Project

Arktinen hysteria – oudot pohjoiset tunteet tutkii tunteita ja tuntemuksia kertomuksissa pohjoisesta ja Suomesta Pohjolana sekä tarkastelee näiden kertomuksien rakentamaa käsitystä suomalaisesta kansanluonteesta. Hanke keskittyy erityisesti taiteessa ja kirjallisuudessa kuviteltua pohjoista luonnehtiviin negatiivisiin ja ambivalentteihin tunteisiin, joita tutkitaan monitieteisen tunteiden tutkimuksen valossa.

Tutkimuksessa selvitetään “arktiseksi hysteriaksi” kutsuttua pohjoisten tunteiden kirjoa, joka on rakentanut suomalaiskansallista omakuvaa. Kansallistunteita tutkitaan suomalaisina ahdistuksina, ja suomalaisuutta lähestytään yksinäisyyden, melankolian, ärtymyksen, häpeän ja vihan voimaannuttamana tunneyhteisönä, jota tunteiden vaihtelut äärioloissa, ekstaasi ja spirituaaliset tunteet ovat muovanneet.

Hankkeessa kysytään, miten kuvitellun pohjoisen tunteet ja arktisen hysterian esitykset ovat syntyneet suhteessa historiallisiin tunnerakenteisiin ja kognitiiviseen kokemukseen tilasta ja ajasta? Millaisiin poetiikkoihin, luontokäsityksiin, historiallisiin ilmiöihin, poliittisiin ideologioihin tai lääketieteellisiin diskursseihin ja taidekäsityksiin ”outojen pohjoisten tunteiden” esittäminen kytkeytyy? Hanke selvittää myös arktisen hysterian esitysten synnyttämiä moraalisia asetelmia ja kulttuurisia vaikutuksia eri tapaustutkimusten valossa.

Hanketta rahoittaa Koneen Säätiö (2020-2022).


Arctic hysteria – strange Northern emotions explores emotion effects in narratives of the North and investigates experientiality and cultural mentality created by these narratives. The focus is on negative and ambivalent emotions described in and triggered by imaginations of the North and the Finnish North in particular, such as melancholia, anxiety, fear and shame, as well as spiritual emotions and feelings of ecstasy generated by the encountering of Northern spaces and places. Our approach combines interdisciplinary emotions studies, history and philosophy of emotions with the study of literary genres, poetics and rhetoric.

The key concept of the project, “arctic hysteria”, is here understood as a metaphor for strange feelings and emotions permeating in imaginations of the North. By means of various case studies we investigate diverse versions of arctic hysteria in literature and art and examine the changing moral positions and cultural aspects of these representations. We study the ways in which ideas of arctic hysteria have contributed to the building up of Finnish national self-image. How have representations of arctic hysteria emerged from historical structures of feeling and cognitive experiences of time and space? What kinds of poetic ideas and conceptions of nature, historical phenomena, political ideologies and medical discourses have shaped these strange Northern emotions?

The project is funded by the Kone Foundation (2020-2022).


Hystérie arctique – étranges émotions nordiques examine l’effet des émotions dans les récits du Nord et étudie l’expérientialité, ainsi que la mentalité culturelle créées par ces récits. L’accent est mis sur les émotions négatives et ambivalentes, telles que décrites et déclenchées par les imaginaires du Nord et du Nord finlandais en particulier. Celles-ci incluent notamment la mélancolie, l’anxiété, la peur et la honte, ainsi que les émotions spirituelles et les sentiments d’extase générés par la rencontre d’espaces nordiques.  Notre approche interdisciplinaire des émotions inclut l’histoire et la philosophie ainsi que l’étude des genres littéraires, de la poétique et de la rhétorique.

Le concept clé du projet, soit « l’hystérie arctique », est ici compris comme métaphore des étranges sentiments et émotions imprégnant les imaginaires du Nord. À partir de différentes études de cas, nous nous intéressons aux multiples représentations de l’hystérie arctique dans la littérature et l’art, ainsi qu’aux positions morales changeantes et aux dimensions culturelles de ces représentations. Nous étudions la manière dont les conceptions liées à l’hystérie arctique ont contribué à la construction de l’image nationale finlandaise. Comment les représentations de l’hystérie arctique ont-elles émergé des structures historiques des émotions et des expériences cognitives du temps et de l’espace? Quels genres d’idées et de conceptions poétiques de la nature, des phénomènes historiques, des idéologies politiques et des discours médicaux ont façonné ces étranges émotions nordiques?

Le projet est financé par la fondation Kone (2020-2022)