Ohjaustaidot verkko-opetuksessa

Avoimen yliopiston henkilöstökoulutuksessa 3.4.2014 paneuduttiin ohjaustaitoihin verkko-opetuksessa. Asiantuntija-alustuksen aiheeseen piti Päivi Mäkinen esityksellään, jossa keskityttiin kurssin rakentamiseen ja suunnitteluun sekä opettajan erilaisiin rooleihin verkko-oppimisympäristössä. Viestinnän tuntiopettajana toimiva Sanna Ojajärvi kommentoi esitystä omiin kokemuksiinsa perustuen. Keskustelua ja kommentteja herätti opiskelijoiden tilan ja ohjauksen välinen suhde ja niiden välinen tasapaino.

Ohjauksen ja opiskelijan tilan välinen tasapaino verkko-opetuksessa
Esitys Päivi Mäkinen, kommentaattorina Sanna Ojajärvi  

Kirjankansi_margitOhjauksen rooli verkko-opinnoissa voidaan nähdä kontaktiopetuksesta poikkeavana. Verkossa keskeisiä toimijoita ovat oppijat, ei niinkään opettaja. Opettajan tehtävänä on opiskelijoiden ohjaaminen siten, että opiskelijat pystyisivät mahdollisimman itsenäiseen työskentelyyn ja ajattelutyöhön. Opiskelijoiden ohjaukseen verkossa liittyy erilaisia rooleja, joihin ohjaajan on pystyttävä asettumaan.

Päivi Mäkinen jaottelee ohjauksen muodot mielekkäästi tutoroinniksi, mentoroinniksi sekä koordinoinniksi, jotka vaihtelevat tilanteen mukaan kurssin aikana. Tutorointi käsittää ilmapiirin luomiseen, emotionaalisuuteen sekä läsnäoloon ja opiskelijoiden kohtaamiseen liittyvää toimintaa. Tällä roolilla ja turvallisen ilmapiirin luomisella on tärkeä tehtävä, sillä hyvällä ilmapiirillä voidaan edistää yhteisöllistä oppimista. Ohjauksen mentorointiroolilla Mäkinen viittaa opetettavan sisällön työstämiseen ja käsittelyyn. Mentorina toimiessaan opettajan tavoitteena on esimerkiksi aktivoida opiskelijoiden älyllistä toimintaa. Tällaisessa roolissa opettajan tehtävänä on auttaa opiskelijaryhmää löytämään erilaisia näkökulmia sekä kehittämään omaa osaamistaan. Koordinoijan rooli puolestaan sisältää opintojen hallinnollisen puolen, esimerkiksi aikataulutuksen, kokonaisuuksien hallinnan sekä rytmin hallinnan.

Mäkinen painottaa, että opettaja ei saisi omalla äänellään ja toiminnallaan viedä tilaa opiskelijoiden omalta tilalta verkkoympäristössä. Jotta vuorovaikutuksellista oppimista voisi opiskelijoiden kesken verkkoympäristössä syntyä, on opiskelijoita ohjattava, kuitenkaan vaikuttamatta liikaa opiskelijoiden ajattelun kehittymisen suuntaan. Opettaja tukee opiskelijoita oppimista erilaisten roolien kautta eri tilanteissa, mutta opettajan ei tulisi toiminnallaan tehdä ajatustyötä opiskelijoiden puolesta. Tähän verkkoympäristö tarjoaa hyvän mahdollisuuden. Opettajan on verkkoympäristössä, ehkäpä jopa kontaktiopetusta helpompaa, antaa opiskelijoille tilaa kehittyä ja jättäytyä itse ”tukipilariksi”. Oppiminen on hidas prosessi ja opiskelijoille tulisi antaa aikaa asioiden työstämiseen. Opiskelijan tilan ja ohjauksen välinen suhde herätti ajatuksia myös tuntiopettajana toimivassa Sanna Ojajärvessä. Hän totesi opettamillaan kursseilla usein käyvän niin, että opiskelijat auttavat toisiaan ennen kuin opettaja ehtii mukaan keskusteluun. Ohjauksen tavoitteena onkin opiskelijoiden itseohjautuvuuden tukeminen. Mäkinen toteaa osuvasti ”ohjauksen tavoitteena on sen tarpeettomaksi tekeminen”.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *