Climate University -julkilausuma lukion opetussuunnitelmasta: ehdotus valtakunnallisesta ja maksuttomasta ilmastonmuutos-verkkokurssista

Climate University -työpajoissa Helsingissä ja Jyväskylässä koettiin tärkeäksi ottaa kantaa lukion opetussuunnitelmauudistukseen. Laadimme opetushallitukselle 11.4.2019 toimitettavan julkilausuman (alla), jonka voi allekirjoittamassa  osoitteessa

https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/97465/lomake.html

****************************************************************************

Tiedeyhteisö on yksimielinen siitä, että ilmastonmuutos on merkittävä ihmiskuntaa uhkaava ilmiö. Ilmastonmuutoksen ratkaisemisessa seuraavat 10-12 vuotta ovat kriittiset (IPCC 2018). Tämä heijastuu ilmastobarometrissa, jossa 80 % suomalaisista katsoo, että ilmastonmuutoksen hillitseminen edellyttää uutta osaamista (Ilmastobarometri 2019). Nuorisobarometrin mukaan ilmastonmuutos koetaan myös nuorten keskuudessa yhä isommaksi uhaksi (Nuorisobarometri 2019). Onkin erittäin tärkeä varmistaa, että lukion opetussuunnitelmassa on turvattu riittävästi ilmastonmuutokseen  liittyvää valtakunnallista ja ratkaisukeskeistä opetusta.

Climate University (https://blogs.helsinki.fi/climateuniversity/) on 11 korkeakoulun, toisen asteen oppilaitosten, yritysten ja muiden yhteistyötahojen verkosto, jossa kehitetään monitieteistä verkko-opetusta kestävästä kehityksestä ja ilmastonmuutoksesta. Climate Universityä rahoittaa opetus- ja kulttuuriministeriö sekä Sitra. Tämä julkilausuma on valmisteltu Climate Universityn piirissä ja allekirjoittaneet antavat sille tukensa.

Ehdotamme, että lukion opetussuunnitelmaan lisätään valtakunnallinen Ilmastonmuutos-verkkokurssi.

Uudistetun lukiolain 8 §:ään (714/2018) on linjattu tarve lisätä korkeakoulujen ja lukioiden välistä yhteistyötä. Kaikilla lukiolla ei ole mahdollista järjestää tätä yhteistyötä ilman verkko-opetusta, esimerkiksi sijainnista johtuen.

Tämän vuoksi ehdotamme, että lukioasteelle perustetaan maksuton, valtakunnallinen, korkeakoulujen kanssa yhteistyössä tehtävä verkkokurssi, jonka sisältönä on ilmastonmuutos ja sen ratkaiseminen. Tällaisen verkkokurssin pohjana voi toimia jo olemassa oleva korkeakoulujen yhteistyönä toteutettu monialainen Ilmasto.nyt (Climate.now) -verkko-opintokokonaisuus.

Ehdotamme, että kurssi sijoitetaan opetussuunnitelmassa osaksi temaattisten opintojen kokonaisuutta ja sen laajuus on 2 opintopistettä.

Ilmastonmuutos-verkkokurssi toteuttaa lukion opetussuunnitelman arvoperustaa

Kiitämme, että lukion opetussuunnitelman perusteiden luonnoksessa (LOPS 2021-luonnos) huomioidaan hyvin ne tiedot ja taidot, joita tarvitaan sopeutumisessa ilmastonmuutoksen aikakauden vaatimuksiin ja ratkaisujen löytämiseen, ks. kohdissa 2.2 Arvoperusta, 3.4 Toimintakulttuuri (teemat: Hyvinvointi ja kestävä tulevaisuus sekä Osallisuus ja yhteisöllisyys) ja 6.2. laaja-alaisen osaamisen tavoite (eettisyys ja ympäristöosaaminen, mm. tutkimustietoon perustuva ilmasto-osaaminen).

Ehdotetun korkeakoulujen toteuttaman ilmastonmuutos-verkkokurssin tarkoituksena on toteuttaa opetuksessa edellä mainittuja opetussuunnitelman luonnoksen tavoitteita.

Ilmastonmuutosta käsitellään ehdotetulla ilmastonmuutos-verkkokurssilla eri tieteenalojen näkökulmasta monipuolisesti. Kurssi rakentuu kestävän kehityksen mukaiseksi kokonaisuudeksi, jossa painottuvat ratkaisukeskeisyys ja opiskelijan toimijuus ja taidot. Opiskelija tunnistaa ilmastonmuutoksen vaikutukset yhteiskuntaan yksilön ja yhteisöjen näkökulmasta tieteeseen ja tutkimukseen pohjautuen. Opiskelija kasvaa tarkastelemaan ilmastonmuutosta eri ratkaisuista ja tiedonlähteistä käsin sekä ymmärtää omat toimintamahdollisuutensa.

Ilmastonmuutos-verkkokurssi toteuttaa ja vahvistaa korkeakouluyhteistyötä ja digitaitoja

Lukion opetussuunnitelman perusteiden luonnoksen (LOPS 2021-luonnos) mukaan lukion opetus ja muu toiminta järjestetään siten, että opiskelijoilla on yhtäläiset ja monipuoliset mahdollisuudet saada tietoa ja kokemuksia korkeakouluopiskelusta (3.6 Korkeakouluyhteistyö). Lisäksi luonnoksen mukaan opiskeluympäristöä laajennetaan oppilaitoksen ulkopuolelle tieto- ja viestintäteknologian avulla (3.3 Opiskeluympäristöt ja -menetelmät).

Kiinnitämme huomiota, että LOPS2021-luonnoksessa on huomioitu lukiolain vaatima yhteistyö korkeakoulujen kanssa tavoitetasolla. Nämä tavoitteet ovat tunnistettu hyvin, mutta tavoitteiden toteutumista ei ole turvattu kurssitasolla valtakunnallisesti. Valtakunnallinen ja maksuton verkkokurssi edistäisi korkeakouluyhteistyön toteutumista yhdenvertaisesti koko Suomessa  ja vastaisi LOPS2021-luonnoksen edellä mainittuihin opiskeluympäristöihin ja korkeakouluyhteistyöhön liittyviin tavoitteisiin. Näin jokaisella opiskelijalla on mahdollisuus saada aidosti kokemusta korkeakoulujen toteuttamasta opetuksesta. Ilmastonmuutos-verkkokurssin jälkeen opiskelijan voisi halutessaan syventää opintojaan korkeakoulujen tarjoamilla kursseilla.

Opetussuunnitelma ohjaa opetusta useita vuosia, joiden aikana myös tieto ilmastonmuutoksesta ja siihen liittyvistä toimintakeinoista ehtii muuttua. Verkkokurssin vahvuutena on mahdollisuus päivittää ja muokata tietoa joustavasti. Ilmastonmuutos-verkkokurssi, jota korkeakoulut yhdessä ylläpitävät ja päivittävät, vastaisi tähän tarpeeseen ja takaisi jokaiselle lukiolaiselle ajantasaisen tiedon ilmastonmuutoksesta ja keinoista, jolla siihen voi sopeutua ja vaikuttaa. Jokainen lukiolainen saisi myös arvokasta kokemusta verkko-oppimisesta.

Climate University -toimijat ovat valmiita tuottamaan ilmastonmuutosverkkokurssin lukioille

Climate University tuottaa verkkokursseja ilmasto- ja kestävyysaiheista 2019-2020. Climate University -toimijat ovat valmiita tuottamaan ilmastonmuutosverkkokurssin lukioille yhteistyössä 11 korkeakoulun, toiseen asteen oppilaitosten sekä muiden yhteistyökumppanien kanssa: https://blogs.helsinki.fi/climateuniversity/who-are-we.

Julkilausuma luovutetaan Opetushallitukselle 11.4.2019. Me allekirjoittaneet annamme tukemme sille, että lukion opetussuunnitelmaan lisätään yllä ehdotetun lailla valtakunnallinen ja maksuton ilmastonmuutos-verkkokurssi. Olemme valmiita tuottamaan sen Climate Universityn 11 korkeakoulun, toisen asteen oppilaitosten sekä muiden Climate University -toimijoiden kanssa.

******************************************************************************

Voit halutessasi allekirjoittaa julkilausuman osoitteessa:

https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/97465/lomake.html

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *