Vihapuhe yhtenäistyy

Voimakkaat vihan ilmaukset ovat yksi Suomi24-aineiston piirteistä, joita Citizen Mindscapes -projektissakin pohditaan. Tähän liittyen on Puolassa hiljattain julkaistu kielitieteellisen aikakauslehden erikoisnumero (Lodz Papers in Pragmatics, 13: 2, 2017). Siinä käsitellään useita aiheita, joista yksi on vihapuheen samankaltaistuminen kahdessa eri Euroopan maassa, Englannissa ja Puolassa.

Sanojen hakeminen sähköisestä tekstistä on ollut jo kauan varsin yksinkertaista. Tehtävä monimutkaistuu, kun halutaan saada selville sanojen keskinäisiä suhteita. Mikäli netistä hakee vihaa tarkoittavia sanoja, saa vihapuheesta varsin vaillinaisen kuvan. Vihapuheen kirjoittaja ei välttämättä puhu suoraan vihasta. Sen sijaan hän voi käyttää esimerkiksi kirosanoja tai alatyylin sanoja. Tällaiset sanat voivat kertoa vihapuheesta jopa enemmän kuin varsinaiset vihasanat.

Liikkeelle voisi lähteä myös siitä, millaisista aiheista vihapuheen levittäjillä on tapana kirjoittaa ja millaisia sanoja niihin liittyy. Sellaisia suomen kielen sanoja saattaisivat olla vaikkapa mamu tai viherpiipertäjä.

Kielenkäyttö on kuitenkin paljon muutakin kuin pelkkiä sanoja. Kielitieteilijöitä kiinnostaa esimerkiksi, millä tavoin vihaista keskustelua netissä käydään. Yksi tapa tarkastella asiaa on pohtia, onko kyseessä aggressiivinen, vastustajan näkemysten kumoamiseen pyrkivä mielipiteiden vaihto, lumipallomaisesti kasautuva mielipiteiden vyöry vai vapaampi keskustelu, jossa yksittäiset puheenvuorot eivät välttämättä liity kovinkaan tiukasti toisiinsa.

Vihapuheeseen liittyvässä tutkimuksessa on havaittu aste-eroja tunneilmaisussa eri kielten puhujien välillä. Siinä missä puolalaiset nettikirjoittelijat eivät kavahda voimakkaidenkaan sanojen käyttämistä ja vastustajan persoonan halventamista, brittikirjoittelijat ovat kohteliaampia ja sävyisämpiä. Tutkimuksen perusteella vaikuttaa kuitenkin siltä, että puolalaisten ja brittien kielenkäyttö on viime aikoina lähentynyt. Molempien kohdalla voidaan puhua verkossa julkaistujen mielipiteiden radikalisoitumisesta. Viime aikoina on puhuttu paljon myös siitä, että kärjistetyn kriittiset ja negatiiviset kommentit keräävät enemmän nettihuomiota kuin asialliset ja positiiviset kommentit.

On kuitenkin hyvä muistaa, että vihapuhetta on toki tutkittu jo aikaisemminkin, esimerkiksi 1950-luvulla toisen maailmansodan jälkeen. Tuolloin tiettyyn ihmisryhmään kohdistuvan vihan ilmaisussa ja kasvussa tunnistettiin viisi vaihetta. Ensimmäisessä vaiheessa tietystä ihmisryhmästä alettiin puhua ja kirjoittaa kielteisiä asioita. Toisessa vaiheessa heihin otettiin fyysistä etäisyyttä, ja kolmannessa heitä alettiin syrjiä. Neljännessä vaiheessa heihin alettiin kohdistaa väkivaltaa, ja lopulta heitä alettiin tappaa.

Olisiko kielentutkijoiden mahdollista havaintojensa pohjalta estää se, että ihmiset siirtyvät kielteisestä kielenkäytöstä syrjintään ja väkivaltaan? Todennäköisesti tämä ei ole mahdollista yksin kielentutkijoiden voimin, mutta kielentutkijat voivat tarvittaessa soittaa hälytyskelloja tiedottamalla huolestuttavista tutkimustuloksista.

Kiinnostava on myös kysymys, miten ihmisten kielenkäyttö muuttuu siirryttäessä vaiheesta toiseen. Voisi odottaa, että vihan ilmaisut muuttuvat voimakkaammiksi vihan kasvaessa ja että aikaisempia tabuja murtuu. Väkivallan lisääntyessä voidaan kuitenkin myös ottaa käyttöön kaunistelevia ilmaisuja ja asioista voidaan olla vaiti. Kielellä saa halutessaan aikaan pahaa, mutta sitä tarvitaan myös pahan paljastamiseen ja estämiseen.

Teksti: Heli Tissari, Ulla Vanhatalo ja Mari Siiroinen

Tutkimuskirjallisuus:
Kopytowska, Monika & Fabienne Baider. 2017. From stereotypes and prejudice to verbal and physical violence: Hate speech in context. Lodz Papers in Pragmatics 13: 2, 133–152.
Lewandowska-Tomaszczyk, Barbara. 2017. Incivility and confrontation in online conflict discourses. Lodz Papers in Pragmatics 13: 2, 347–367.

Koko julkaisu:
Lodz Papers in Pragmatics 13: 2.

Vihan sanat

(Photo by Autumn Goodman on Unsplash)

Monet ovat kiinnostuneita siitä, mitä viha on. Meidän kolmen naisen kielentutkijatiimimme halusi tutkia nykysuomea, joten päädyimme käyttämään Suomi 24 -korpusta, johon on kerätty Suomi 24 -keskustelut vuoden 2001 alusta syyskuulle 2016. Tästä mahdollisuudesta saamme kiittää ”Citizen Mindscapes” -projektia, jonka ansiosta nämäkin aineistot olivat käytettävissämme. Vaihtoehtoja sille, mitä aineistoa tutkia, oli paljon jo pelkästään Kielipankin Korp-sivulla, josta voi tällä hetkellä valita peräti 657 korpusta tai osakorpusta. Olisimme voineet tutkia vihasanoja esimerkiksi vuoden 1642 Bibliassa tai jossain muussa kahdestatoista Vanhan kirjasuomen korpuksen osassa.

Päätimme yrittää ymmärtää, mitä suomalaiset tarkoittavat käyttäessään sanoja viha, vihata ja vihainen. Pohdimme kyllä aluksi kovasti jo sitä, mitä sanoja meidän kielitieteilijöina kannattaisi tarkastella. Pelkästään viha*-alkuisia sanoja on suomen kielen sanakirjoissa iso liuta. Mukaan olisi voinut ottaa vaikkapa verbin vihastua tai substantiivin vihaaja. Lisäksi on paljon yhdyssanoja kuten isoviha tai vihamies. Päätimme lähteä liikkeelle kolmesta perussanasta, jotka edustivat kukin eri sanaluokkaa.

Ymmärsimme alusta asti, että meidän olisi mahdotonta analysoida kaikkia valitsemiemme sanojen esiintymiä Suomi 24 -korpuksessa. Pelkästään adjektiivin vihainen puhekielinen muoto vihanen esiintyy kyseisessä aineistossa 1495 kertaa. Päätimme aluksi analysoida noin kolmesataa satunnaista esimerkkiä kustakin sanasta. Lopuksi päädyimme analysoimaan tarkasti vain sata satunnaista esimerkkiä sanaa kohden, koska halusimme pohtia yksityiskohtaisesti, miten niitä käytettiin kussakin virkkeessä. Pohdimme muun muassa sitä, oliko substantiivia viha käytetty lauseessa subjektina. Sellaisissa tapauksissa viha itse ikään kuin tekee ja saa aikaan asioita sen sijaan, että niitä tekisi vihaa tunteva ihminen. Tutkimme myös, oliko kirjoittajilla tapana mainita vihan syitä ja seurauksia.

Kielentutkimuksen näkökulmasta vihaa olisi voinut tutkia monella muullakin tavalla. Eräs suosittu lähtökohta on viime vuosikymmeninä ollut tutkia, esiintyykö eri kielissä samanlaisia, niin kutsuttuja käsitemetaforia. Ymmärtävätkö eri kielten puhujat vihan esimerkiksi ihmisen sisällä kiehuvana nesteenä, joka voi kiehua yli, mistä seuraa räjähdys? Tämänkin tyyppisiä vihjeitä aineistossamme oli. Jos vihaa taas vaikkapa lietsotaan, kielenkäyttäjät ymmärtävät sen mahdollisesti tulena, jota voi kasvattaa ja levittää.

Vihasta käyttämämme kieli sisältää paljon vihjeitä siitä, miten ymmärrämme vihan. Vihan metaforat kertovat esimerkiksi siitä, miten viha leviää ja miten sitä voi hallita. Me asetimme tehtäväksemme määritellä vihasanoja yksinkertaisella noin 65 sanan alkusanakielellä. Totesimme tehtävän melko vaativaksi vaikkakin palkitsevaksi. Huomasimme, että kukin meistä tulkitsi aineistoa hieman eri tavalla. On kuitenkin todennäköistä, että ymmärtäisimme tunteidemme dynamiikkaa paremmin, jos puhuisimme niistä enemmän. Tunteista voi puhua vaikkapa alkusanakielen pohjalta kehitetyn, maallikoillekin sopivan 65 sanan menetelmän avulla.

Heli Tissari, Ulla Vanhatalo ja Mari Siiroinen

Vihan metaforista voi lukea esimerkiksi seuraavasta artikkelista:
Lakoff, George & Zoltán Kövecses. 1987. The cognitive model of anger inherent in American English. Cultural models in language and thought, toim. Dorothy Holland & Naomi Quinn. Cambridge: Cambridge University Press. 195–221.