karttakuvan rekisteröinti

Kurssikerran aluksi kävimme läpi teoriaosuuden, joka käsitteli piste- ja ruutuaineistoja paikkatiedossa. Tämän jälkeen lähdimme harjoittelemaan ruutupohjaisten esitysten luomista MapInfossa. Käytimme aineistonamme dataa, johon oli tallennettu pisteinä pääkaupunkiseudun asuinrakennukset ja niihin liittyvää metadataa, kuten asukkaiden määrä. Tämän avulla laadimme ruutupohjaisen esityksen pääkaupunkiseudun väestöntiheydestä. Testasimme myös muun muassa sitä, miten ruutukoko vaikuttaa kartan luettavuuteen.

Samaa aineistoa käyttäen lähdin työstämään kurssikerran varsinaista karttatehtävää, jossa tuli laatia vapaavalintaisesta aiheesta ruutupohjainen teemakarttaesitys. Valitsin teemakseni alle 18-vuotiaiden lukumäärän pääkaupunkiseudulla. Loin pääkaupunkiseudun kattavan matriisin, johon laskin kurssikerran aineiston avulla, kuinka monta alle 18-vuotiasta ruutuihin sijoittuu. Lähdin ensin kokeilemaan 500 x 500 metriä kokoisilla ruuduilla ja viidellä tasavälisellä luokalla, mutta kartan visuaalinen luettavuus ei oikein tyydyttänyt minua. Huomasin, että Elina Hinkkanen oli laatinut samasta aiheesta kartan ja päätin ottaa siitä mallia ruutukokojen suhteen ja testata, miltä aineisto näyttäisi neliökilometrin kokoisilla ruuduilla. Kartan luettavuus ottaen huomioon sen tarkoitusperän, pyrkiessäni osoittamaan suurimpia lapsiperhekeskittymiä pääkaupunkiseudulla, parani huomattavasti. Aineiston luokitteluun liittyen pitäydyin tasavälisessä luokittelussa, mutta pudotin luokkien lukumäärän neljään. Lisäsin kartalle myös tieverkostotason, joka mielestäni auttaa hahmotettaessa ilmiön alueellista jakautumista.

Kartalta (kuva 1) on havaittavissa, että lapsiperheet ovat keskittyneet pääkaupunkiseudulla kehä 3:n sisäpuolelle siten, että suurimmat lapsiperhekeskittymät ovat Helsingin kantakaupunki ja Vuosaaren Aurinkolahti ja Kallahti. Helsingin kantakaupungin lapsimäärä oli jokseenkin yllättävää, sillä olen mieltänyt kantakaupungin jossain määrin levottomaksi alueeksi lapsiperheiden kannalta, mutta toisaalta kantakaupungin väestöntiheys on myös monia muita alueita suurempi.

Aurinkolahden suureen lasten lukumäärään vaikuttaa varmasti se, että alue on pääosin vasta 2000-luvulla rakentunut asuinalueeksi ja sieltä on hyvät joukkoliikenneyhteydet keskustaan. Alueella on paljon korkeatasoisia omistusasuntoja ja alueen profiloinnilla pyritään selvästi parantamaan Itä-Helsingin heikohkoa mainetta asumiselle (Aurinkolahti, Wikipedia).

KK4_Alle18

Kuva 1. Alle 18-vuotiaiden lukumäärä pääkaupunkiseudulla.

Muilta osin karttaa tarkastellessa on havaittavissa, että valtaosa lapsiperheistä sijoittuu muutenkin keskeisten liikenteellisten yhteyksien varrelle. Karttaan olisi voinut lisätä myös keskeisesti alueelliseen jakautumiseen vaikuttaneen rautatieverkoston, jonka avulla olisi voinut havaita, että kehä 3:n ulkopuolella lapsiperheet sijoittuvat Vantaalla lähinnä junaradan varrelle. Tämä jäi puutteeksi kartassani. Yleisesti ottaen kartasta tuli selkeästi luettava ja siitä on havaittavissa, kuinka lapsiperheet ovat alueellisesti jakautuneet pääkaupunkiseudulla.

Tehtävänantoon kuului myös pohtia voidaanko ruututeemakarttaa käyttää absoluuttisia arvoja kuvatessa ja mielestäni kyllä. Toni Ruikkala toteaa hyvin blogissaan, että verratuna ”normaaleihin” teemakarttoihin voi ruututeemakartan informaatio olla paikoitellen jopa tarkempaa. Tämä havainnollistuu esimerkiksi käsiteltäessä ilmiöitä sellaisilla alueilla, joilla ei ole selkeitä hallinnollisia aluejakoja tai joissa ilmiöillä ja hallinnollisilla alueilla ei ole selkeää yhteyttä keskenään.

Lähteet:

Aurinkolahti. Wikipedia. <http://fi.wikipedia.org/wiki/Aurinkolahti>. Luettu 22.2.2015.

Hinkkanen, E. (2015). Elinan blogi. Maailma ruudukon läpi. <https://blogs.helsinki.fi/elinahin/2015/02/13/maailma-ruudukon-lapi/>. Luettu 22.2.2015.

Ruikkala, T. (2015). Ruikkalan PAK-blogi 2015. Kurssikerta 4 – Ruutuja, ruutuja ja Vantaan asukastiheyttä. <https://blogs.helsinki.fi/ruikkala/2015/02/05/kurssikerta-4-ruutuja-ruutuja-ja-vantaan-asukastiheytta/>. Luettu 22.2.2015.