Opiskelijaksi?

Opiskelijaksi kriminologiaan?

Mikäli etsit tietoa kriminologian opiskelusta Helsingin yliopistossa, olet saapunut oikeaan paikkaan! Kriminologian opiskelijoiden ainejärjestö Desistanssi ry on koonnut ja päivittänyt edellisestä hakupostauksestamme alle yleistä tietoa kriminologian opiskelusta Helsingin yliopistossa sekä siitä, miten sinustakin voi tulla kriminologian pääaineopiskelija. Lopusta löytyy myös kooste usein kysytyistä kysymyksistä, kannattaa käydä kurkkaamassa! Lisäksi lisää kysymyksiä ja vastauksia sekä hakemisesta että itse opinnoista löytyy täältä.

 

Mikäli haluat opiskella kriminologiaa pääaineenasi, tulee sinun hakea sosiaalitieteiden maisteriohjelmaan. 

Opintosuunnasta yleisesti

Kriminologia tutkii rikollisuutta ja siihen kohdistuvia reaktioita. Tieteenala tarkastelee laajasti eri rikoslajeja perinteisestä väkivalta– ja nuorisorikollisuudesta nouseviin rikosilmiöihin kuten kyberrikollisuuteen. Kriminologian huomio kohdistuu rikollisuuden syihin ja seurauksiin. Tutkimme rangaistuksia ja kriminaalipolitiikkaa, mutta myös ihmisten rikospelkoja, turvallisuuden tunnetta ja rikosteemaa medioissa.   

Sosiaalitieteiden maisteriohjelmassa on seitsemän opintosuuntaa: kriminologia, kulutus yhteiskunnassa, sosiaalipsykologia, sosiaalityö, sosiologia, väestötiede ja yhteiskuntapolitiikka. Kun valmistut ohjelmasta valtiotieteiden maisteriksi, sinulla on erittäin vahva erityisasiantuntemus omasta opintosuunnastasi. Lisäksi olet opiskellut yhteisiä metodiopintoja sekä vapaasti valitsemiasi ohjelman muiden opintosuuntien opintoja. 

Kriminologian opetus perustuu vahvaan perustutkimukseen. Lisäksi soveltavan kriminologian tavoitteena on antaa valmiuksia vastata kysymykseen: mikä toimii rikosten torjunnassa ja ehkäisyssä? Miten rikollisuutta voidaan vähentää ja kansalaisten turvallisuutta lisätä? 

Kriminologian opinnot antavat erinomaiset valmiudet asiantuntija– ja johtotehtäviin, jotka liittyvät turvallisuuden kehittämiseen ja rikoksentorjuntaan julkisella ja yksityisellä sektorilla sekä järjestöissä – paikallisesti, kansallisesti ja kansainvälisesti. Lukaise Desistanssin Kriminologi työelämässä –blogikirjoitus.

 

Valtiotieteiden maisterin tutkinnon laajuus on 120 opintopistettä, ja tutkinto on mahdollista suorittaa kahdessa vuodessa.

Tutkintoon sisältyy:  

 •       opintosuuntasi syventäviä opintoja sis. maisterintutkielman 30 op 
 •       syventäviä opintoja, jotka voit valita myös ohjelman muista opintosuunnista 15-30 op 
 •       menetelmäopintoja 15-20 op 
 •       työelämäopintoja 5-15 op 
 •       valinnaisia opintoja 

Lue lisää maisteriopinnoista yleisesti.

Maisteritutkinto koostuu 120 opintopisteestä, joista maisterintutkielma ja siihen liittyvät seminaarit vievät kolmasosan (40 op). Opinnot painottuvatkin maisterintutkielman (30 op) tekoon. Kriminologista tutkimusta tehdäkseen ei tarvitse olla kvantitatiivisten menetelmien käytössä nero, mutta tilastollisten menetelmien osaamisesta on kriminologisella tutkimuskentällä etua. Kriminologiaa on voinut opiskella Helsingin yliopistossa maisterivaiheen pääaineena vuodesta 2017 alkaen. Kriminologian opiskelijoiden ainejärjestö Desistanssi ry perustettiin heinäkuussa 2018. 

 

Kriminologisia kvantitatiivisia ja kvalitatiivisia maisterintutkielmia on tähän mennessä tehty tai tekeillä ainakin seuraavista aihepiireistä: 

 • Perheväkivalta 
 • Kyberrikollisuus: väkivaltaisen ekstremismin narratiivit, lapsiin liittyvän seksuaalirikollisuuden neutralisaatiot, koulu-uhkaajien neutralisaatiot, virtuaalivaluuttojen verorikollisuus, verkkohuijausten uhrien henkilökohtiaset piirteet
 • Vankitutkimus: vankien näkemykset rikollisuudesta irtautumisesta, vankien tekemä vankeusaikainen rikollisuus
 • Oikeustaju: luottamus tuomioistuimiin 
 • Historiallinen kriminologia: henkirikollisuuden piirteet tietyllä ajanjaksolla 
 • Arviointitutkimus: katuväkivaltaa ehkäisevän hankkeen arviointi 
 • Yritysten kokema rikollisuus 
 • Mediakriminologia 
 • Nuorisorikollisuus ja crime drop- ilmiö: vanhempien kasvatustyylit nuorten rikoskäyttäytymisen selittäjinä, nuorten seksuaalikäyttäytymisen yhteys rikollisuuteen, musliminuorten kokemat viharikokset Suomessa

 

Kriminologian maisteriohjelmaan voi päästä kolmea reittiä pitkin: 

 

1) Siirtymäajan ilmoittautumismenettelyllä  

Helsingin yliopistossa ennen 1.8.2017 opintonsa aloittaneet, 2016-2017 tutkintovaatimusten eli ns. vanhojen opintovaatimusten mukaan kandiopintoja suorittavat opiskelijat voivat hakea kriminologian maisteriohjelmaan siirtymäajan ilmoittautumismenettelyllä. Siirtymäajan ilmoittautumismenettelyllä on mahdollista hakea kriminologian maisteriopintoihin viimeistä kertaa vuonna 2020.  

 

Flammasta löydät  tarkemmat ohjeet ilmoittautumismenettelystä ja suoritettuja opintoja koskevat vaatimukset. Kandintutkinnon kokonaisuudessaan ei tarvitse olla valmis ennen maisteriopintojen alkamista.

 

Hakuaika on 1.4.-30.4., ja haku tapahtuu e-lomakkeella, joka on auki hakuaikana. Kun haku on käynnissä, e- lomakkeen löydät täältä.  Ilmoittautumismenettelyn kautta voidaan ottaa opintosuuntaan enintään 8 opiskelijaa. Tuloksista ilmoitetaan touko-kesäkuun aikana.  

 

HUOM!  Siirtymisajan ilmoittautumismenettely koskee vain kandivaiheen opiskelijoita, eli jos olet jo ennen ilmoittautumismenettelyn hakuajan alkamista valmistunut vanhasta kandiohjelmasta, sinut on siirretty automaattisesti jatkamaan opintojasi samassa maisteriohjelmassa. Kandintutkintoa ei siis kannata ottaa ulos ennen huhtikuun hakuajan alkamista, mikäli suunnittelet siirtymistä vanhasta kandiohjelmasta sisäisen hakumenettelyn kautta kriminologian maisteriohjelmaan. Desistanssi ry:n nykyisestä hallituksesta mm. Henriikka ja Katri ovat hakeneet sisäisen menettelyn kautta kriminologian opintoihin, mikäli haluat keskustella aiheesta, ota yhteyttä! 

 

2) Maisterioptioiden kautta 

1.8.2017 jälkeen aloittaneet, ns. uusien tutkintovaatimusten mukaisesti opiskelevat Helsingin yliopiston sosiaalitieteiden kandiohjelman opiskelijat voivat hakeutua kriminologian maisteriopintoihin maisterioptioiden kautta. Lisätietoa maisterioptioista löydät täältä.

 

Kriminologian maisteriohjelmaan on maisterioptioiden kautta ilmoittautumisaika keväisin 1.4.-30.4. Voit ilmoittautua maisterioptioon, johon on erillinen hakumenettely, missä tahansa vaiheessa kandidaatin tutkintoasi sen jälkeen, kun olet suorittanut vaadittujen kriteerien mukaiset opinnot. Samaan maisterioptioon voi ilmoittautua enintään kaksi kertaa opintojen aikana. Tieto maisterioptiosta merkitään opintorekisteriin, ja valittu optio vahvistetaan maisteriopintoihin siirtymisen yhteydessä. 

 

Hakukriteerit on valitettavasti asetettu niin, ettei haussa voi hyötyä sellaisista yliopiston ulkopuolisista opinnoista, joita ei ole voitu hyväksilukea yliopistolle tai siitä, että kandityö olisi tehty kriminologisesta aiheesta. Kriteerien avulla pyritään tekemään hausta mahdollisimman tasapuolinen. Suosittelemme kuitenkin painottamaan täten haussa seuraavia asioita:
1) Perus-, aine- ja menetelmäopintoja listatessa kannattaa valita ne kurssit, joista olette saaneet parhaat arvosanat, sillä keskiarvo on haussa tärkeä. Myös opintojen etenemistahdilla on painoarvoa.
2) Muistakaa listata kriminologian johdantokurssi (SOSK-206) perus- ja aineopintoihin, mikäli olette sen käyneet!
3) Lomakkeen vaatimien perus-, aine- ja menetelmäkurssien lisäksi kurssitaulukkoon pitäisi jäädä muutama ylimääräinen rivi. Näihin kannattaa täyttää kaikki ne ylimääräiset kriminologian kurssit, joita olette saattaneet jo käydä (esim. SOSM-KL301 Kriminologian teoria tai SOSM-KL321 Kriminologian erityisala-kurssi). Jos olette suorittaneet vaikkapa vaihdossa tai jotenkin muuten kriminologian kursseja ja suoritukset on hyväksiluettu yliopistolle, myös nämä kannattaa listata sarakkeisiin.

 

3) Yhteishaun kautta 

Hae yhteishaun kautta, mikäli haet Helsingin yliopiston sosiaalitieteiden ulkopuolelta! Jos siis esimerkiksi opiskelet nyt pääaineenasi kieliä, psykologiaa, oikeustiedettä tai jos opiskelet Svenska social- och kommunal högskolanissa, hae opiskelemaan kriminologiaa yhteishaun kautta. Yhteishaun kevään korkeakouluhaussa voi hakea kriminologian opintoihin Opintopolku–palvelussa, hakuohjeet ja aikataulun löydät täältä. Tietoa Helsingin yliopiston sosiaalitieteiden maisteriohjelmasta ja opintosuuntavaihtoehdoista löydät Opintopolussa täältä. Hakuaika sosiaalitieteiden maisteriohjelmaan on 18.3.−1.4.2019. Valinnan tulokset ilmoitetaan kesäkuun lopussa.  

 

Yhteishakuvalinnassa tarkastellaan aikaisempien opintojesi soveltuvuutta, motivaatiotasi, kykyäsi tuottaa tieteellistä tekstiä sekä opintomenestystäsi. 

 

Sosiaalitieteiden maisteriohjelmaan hakevalla tulee olla riittävä määrä maisteriohjelman opintosuunnan tieteenalan soveltuvia opintoja. Hakuperusteena olevaan tutkintoon sisältyvien tai sen lisäksi suoritettujen opintojen tulee olla sisällöltään ja suoritustasoltaan maisteriohjelman ja sen tieteenalojen kannalta soveltuvia ja tarkoituksenmukaisia, jotta ne tarjoavat riittävät valmiudet ja tiedot maisterin opintoja varten.  

 

Yhteishaussa täytettävään lomakkeeseen kannattaa tutustua huolella ennen hakemuksen lähettämistä. Painotetun keskiarvon, valinnassa huomioitavien opintosuoritusten listaaminen ja etenkin motivaatiokirje vievät todella paljon aikaa — älä siis jätä lomakkeen täyttämistä viime tinkaan! Desistanssi ry:n nykyisestä hallituksesta Annukka ja Anna ovat hakeneet yhteishaun kautta. Mikäli haluat keskustella aiheesta, laita sähköpostia!

 

Opintoneuvontaa liittyen kriminologian opintosuuntaan hakeutumiseen antaa Kruununhaan opiskelijapalvelut, kruununhaka-student [a] helsinki.fi. Suosittelemme ensin kuitenkin tutustumaan yleisiin ohjeisiin huolella. Tarvittaessa voit kääntyä myös Desistanssin hallitusten jäsenien puoleen, yhteystietomme löydät Vuoden 2020 hallituksen esittelystä.

 

UKK

 

Onko vinkkejä haussa onnistumiseen?

Ensimmäinen ja tärkein vinkki on se, että ala hahmotella motivaatiokirjettä ja sitä maisterintutkielmaehdotusta jo nyt. Tutustu myös tarkasti yllä oleviin ohjeisiin ja selvitä mahdollisimman paljon hakemisesta jo ennen sen avautumista. Kannattaa pitää exceliä tmv. kirjanpitoa niistä kursseista ja kokonaisuuksista, jotka aiot ilmoittaa soveltuviksi opinnoiksi hakulomakkeessa – pidä myös kirjaa arvosanoista ja opintopisteistä, jotta voit sitten laskea painotetun keskiarvon helposti, eikä tarvitse tihrustella opintorekisteriotetta. Selvitä myös hyvissä ajoin mitä väylää pitkin sinun tulee hakea paikkaa (yhteishaku, ilmoittautumismenettely vai maisterioptio), sillä eri hakuväyliä pitkin haetaan eri aikoihin ja hakemusten edellytykset ovat hieman erilaisia.

Kun haku alkaa, tutustu lomakkeeseen mahdollisimman pian, jotta näet sen rakenteen. Älä jätä hakulomakkeen lähettämistä viimeiseen päivään, se aiheuttaa sinulle turhaa verenpaineen nousua ja se on pahasta sekä sinulle että hakemuksellesi!

Yhteishaun maisterintutkielmahahmotuksesta: Mitään maailmaa mullistavaa aihetta ei tarvitse keksiä, mutta esseeseen kannattaa käyttää aikaa. Täydelliseen hahmotelmaan ei ole mitään suoraa mallia, mutta pään lyödessä aivan tyhjää kannattaa tutustua esimerkiksi kriminologisten tiedejulkaisujen tuoreimpiin artikkeleihin ja katsoa, mitkä asiat tällä hetkellä puhuttavat. Voi myös olla hyvä idea yhdistää kandivaiheessa käymiesi opintojen tai esimerkiksi kandityösi aihepiirejä maisterintutkielmahahmotelmaasi. Hahmotelmassa ei kuitenkaan riitä pelkkä aiheen keksiminen. Kannattaa miettiä huolella mitkä voisivat olla tarkemmat tutkimuskysymyksesi, mitä (kriminologisia) teorioita voisit käyttää aiheen tutkimisessa sekä mahdollisesti jo pohtia, mitä voisit käyttää tutkielman aineistona. Huomaa myös, että tutkimuksen täytyy olla toteutettavissa maisterintutkielman puitteissa: olisi esim. kauhean kiinnostavaa tutkia vankien radikalisaatiota, mutta gradua on aiheesta hyvin haastavaa tehdä, sillä tutkimusluparumbaan ja haastattelulitterointiin menisi liikaa aikaa, ja mahdolliset tulkkikulut pitäisi maksaa omasta pussista. Realismi siis mukaan jo suunnitteluvaiheessa.

Vaikka hahmotelman on tärkeää olla hyvä ja vakuuttava, kannattaa muistaa ettei se sido sinua mihinkään. Hyvin moni nykyisistä opiskelijoista tekee tällä hetkellä graduaan aivan eri aiheesta, kuin mitä kuvasivat hahmotelmassaan. Essee mittaa lähinnä sitä, ymmärtääkö hakija, mitä kriminologinen tutkimus on ja miten gradu pääpiirteissään toteutettaisiin (kvali-/kvantitutkimus, teoriapohja, aineisto, relevanssi kriminologisen tutkimuksen kannalta).  

Summa summarum, on tärkeää, että aihehahmotelmasi on kriminologinen, toteutettava ja otat ainakin varovaisesti kantaa mahdollisesti käyttämiisi teorioihin ja aineistoihin. Muista myös oikolukea!

 

Kuinka paljon hakijoita otetaan sisään?

Sosiaalitieteiden maisteriohjelman kriminologian opintosuuntaan on vuonna 2020 aloituspaikkoja yhteensä maksimissaan 10. Näistä enintään 8 otetaan sisäisen haun ja 1-4 (tieto tarkentuu lähipäivinä) avoimen väylän (yhteishaun) kautta. Ilmoittautumismenettelyllä hakevat opiskelijat sisältyvät sisäisen haun kiintiöön vielä vuonna 2020, jonka jälkeen ilmoittautumismenettelyn käyttö lakkaa.

Desistanssi ei valitettavasti ole onnistunut saamaan yliopistolta virallisia tilastoja siitä, kuinka monta hakijaa vuosittain ohjelmaan on tullut miltäkin väylältä, joten emme osaa esittää virallisia sisäänpääsytilastoja tai -prosentteja. Epävirallisen käsityksen mukaan yhteishakuväylän kautta olisi kuitenkin tullut viime vuosina noin 20-30 hakemusta per vuosi.

Yhteishaussa sosiaalitieteiden maisteriohjelmaan hakemisesta löytyy lisää tietoa täältä.

 

Mitä opintoja kriminologian maisteriohjelmaan hakemiseen vaaditaan?

Kriminologian maisteriohjelma kuuluu sosiaalitieteiden maisteriohjelmaan. Yhteishaun kautta hakevalla tulee olla riittävä määrä (vähintään 35op) maisteriohjelman opintosuunnan tieteenalan soveltuvia opintoja. Hakuperusteena olevaan tutkintoon sisältyvien tai sen lisäksi suoritettujen opintojen tulee olla sisällöltään ja suoritustasoltaan maisteriohjelman ja sen tieteenalojen kannalta soveltuvia ja tarkoituksenmukaisia, jotta ne tarjoavat riittävät valmiudet ja tiedot maisterin opintoja varten. Soveltuvilla opinnoilla voidaan tarkoittaa myös soveltuvaa tutkintoa. Opintojen soveltuvuus ja niiden riittävyys arvioidaan valinnan yhteydessä. Ennakkoarvioita aikaisempien opintojen soveltuvuudesta ei tehdä.

Soveltuvat opinnot ovat tärkeitä hakemisessa, sillä opinnot lähtevät nopeasti käyntiin ja kriminologiset teoriat olisi hyvä olla hallussa viimeistään syksyn alkupuolella. Yliopisto ei voi antaa kuitenkaan soveltuvista opinnoista minkäänlaisia tarkkoja ohjeistuksia tai etukäteen arvioida, mitkä opinnot olisivat soveltuvia ja mikä on riittävästi, koska kursseja on hyvin erilaisia. Tämä on ymmärrettävää, mutta hyvin turhauttavaa! Kannattaa kuitenkin valita aihepiireiltään edes lievästi kriminologisia kursseja esim. sosiaali-, yhteiskunta- tai oikeustieteiden alta tai suorittaa mahdollisissa vaihto-opinnoissa kriminologian kursseja.

 

Soveltuvien opintojen lisäksi tulee olla suoritettuna vähintään 15 opintopistettä menetelmäopintoja, pääosin kvali- tai kvantitatiivisista menetelmistä. Menetelmäopinnot ovat erittäin tärkeitä, etenkin mikäli opintotaustasi on jostakin muualta kuin sosiaali-/yhteiskuntatieteistä, joissa menetelmäopinnot ovat yleensä pakollinen osa tutkintoa. Erityisesti AMK-tutkinnolla hakevilla sisäänpääsy voi jäädä kiinni menetelmäopintojen puutteesta, joten asian kanssa kannattaa olla tarkkana! Menetelmäkursseja voi suorittaa esim. Avoimen yliopiston kautta. Mm. täältä löytyy kursseja, joilla omaa menetelmäosaamista voi lähteä täydentämään.

 

Soveltuvien ja menetelmäopintojen lisäksi valintaan vaikuttavat aiempi opintomenestys, motivaatio ja kyky tuottaa tieteellistä tekstiä.

 

Olen hakemassa opiskelemaan tänä keväänä ja olen kahden vaiheilla psykologian ja kriminologian kanssa. Miten esim. oikeuspsykologin ja kriminologian työnkuvat eroavat toisistaan ja millainen kriminologian työnkuva käytännössä on?

Kriminologian opintosuunta aloitti vasta vuonna 2017, joten tietämystä siitä, mihin kriminologit työllistyvät, on varsin vähän. Opintosuunnastamme tähän mennessä valmistuneista yksi on kuitenkin mm. aloittanut väitöskirjan tekijänä Kriminologian ja oikeuspolitiikan instituutissa. Se, että on tutkinto kriminologiasta, ei kuitenkaan tarkoita, että tutkijan ura olisi ainoa työllistymismahdollisuus. Sivuiltamme löytyy lyhyt katsaus siitä, mihin kriminologit voisivat työllistyä.

On pääosin itsestä kiinni, mihin haluaa kriminologian tutkinnolla pyrkiä töihin. Valinnaiset opinnot, omat kiinostuksen kohteet ja aikaisempi työkokemus vaikuttavat myös. Jos siis esimerkiksi terrorismi, ääriliikkeet ja laiton maahanmuutto kiinnostavat (tutkimusmielessä), voisi olla pyrkiä johonkin valtion virastoon töihin (esim. KRP tai Supo). Jos valtio kiinnostaa, on kuitenkin tärkeää muistaa, että ilman poliisikoulutusta kriminologit ovat siviilejä eli niitä terroristeja ei lähdetä etsimään kotikäynneillä keskellä yötä jostain ties mistä :—D Kriminologi pikemmin avustaa tällaisten asioiden tutkinnassa ja tuottaa analysoimalla, arvioimalla ja eri aineistoja koodaamalla tutkintaa tukevaa tietoa. Valtion ohella sopivia työnantajia voivat olla esimerkiksi yritykset, sillä monella suurella yrityksellä on jonkinlainen tutkimusosasto (aiheina esim. turvallisuus, yritysuhritutkimus.

 

Mikäli olet hakemassa kandivaiheeseen, muista, että Helsingin yliopistossa kriminologiaa ei voi opiskella tutkintona kuin vain maisteriohjelmassa. Kandivaiheessa voi suorittaa tällä hetkellä 2-3 kurssia (toivon mukaan syksystä 2020 alkaen hieman enemmän), jotka voi halutessaan siirtää myöhemmin maisteriopintoihin. Mikäli nimenomaan kriminologian maisteriohjelma kiinnostaa tulevaisuudessa, erinomainen pohja sille on esimerkiksi sosiaalitieteiden kandiohjelma. Mikäli sinulla on jo kandintutkinto jostakin aiheesta, voit hakea kriminologian maisteriohjelmaan kevään yhteishaussa sosiaalitieteiden maisteriohjelman kautta. Kanditutkinnon ei ole ehdottoman pakko olla sosiaalitieteistä (sosiologiasta, yhteiskuntapolitiikasta, sosiaalipsykologiasta jne.), vaan opiskelijaksi voi päästä toisenlaisellakin taustalla kuten humanistisista tieteistä, psykologiasta tai oikeustieteistä. 

 

Onko kriminologiaa mahdollista opiskella englanniksi?

Helsingin yliopistossa ei ole valitettavasti mahdollista opiskella englanniksi kokonaista tutkintoa kriminologiasta. Tällä hetkellä Helsingin yliopistossa on yksi kriminologian kurssi, joka suoritetaan kirjallisuuskuulusteluna ja jonka tenttimateriaali koostuu englanninkielisestä aineistosta. Ulkomailla on monia hyviä yliopistoja, jotka tarjoavat englanninkielisiä tutkintoja (esim. Iso-Britannia, USA ja jotkin Pohjoismaat).

 

Onko Helsingin yliopistossa mahdollisuutta tehdä kriminologian tohtorintutkintoa?

Kriminologiaa voi opiskella Helsingin yliopistossa sosiaalitieteiden tohtoriohjelmassa.

 

Minulla on jo korkeakoulututkinto. Voinko hakea opiskelemaan kriminologiaa?

Voit hakea opiskelemaan kriminologiaa yhteishaun kautta. Voit tutustua hakukriteereihin täällä.

 

Millaisista opintotaustoista ihmisiä on päätynyt opiskelemaan kriminologiaa?

Suurin osa kriminologian maisteriohjelmaan tähän mennessä valituista opiskelijoista on tullut ohjelmaan valtiotieteellisestä/yhteiskuntatieteellisestä tiedekunnasta. Tyypillinen kandiopintotausta on sosiaalitieteissä, erityisesti sosiologiassa. Joitakin opiskelijoita on saatu humanistisesta ja oikeustieteellisestä tiedekunnastakin. Hakukelpoisuuden edellytyksenä on alempi tai ylempi korkeakoulututkinto tai jatkotutkinto, maisteriohjelman edellyttämät soveltuvat opinnot (35 op tieteenalan opintoja ja 15 op menetelmäopintoja) ja riittävä kielitaito (opetus on ainakin toistaiseksi kokonaan suomeksi).

 

Vaikuttavatko YO-kirjoituksissa valitut aineet mahdollisuuksiin päästä opiskelemaan kriminologiaa?

Mikäli haet kriminologian maisteri- tai tohtoriohjelmaan, YO-kirjoituksissa valitut aineet eivät vaikuta millään tavalla opiskelumahdollisuuksiisi. Mikäli kuitenkin suunnittelet hakevasi sosiaalitieteiden kandiohjelmaan, YO-kirjoitusten aineet ja arvosanat vaikuttavat sisäänpääsyyn. Kandiohjelmaan voit vuodesta 2020 lähtien hakea joko suoraan YO-todistuksella tai vaihtoehtoisesti verkkokurssiin pohjautuvalla valintamenettelyllä. Sosiaalitieteiden kandiohjelman sisäänpääsyvaatimuksista ja -pisteytyksestä löydät lisätietoa täältä.

Lisää aiemmin kysyttyjä kysymyksiä ja vastauksia löytyy edellisen hakupostauksemme kommenttiosiosta.

 

Jos jotain jäi vielä askarruttamaan, ota yhteyttä hallituksemme jäseniin sähköpostitse:

Opintovastaava Henriikka Veid, henriikka.veid@helsinki.fi

Varapuheenjohtaja Anna Raeste, anna.raeste@helsinki.fi

 

Hyödyllisiä linkkejä:

WebOodista löydät kriminologian opetussuunnitelman.

Vaikket opiskelisi kriminologian maisteriohjelmassa, voit suorittaa seuraavat kriminologian opinnot osana sosiaalitieteiden maisteriohjelman valinnaisia syventäviä opintoja (kriminologian opiskelijoille nämä ovat pakollisia): Kriminologia SOSK-206 (tarjolla myös avoimessa), Kriminologian erityisala SOSM-KL321 ja Kriminologian teoria SOSM-KL301

  

Selkeää tietoa kriminologiasta ja sen tutkimuskohteista kriminologian opintosuunnan oppikirjasta: Kivivuori, J., Aaltonen, M., Näsi, M., Suonpää, K. & Danielsson, P. (2018). Kriminologia: rikollisuus ja kontrolli muuttuvassa yhteiskunnassa. Helsinki: Gaudeamus. 

 

Myös seuraavista on hyötyä kriminologiasta kiinnostuneille:  

 

Tieto maisterioptioiden hakukriteereistä päivitetty 14.4.2020.

Vuoden 2019 hakuinfo


Mikäli etsit tietoa kriminologian opiskelusta Helsingin yliopistossa, olet saapunut oikeaan paikkaan! Kriminologian opiskelijoiden ainejärjestö Desistanssi ry on koonnut alle yleistä tietoa kriminologian opiskelusta Helsingin yliopistossa sekä siitä, miten sinustakin voi tulla kriminologian pääaineopiskelija. 

Mikäli haluat opiskella kriminologiaa pääaineenasi, tulee sinun hakea sosiaalitieteiden maisteriohjelmaan. 

Sosiaalitieteiden opinnoissa voit syventyä eri sosiaalitieteiden alle lukeutuviin tieteenaloihin tai opintosuuntiin oman valintasi mukaisesti. 

Sosiaalitieteiden kandiohjelman ja maisteriohjelman yhteiset opintosuunnat: 

 • Sosiaalipsykologia 
 • Sosiaalityö 
 • Sosiologia 
 • Yhteiskuntapolitiikka 

Vain sosiaalitieteiden maisteriohjelmassa (120 opintopistettä) tarjottavat opintosuunnat/kokonaisuudet: 

 • kriminologia 
 • lasten– ja perhepalveluiden sosiaalityö (uusi opintosuunta 2019) 
 • väestötiede 
 • Kulutus yhteiskunnassaopintokokonaisuus 

Kriminologia (maisteriohjelmassa) 

Kriminologia tutkii rikollisuutta ja siihen kohdistuvia reaktioita. Tieteenala tarkastelee laajasti eri rikoslajeja perinteisestä väkivalta– ja nuorisorikollisuudesta nouseviin rikosilmiöihin kuten kyberrikollisuuteen. Kriminologian huomio kohdistuu rikollisuuden syihin ja seurauksiin. Tutkimme rangaistuksia ja kriminaalipolitiikkaa, mutta myös ihmisten rikospelkoja, turvallisuuden tunnetta ja rikosteemaa medioissa.   

Kriminologian opetus perustuu vahvaan perustutkimukseen. Lisäksi soveltavan kriminologian tavoitteena on antaa valmiuksia vastata kysymykseen: mikä toimii rikosten torjunnassa ja ehkäisyssä? Miten rikollisuutta voidaan vähentää ja kansalaisten turvallisuutta lisätä? 

Kriminologian opinnot antavat erinomaiset valmiudet asiantuntija– ja johtotehtäviin, jotka liittyvät turvallisuuden kehittämiseen ja rikoksentorjuntaan julkisella ja yksityisellä sektorilla sekä järjestöissäpaikallisesti, kansallisesti ja kansainvälisesti. Lukaise Desistanssin Kriminologi työelämässäblogikirjoitus. 

Maisteritutkinto koostuu 120 opintopisteestä, joista maisterintutkielma ja siihen liittyvät seminaarit vievät kolmasosan (40 op). Opinnot painottuvatkin maisterintutkielman (30 op) tekoon. Kriminologista tutkimusta tehdäkseen ei tarvitse olla kvantitatiivisten menetelmien käytössä nero, mutta tilastollisten menetelmien osaamisesta on kriminologisella tutkimuskentällä etua. Kriminologiaa on voinut opiskella Helsingin yliopistossa maisterivaiheen pääaineena vuodesta 2017 alkaen. Kriminologian opiskelijoiden ainejärjestö Desistanssi ry perustettiin heinäkuussa 2018. 

Kriminologisia kvantitatiivisia ja kvalitatiivisia maisterintutkielmia on tähän mennessä tehty tai tekeillä ainakin seuraavista aihepiireistä: 

 • Perheväkivalta 
 • Kyberrikollisuus: väkivaltaisen ekstremismin narratiivit, lapsiin liittyvän seksuaalirikollisuuden neutralisaatiot, koulu-uhkaajien neutralisaatiot 
 • Oikeustaju: luottamus tuomioistuimiin 
 • Historiallinen kriminologia: henkirikollisuuden piirteet tietyllä ajanjaksolla 
 • Arviointitutkimus: katuväkivaltaa ehkäisevän hankkeen arviointi 
 • Yritysten kokema rikollisuus 
 • Mediakriminologia 
 • Nuorisorikollisuus ja crime drop- ilmiö

Kriminologian maisteriohjelmaan voi päästä kolmea reittiä pitkin: 

1) siirtymäajan ilmoittautumismenettelyllä  

Helsingin yliopistossa ennen 1.8.2017 opintonsa aloittaneet, 2016-2017 tutkintovaatimusten eli ns. vanhojen opintovaatimusten mukaan kandiopintoja suorittavat opiskelijat voivat hakea kriminologian maisteriohjelmaan siirtymäajan ilmoittautumismenettelyllä. Siirtymäajan ilmoittautumismenettelyllä on mahdollista hakea kriminologian maisteriopintoihin vielä vuosina 2019 ja 2020.  

Flammasta löydät  tarkemmat ohjeet ilmoittautumismenettelystä ja suoritettuja opintoja koskevat vaatimukset: https://flamma.helsinki.fi/fi/HY365385. Kandintutkinnon kokonaisuudessaan ei tarvitse olla valmis ennen maisteriopintojen alkamista. 

Hakuaika on 1.4.-30.4., ja haku tapahtuu e- lomakkeella, joka on auki hakuaikana. Kun haku on käynnissä, e- lomakkeen löydät täältä: https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/88632/lomake.html Ilmoittautumismenettelyn kautta voidaan ottaa opintosuuntaan enintään 8 opiskelijaa. Tuloksista ilmoitetaan touko-kesäkuun aikana 

HUOM!  Siirtymisajan ilmoittautumismenettely koskee vain kandivaiheen opiskelijoita, eli jos olet jo ennen ilmoittautumismenettelyn hakuajan alkamista valmistunut vanhasta kandiohjelmasta, sinut on siirretty automaattisesti jatkamaan opintojasi samassa maisteriohjelmassa. Kandintutkintoa ei siis kannata ottaa ulos ennen huhtikuun hakuajan alkamista, mikäli suunnittelet siirtymistä vanhasta kandiohjelmasta sisäisen hakumenettelyn kautta kriminologian maisteriohjelmaan. Desistanssi ry:n nykyisestä hallituksesta Tiina ja Inka ovat hakeneet sisäisen menettelyn kautta kriminologian opintoihin, mikäli haluat keskustella aiheesta, ota yhteyttä! 

2) maisterioptioiden kautta 

1.8.2017 jälkeen aloittaneet, ns. uusien tutkintovaatimusten mukaisesti opiskelevat Helsingin yliopiston sosiaalitieteiden kandiohjelman opiskelijat voivat hakeutua kriminologian maisteriopintoihin maisterioptioiden kautta. Lisätietoa maisterioptioista löydät täältä. 

Kriminologian maisteriohjelmaan on maisterioptioiden kautta ilmoittautumisaika keväisin 1.4.-30.4. Voit ilmoittautua maisterioptioon, johon on erillinen hakumenettely, missä tahansa vaiheessa kandidaatin tutkintoasi sen jälkeen, kun olet suorittanut vaadittujen kriteerien mukaiset opinnot. Samaan maisterioptioon voi ilmoittautua enintään kaksi kertaa opintojen aikana. Tieto maisterioptiosta merkitään opintorekisteriin, ja valittu optio vahvistetaan maisteriopintoihin siirtymisen yhteydessä. 

3) yhteishaun kautta 

Hae yhteishaun kautta, mikäli haet Helsingin yliopiston sosiaalitieteiden ulkopuolelta! Jos siis esimerkiksi opiskelet nyt pääaineenasi kieliä, psykologiaa, oikeustiedettä tai jos opiskelet Svenska social- och kommunal högskolanissa, hae opiskelemaan kriminologiaa yhteishaun kautta. Yhteishaun kevään korkeakouluhaussa voi hakea kriminologian opintoihin Opintopolkupalvelussa, hakuohjeet ja aikataulun löydät täältä: https://opintopolku.fi/wp/fi/valintojen-tuki/yhteishaku/korkeakoulujen-yhteishaku/. Tietoa Helsingin yliopiston sosiaalitieteiden maisteriohjelmasta ja opintosuuntavaihtoehdoista löydät Opintopolussa täältä: https://opintopolku.fi/app/#!/korkeakoulu/1.2.246.562.17.49076477949. Hakuaika sosiaalitieteiden maisteriohjelmaan on 20.3.−3.4.2019. Yhteishaun kautta voidaan hyväksyä kriminologian maisteriopintoihin enintään 4 opiskelijaa. Valinnan tulokset ilmoitetaan kesäkuun lopussa 

Yhteishakuvalinnassa tarkastellaan aikaisempien opintojesi soveltuvuutta, motivaatiotasi, kykyäsi tuottaa tieteellistä tekstiä sekä opintomenestystäsi. 

Sosiaalitieteiden maisteriohjelmaan hakevalla tulee olla riittävä määrä maisteriohjelman opintosuunnan tieteenalan soveltuvia opintoja. Hakuperusteena olevaan tutkintoon sisältyvien tai sen lisäksi suoritettujen opintojen tulee olla sisällöltään ja suoritustasoltaan maisteriohjelman ja sen tieteenalojen kannalta soveltuvia ja tarkoituksenmukaisia, jotta ne tarjoavat riittävät valmiudet ja tiedot maisterin opintoja varten 

Yhteishaussa täytettävään lomakkeeseen kannattaa tutustua huolella ennen hakemuksen lähettämistä. Painotetun keskiarvon, valinnassa huomioitavien opintosuoritusten listaaminen ja etenkin motivaatiokirje vievät todella paljon aikaa — älä siis jätä lomakkeen täyttämistä viime tinkaan! Desistanssi ry:n nykyisestä hallituksesta Senja ja Annukka ovat hakeneet yhteishaun kautta. Mikäli haluat keskustella aiheesta, laita sähköpostia! 

Opintoneuvontaa liittyen kriminologian opintosuuntaan hakeutumiseen antaa Kruununhaan opiskelijapalvelut, kruununhaka-student [a] helsinki.fi. Suosittelemme ensin kuitenkin tutustumaan yleisiin ohjeisiin huolella. Tarvittaessa voit kääntyä myös Desistanssin hallitusten jäsenien puoleen, yhteystietomme löydät Vuoden 2019 hallituksen esittelystä 

Voit tutustua aikaisempien vuosien hakijatilastoihin täällä. 

 

WebOodista löydät kriminologian opetussuunnitelman. 

Vaikket opiskelisi kriminologian maisteriohjelmassa, voi suorittaa seuraavat kriminologian opinnot osana sosiaalitieteiden maisteriohjelman valinnaisia syventäviä opintoja (kriminologian opiskelijoille nämä ovat pakollisia): Kriminologia SOSK-206 (tarjolla myös avoimessa), Kriminologian erityisala SOSM-KL321 ja Kriminologian teoria SOSM-KL301. 

  

Selkeää tietoa kriminologiasta ja sen tutkimuskohteista kriminologian opintosuunnan oppikirjasta: Kivivuori, J., Aaltonen, M., Näsi, M., Suonpää, K. & Danielsson, P. (2018). Kriminologia: rikollisuus ja kontrolli muuttuvassa yhteiskunnassa. Helsinki: Gaudeamus. 

 

Myös seuraavista on hyötyä kriminologiasta kiinnostuneille 

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *