7. kurssikerta

Viimeinen kurssikerta oli alusta loppuun itsenäistä työskentelyä. Tarkoitus oli tuottaa kartta tai useampi vähintään kahdesta muuttujasta. Aineisto tuli olla hankittuna esimerkiksi internetistä jo ennen kurssikertaa, sillä tämä oli eniten aikaa vievä osa tehtävässä. Valitsin aineistoni alueeksi Saksan ja sen osavaltiot ja muuttujiksi tilastotiedot Saksan väkiluvusta, väentiheydestä, tieliikenneonnettomuuksista ja maankäytöstä osavaltioittain vuonna 2013.

Kartta Saksan osavaltiosta löytyi netistä valmiina vektoriaineistona, mutta tilastotiedot minun piti ensin kopioida Exceliin ja sieltä vasta MapIfoon. Jos karttani olisi ollut bittimuotoinen eli tavallinen kuva, minun olisi pitänyt ensiksi kiinnittää se koordinaatistoon ns. vastinpisteiden avulla, mutta koska karttani oli valmis paikkatietokanta, aloitin työskentelyn tilastoista. Ensimmäinen tehtäväni oli siis muokata Excel-aineistoni sellaiseen muotoon, että MapInfo kykenisi tulkitsemaan sitä. Tämän jälkeen yhdistin karttani tietokantaan tiedot Excel-taulukoista SQL Select – toiminnon avulla. Kun kaikki muuttujat löytyivät samasta taulukosta, oli aika tehdä niistä teemakarttoja. Tein kaksi karttaa, joista toisen aiheena oli Saksan väentiheys ja tieliikenneonnettomuudet ja toisen puolestaan Saksan väkiluku ja maankäyttömuodot. Luokittelussa käytin jälleen luonnollisia luokkavälejä.

Kartat onnistuivat taas kerran ihan hyvin. Ensimmäisestä kartasta, eli väentiheys ja liikenneonnettomuuskartasta, voidaan päätellä muun muassa, että Saksan läntisissä osissa väentiheys on itäisiä osia suurempi, lukuun ottamatta joitakin pieniä osavaltioita kuten Berliiniä. Eniten tieliikenneonnettomuuksia tapahtuu niin ikään valtion läntisissä osissa ja Baijerin osavaltiossa etelässä, joten onnettomuuksien määrällä ja väentiheydellä voidaan olettaa olevan jonkinlaista korrelaatiota.

Kuva 1. Saksan väentiheys ja tieliikenneonnettomuudet osavaltioittain vuonna 2013.

Kuva 1. Saksan väentiheys ja tieliikenneonnettomuudet osavaltioittain vuonna 2013.

Saksan väkiluku ja maankäyttö osavaltioittain vuonna 2013.

Kuva 2. Saksan väkiluku ja maankäyttö osavaltioittain vuonna 2013.

Toisesta kartasta, joka kuvaa Saksan väkilukua ja maankäyttöä, voidaan myös havaita monia asioita. Kuten edellisen kartan väentiheys, myös väkiluku on suurimmillaan valtion länsiosissa sekä lisäksi eteläosissa. Erityisesti entisten Itä-Saksan ja Länsi-Saksan alueiden välillä on huomattavia eroja sekä väkiluvuissa että väentiheydessäkin. Tämä selittyy Wikipedian mukaan osittain sillä, että Itä-Saksasta muutti paljon ihmisiä Länsi-Saksan puolella Toisen maailmansodan jälkeen ja tämä sama trendi jatkui myös Saksojen yhdistyttyä. Syynä muuttoon saattoi olla esimerkiksi toiveet paremmasta taloudellisesta menestymisestä sekä poliittisesta vapaudesta Länsi-Saksan puolella. Suurimmat maankäyttömuodot osavaltioissa ovat selvästi maatalous ja metsät. Etenkin valtion länsiosissa myös rakennetulla alueella ja liikennealueilla, eli esim. tieverkostolla, on aika suuri merkitys. Kartta on hiukan epäonnistunut, koska kaikkein pienempien osavaltioiden ympyrädiagrammeja on melko hankala tulkita tarkasti niiden pienen koon vuoksi. Alla olevasta linkistä Wikipediaan voi halutessaan käydä tarkastelemassa Saksan osavaltioiden nimiä, jotka olisin toki voinut lisätä myös tekemilleni kartoille.

Saksan osavaltiot kartalla

Viimeinen kurssikerta oli loppujen lopuksi aika yksinkertainen. Muuttujien aineisto, ainakin minun aiheeseeni, oli varsin helposti löydettävissä ja sen käsittely Excelissä sujui lähes ongelmitta. Vektorikarttakin löytyi opettajan ohjeistuksella helposti ja sen käyttö oli vaivatonta. Enemmän haastetta olisikin tuonut tilanne, jossa valmista paikkatieto ei olisi ollut alueeltani saatavissa. Silloin minun olisi pitänyt itse rekisteröidä bittikuva MapInfon koordinaatistoon ja piirtää se pohjakartan avulla. Taulukkojen yhdistely MapInfossa onnistui pikaisella ohjeiden selailulla nopeasti eikä teemakarttojen tuottaminen sen jälkeen ollut haastavaa. Kurssikerta oli muutenkin muita mielenkiintoisempi, sillä kuten Annamari Kiviahokin toteaa, tällä kerralla saimme tuottaa juuri omanlaisemme kartan itse valitusta aineistosta.

Kurssi opetti minulle paljon uusia asioista MapInfosta sekä paikkatiedosta yleensä ja odotankin, että pääsen hyödyntämään taitojani tulevissa opinnoissani ja mahdollisesti myös työelämässä. Jotkin ohjelman toiminnot jäivät kuitenkin ehkä vähän huonommalle osaamiselle, ainakin ilman ohjeita, mutta uskon kuitenkin hallitsevani kohtalaisesti tärkeimmät toiminnot ohjelmasta. Huomasin kurssin aikana, että työtapani oli edetä suunnitelmallisesti kohta kohdalta ja vähän liian usein tarkkoja ohjeita noudattaen. Olisin voinut ehkä haastaa itseäni enemmän ja sitä kautta myös mahdollisesti muistaa asiat paremmin, mutta oppimani mitataan kuitenkin vasta ensi kerralla kun työskentelen paikkatiedon parissa.

Lähteet

Kiviaho, A. (2015). 7. kurssikerta. Annamarin blogi. <https://blogs.helsinki.fi/annakivi/2015/03/02/7-kurssikerta/< Luettu 14.3.2015

Pohjakartta Saksan osavaltioista: http://www.naturalearthdata.com/

Saksan tilastotiedot: http://www.statistik-portal.de/Statistik-Portal/en/

Saksa. Wikipedia. <http://fi.wikipedia.org/wiki/Saksa> Luettu 2.3.2015

Saksan väestö. Wikipedia. <http://fi.wikipedia.org/wiki/Saksan_v%C3%A4est%C3%B6> Luettu 2.3.2015

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *