Artikkeli 1

Perinteisen blogitekstin lisäksi saimme myös toisen kotitehtävän toisella kurssikerralla. Saimme luettavaksemme Anna Leonowiczin artikkelin ” Two-variable choropleth maps as a useful tool for visualization of geographical relationship”. Se käsitteli kahden päällekkäisen teeman käyttöä teemakartassa ja siitä oli tarkoitus kirjoittaa ns. reaktiopaperi eli ajatuksia, jota teksti herätti suhteessa aiempaan mielikuvaan aiheesta. Tehtävän tavoitteena oli syventää kurssikerralla opittuja asioita.

Artikkeli kertoo siis kahden päällekkäisen teeman käytöstä samassa teemakartassa, tarkemmin kahden päällekkäisen koropleettikartan käytöstä, joiden ulkoasu poikkeaa kuitenkin huomattavasti 2. kurssikerralla opitusta MapInfon saman tyyppisestä kartasta. Artikkelissa kerrotaan muun muassa kahden päällekkäisen teeman käytön ominaisuuksista sekä heikkouksista ja vahvuuksista verrattuna tavalliseen yhtä teemaa esittävään karttaan. Siinä kerrotaan myös puolalaisille maantieteen opiskelijoille järjestetystä kyselystä, jossa opiskelijat mm. vertailivat yksiteemaisen ja kaksiteemaisen kartan luettavuutta ja tulkittavuutta, ja tarkastellaan kyselyn tuloksia.

Artikkelin kartat vaikuttivat aluksi hieman oudoilta, mutta lähemmän tarkastelun jälkeen niistä paljastui mielenkiintoisia näkökulmia, kuten se, että niiden legendan avulla kahden teeman välistä korrelaatiota on melko helppo havaita kartalta. Kyseiset kartat voisivatkin olla hyvä lisä kahden teeman samanaikaiseen esittämiseen, ainakin ne toisivat taas uuden vaihtoehdon. Helposti luettavalla legendalla ja oikeanlaisilla värivalinnoilla kahden päällekkäisen teeman teemakartoista korrelaatioita onkin jopa helpompi havaita kuin kahdesta erillään olevasta perinteisestä teemakartasta, koska teemat esitetään silloin samassa yhteydessä. Sen sijaan yksittäisen ilmiöiden levinneisyyttä on selvästi helpompi ja nopeampi havaita perinteisestä yhden muuttujan teemakartasta, kuten artikkelin tutkimuskin osoittaa.

Artikkelin karttojen legendat eroavat huomattavasti tyypillisesti käytetyistä legendoista, jossa kahden teeman arvot esitetään toisistaan erillään. Tässä kahden eri värin yhdistelmä legendassa kuvaa teemojen arvoja kartalla. Legenda esitetään yleensä 3 x 3 ruudukon laatikkona, jossa molemmat akselit kuvaavat yhden teeman arvoja eri värisävyillä. Liitän tekstin yhteyteen vielä kuvan tästä laatikosta niin ehkä saatte siitä paremman käsityksen kuin heikohkon selitykseni avulla. Joka tapauksessa teemojen arvot luokitellaan yleensä kolmeen luokkaan, ja legendasta pystyy lukemaan näiden arvojen korreloimista. Mitä lähempänä havainnot ovat laatikon kulmasta kulmaan vedettyä viivaa, sitä voimakkaammin ne ovat kytkeytyneet toisiinsa, eli kun toisen arvot nousevat, niin myös toisen arvot nousevat samassa suhteessa. Jos taas havainnot ovat lähempänä laatikon reunoja, niin teemojen suhde muuttuu päinvastaiseksi. Jokaisella laatikon ruudulla on omat arvonsa ja värisävynsä ja ne kuvautuvat kartalle. Jos esimerkiksi toisen teeman alkuperäinen väri ruudukossa on ollut sininen ja toisen punainen, niin päällekkäin aseteltuna niiden väri kuvautuu violettina legendassa ja siten myös kartassa. Tämänkin ymmärtäminen helpottuu katsomalla liitteenä olevaa karttaa.

Kuva 1. Kahden muuttujan koropleettikartta legendoineen. Muuttujina maaseudulla asuvien osuus ja alle 18-vuotiaiden osuus väestöstä. Kaksi ylintä karttaa kuvaavat yhden muuttujan koropleettikarttoja, joiden pohjalta varsinainen kartta alapuolella rakentuu  (Leonowicz, 2006).

Kuva 1. Kahden muuttujan koropleettikartta legendoineen. Muuttujina maaseudulla asuvien osuus ja alle 18-vuotiaiden osuus väestöstä. Kaksi ylintä karttaa kuvaavat yhden muuttujan koropleettikarttoja, joiden pohjalta varsinainen kartta alapuolella rakentuu (Leonowicz, 2006).

Artikkelien karttojen ymmärtäminen voi vaatia hieman kokemusta teemakarttojen lukemisesta, sillä etenkin niiden legendan ymmärtäminen voi aiheuttaa hankaluuksia. Legenda on loppujen lopuksi aika yksinkertainen, mutta näyttää ensisilmäyksellä oudolta perinteiseen legendan muotoon tottuneesta. Pidän tapaa, jossa toinen kahden päällekkäisen teemakartan teemoista on esitetty rastereilla ja vain toinen väreillä, kuitenkin helppolukuisempana, mutta tämä uusi tapa saattaa ehkä helpottaa korrelaatioiden havaitsemista. Tämä olisi helppo testata tekemällä MapInfolla kaksi karttaa samasta aiheesta näillä eri metodeilla, mutta artikkelin esittämää karttaa ei ohjelmalla ilmeisesti ohjelmalla pysty tuottamaan, koska emme sitä ainakaan viime kurssikerralla harjoitelleet.

Vaikeinta artikkelin tulkinnassa oli mielestäni legendaan liittyvät tekstiosat. Ymmärrän kyllä periaatteessa miten legendaa käytetään kartan tulkinnassa, mutta itse sen tuottaminen ja selittäminen jäi tekstin perusteella hieman hämärän peittoon. Joidenkin tilastollisten ym. käsitteiden parempi hallinta olisi voinut auttaa tulkinnassa. Artikkelin tulkintaa ei helpottanut lainkaan se, että artikkeli oli kirjoitettu englanniksi. Erityisesti juuri legendaan liittyvien tekstin pätkien merkitys saattoi jäädä minulle vähän epäselväksi, vaikka yritinkin kovasti käyttää apuna netin sanakirjoja.

Lähteet

Leonowicz, A (2006). Two-variable choropleth maps as a useful tool for visualization of geographical relationship. Geografija. T. 42. Nr 1. 33–37.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *