Kurssikerta 7

Kaikki Yhes Koos

Viimeisen kurssikerran tehtävänä oli laatia teemakarttaesitys vapaavalintaisesta aiheesta itse, alusta pitäen. Tämä tarkoitti sitä, että kurssilaisen tuli joko laatia pohjakarttamateriaali itse tai tuoda valmis löytämänsä pohjakarttamateriaali MapInfoon, jolloin karttoja tuli laatia vähintään kaksi; kahta eri teemaa yhdenaikaisesti käsitellen. Tämän lisäksi kurssilaisen tuli etsiä teemakarttaa varten aineisto, jonka sisältöä halusi kartalla kuvata. Tämä vaati tavallisesti myös aineiston käsittelemistä MapInfossa helposti hyödynnettävään muotoon. Viimeiseksi aineiston pohjalta laadittiin karttaesitys, jonka esittämää ilmiötä tuli analysoida. Toisin sanoen viimeisen kurssikerran tehtävänä oli hyödyntää kaikkea kurssin aikana opittua tietoa ja niitä hyödyntäen laatia teknisesti mahdollisimman hyvä teemakarttaesitys, joka osoittaa kurssilaisen omaksuneen kurssilla käsitellyt asiat.

Saran tapaan valitsin aiheeni maantieteellisestä mieltymyksestä eli tietynlaisen “geopietyn” vuoksi. Koska elämäni on monella tapaa nivoutunut Afrikan mantereeseen ja erityisesti Tansaniaan, päätin lähteä etsimään, minkälaista tietoa ja materiaalia voisin löytää Internetistä liittyen kyseiseen valtioon. Löysin MapLibrary.org sivustolta valmiin MapInfo-tiedoston Tansanian valtion hallinnollisista alueista, kuten maakunnista (mkoa eli region), piirikunnista (district) ja kaupunginosista (ward). Päätin käyttää hyväkseni maakuntatason jaottelua, sillä tiesin entuudestaan, että Tansanian valtio kokoaa melko kattavasti tietoa maakunnallisella tasolla ja myös, koska se mahdollisti hyvin tehtävänannon mukaisen osa-aluemäärän, Tansanian koostuessa 30 maakunnasta. Kartan käyttäminen sellaisenaan ei kuitenkaan ollut ongelmatonta, koska erityisesti Tansanian rannikolla oli useita samaan maakuntaan kuuluvia saaria, jotka eroteltiin aineistossa erillisiksi alueiksi. Tämän vuoksi minun oli käytettävä avukseni kurssikerralla 3 oppimiani tapoja yhdistellä tietokannan aineistoa ja näin yhdistin kaikki samoihin maakuntiin kuuluvat alueet keskenään.

Seuraavaksi lähdin pohtimaan pohjakartan ulkoasua ja siinä esitettäviä elementtejä. Halusin alun perin esittää myös Tansanian vesialueet kartalla, sillä ne vaikuttavat luonnollisesti hyvin moniin ilmiöihin valtiossa ja auttavat kartan lukijaa hahmottamaan alueita. Löysin melko hyvän Tansanian vesialueita, tiestöä ja rautateitä koskevan aineiston kurssin tiedostusblogissa suositellun Googlen GIS Data Repositories tiedoston kautta, joka ohjasi minut Tanzania GIS users group-sivustolle. Latasin materiaalin Quantum-GIS-muotoisena ja avasin sen MapInfossa. Aineisto vaikutti ensin erittäin hyvältä, mutta kun toin sen samassa projektiossa aiemmin hakemaani aluejakokarttaan, huomasin, etteivät aineistot aivan osuneet identtisesti yhteen, joka sai kartan näyttämään epäsiistiltä. Tämän vuoksi päätin jättää kyseisen aineiston käyttämättä.

Sen jälkeen lähdin etsimään teemakartassa hyödynnettävää tilastoaineistoa, jonka voisin hyödyntää paikkatietona. Tansanian valtion virallinen tilastokeskus eli Tanzania National Bureau of Statistics osoittautui hyväksi paikaksi etsiä erilaista tilastotietoa valtiosta. Päädyin hyödyntämään kartoissani vuonna 2012 suoritetun väestönlaskennan yhteydessä kerättyä tietoa, joka jakautui maakunnittain kahteen eri osaan: sisämaata eli Tanganjikaa koskevaan tietoon ja Sansibarin autonomista aluetta koskevaan tietoon. Valitsin käsiteltäviksi teemoiksi väkiluvun, väentiheyden, väestönkasvun, työttömyyden ja väestön taloudellisen toimenkuvan.

Tilastomateriaalia oli kuitenkin hieman muokattava, ennen kuin sitä voitiin hyödyntää MapInfossa. Koska sisämaata ja Sansibaria koskevat tiedot olivat osittain eri tietokannoissa, oli tietokantoja yhdistettävä keskenään. Lisäksi osassa tietokannoista vaihtelivat maakuntien nimien kirjoitusasut ja nämä oli yhdenmukaistettava, jotta tieto voitiin yhdistää MapInfossa olevan pohjakartan maakuntien tietosarakkeisiin. Tansanian tilastokeskuksen sivuilla oli mahdollisuus aineiston lataamiseen myös excel-muotoisena, mutta valitettavasti tämä optio ei toiminut, joten avasin tietokannat Internet-selaimessa ja toin tiedot ensin word-ohjelmaan, jossa muutin aineiston pisteet pilkuiksi, jonka jälkeen toin aineiston excel-ohjelmaan. Kun data oli muokattu sopivaan muotoon, voitiin se viimein avata MapInfossa. Loin Tansanian maakuntia koskevan pohjakartan tietokantaan uusia sarakkeita, joihin päivitin Internetistä hakemani paikkatiedon. Tämän jälkeen laskin muun muassa väestöntiheyden MapInfossa itsessään hyödyntäen maakuntien pinta-aloja ja väkilukua.

Ensimmäinen kartta, jonka laadin (kuva 1) käsittelee työttömyyttä, väestönkasvua ja väestöntiheyttä Tansaniassa. Päädyin esittämään kartalla Tansanian väestöntiheyden vuonna 2012 vihreäkeltaisella väriskaalalla, kurssikerran kaksi artikkelissa suositellulla 3 luokalla ja käyttäen luokittelun perusteena kvantiileja, jotta erot väentiheydessä valtiollisella tasolla tulisivat parhaiten esiin. Lisäksi esitin kartalla pylväsdiagrammein maakunnan työttömyysprosentin ja suhteellisen väestönkasvun vuosien 2000 – 2012 keskiarvona.

Kartasta tuli värimaailmaltaan melko harmoninen ja sisämaan osilta myös helposti luettava, mutta ongelmaksi kartassa muodostui Sansibar. Sansibarin autonominen alue jakaantuu useisiin saariin ja viiteen eri maakuntaan, jotka sijaitsevat lähellä toisiaan. Tämän vuoksi kartasta on huonosti luettavissa Tansanian itärannikkoa koskevat pylväät. Yritin parhaani mukaan löytää keinon, jolla olisin voinut siirtää pylväitä hieman niin, etteivät ne olisi päällekkäin sekä skaalata niiden kokoa, jotta kaikki pylväät olisi erotettavissa, mutta siinä kuitenkaan onnistumatta. Harkitsin myös jättäväni Sansibaria koskevat tiedot kartasta pois, mutta se olisi vääristänyt esitettävään ilmiöön liittyvää tietoa valtiollisella tasolla. Niinpä päätin esittää pylväät kartassa niin kuin ne ovat, kuitenkin tiedostaen, etteivät ne noudata hyvän kartografian lainalaisuuksia.

Kartta 4

Kuva 1. Työttömyys, väentiheys ja väestönkasvu Tansaniassa. Lähde: Tanzania National Bureau of Statistics (2012).

Toisen kartan (kuva 2) teemana oli Tansanian väestön taloudellinen toimenkuva. Esitin kartalla myös havainnollistavana ilmiönä Tansanian maakuntien väkiluvun vuonna 2012. Väkilukujen suhteen päädyin kolmeen luokkaan, joihin laadin luokkajaon itse, mukaillen kuitenkin kvantiileja niin, että jokainen luokka olisi frekvenssiltään jotakuinkin yhtä suuri. Käytännössä alin luokka koostui alle miljoonan ihmisen maakunnista, keskimmäinen luokka 1-2 miljoonan ihmisen maakunnista ja kolmas luokka yli 2 miljoonan ihmisen maakunnista. Väestön taloudellisen toimenkuvan suhteellista jakautumista maakunnittain kuvasin ympyrädiagrammilla, jossa esitettiin väestön osuus seuraavissa luokissa: työlliset, työttömät, kotiteollisuuden ja kotitalouden hallinnan parissa toimivat ihmiset, päätoimiset opiskelijat ja henkilöt, joita ei voitu aineistossa luokitella. Kartasta tuli melko selkeästi luettava, vaikka jouduinkin skaalaamaan ympyrädiagrammeja melko pieneksi, jotta Sansibarin maakunnat saataisiin selkeästi esille.

Kartta 3

Kuva 2. Väestön taloudellinen toimenkuva ja maakuntien väkiluku Tansaniassa. Lähde: Tanzania National Bureau of Statistics (2012).

Ensimmäisestä kartasta on mahdollista havaita, että väestö on Tansaniassa keskittynyt pääosin Pohjois-Tansaniaan, erityisesti valtion rajoille sekä pääkaupunkiseudulle. Eteläinen ja Keski-Tansania ovat erittäin harvaanasuttuja. Suurimmat väestönkeskittymät ovat Dar Es Salaamin, Kilimanjaron ja Mwanzan maakunnisa sekä Sansibarin saarilla. Tarkasteltaessa Tansanian väestöntiheyttä on kuitenkin otettava huomioon, että maakuntien koot vaihtelevat erittäin paljon, joka vääristää tuloksia suhteessa pienempiin hallinnollisiin tasoihin. Kartta voisi näyttää hyvin erilaiselta, mikäli siinä tarkasteltaisiin esimerkiksi piirikuntien väestöntiheyttä. Kilimanjaron suurta väentiheyttä voidaan osittain perustella muun muassa vulkaanisen maaperän mahdollistamalla hedelmällisellä maaperällä ja rannikon suurta väentiheyttä Intian valtameren mahdollistamilla kalastus ja kaupankäyntimahdollisuuksilla.

Väestönkasvulla ja väestöntiheydellä ei kartan mukaan olisi havaittavissa erittäin suurta lineaarista vuorovaikutussuhdetta. Toisaalta tarkasteltaessa väestönkasvun ja työttömyyden välistä suhdetta, on havaittavissa, että maakunnissa, joissa on korkea väestönkasvu, on myös keskimääräistä suurempi työttömyysaste. Sama ilmiö on havaittavissa verrattaessa työttömyysastetta väentiheyteen. Väestönkasvusta voidaan myös todeta, että se on valtiollisella tasolla erittäin voimakasta ja kaikkien maakuntien osalta kasvavaa. Erityisen suurta väestönkasvu on Tansanian itärannikolla, maan keskeisimmän taloudellisen ja hallinnollisen kaupungin omaavassa Dar Es Salaamin maakunnassa sekä Ungujan saarella, Sansibarissa. Lisäksi väestönkasvun voidaan todeta olevan muita maakuntia voimakkaampaa muun muassa Kageran, Rukwan, Mwanzan, Manyaran ja Arushan maakunnissa. Toisaalta Sansibarille kuuluvalla Pemban saarella on yllätyksellisesti melko alhainen vuotuinen väestönkasvu.

Työttömyys on keskimääräistä vähäisempää harvaanasutuilla alueilla ja keskittynyt erityisesti suuriin asutuskeskittymiin, kuten Dar Es Salaamiin, Arushaan, Mwanzaan ja Sansibarin saarille. Muuttoliike suuriin kaupunkeihin on Tansaniassa huomattavaa ja siten urbaanin väestönosan osuus on kasvussa. Suuret kaupungit tarjoavat paljon työpaikkoja verrattuna maaseudun maa- ja metsätalousvaltaisempiin alueisiin, mutta voimakkaan muuttoliikkeen ja luonnollisen väestönkasvun myötä ne eivät silti kykene tarjoamaan riittävästi työpaikkoja kasvavalle väestölle. Erityisen pahasti työttömyydestä kärsivät Sansibarin saaret, joissa rajattu maa-ala, riippuvuus sisämaasta ja kalastus perinteisenä elinkeinona eivät riitä tarjoamaan tarpeeksi työpaikkoja. Koneellistuminen ja maatalouden tehostaminen ovat vähentäneet myös työpaikkoja saarten mausteteollisuuden parissa. Tansanian maakuntien työttömyysasteeseen vaikuttaa myös voimakkaasti valtion itsenäistymisen jälkeen harjoitettu sosialistinen talouspolitiikka, jossa kaikki teollisuuden tuotantoyksiköt valtiollistettiin. Tämä romahdutti valtion talouden, ja kun valtio siirtyi jälleen vapaaseen talouspolitiikkaan 1990-luvulle tultaessa, olivat useat teollisuuden alat jo ajettu alas kannattamattomina.

Toisesta kartasta on havaittavissa, että Tansanian maakuntien väkiluku ei noudata selkeää alueellista keskittymistä, vaan on maankunnan sijainnista riippumatta melko pirstaleisesti jakautunut. Noin 1/3 Tansanian maakunnista on väkiluvultaan yli 2 miljoonaa. Väkiluvultaan pienimmät maakunnat ovat Lindi, Iringa ja Sansibarin saarten maakunnat.

Karttaa tarkasteltaessa voidaan todeta, että omavarainen talous käsittää melko suuren osan Tansanian työllisyyssektorista. Päätoimisia opiskelijoita on melko tasaisesti kaikissa Tansanian maakunnissa, vaikkakin on havaittavissa, että erityisesti Sansibarin maakuntien väestöstä on melko suuri osa päätoimisia opiskelijoita. Opiskelijoiden suurta osuutta voi selittää aineistossa se, että lasten ja nuorten osuus valtion väestöstä on erittäin suuri verrattuna länsimaihin. Työttömien suhteellinen osuus väestöstä on suurin edellisen kartan mukaisesti Dar Es Salaamissa ja Sansibarin saarilla. Huomattavana erona tässä tarkastelussa on kuitenkin todettava, että työelämässä olevien osuus on huomattavasti pienempi Sansibarin saarilla verrattuna sisämaan maakuntiin. Työelämässä olevien osuus on hieman keskimääräistä suurempi Tansanian eteläisissä maakunnissa. Olisi mielenkiintoista jatkaa ilmiöiden tarkastelua ja tutkimusta myös siitä näkökulmasta, kuinka työttömyys Sansibarilla on vaikuttanut siellä viime vuosina esiintyneisiin levottomuuksiin ja politiikan osalta separatistisiin pyrkimyksiin.

Tehdäkseni yhteenvedon kurssikerrasta voin todeta, että kurssikerran kartat eivät onnistuneet aivan haluamallani tavalla. Kurssikerran tarkoituksenahan oli tuottaa paras mahdollinen teemakarttaesitys kurssin aikana opituilla taidoilla. Esimerkiksi sommittelullisesti karttani ovat hieman kömpelöt, eivätkä karttojen teemat ole järin kiinnostavat. Sinällään kartoista on kyllä luettavissa niiden keskeinen sisältö ja toisinaan jopa valtakunnalliset sanomalehdet julkaisevat huonompilaatuisia karttoja.

Kurssista haluan todeta kokonaisuudessaan, että se opetti minulle paljon uusia tapoja käyttää MapInfo-ohjelmistoa sekä mikä tärkeintä, se antoi syvempää ymmärrystä siitä, kuinka paikkatietoa kerätään, hyödynnetään, muokataan ja tulkitaan yleisellä tasolla. Kun ymmärtää, mistä elementeistä paikkatieto koostuu, on sen tiedon avulla helppoa tutustua myös muihin paikkatieto-ohjelmiin ja sovelluksiin. Paikkatiedon rakenteen ymmärtämisen jälkeen GIS:n käyttäminen vaatii siis ohjelmien teknisen käytön hallitsemista.

Lähteet:

Online Census Database (2012). Tanzania National Bureau of Statistics. <http://www.nbs.go.tz>. Luettu 10.3.2015.

Tanzania. Map Library. <http://www.mapmakerdata.co.uk.s3-website-eu-west-1.amazonaws.com/library/stacks/Africa/Tanzania/index.htm>. Luettu 10.3.2015.

Todorovic, S. (2015). Saran blogi. Kurssikerta 7.  <https://blogs.helsinki.fi/stodorov/2015/03/10/kurssikerta-7/>. Luettu 13.3.2015.

Kurssikerta 1

MapInfo tutuksi: Teemakartat

Paikkatiedon hankinta, analyysi ja kartografia kurssi käynnistyi kurssin sisällön ja työtapojen esittelyllä, joihin on mahdollista tutustua myös tämän blogin sivulla Blogin tarkoitus. Kurssi-infon jälkeen siirryimme teoriaosuuteen, joka piti sisällään perustietoa MapInfo -ohjelmistosta sekä paikkatiedosta. Teoriaosuudessa avattiin muun muassa paikkatiedon rakennetta, kerroksellisuutta ja rasteri- sekä vektorimuotoisen paikkatiedon eroa.

Teoriaosuuden jälkeen siirryimme harjoitustehtävään, jonka ensimmäisessä osassa tutustuimme MapInfo -ohjelmiston ominaisuuksiin käyttäen hyväksi Helsingin kaupunkiin liittyvää paikkatietoaineistoa. Harjoitus piti sisällään pääosin ohjelman perustoimintojen opettelua ja työkaluihin tutustumista. Harjoituksen merkitys ohjelman oppimisen kannalta oli keskeinen, sen antaessa kurssilaiselle alustavan käsityksen ohjelman toimintaperiaatteista. MapInfo on kuitenkin tullut minulle jossain määrin tutuksi ympäristöteknologian koulutusohjelmassa ja työelämässä, joten vaikka harjoitus kertasi mielekkäästi ohjelman käyttöä, se ei kuitenkaan tuonut minulle paljoa uutta tietoa. Koska aiempi käyttöni ohjelmalle on kuitenkin ollut lähinnä paikkatiedon tarkastelua aktiivisen materiaalin tuottamiseen sijaan, uskon kurssin tuovan minulle paljon uutta osaamista.

Kurssikerran harjoituksen toisessa osassa laadimme MapInfoa käyttäen vapaavalintaisen teemakartan, jonka taustamateriaalina käytimme Tilastokeskuksen Suomen valtion kuntia koskevaa paikkatietoaineistoa. Harjoituksen tavoitteena oli opetella sekä kartanlaadintaa että aineiston luokittelumenetelmiä. Valitsin teemaksi karttaesitykselleni (kuva 1) vuoden 2011 väestöntiheystiedot Suomessa kunnittain.

Väestöntiheydellä tarkoitetaan väestönmäärää suhteutettuna alueen pinta-alaan. Väestöntiheyden avulla on mahdollista verrata erikokoisten alueiden väestömääriä toisiinsa. Tarkasteltaessa kuntien väestötiheyttä on syytä ottaa huomioon kuitenkin se, että tiheys saattaa olla harhainen, jos alueella on paljon asumiseen kelpaamatonta maata tai vesistöä. Koko Suomen osalta väestöntiheys oli vuonna 2013 maapinta-alaa kohti laskettuna 18 henkilöä/km2 (Väestötieteen perusteet). Voidaankin todeta, että kansainvälisesti tarkasteltuna Suomi on erittäin harvaan asuttu maa.

Kuva 1. Suomen kuntien väestöntiheys vuonna 2011.

Kuva 1. Suomen kuntien väestöntiehys vuonna 2011. Lähde: Tilastokeskus.

Aloitin kartan laatimisen luokittelemalla aineiston. Teemakartan aineiston luokittelutavalla on merkittävä vaikutus kartan ulkoasuun ja tulkintaan. Erilaisilla luokittelutavoilla voidaan joko tahallisesti tai tahattomasti ohjata kartanlukijaa muodostamaan virheellinen mielikuva esitettävän ilmiön ominaisuuksista. Oikean luokittelutavan valinnassa on järkevää käyttää apuna aineiston jakautumista kuvaavaa histogrammia. Kurssiharjoituksessa käytimme histogrammin luomiseen shodor.org -sivuston interaktiivista työkalua. Tarkasteltaessa Suomen kuntien vuoden 2011 väestöntiheysaineiston jakaumaa (kuva 2) voidaan havaita, että aineisto on hyvin epätasaisesti jakautunutta, valtaosan aineiston lukuarvoista ollessa hyvin pieniä. Aineiston lukuarvojen suuresta vaihtelusta kertoo se, että kunta-aineiston minimiarvo on 0,18 henkilöä/km2 ja maksimiarvo 5127,98 henkilöä/km2.

Lähdin ensin tarkastelemaan väestöntiheyden luokittelua tasavälisten luokkien, kvantiilien ja luonnollisten luokkavälien avulla. Tasaväliset luokat eivät sopineet lainkaan ilmiön kuvaamiseen, koska niiden kautta tarkasteltuna kartasta ei välittynyt viidellä luokalla muuta kuin Helsingin kaupungin suuri väestöntiheys. Kvantiilit sopivat jo huomattavasti paremmin ilmiön kuvaamiseen. Niiden avulla erottui Suomen asutuskeskittymän ”Vaasa – Lappeenranta -linja”. Ongelmana kvantiilien käytössä oli kuitenkin se, että ne korostivat viidellä luokalla liikaa maaseudun pienempiä kuntia, eivätkä väestöntiheydeltään suuret kunnat erottuneet toisistaan, suurimman luokan ollessa 40 – 5130 henkilöä/km2. Kokeillessani luonnollisia luokkavälejä viidellä luokalla, koin ensin löytäneeni ideaalin tavan luokitella aineistoa valtakunnallisella tasolla. Ne yksinkertaistivat karttaa merkittävästi vähentäen eroa maaseudun kuntien välillä, mutta toivat selkeästi esiin erot väestöntiheydeltään suurten kuntien välillä. Lisäksi luonnollisten luokkavälien avulla oli selkeästi havaittavissa kaikki Suomen merkittävimmät asutuskeskittymät sekä asutuksen keskittymisen suuntautuminen rannikkoalueille. Huonoa luonnollisissa luokkaväleissä oli kuitenkin se, että ne vääristivät kuvaa Suomen maaseudusta lähes autiona vyöhykkeenä, pienimmän ja frekvenssiltään suurimman väestöntiheysluokan ollessa 0 – 30 henkilöä/km2.

Olin harkinnut omien luokkien luomista aineistolle, mutta vasta tarkasteltuani Laura Hiltusen samasta aiheesta laatimaa blogimerkintää kurssikerrasta, päätin lähteä etsimään sopivia luokkia aineistolleni. Päädyin Lauran tapaan kuuteen luokkaan aineiston suhteen, mutta luokkavälit valitsin toisin (Lauran blogi). Luokittelusta on havaittavissa 9 väestöntiheydeltään Suomen suurinta kuntaa sekä 19 muuta suurempaa asutuskeskittymää tiheysvälillä 100 – 500 henkilöä/km2. Aineiston mediaani sijoittuu luokkaan 10 – 20 henkilöä/km2, johon sijoittuu myös Suomen väestöntiheyden valtiollinen keskiarvo. Suomessa on suhteellisen vähän suuria asutuskeskittymiä, joten niiden numeerinen vähyys korostuu luokkien suhteen toivotulla tavalla, kuitenkin niin, että ne tulevat aineistosta esille. Pienin luokka 0 – 5 henkilöä/km2 puolestaan havainnollistaa kartalla Suomen kaikista harvaan asutuimmat alueet siten, että lukijalle muodostuu kuva niiden sijoittumisesta valtakunnallisella tasolla.

Kuva 2. Histogrammi väestöntiheyden paikkatietoaineiston jakaumasta.

Kuva 2. Histogrammi väestöntiheyden paikkatietoaineiston jakaumasta.

Tulkittaessa kartan tiedollista sisältöä voidaan todeta, että Suomi on harvaanasuttu maa, jolla on suhteellisen vähän tiheästi asuttuja alueita. Asutuskeskittymät sijaitsevat etelässä ja rannikkoalueilla. Varsinkin pääkaupunkiseudun kunnat ovat tiheästi asutettuja. Erityisen harvaanasuttuja alueita ovat puolestaan Lappi ja Kainuu. Toisaalta Lapin kunnat ovat pinta-alaltaan suuria, ja kuten Joonas Alanko kurssikerran saman aihepiirin blogikirjoituksessaan toteaa: ” Tämä saattaa kätkeä tarkastelulta isoja asutuskeskuksia, jos kunta on muuten haja-asutusaluetta.” Kartalta voidaankin myös huomata, että tiheimmät asutuskeskittymät sijaitsevat useimmin pinta-alaltaan pienissä kunnissa (Alanko’s blog).

Kartan teknisistä ominaisuuksista voidaan todeta, että sininen värimaailma on levollinen, mutta eri luokat eivät erotu erityisen hyvin toisistaan. Kartassa on myös kaikki siinä tarvittavat peruselementit ja kartan elementtien sommittelu on hillittyä. Kokonaisuutena kartan visuaalinen luettavuus on värimaailmasta huolimatta hyvä ja kartan kuvaaman ilmiön spatiaalinen jakautuminen on mahdollista havaita kartalla.

Tutustuin harjoituksen myötä erilaisiin MapInfon työkaluihin, mutta haastavinta kurssikerrassa oli järkevän luokittelun laatiminen teemakartan aineistolle. Jouduin pohtimaan useita eri vaihtoehtoja, ennen kuin päädyin valitsemaani ratkaisuun. Ehdin myös työn alussa vaihtaa käsittelemääni teemaa luokittelun hankaluuden vuoksi. Tässä mielessä harjoituksesta oli merkittävästi hyötyä pyrkiessäni kehittämään kartografisia taitojani.

Lähteet:

Alanko, J. (2015). Alanko’s blog. Kurssikerta 1. <https://blogs.helsinki.fi/jbalanko/>. Luettu 15.1.2015.

Hiltunen, L. (2015). Lauran blogi. Kurssikerta 1. <https://blogs.helsinki.fi/lauhiltu/>. Luettu 15.1.2015.

Väestötieteen perusteet. Tilastokoulu. Tilastokeskus. Luettu 15.1.2015. <http://tilastokoulu.stat.fi/verkkokoulu_v2.xql?course_id=tkoulu_vaesto&lesson_id=5&subject_id=10&page_type=sisalto>