Anvisningar till ultraljuddatainsamlingen

Gymnasieelever som fladdermusforskare – vetenskapsprojektet

1. BILDA SMÅGRUPPER

Ljudmaterial samlas in i smågrupper. Skapa först en smågrupp och välj en gruppstuderande som tar hand om schemat och påminner gruppmedlemmarna i ljudinsamlingen före datainsamlingshelgen, till exempel med ett textmeddelande / WhatsApp-meddelande. Vissa studerande deltar självständigt i insamlingen av ljuddata.

Varje smågrupp (eller självständig elev) får sitt eget AudioMoth-apparatpaket för ljudinsamling. Apparatförpackningarna är numrerade och numret på varje apparat finns både på apparatpaketet och dess innehåll. Paketet innehåller en färdigmonterad AudioMoth-ljudinspelare (minneskort A i apparaten) och all nödvändig utrustning för datainsamling. MicroSD-kort B som ingår i apparatpaketet ersätter kort A i apparaten före den femte helgen av ljudinspelningen (i mitten av juli). Vi kommer att påminna dig om utbytet via projektets Instagram-konto.

OBS! Det är viktigt att batterierna i apparaten inte tas ut från ljudinspelaren utan instruktioner från projektforskarna.

2. FÖLJ PROJEKTETS INSTAGRAM-KONTO: lukiolaisetlepakkotutkijoina

https://www.instagram.com/lukiolaisetlepakkotutkijoina/

Vi delar ut information om projektet via Instagram-kontot och vid behov får du kontakt med projektets forskare om du till exempel har några frågor om datainsamlingen. Vi kan nås genom kontot under hela datainsamlingen. Ditt Instagram-konto är endast till för personer som deltar i projektet och är därför ett privatkonto. Speciellt för en smågruppstuderande är det viktigt att följa projektets Instagram-konto så att hen kan informera andra gruppmedlemmar.

3. GÅ TILL WEBBPLATSEN LAJI.FI OCH SKAPA EN KLASSIFICERING FÖR MATERIALINSAMLINGEN

Vårt projekt kan endast nås av dem som deltar i projektet och därför måste man ha en användar-id för webbplatsen Laji.fi. Alla projektdeltagare behöver en egen ID. Gå först till Laji.fi/, klicka därefter på knappen Kirjaudu| Rekisteröidy (Logga in/Registera) och välj Luo tili (Skapa konto).

Du kan välja hur du vill logga in:

 • Skapa ett nytt Laji.fi-konto
 • Använd ett Google-konto
 • Använd ett Facebook-konto

När du skapar ett konto på något av de följande sätten är det viktigt att du anger ditt fullständiga för- och efternamn eftersom vi accepterar ID som baserar sig på den lista över deltagarna som din lärare skickar.

Därefter (från och med slutet av maj) kommer du in på tjänsten Vihko (Häftet) på adressen laji.fi/ där du hittar Lepakkolomake (fladdermusforskningsformuläret). Formuläret kan också nås under rubriken Muut seurantatutkimukset (Övriga spårningsstudier). Klicka på knappen Lukiolaiset lepakkotutkijoina (gymnasieeleverna som fladdermusforskare) och begär tillgång till formuläret. Vi godkänner då din inloggningsförfrågan.

4. TIDSPLAN FÖR DATAINSAMLINGEN
Audiomoth-ljudinspelaren registrerar samtliga ultraljud som produceras av fladdermössen under predationen och navigeringen (varannan helg) under nio helger sommaren 2019. Fladdermusarternas ultraljud skiljer sig från varandra, och vi vet från insamlingsdata vilka arter som förekommer på dina forskningsplatser. Godkänn din grupp i förväg för materialinsamlingen och märk namnet på den gruppmedlem som är ansvarig för användningen av ljudinspelaren i listan nedan för respektive helg. Den ansvariga eleven i smågruppen tar listan och sköter om schemat.

OBS! För ljudinspelaren ut i terrängen senast klockan 20:00 på fredag.

Ljudinspelaren har förprogrammerade inspelningstider (mellan fre-lör och lör-sön natt) för varje datainsamlingshelg. Apparaten spelar in ljud i 10 minuters cykler genom natten. Du kan hämta ljudinspelaren från terrängen från och med söndag när som helst efter kl. 07:00. Därefter skickas ljudfilerna och platsinformationen för apparaten till Naturhistoriska centralmuseet (Luomus) enligt anvisningarna nedan.

5.AUDIOMOTH -APPARATPAKETET INNEHÅLLER:

 • En AudioMoth ultraljudsinspelare (batterier och minneskort A installerade) som är klar för användning
 • 9 (+2 extra påsar) plastpåsar som fungerar som väderskydd för AudioMoth
 • 2 återslutningsbara buntband för montering av AudioMoth t.ex. i ett träd
 • Forskningsdatakort (laminerat, träs in i ett buntband innan du ansluter apparaten till ett träd etc.)
 • Minneskortläsare för överföring av ljuddata
 • Minneskort B
 • 1 kuvert (porto betalt) för att returnera minneskort A
 • Reservbatterier (ersätter de gamla vid behov under sensommaren om instruktioner tillhandahålls av forskarna)
 • USB-kabel (i reserv, behövs eventuellt senare)

Varje apparatpaket är numrerat. Du hittar apparatens nummer på apparatpaketet, AudioMoth och minneskortet. Om en av dina varor (t.ex. plastpåsarna) tar slut i din grupp, kontakta oss genast via vårt Instagram-konto och vi skickar då fler. 

6. VAL AV PLATS FÖR LJUDINSPELAREN

Välj en plats för ljudinspelaren tillsammans med gruppen. Välj en plats dit medlemmarna i gruppen kan gå enkelt och säkert. Placeringen av ljudinspelaren är densamma under hela mätperioden (från juni till september). Det är en bra idé att placera ljudinspelaren på ett ställe där du vet att fladdermössen uppträder eller där du tror att de skulle kunna flyga. Fladdermössen trivs i t.ex. följande miljöer:

 • nära vattendrag (strandområden) och våtmarker
 • gårdar och parker (både urbana och lantliga). Fladdermöss kan ses flyga runt till exempel gatubelysningar.
 • Sällsynta skogsområden. Ju äldre skogen är desto större är sannolikheten för att fladdermössen flyger där.

Försök att undvika platser där det finns mycket människor och / eller ljudinspelaren inte kan döljas. I allmänhet räcker även ett litet gömställe. Ljudinspelaren registrerar alla ljud från omgivningen inklusive tal. Det är bra att notera detta när du placerar ljudinspelaren ut i terrängen så att den inte befinner sig inom ett hemfridsskyddat område (t.ex. för nära en bostadsbyggnad). Undvik också områden med starkt bakgrundsbrus (t.ex. en brusande fors, en högljudd/stor väg eller en fabrik) eller områden som ligger nära strömförsörjare eller kraftledningar. Dessa orsakar störningar i ljudinspelningen.

Kontrollera att det inte finns några hårda reflekterande ytor i närheten av AudioMoth (t.ex. tegel eller asfalt). Den reflekterande ytan förvränger det sonarljud som apparaten spelar in.

7. ULTRALJUDDATAINSAMLING MED AUDIOMOTH-APPARATEN

Ljudinspelaren har förprogrammerats med ett schema för helgens insamling. Det är viktigt att batterierna inte kopplas ur apparaten under datainsamlingsperioden, såvida vi har instruerats av forskarna.

 1. Kontrollera att ljudinspelaren är i läget ”custom”, och att minneskortet är isatt i apparaten.

2. Placera ljudinspelaren i nedersta hörnet i den plastpåse som finns i apparatpaketet. Töm all överflödig luft från påsen och slut påsen försiktigt genom att trycka ihop den vid mynningen. Ta även med dig ett buntband och forskningsdatakortet. OBS! Kanterna på ljudinspelaren är skarpa och kan enkelt förstöra påsen, så hantera påsen försiktigt.

3. För ljudinspelaren till en plats som valts ut av gruppen under fredagen före kl. 20:00. Trä forskningsdatakortet genom buntbandet enligt bilden nedan och fäst påsen med buntbandet t.ex. i ett träd. OBS! Buntbandet kan återförseglas och samma buntband kan användas under alla materialuppsamlingshelger. Apparaten ska placeras så att den har ett ”fritt” flygutrymme (t.ex. en väg, en strand eller en gård) framför sig. Apparaten ska placeras på en höjd av ca 1,5 meter.

Kontrollera slutligen följande:

  1. Buntbandet kommer inte för nära ljudinspelaren, men lite utrymme finns kvar däremellan
  2. Det (gröna) kretskortet på apparatens sida är synligt enligt bilden nedan
  3. Det finns inga rynkor i påsen framför kretskortet
  4. Forskningsdatakortet sitter ordentligt och kommer inte att kunna fladdra i vinden eller slå mot ljudapparaten (orsakar annars störningar i inspelningen)

 

4. Ta ett foto av ljudinspelarmiljön. Du kan antingen ta panoramabilder eller flera foton. En mobiltelefonkamera fungerar bra för detta ändamål. Ta bilden ca 3-5 meter från din AudioMoth.

 

 

 

 

 

 

5. Hämta ljudinspelaren från terrängen när som helst under söndagen och skicka ljudfilerna enligt vad som beskrivs nedan. OBS! Klipp inte av buntbandet utan öppna den genom att trycka på den lilla knappen på buntbandets låsmekanism. Buntbanden är återlåsbara.

Ljudinspelaren har följande indikatorlampor:

 • grön som blinkar ibland -> apparaten är i viloläge och spelar inte in (intermittent ljudinspelning)
 • rött snabbt / kontinuerligt blinkande ljus -> inspelning pågår
 • grönt och rött ljus -> felmeddelande (t. ex. fel eller felaktigt minneskort)

Apparaten kan vara hela sommaren i läget ”custom”, eller du kan också hålla apparaten i läget usb/off när den är inte i bruk. Under datainsamlingshelg apparaten måste vara i läget ”custom”.

8. SÄNDNING AV LJUDDATA

Förbered:

 • Tryck försiktigt på minneskortet och släpp (kortet hoppar ut ur apparaten). Sätt den i minneskortsläsaren i apparatpaketet (minneskortsläsaren har en egen plats för microSD-kortet) och anslut minneskortsläsaren till datorn. Ljudinspelaren har spelat in 18 filer varje natt, dvs. totalt 36 filer under datainsamlingshelgen.
 • När du har anslutit minneskortsläsaren till din dator kan du se innehållet genom att välja minneskortet i fönstret Den här datorn. De 36 filer som lagrats under din datainsamlingsvecka hittar du genom att söka på datum.
 • Skapa en ny mapp på skrivbordet och namnge det ”AudioMoth”. Använd musen för att välja de filer du sparade under din datainsamlingshelg och kopiera dem till den nyskapade mappen AudioMoth med kommandot kopiera / klistra in. OBS! Vare sig klipp eller ta bort filer från minneskortet. Ljudfilerna för de fyra första helgerna lagras i minneskort A och ljudfilerna för de återstående fem helgerna i minneskort B. Filer får inte i något skede tas bort från korten.
 • Se till att du kopierar alla de 36 filerna från din egen datainsamlingshelg till AudioMoth-mappen på datorns skrivbord.
 • Ta minneskortet från läsaren och sätt tillbaka det i din AudioMoth. Det är viktigt att minneskortet sitter korrekt i apparaten (se bilden nedan)

Gör så här för att skapa en zip-fil av de 36 filerna i AudioMoth-mappen:

 • Högerklicka på mappen
 • Klicka på Skicka till (Send to) och välj Komprimerad mapp (Compressed zip folder)
 • En ny komprimerad (zip)-mapp ”AudioMoth” (samma namn) skapas nu på samma plats
 • Byt namnet på nästa komprimerade ”AudioMoth”-mapp med formatet:

apparat_nummer_X_helg_nummer_X   T.ex. Apparat_4_helg_1

Du hittar apparatens nummer på paketet, apparatens framsida och minneskortet. Numreringen av helgerna finns i listan i avsnitt 4.

Sändning av mappen

Logga in på webbplatsen Laji.fi med de användar-id du tidigare skapat (i maj) och gå till Lepakkolomake (fladdermusformuläret). Klicka på Kirjaa tietoja (Spela in data) till vänster på sidan.

1. Skicka zip-filen (och byt namn) i föregående punkt med länken Funet filesender i början av formuläret

2. Använd formuläret för att ange platsen för detektorplatsen

Första helgen (Gruppens första inspelning, endast första gången):

 • Klicka på knappen: Luo uusi lepakkotutkimuspaikka (Skapa en ny fladdermusforskningsplats).
 • Markera ljudinspelarens läge på kartan (du kan zooma in på kartan). Klicka på kartpunktsverktyget (markerat med en röd cirkel) och klicka sedan på punkten på kartan. Du kan om du vill ändra karttyp med knappen (den blå pilen) längst upp till vänster på kartan.

 

 

 

 

 

 

 • Ge platsen ett namn som hela gruppen känner till. Placeringen av detektorn söks sedan alltid med detta namn.
 • Kommun
 • Gymnasium
 • Naturtyp

Helgerna 1-9

 • Hitta en ljudinspelare för ditt gymnasium från listan (du kan sortera listan enligt kommun)
 • Klicka på platsen för din ljudinspelare och välj ”Kirjaa uusi havaintoyö” (”Skriv ny observation”).
 • Ange önskad information (först fredag-lördag natt) och klistra in bilderna (se formuläret för instruktioner)
 • Kom ihåg att fylla i informationen för båda nätterna. Välj Kirjaa uusi havaintoyö” (”Skriv ny observation”) och ange information (lördag-söndag natt)

3. Packa slutligen alla tillbehör i apparatpaketet och ge sedan paketet till den medlem i din grupp som står i tur.

9. RETURNERING AV MINNESKORT A TILL NATURHISTORISKA CENTRALMUSEET

Efter den fjärde helgen (12-14 juli) skickas microSD-kortet A (förinstallerat i apparaten) till Naturhistoriska centralmuseet i det kuvert som följde med apparaten. Den elev som står i tur inom ljudinsamlingsforskningen fyller i returformuläret inuti kuvertet och sätter microSD-kortet i den medföljande adaptern, vikar en bit kartong och sätter adaptern(+minneskortet) mellan kartongen (kartongen skyddar minneskortet medan det är i posten på väg till Naturhistoriska centralmuseet) och skickar den till Naturhistoriska museet i returkuvertet. På samma gång sätter hen minneskortet B (medföljer med paketet) in i AudioMoth. Vi kommer att påminna dig om utbytet och sändningen av kortet via projektets Instagram-konto.

10. EVENTUELLA YTTERLIGARE FRÅGOR OCH MATERIAL SOM TAGIT SLUT

Om du behöver ytterligare information om datainsamlingen eller om din grupp saknar forskningsmaterial (t.ex. plastpåsar eller buntband) under datainsamlingsperioden, kontakta oss via projektkontot på Instagram:

https://www.instagram.com/lukiolaisetlepakkotutkijoina/

eller per e-post: piia.lundberg(a)helsinki.fi

11. RETURNERING TILL NATURHISTORISKA CENTRALMUSEET I SEPTEMBER 2019

Datainsamlingen avslutas den 22 september. Därefter samlar du ihop alla apparatpaket som levererats till din grupp och returnerar dem till Naturhistoriska centralmuseet. När du returnerar apparatpaketet kan du använda samma kartong i vilken apparatpaketet skickades till din grupp, och returneringen kan göras som kundretur via posten eller Matkahuolto.

Via posten:
Asiakaspalautus
Sopimus 127167
Laskutustunnus 606422
Luonnontieteellinen keskusmuseo
PL 17 (Pohjoinen Rautatiekatu 13)
00014 Helsingin yliopisto 

via Matkahuolto:
Luonnontieteellinen keskusmuseo
PL 17 (Pohjoinen Rautatiekatu 13)
Asiakasnumero 09401462
00014 Helsingin yliopisto