Detaljerat program

Det slutliga programmet för konferensen ser ut så här. Förändringar kan fortfarande ske, men vi hoppas dessa är minimala.

Plats: Alandica kultur och kongress, Strandgatan 33, Mariehamn, Åland

Onsdagen den 20 augusti 2014

14.00–15.45 Registrering + kaffe med tilltugg
15.45–16.15 Konferensen öppnas av lantrådet
Camilla Gunell
16.15–17.15 Plenarföredrag:
Unn Røyneland
Hva skal til for å høres ut som du hører til?
Forestillinger om dialektale identiteter i det senmoderne Norge
Ordf. Jan-Ola Östman
17.15–17.30 Paus
Sal 1 Sal 2 Sal 3
Ordf. Ordf. Ordf.
17.30–18.00 Margareta Svahn
Västsvenska ungdomar ”gör” dialekt
Gunvor Nilsson
Värderande ord och stämningsskapande uttryck i dialekten.
En ordstudie utgående från Bysockensmålet
Marit Julien
Mikrovariasjon i norsk langdistansebinding
18.00–18.30 Elin Gunleifsen
Modeller for språklig endring sett i lys av en studie i virkelig tid
Torben Arboe
”Et par øjne så skarpe som svenske fjæl” – nordiske og andre nabolande i jysk og dansk fraseologi
Øystein Alexander Vangsnes
”Shit vad med folk det är på Ikea en söndag!” Kvantorlause mengdeeksklamativar i norske dialektar og svensk
19.00– Middag på Alandica

 

Torsdagen den 21 augusti 2014

08.30–09.00 Registrering
09.00–10.00 Plenarföredrag:
Ann-Marie Ivars
Den nordfinländska dialektgränsen
Ett klassiskt problem i finlandssvensk dialektforskning
Ordf. Helge Sandøy
10.00–10.30 Kaffe
Sal 1 Sal 2 Sal 3
Ordf. Ordf. Workshop 1
Kontakter mellan skandinaviska och östersjöfinska språk i Baltikum
Ordf. Riho Grünthal
10.30–11.00 Malene Monka
Mobilitet og sprogforandring – hvordan hænger det sammen?
Therese Leinonen
Många olika slags finlandssvenska 
Riho Grünthal
Inledning till
workshoppen
Raimo Raag
Svenskans kontakter med estniska genom tiderna: en översikt
Sofia Björklöf
Svenska lånord i estniskans nordöstra stranddialekt vid Finska viken
11.00–11.30 Eva Sundgren
Vad kan kategoriseras som ackommodation i samtal och vem anpassar sig till vem?
Mathias Strandberg
Historiska och dialektgeografiska frågor kring accentueringen av sammansatta ord
11.30–12.00 Emil Paulsrud
Dagens dialektsituation i Mora: Från individ till samhälle
Margrét Jónsdóttir
Förändringar och variation i användningen av verbet kvíða
12.00–13.00 Lunchbuffé
Ordf. Ordf. Workshop 1
fortsätter
13.00–13.30 Caroline Sandström & Maria Rönnbacka
Förändringar i verbens fonologi och morfologi i dialekterna i Pedersöre i Österbotten och Sibbo i Nyland
Dagfinn Rødningen & Knut E. Karlsen
Finske lånord i norsk – og i Norsk Ordbok
Riho Grünthal
Mångfaldiga språkkontakter vid Östersjöns östkust ur liviskans perspektiv
+ Allmän diskussion
13.30–14.00 Ida Toivonen
Apokope av slutvokal i åländska infinitiver
Lars-Erik Johansson
Dialektologin som forskningstradition: aktörs- eller strukturinriktning?
14.00–14.15 Paus
Ordf. Ordf. Workshop 2
Dokumentationslingvistik inom nordisk dialektologi
Ordf. Michael Rießler & Joshua Wilbur
14.15–14.45 Pirkko Nuolijärvi
Demografi och dialektförändring i finskan
Ida Larsson & Björn Lundquist 
Ordföljd och partiklar i norska dialekter och äldre svenska
Michael Rießler 
Inledning till
workshoppen
Joshua Wilbur
Nordisk dialektologi och samisk språkdokumentation: Icke-nordiska språkmaterial som källa för nordisk dialektologi
Øystein Alexander Vangsnes & Janne Bondi Johannessen
Nordisk forskningsinfrastruktur for dialektforskning:
Nordisk dialektkorpus og Nordisk syntaksdatabase
14.45–15.15 Demonstration
Heikki Hurtta & Tarja Korhonen
Den finska dialektordboken Suomen murteiden sanakirja på nätet
Liisa Theilgaard
Modalpartiklers topologi og skopus
15.15–15.45 Demonstration
Sturla Berg-Olsen, Oddrun Grønvik, Dagfinn Rødningen, Jon Holmen & Christian-Emil Smith Ore
Kart som elektronisk inngang til talemålsdata
Martin Persson
Ett nordöstskånskt vokalsystem i förändring
15.45–16.15 Kaffe med tilltugg
16.15–17.15 Plenarföredrag:
Tomas Riad
Kameleonter och zebror i nordgermanska dialekter
Ordf. Pirkko Nuolijärvi
 17.30–18.30   Möjlighet att se en utställning av handskrifter och material på åländsk dialekt i Ålands landskapsarkiv
19.00– Middag på Alandica

 

Fredagen den 22 augusti 2014

08.30–09.00 Registrering
09.00–10.00 Plenarföredrag:
Hanna Lappalainen
Variation, förändring, interaktion – personliga pronomen i Helsingforsfinska
Ordf. Caroline Sandström
10.00–10.30 Kaffe
Sal 1 Sal 2 Sal 3
Ordf. Ordf. Workshop 3
Estlandssvenska
Ordf. Henrik Rosenkvist
10.30–11.00 Kurt Braunmüller
Nyt lys over de vestjyske dialekter
Lisa Södergård & Therese Leinonen
Att sammanställa en talspråkskorpus – utmaningar och problem
Henrik Rosenkvist
Projektet ESST – en presentation
Maia Andréasson
”Hår bondgårdn hav ait hamp-sticke” – om kvantitativa pronomen och bestämdhet i estlandssvenskans nominalfraser
Henrik Rosenkvist Negationsharmoni i estlandssvenska
11.00–11.30 Ivar Berg
Kor gamle er dei norske dialektane?
Björn Bihl & Camilla Grönvall
Dialektala uppdateringar på Facebook
11.30–12.00 Helge Sandøy
Oppfatningar av dialekt på 1700-talet i Norge
Staffan Fridell
Supradentalernas datering
12.00–13.00 Lunchbuffé
Ordf. Ordf. Workshop 3
fortsätter
13.00–13.30 Eva Sundberg & Ida Toivonen
Åländska lateraler
Viveca Rabb
Uppfattningar om Vasasvenska: inne i och utanför staden
Susanne Schötz, Francis Nolan & Eva Liina Asu
En akustisk studie av [ɬ] i estlandssvenska
Alexander Mankov
The dialect of Gammalsvenskby: an outline of morphology
13.30–14.00 Gjert Kristoffersen
Tonal mikrovariasjon i ovansiljansmål
Väinö Syrjälä
Folkdialektologi i Sydösterbotten
14.00–14.15 Paus
Ordf. Ordf. Ordf.
14.15–14.45 Demonstration
Lisa Södergård
Talko – korpus över den talade svenskan i Finland
Jannie Teinler
Hur låter de egentligen? Om grannarnas talspråk i ett standardspråksnära dialektområde
Sturla Berg-Olsen
Revisjonen av Norsk Ordbok a–h og konsekvensar for dialektdelen av verket
14.45–15.15 Demonstration
Janne Bondi Johannessen, Øystein Alexander Vangsnes, Björn Lundquist, Ida Larsson, Kristine Bentzen, Piotr Garbacz, Marit Julien, Stig Rognes, Christine Bjerkan Østbø & Anders Nøklestad
Nye isoglosser illustrert i det nye nettstedet for nordisk språk:
NALS – Nordic Atlas of Language Structures (Online)
Sarah Wikner
Svenskan i Helsingfors ur talarnas eget perspektiv
Asgerd Gudiksen
Dialektændringer i 1800-tallet – horisontal eller vertikal konvergens?
15.15–15.45 Kaffe med tilltugg
15.45–16.45 Plenarföredrag:
Karen Margrethe Pedersen
Syntaktiske oplysninger i dialektordbøger og store nationale ordbøger
Ordf. Øystein Alexander Vangsnes
18.00– Besök på Sjöfartsmuséet
19.15– Konferensmiddag på Nautical

Lördagen den 23 augusti 2014

09.00–10.00 Plenarföredrag:
Pia Quist
Sprog-krop-sted: Dialektsamfundets meningsskabende orden
Ordf. Margareta Svahn
10.00–10.30 Kaffe
Sal 1 Sal 2 Sal 3
Workshop 4
Dialekt og turisme
Ordf. Marie Maegaard & Malene Monka
Ordf. Ordf.
10.30–11.00 Marie Maegaard & Malene Monka
Inledning till workshoppen
Marie Maegaard & Malene Monka
“Og til sidst skal de hen forbi kasseapparatet” – konstruktionen af den autentiske bornholmske vinoplevelse gennem brug af traditionel bornholmsk dialekt
Jan-Ola Östman
Lingvistiska dialektlandskap som uttryck för identitet, exotism och självintervention
David Håkansson
Expletivt ’det’ i svenska dialekter
Per Arne Helland
Härjedalsmålet – en norsk dialekt?
11.00–11.30 Åshild Søfteland
”Ja det er jo det eg seier”. Om det- og der-utbryting i norske dialektar
Dagfinn Worren
Eit maskulint i-mål
11.30–12.00    Henrik Hovmark Verdenshjørner i danske dialekter: udbredelse og typer
12.05– Avslutning och dialektologkonferensen 2018
12.30–13.30 Lunchbuffé
13.45– Exkursion: Bussen avgår kl. 13.45

Poster
Susanne Bergström & Carola Åkerlund
Tidslinje för Ordbok över Finlands svenska folkmål – från begynnelse till nätutgivning